Europaudvalget 2011-12
Rådsmøde 3140 - landbrug og fiskeri Bilag 1
Offentligt
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer
Den 12. januar 2012
FVM 003
___________________________________________________________________
SAMLENOTAT
Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 23. januar 2012
____________________________________________________________________
1.
Reformpakke om den fælles landbrugspolitik
- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles mar-
kedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordnin-
gen)
- Udveksling af synspunkter
KOM (2011) 626
Side 2
2.
Formandskabets arbejdsprogram for første halvår af 2012
- Præsentation
KOM-dokument foreligger ikke
Side 10
3.
(Evt.) Kommissionens strategi for beskyttelse af dyr og dyrevelfærd for
2012-2015
- Præsentation
KOM-dokument foreligger ikke
Side 13
Henstilling til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlin-
ger om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæi-
ske Fællesskab og Kongeriget Marokko
- Tidlig forelæggelse
KOM-dokument foreligger ikke
Side 19
4.
5.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige foran-
staltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder
- Tidlig forelæggelse
KOM (2010) 498
Side 24
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0002.png
NOTAT OM RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI)
den 23. januar 2012
1.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles mar-
kedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen)
KOM (2011) 626
Revideret genoptryk af grundnotat oversendt til Folketingets Europaudvalg den 8. november 2011.
Ændringer er markeret i marginen.
Resumé
Kommissionen fremlagde den 12. oktober 2011 forslag til forordning om den fælles markedsordning
for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen). Kommissionens forslag viderefører stort set de
nuværende ordninger, om end med mindre tilpasninger for visse ordninger. For intervention, privat
oplagring og klassificering er reglerne stort set uændrede. Kvotesystemet for sukker ophæves ultimo
september 2015. Medlemsstaterne forpligtes til at anerkende producentorganisationer og interpro-
fessionelle organisationer i alle sektorer, der er omfattet af den fælles markedsordning. Støtteordnin-
gen for skolefrugt forsætter uændret, dog er budgettet øget. De nuværende bestemmelser vedrørende
kriseforanstaltninger videreføres nogenlunde uændrede, dog udbredes de til at omfatte flere sektorer.
Endvidere kan krisestyring i visse tilfælde finansieres via den såkaldte særlige krisereserve.
Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2011) 626 af 12. oktober 2011 fremlagt forslag til forordning om den
fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen). Forslaget er modtaget i
en dansk sprogudgave den 18. oktober 2011.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 43, stk. 2 og kan vedtages af Rådet og Europa-
Parlamentet i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.
Forslaget er sat på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 23. januar 2012 med henblik
på udveksling af synspunkter.
Nærhedsprincippet
Forslaget er et led i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, hvorfor nærhedsprincippet er til-
godeset.
Formål og indhold
Der er tale en egentlig reform af fusionsmarkedsordningen i sin helhed. Forslaget viderefører i store
træk de nuværende ordninger under fusionsmarkedsordningen, dog med visse tilpasninger for nogle
af ordningerne.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0003.png
Intervention
Reglerne for intervention videreføres stort set uændret. Produkterne, der kan interveneres, er stort set
uændrede. Dog foreslås det, at sorghum og hård hvede ikke længere kan interveneres. Der vil således
fremover kunne foretages intervention af blød hvede, byg, majs, ris, oksekød, smør og skummet-
mælkspulver.
Opkøb til intervention kan finde sted til en fast opkøbspris eller til priser fastsat ved licitation. Der
kan fortsat ske opkøb til intervention til fast pris for 3.000.000 tons blød hvede, 30.000 tons smør og
109.000 tons skummetmælkspulver. Opkøb til intervention af disse produkter ud over de nævnte
mængder kan ske ved licitation. Der er desuden mulighed for at åbne for intervention af byg, majs,
oksekød og ris ved licitation.
Støtte til privat oplagring
Som noget nyt kan der ydes støtte til privat oplagring af hørfibre og skummetmælkspulver. Støtte til
privat oplagring vil herefter omfatte hvidt sukker, olivenolie, hørfibre, oksekød, smør, skummet-
mælkspulver, svinekød samt fåre– og gedekød. Forpligtelsen til hvert år at åbne for støtte til privat
oplagring af smør udgår, mens støtte hertil fremover kan ydes på linje med de øvrige nævnte produk-
ter.
