Skatteudvalget 2011-12
L 173
Offentligt
1122059_0001.png
1122059_0002.png
J.nr. 2011-411-0044Dato:21. maj 2012
TilFolketinget - Skatteudvalget

L 173 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatte-

loven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige an-

dre love (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af

indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebeta-

linger m.v.).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 3 af 9. maj 2012. Spørgsmålet erstillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).
Thor Möger Pedersen/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål 3:

Kan ministeren nævne eksempler på andre lande, hvor offentliggørelsen af selskabers skat-teoplysninger har haft nogen dokumenterbar effekt i forhold til, at virksomhederne skullebetale mere i skat?

Svar:

Forslaget om mere åbenhed om selskabers skattebetaling er ikke et selvstændigt tiltag, direkterettet mod at skaffe flere penge i statskassen. Der er derimod tale om et forslag, der indgår somen del af en pakke, der har til formål at sikre et mere robust selskabsskattegrundlag i Danmark.Regeringens bevæggrund for forslaget om mere åbenhed er en opfattelse af, at den øgede gen-nemskuelighed, som åbenheden indebærer, vil kunne virke som en motiverende faktor i forholdtil selskabernes skattebetaling.Hvilke motiver andre lande, der har indført åbenhed, konkret har haft for at indføre denneåbenhed, er ikke Skatteministeriet bekendt. Endvidere har Skatteministeriet ikke kendskab til,hvorvidt disse lande har foretaget undersøgelser af, hvilke effekter offentliggørelse af selska-bers skatteoplysninger har på selskabernes skattebetaling.
Side 2