Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
L 180 , L 180 A , L 180 B
Offentligt
1123736_0001.png
1123736_0002.png
Folketingets Udvalg for Udlændinge-og IntegrationspolitikFolketingetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh.:Sagsnr.:Dok.:
22. maj 2012UdlændingelovkontoretMarianne Ulrik Mertens2012-0032-0215417463
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til lov omændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset op-holdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelseaf ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af ud-visningsreglerne og langtidsvisum til adoptivbørn) (L 180), som Folketin-gets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik har stillet til justitsmi-nisteren den 30. april 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra IngerStøjberg (V).
Morten Bødskov/Frederik Gammeltoft
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til lov om ændring af udlændinge-

loven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, æn-

dring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefælle-

sammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisnings-

reglerne og langtidsvisum til adoptivbørn) (L 180):

”Vil ministeren oversende telefonnotatet fra den i EU-kommissærViviane Redings brev af 19. januar 2012 omtalte samtale mellem ju-stitsministeren og kommissæren? Spørgsmålet stilles bl.a. på bag-grund af artiklen i JP den 26. april 2012 ”Det skrev Bødskov til EU-kommissær”.”

Svar:

Danmark har som bekendt formandskabet for Rådet for Den EuropæiskeUnion i 1. halvår 2012, og jeg varetager i den forbindelse formandskabetfor RIA-Rådet (retlige og indre anliggender).Det har været vigtigt for mig at indgå i et tæt samarbejde med de øvrigemedlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen med henblik på atsikre opbakning til arbejdet inden for området for retlige og indre anlig-gender.Det indebærer bl.a., at jeg siden efteråret 2011 har haft en lang række mø-der og telefonsamtaler med bl.a. medlemmer af Europa-Parlamentet ogEU-kommissærer, hvor vi har drøftet en række forskellige spørgs-mål, herunder hvordan vi under det danske formandskab kunne sikre frem-skridt i de mange aktuelle og vigtige fælles EU-sager. Jeg har i den forbin-delse også været i tæt kontakt med EU-kommissær for retlige anliggenderViviane Reding.Af hensyn til den politiske beslutningsproces og det generelle samarbejdemed de forskellige politiske aktører vil jeg i almindelighed ikke give nær-mere oplysninger om indholdet af mine møder og samtaler med f.eks.medlemmer af Europa-Parlamentet og EU-kommissærer, og i overens-stemmelse hermed ønsker jeg ikke at orientere nærmere om mine forskel-lige drøftelser med kommissæren for retlige anliggender.
2