Der er ikke længere faste udløsningspriser for indledning af støtte til privat oplagring af svinekød,
oksekød, olivenolie og sukker. Kommissionen kan i stedet fastsætte betingelserne for indledning af
støtte til privat oplagring ved delegerede retsakter, og betingelserne kan både tage udgangspunkt i
priser og i skøn vedrørende markedssituationen og sektorens økonomiske forhold.
Skolefrugt
Forslaget lægger op til, at støtteordningen for skolefrugt forsætter uændret. Budgettet stiger fra de
nuværende 90 mio. € til 150 mio. € pr. skoleår. EU’s medfinansiering sættes op til 75 % fra 50 % (90
% i fjernområderne).
Skolemælk
Reglerne er uændret i forhold til de nugældende regler med undtagelse af, at medlemsstater, der øn-
sker at deltage i ordningen, først fastlægger en strategi for dens gennemførelse.
Støtte i olivenolie- og spiseolivensektoren
Støtte til treårige arbejdsprogrammer for producentorganisationer i olivensektoren er beløbsmæssige
uændrede. Det er nu præciseret, støtten kan udbetales til 1) forbedring af miljøet, 2) forbedring af
produktkvaliteten og 3) sporbarhed og certificering.
Støtte til mælkesektoren
Der ikke længere betales støtte til skummetmælkspulver, der anvendes til foder, og til skummet-
mælkspulver, der anvendes til kasein og kaseinater.
Biavl
Der ydes fortsat støtte til biavlsprogrammer med 50 % EU-finansiering. De støtteberettigede tiltag
fremgår ikke længere af forordningen, men skal fastsættes af Kommissionen ved delegerede retsak-
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0004.png
ter.
Klassificering og kvoter
Sukkerordningen, herunder kvoterne, ophører med udgangen af markedsåret 2014/2015, den 30. sep-
tember 2015. Produktionen af sukker skal dog fortsat baseres på aftaler mellem avlerne og sukker-
virksomheder. I forslaget lægges der op til, at Kommissionen via delegerede retsakter tillægges befø-
jelse til at fastsætte rammerne for sådanne aftaler.
Mælkekvoter er ikke berørt, idet de gældende bestemmelser forbliver i kraft. Mælkekvoterne skal så-
ledes ophøre pr. 1. april 2015.
Bestemmelserne om klassificering af slagtekroppe af svin, kvæg, geder og får samt det tilhørende bi-
lag er afløst af en hjemmel for Kommissionen til at fastsætte bestemmelser herom ved delegerede
retsakter.
Handelsnormer
Forslaget indeholder de centrale bestemmelser fra det verserende forslag til ændring af reglerne for
handelsnormer (produktstandarder), KOM (2010) 738. Dette forslag indgår i kvalitetspakken (KOM
(2010) 738 og KOM (2010) 733 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter), som har til formål at
indføre en sammenhængende kvalitetspolitik for landbrugsprodukter. En række produkter er i dag
dækket af handelsnormer, blandt andet frugt og grønt, olivenolie, fjerkræ og vin. Forslaget om han-
delsnormer indeholder muligheden for fastsættelse af yderligere specifikke handelsnormer, samt an-
givelse af oprindelses- og produktionssted, samt regler for ønologiske fremgangsmåder. Endvidere
omfatter forslaget en generel handelsnorm om, at produkter til human konsum skal være af sund og
sædvanlig handelskvalitet.
Mælkepakken
Forslaget indeholder de centrale bestemmelser fra det verserende forslag til mælkepakken KOM
(2010) 728, herunder bestemmelser om kontraktforhold og kontraktforhandlinger i mejerisektoren,
hvilket omfatter muligheden for, at en medlemsstat gør kontrakter obligatoriske, oplysninger som
kontrakten blandt andet skal indeholde, samt producentorganisationers mulighed for inden for visse
lofter at forhandle kontrakt (og pris) med et mejeri på sine medlemmers vegne.
Producentorganisationer/Interprofessionelle organisationer
En væsentlig forandring i forhold til tidligere er, at medlemsstaterne får en generel forpligtelse til at
anerkende producentorganisationer og interprofessionelle organisationer i samtlige sektorer. På nu-
værende tidspunkt gælder denne forpligtelse kun i visse sektorer som for eksempel frugt- og grønt-
sagssektoren. Bestemmelser for disse organisationer, som er blevet anerkendt, udbredes til alle sekto-
rer, herunder bestemmelse om at de kan udvide deres regler til at gælde ikke-medlemmer i samme
økonomiske område, såfremt organisationen eksempelvis er repræsentativ for produktionen af et gi-
vent produkt.
