Socialudvalget 2011-12
L 106
Offentligt
1105333_0001.png
Folketingets Socialudvalg
DepartementetHolmens Kanal 221060 København K
Tlf. 3392 9300
Dato:17. april 2012
Fax. 3393 2518E-mail sm@sm.dk
/ J.nr. 2012-2160
Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 28. marts 2012følger hermed social- og integrationsministerens svar på spørgsmål nr.39 til L 106: Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelseog opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven ogom ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem topersoner af samme køn).Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke medlem af udvalget BirtheRønn Hornbech (V).
Spørgsmål nr. 39:”Er ministeren ikke bekymret for, at den forøgelse og tydeliggørelse af for-skellene mellem de forskellige trossamfund, som forslaget medfører, også viltydeliggøre forskellen mellem flertallet og en række religiøse og etniske min-dretal?”
Svar:Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål nr. 5, hvoraf det bl.a. fremgår,at lovforslaget giver mulighed for, at ægteskab kan indgås ved en borgerligvielse eller ved en kirkelig vielse i folkekirken eller i et anerkendt eller god-kendt trossamfund, og derfor i den henseende er udtryk for ligestilling mel-lem medlemmer af den danske folkekirke og andre trossamfund, der er be-myndiget til at foretage vielser.
Karen Hækkerup/ Malene Vestergaard