Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
L 180 , L 180 A , L 180 B
Offentligt
1123781_0001.png
1123781_0002.png
Folketingets Udvalg for Udlændinge-og IntegrationspolitikFolketingetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
22. maj 2012UdlændingelovkontoretMarianne Ulrik Mertens2012-0032-0215424014
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 23 vedrørende forslag til lovom ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænsetopholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnå-else af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændringaf udvisningsreglerne og langtidsvisum til adoptivbørn) (L 180), som Fol-ketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik har stillet til ju-stitsministeren den 3. maj 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jo-hanne Schmidt-Nielsen (EL).
Morten Bødskov/Frederik Gammeltoft
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 23 vedrørende forslag til lov om ændring af udlændin-

geloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse,

ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefæl-

lesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvis-

ningsreglerne og langtidsvisum til adoptivbørn) (L 180):

”Mener ministeren, at man kunne formulere reglerne om Flygtninge-nævnets virke således, at man på den ene side sikrer, at myndigheds-repræsentanter i nævnet ikke modtager instruktion om konkrete sa-ger fra den myndighed, der har indstillet dem, og på den anden side,at Dansk Flygtningehjælps asylafdeling - i lighed med praksis indtil2002 - får mulighed for at læse de konkrete sagsakter og indennævnsmødet drøfte dem med det medlem, Dansk Flygtningehjælphar indstillet, og som skal behandle den pågældende asylsag - jf.Dansk Flygtningehjælps høringssvar af 16. april 2012?”

Svar:

Det er efter min opfattelse afgørende at sikre, at Flygtningenævnets med-lemmer virker uafhængigt af den indstillende myndighed eller organisati-on. Dette er baggrunden for den foreslåede ordning.En ordning, hvorefter Dansk Flygtningehjælp – eller for den sags skyldandre af de indstillende myndigheder – får mulighed for at drøfte konkretesager, vil give anledning til tvivl om nævnets uafhængighed. Dette er ikkeønskeligt.
2