Import og eksport
Reglerne om import, herunder importlicenser, importtold og afgifter og importkontingenter, forenk-
les, idet en række særbestemmelser fjernes. Dette gælder blandt andet beregningen af importtold ved-
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0005.png
rørende korn og ris, suspension af importtold på sukker og særlige importbestemmelser for humle.
Hovedindholdet i reglerne er dog uændret, og bestemmelserne vil fremover blive fastlagt ved gen-
nemførelsesbestemmelser og delegerede retsakter.
Landbrugsethanol, vin, fåre- og gedekød, frugt og grøntsager samt olivenolie og spiseoliven kan ikke
længere opnå eksportrestitution. En del af udmøntningen af reglerne er overført til forordningen om
fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugspro-
dukter. Dette omfatter eksempelvis procedurer og hyppighed for fastsættelse af eksportrestitutioner
og særlige regler om justering af eksportrestitutioner for korn og ris.
Særlige bestemmelser, herunder kriseforanstaltninger
De gældende regler for iværksættelse af kriseforanstaltninger videreføres. Bestemmelsen foreslås
imidlertid udvidet til at omfatte flere sektorer, for eksempel frugt- og grøntsektoren. Ordningerne
(dyresygdomme og manglende forbrugertillid) er fortsat 50 % nationalt medfinansierede, mens der
for de øvrige ikke er krav om national medfinansiering.
Den særlige krisereserve på i alt 3,5 mia. € (i faste 2011-priser) i perioden 2014-2020 (det vil sige
500 mio. € årligt), som Kommissionen har foreslået i forbindelse med den fremtidige flerårige
finansielle ramme, kan i krisesituationer anvendes til udgifter til intervention, støtte til privat oplag-
ring, eksportrestitutioner samt til de nævnte kriseforanstaltninger. Midlerne kan anvendes, når finan-
sieringen heraf ikke kan ske inden for de disponible lofter. Midlerne fra denne fond kan i henhold til
udkast til den interinstitutionelle budgetaftale anvendes efter Europa-Parlamentets og Rådets vedta-
gelse af forslag fra Kommissionen.
Kommissionen får endvidere udvidet adgang til at indføre tiltag til at løse specifikke problemer, dog
kun i strengt nødvendigt omfang og i strengt nødvendigt tidsrum.
Udtalelser
Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke.
Konsekvenser
I EU’s budget er der afsat ca. 2,4 mia. € (ca. 18 mia. kr.) om året i perioden 2014-2020 (faste 2011-
priser) til udgifter i forbindelse med markedsordningen for landbrugsprodukter. Dette udgør dog et
fald fra 2013, hvor der er afsat ca. 3,2 mia. € (ca. 24 mia. kr.) inden for budgetkategori 2. Danmark
finansierer i indeværende periode ca. 2 % af EU’s budget. Opretholdes denne andel, indebærer det, at
Danmark for perioden 2014-2020 vil skulle bidrage med ca. 48 mio. € (ca. 360 mio. kr.) til EU’s
markedsordning for landbrugsprodukter under budgetkategori 2.
Det bemærkes i øvrigt, at der udover udgifterne i markedsordningen afsættes 500 mio. € om året (ca.
3,8 mia. kr.) til en særlig krisereserve udenfor landbrugsbudgettet. Endvidere udvides Den Europæi-
ske Globaliseringsfond til også at omfatte landmænd, ligesom visse udgifter til markedspolitikken,
der i perioden 2007-2013 blev finansieret under udgiftskategori 2, overflyttes til henholdsvis budget-
kategori 1 (intern fødevarehjælp til socialt udsatte) samt budgetkategori 3 (veterinærfonden). Endelig
vil markedsordningen for fiskeriprodukter fremover være indeholdt i hav- og fiskerifonden under
budgetkategori 2.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0006.png
En anden væsentlig del af forslaget er, at det bliver lettere at gennemføre krisetiltag i tilfælde af kri-
ser i visse sektorer. Et andet vigtigt element er, at det bliver obligatorisk for medlemsstaterne at aner-
kende producentorganisationer, sammenslutninger af disse samt interprofessionelle organisationer.
Indførsel af en sådan forpligtelse kan medføre øgede administrative konsekvenser, blandt andet på
grund af anerkendelsesprocedurer.
Høring
Sagen har været i høring i § 2-udvalget (landbrug).
Landbrug & Fødevarer påpegede på møde i § 2-udvalget (landbrug) den 5. oktober 2011, at man ge-
nerelt bør fastholde markedsorienteringen af landbrugspolitikken forudsat, at der er et sikkerhedsnet.
Endvidere bør der lægges vægt på, at privat oplagring af smør forbliver obligatorisk. Hvad angår in-
tervention, bør der ses nærmere på kvalitetskravene til blød hvede. Det er vigtigt at fastholde mar-
kedsordningen som et sikkerhedsnet frem for at inkludere krisestyringsinstrumenter og forsikrings-
ordninger i landdistriktsforordningen.
Endvidere bør definitionen af slagtekroppe ikke indskrænke muligheden for at yde eksportrestitutio-
ner. Muligheden for at få anerkendt producentorganisationer anses umiddelbart for positiv, men det
blev understreget, at det ikke må underminere de allerede eksisterende andelsselskaber.
Ved efterfølgende skriftlig høring i § 2-udvalget (landbrug) er der indkommet følgende bemærknin-
ger:
Landbrug & Fødevarer støtter Kommissionens indsats for en fortsat markedsorientering af de nuvæ-
rende markedsordninger. Det er centralt at eventuelle ændringer af de nuværende markedsordninger
sker på en måde, så virksomhedernes konkurrenceevne ikke forringes. Det indebærer blandt andet
fælles faste regler, så renationalisering af landbrugsstøtten undgås, hvilket kan føre til konkurrence-
forvridning mellem medlemsstaterne.
Landbrug & Fødevarer lægger stor vægt på, at der sikres et reelt effektivt sikkerhedsnet for de pro-
dukter, der allerede er omfattet af eksisterende markedsinstrumenter. I en tid med stigende udsving i
både råvare- og fødevarepriserne bør et af pejlemærkerne for EU’s markedspolitik være at reducere
den stigende volatilitet på markederne, der hverken er til gavn for producenter eller forbrugere. Ende-
lig bør tilpasningerne ske med en skelen til reformprocesserne i de lande, Danmark normalt sammen-
ligner sig med, herunder USA, Canada og Oceanien, så der ikke skabes konkurrenceforvridninger.
Landbrug & Fødevarer har følgende specifikke bemærkninger til forslaget:
Privat oplagring
Landbrug & Fødevarer mener, at muligheden for støtte til privat oplagring bør opretholdes og even-
tuelt udvides og er derfor ikke enig i Kommissionens forslag om at ordningen for privat oplagring af
smør ikke længere skal være obligatorisk. Forslaget vil have uheldige konsekvenser, da den eksiste-
rende ordning forebygger voldsomme prisudsving i detailhandelsprisen for smør i takt med sæsonva-
riationen i mælkeproduktion i Europa og dermed dæmper volatiliteten i prisdannelsen for mælk.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Landbrug & Fødevarer anser det således ikke for hensigtsmæssigt, at beslutningen om oplagring skal
være genstand for en årligt politisk drøftelse.
Intervention
Landbrug & Fødevarer støtter en videreførelse af interventionsinstrumentet, der i dag er reduceret til
at tage højde for ekstreme situationer, idet interventionsprisen er sænket til et niveau, der gør syste-
matisk salg til intervention urentabel. Intervention til fast pris er endvidere mængdemæssigt stærkt
begrænset og i stigende grad afløst af licitationsordninger, hvor prisen fastsættes fra gang til gang af-
hængig af verdensmarkedet. Denne udvikling støtter Landbrug & Fødevarer.
I lyset af de senere års meget store prisudsving på foder mener Landbrug & Fødevarer, at der bør ses
nærmere på interventionskvalitetskravene på blød hvede. Det danske klima og de skrappe danske
gødningskriterier betyder, at dansk kornproduktion primært udgøres af foderhvede (godt 50 % af den
samlede kornproduktion), som ikke lever op til EU’s kvalitetsbestemmelser for salg til intervention.
Der er således et hul i EU’s sikkerhedsnet. Danmark vil i højere grad end andre lande blive påvirket
af en situation, hvor priserne enten stiger eller falder markant. For at bevare fokus på markedsoriente-
ringen og intervention som et kriseinstrument foreslår Landbrug & Fødevarer, at der etableres en lici-
tationsordning for foderhvede (i lighed med den, der eksisterer for byg).
Producentorganisationer
Landbrug & Fødevarer er positiv overfor, at man på EU-plan styrker landmændenes position i føde-
varekæden gennem lempeligere krav for producentorganisationer. Det er dog en forudsætning, at fri-
villighed er et bærende element, således at der ikke stilles bindende krav til organiseringen af pri-
mærproducenter. I Danmark er størstedelen af landbrugssektoren organiseret i andelsselskaber. Der-
for lægger Landbrug & Fødevarer særlig stor vægt på, at der ikke må indføres regler, der medfører
ændringer i andelsstrukturen.
Interprofessionelle organisationer (IPO)
Landbrug & Fødevarer har været for en markedsorientering af landbrugssektoren og er overordnet set
imod reguleringstiltag på EU-plan, der omfatter interprofessionelle organisationer.
Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne skal anerkende interprofessionelle organisationer i alle
landbrugssektorer. IPO’ernes virke er med begrænsninger, så det ikke er muligt at lave konkurrence-
forvridende tiltag som eksklusive prisaftaler.
Upåagtet, at det er indskrevet, at interprofessionelle organisationer ikke må have konkurrenceforvri-
dende aktiviteter, så vil det være muligt for interprofessionelle organisationer at koordinere afsætnin-
gen af produkter mellem primær-, forarbejdnings- og detailleddet gennem forskning og markedsstu-
dier. Interprofessionelle organisationer i oliven-, olivenolie- og tobakssektoren kan som hidtil kon-
centrere og koordinere udbuddet og afsætningen for medlemmerne.
Landbrug & Fødevarer er stærkt bekymret over tiltag rettet mod afsætningskoordineringen mellem
primær-, forarbejdnings- og detailleddet. Sådanne tiltag kan blive konkurrerenceforvridende overfor
udenlandske produkter, som prøver at komme ind på det nationale marked, hvor IPO’erne har deres
virke.
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kommissionen foreslår, at reglerne for IPO’er i en række tilfælde vil kunne gøres bindende for ikke-
medlemmer. Landbrug & Fødevarer må i den sammenhæng ligeledes afvise, at IPO’er får mulighed
for at udbrede deres virke til ikke-medlemmer, da det vil være i strid med et frit, dereguleret marked.
IPO’er vil i Kommissionens forslag også kunne bidrage til at forbedre medlemmernes kendskab til
markedet og gennemsigtigheden af produktionen gennem markedsundersøgelser (regionalt/nationalt)
og statistisk materiale om priser, mængder og kontraktlængder. Det vil ligeledes være muligt for
IPO’er at tilvejebringe information og forskning, som er nødvendige for at rationalisere, forbedre og
tilpasse produktionen med sigte på at imødekomme forbrugerens forventning til fødevarekvalitet,
herunder produkter med oprindelsesmærkning. Landbrug & Fødevarer bemærker, at der er meget
uklart, hvor omfattende IPO’ens virke er, og at det er meget vigtigt, at fortroligheden af virksomhe-
dernes interne virke og det indre marked respekteres.
Ekstraordinære markedsforanstaltninger
Landbrug & Fødevarer støtter stærkt op om, at de eksisterende bestemmelser vedrørende ekstraordi-
nære markedsforanstaltninger i tilfælde af dyresygdomme og manglende forbrugertillid bevares.
Landbrug & Fødevarer støtter ligeledes Kommissionens forslag om at udvide anvendelsesområdet til
alle sektorer, der er omfattet af den fælles markedsordning i tilfælde af manglede forbrugertillid.
Etablering af en krisefond
Kommissionen foreslår etablering af en ”krisereserve” til landbruget på 3,9 mia. € for perioden 2014-
2020, som skal målrettes pludselige kriser i specifikke sektorer som følge af ”markedskriser”, tørke,
fødevarekriser mv. Landbrug & Fødevarer bemærker, at der bør være klare og ensartede retningslin-
jer for hvilke faktorer, begivenheder m.m., der kan udløse midler fra krisefonden. Ligesom det er af-
gørende, at eventuelle udbetalinger fra krisefonden ikke medfører fordrejning af konkurrencevilkåre-
ne mellem producenter i flere medlemsstater. Endelig lægger Landbrug & Fødevarer stor vægt på, at
etablering af en krisefond ikke sker på bekostning de eksisterende veterinære fonde.
Ophævelse af kvotesystemet for mælk
Landbrug & Fødevarer bakker op om en ophævelse af kvotesystemet for mælk. Det er endvidere væ-
sentligt, at den bløde overgang til tiden efter kvotesystemet forbedres, da der i EU er enkelte med-
lemsstater, der hvert år ifalder superafgift, til trods for at indvejningen konsekvent ligger 5 til 6 %
under EU’s samlede mælkekvote.
Støtte til produktion af kasein og foder
Landbrug & Fødevarer accepterer Kommissionens forslag om at afskaffe muligheden for at yde støtte
til skummetmælk eller skummetmælkspulver, der anvendes til kasein eller kaseinat eller anvendes i
kalvefoder.
Skolefrugt
Landbrug & Fødevarer støtter alle bestræbelser på at give børn sunde kostvaner og er positive overfor
Kommissionens forslag om at øge støtten til skolefrugtordningen fra 90 mio. € pr. skoleår til 150
mio. € pr. skoleår samt at øge EU-medfinansiering fra 50 % til 75 %.
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Definition af voksent kvæg
Landbrug & Fødevarer kan støtte Kommissionens forslag om at definere voksent kvæg som dyr, der
er 8 måneder. Landbrug & Fødevarer bemærker dog, at definitionen af voksent kvæg ikke må ændres
til værende ældre end 8 måneder, da det i så fald kan komme til at udelukke en stor del af den danske
produktion fra en række markedsforanstaltninger. Landbrug & Fødevarer støtter forslaget om, at
klassificeringen af blandt andet okse- og kalvekød fremover udelukkende bliver et kommissionsan-
liggende, da det er en foranstaltning af mere teknisk karakter. Imidlertid finder Landbrug & Fødeva-
rer, at det bør fremgå af Europa-Parlamentets og Rådets forordning, at klassificeringsordningen og
prisrapporteringen for okse- og kalvekød skal omfatte ”voksent kvæg”.
Ophævelse af kvotesystemet for sukker
Landbrug & Fødevarer mener, at sukkerkvotesystemet, herunder minimumspris for kvotesukkerroer,
bør bevares til 2020 som fremført af Europa-Parlamentet. EU’s sukkerordning har netop gennemgået
en omfattende reform, og Landbrug & Fødevarer mener derfor, at der er behov for en længere omstil-
lingsperiode forud for en fjernelse af kvoterne. Landbrug & Fødevarer støtter stærkt, at vilkårene for
opkøb af sukkerroer fortsat baseres på brancheaftaler mellem avlere og virksomhederne. Landbrug &
Fødevarer er på dette punkt bekymrede for, hvilke konsekvenser Kommissionens øgede beføjelser på
området vil medføre og ønsker mere klarhed herom.
Eksportrestitutioner
Afslutningsvist kan det nævnes, at udfasning af EU’s eksportrestitutioner i relation til en global han-
delsaftale i WTO-regi ikke er nævnt i Kommissionens reformforslag. Landbrug & Fødevarer under-
streger dog, at man støtter en udfasning af eksportrestitutionerne i forbindelse med indgåelse af en
global handelsaftale i WTO, således at der er sikkerhed for, at de øvrige WTO-medlemmer ligeledes
udfaser tilsvarende instrumenter. Udfasning af eksportrestitutioner bør bruges strategisk i en forhand-
lingssituation.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen vil arbejde for at reducere landbrugsstøtten i EU på en måde, der gavner forskning,
innovation og markedsadgangen for udviklingslandene, forbedrer miljøet og modvirker
klimaforandringer. Regeringen vil desuden arbejde for, at medlemsstaternes muligheder for at vælge
at bruge en større del af landbrugsstøtten til formål som natur, miljø og økologi styrkes. Endelig
lægger regeringen vægt på, at drøftelserne om Kommissionens reformforslag ikke foregriber
forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme.
Regeringen arbejder for en øget markedsorientering og liberalisering af den fælles landbrugspolitik.
Endvidere mener regeringen, at markedsinstrumenter bør anvendes som et sikkerhedsnet under
markedet, og at eventuelle nye instrumenter ikke må begrænse det indre markeds funktion eller den
frie konkurrence. Endelig bør de samlede udgifter til markedsforanstaltninger, herunder midler, der
måtte afsættes til krisestyring eller andre foranstaltninger uden for landbrugsbudgettet (i den flerårige
finansielle ramme), reduceres væsentligt.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Kommissionen fremlagde reformforslaget for medlemsstaterne på rådsmøde den 20.- 21. oktober
2011. Forslaget fik en blandet modtagelse, idet en række medlemsstater lagde vægt på, at markeds-
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0010.png
instrumenter kun anvendes som et reelt sikkerhedsnet, imens en række medlemsstater så positivt på,
at Kommissionen med forslaget om den fælles markedsordning foreslår instrumenter, som kan bidra-
ge til at forbedre producentens position i fødevareforsyningskæden, for eksempel producentorganisa-
tioner.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Udkast til forslaget har været forelagt Folketingets Europaudvalg den 14. oktober 2011 forud for
rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-21. oktober 2011, jf. samlenotat oversendt den 6. oktober
2011.
Der er oversendt grundnotat om forslaget til Folketingets Europaudvalg den 8. november 2011.
Notaterne er ligeledes fremsendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
2.
Formandskabets arbejdsprogram for første halvår af 2012
KOM-dokument foreligger ikke
Nyt notat.
Resumé
Hovedprioriteten for det danske formandskab bliver drøftelser om reformen af den fælles landbrugs-
politik samt reformen af den fælles fiskeripolitik. Præsentationen af formandskabets arbejdsprogram
forventes ikke at have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.
Baggrund
Danmark overtog den 1. januar 2012 formandskabet for Rådet. Danmark indgår i trioformandskab
med Polen (andet halvår 2011) og Cypern (andet halvår 2012).
Programmet er sat på dagsordenen med henblik på præsentation på rådsmødet (landbrug og fiskeri)
den 23. januar 2012.
Nærhedsprincippet
Der redegøres ikke for nærhedsprincippet i denne sammenhæng, da der ikke er tale om stillingtagen
til konkrete forslag.
Formål og indhold
Landbrugssager
På landbrugsområdet bliver hovedprioriteten for det danske formandskab fortsættelsen af drøftelserne
om reformen af den fælles landbrugspolitik. Reformen indeholder en række centrale forslag, herun-
der vedrørende regler for direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne, den fælles mar-
kedsordning for landbrugsprodukter samt finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles
landbrugspolitik. Reformen af den fælles landbrugspolitik forventes at være på dagsordenen for ho-
vedparten af rådsmøderne under dansk formandskab.
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0011.png
Fiskerisager
Det danske formandskab fortsætter drøftelserne om reformpakken vedrørende den fælles fiskeripoli-
tik. Kommissionen lægger op til en ambitiøs reform, hvor bæredygtighed udgør omdrejningspunktet.
Reformen vil også skulle bidrage til EU’s 2020-strategi. Reformpakken består af Grundforordningen,
Den Fælles Markedsordning samt Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er et finansielt instru-
ment til at understøtte den fælles fiskeripolitik for perioden 2014-2020 til erstatning for de nuværen-
de støtteforanstaltninger. Reformpakken består desuden af Kommissionens meddelelse om den eks-
terne dimension, som vedrører EU’s rolle i forbindelse med fiskeri uden for EU-farvande, herunder
internationale organisationer, internationalt samarbejde, regionale fiskeriforvaltningsorganisationer
og bilaterale fiskeriaftaler.
Fødevaresager
Forslaget om spædbarns- og børnemad samt mad til medicinske formål blev fremlagt af Kommissio-
nen i juni 2011. Forslaget indebærer en revision af rammedirektivet om fødevarer bestemt til særlig
ernæring med det formål at forenkle og præcisere lovgivningen på området. Grundlaget for de gæl-
dende regler blev vedtaget for mere end 30 år siden. Siden da har fødevarelovgivningen i EU udviklet
sig på en lang række områder. Kommissionen henviser i den forbindelse til, at direktivets anvendel-
sesområde er blevet fortolket og håndhævet forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat, og at nyere
tilpassede retsakter i øvrigt vil kunne regulere en række af de fødevarekategorier, der i dag er omfat-
tet af direktivet. Det bliver op til det danske formandskab at forsøge at nå til enighed med Europa-
Parlamentet i en førstebehandling.
En anden sag under det danske formandskab er forhandlingerne om kvalitetspakken, der be-
står af to forslag, henholdsvis om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og om handels-
normer. Formålet er dels at forenkle, dels at skabe større sammenhæng i kvalitetspolitikken.
Med afsæt i Kommissionens kommende rapport om økologiforordningen og Kommissionens plan-
lagte revision af reglerne vil formandskabet lægge op til en debat om, hvordan de nuværende økolo-
giregler fungerer og hvad et nyt lovgivningsforslag skal indeholde.
Som opfølgning på Kommissionens rapport om beskyttelse af dyr under transport vil formandskabet
søge at finde konsensus om Rådets konklusioner.
Konferencer
Det danske formandskab afholder i samarbejde med Europa-Kommissionen en konference om
EU's fremtidige dyrevelfærdsstrategi. Konferencen afholdes fra den 29. februar til 1. marts
2012. Formålet er at diskutere retningslinjer for EUs fremtidige politik om dyrevelfærd på ba-
sis af Kommissionens kommende strategi for beskyttelse af dyr og dyrevelfærd for 2012-
2015.
Det danske formandskab sætter desuden via en konference om kødkontrol den 2.-3. februar 2012 fo-
kus på den officielle kødkontrol. Konferencens omdrejningspunkt er moderniseringen af det officielle
kødkontrolsystem i retning af en mere risikobaseret indsats.
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0012.png
Antibiotikaresistens er endnu en sag, som vil blive prioriteret under dansk formandskab med afsæt i
konferencen den 14.-15. marts 2012, der afholdes i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Fo-
rebyggelse. Konferencen vil fokusere på antibiotikaforbrug til både mennesker og dyr og udfordrin-
gerne ved antibiotikaresistens i en europæisk og en international kontekst.
Udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om formandskabsprogrammet.
Konsekvenser
Præsentationen af formandskabets program forventes ikke at have lovgivningsmæssige eller statsfi-
nansielle konsekvenser.
Høring
Sagen har været i høring i Det Rådgivende Fødevareudvalgs EU-underudvalg, § 2-udvalget (land-
brug), § 5-udvalget (fiskeri) samt Den Nationale Komité for Landbrugsdyr.
Landbrug & Fødevarer er enig i Fødevareministeriets prioriteringer og de valgte konferencer. Man
lægger særlig vægt på, at grøn vækst og konkurrenceevnehensyn indtænkes i EU’s sektorpolitikker,
herunder naturligvis i særlig grad den fælles landbrugspolitik. Med hensyn til beskyttelse af dyr un-
der transport bemærker Landbrug & Fødevarer, at en revision af bestemmelserne umiddelbart kan
synes vanskelig på nuværende tidspunkt.
Det Dyreetiske Råd kan tilslutte sig det skitserede program for det danske formandskab. Rådet ser
dog gerne, at dyrevelfærd bliver prioriteret med mere end en konference. Rådet foreslår her, at det
danske formandskab i forlængelse af konferencen sikrer, at der følges op med konkrete initiativer til
forbedring af problematiske forhold, der belyses under konferencen. Det kunne eksempelvis være ini-
tiativer til at styrke håndhævelsen af de eksisterende fælles mindstekrav til dyrevelfærd på EU ni-
veau; eller det kunne være gennem initiativer, som kan stimulere markedsdrevne bidrag til at forbed-
re dyrevelfærden.
International Transport Danmark (ITD) og Dansk Transport og Logistik (DTL) bemærker, at man
støtter harmonisering og håndhævelse af reglerne i EU for så vidt angår transport af levende dyr.
Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn bemærker, at reformen af den fælles landbrugspolitik har
overordentlig stor betydning for landbrugsdyrenes velfærd, fordi den giver mulighed for at styrke
overholdelsen af lovgivning om dyrevelfærd, samt at belønne de landmænd, der højner velfærden for
deres dyr udover hvad loven kræver. Forsøgsdyrenes Værn lægger især vægt på, at der kommer en
øget og mere effektiv kontrol af de forhold, man byder dyr under transport, og at der sættes en stop-
per for de lange transporter af dyr.
ANIMA opfordrer formandskabet til at støtte Kommissionens ønske om at styrke forbindelsen mel-
lem den fælles landbrugspolitik og dyrevelfærdsstrategien 2012 – 2015.
Fagligt Fælles Forbund (3F) påpeger, at det i forbindelse med reformen af landbrugspolitikken og fi-
skeripolitikken skal sikres, at den sociale dimension indgår, det vil sige arbejdsmiljø, uddannelsesbe-
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0013.png
hov for medarbejderne, beskæftigelsesmuligheder samt økonomisk kompensation eller lignende til de
medarbejdere, der eventuelt mister deres arbejde på grund af ændringer i reglerne. Generelt opfordrer
3F det danske formandskab til at sikre, at repræsentanter for medarbejderne, det vil sige fagbevægel-
sen, bliver inddraget på lige fod med erhvervet. For så vidt angår revisionen af økologireglerne anbe-
faler 3F, at arbejdsmiljøpåvirkninger af mennesker inddrages på lige fod med dyrevelfærd og miljø-
påvirkninger.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Fra dansk side vil man tage formandskabets prioriteter til efterretning.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Det forventes, at Rådet vil tage præsentationen af formandskabsprogrammet til efterretning.
Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
3.
(Evt.) Kommissionens strategi for beskyttelse af dyr og dyrevelfærd for 2012-
2015
KOM-dokument foreligger ikke
Nyt notat.
Resumé
Kommissionen forventes snarest at fremsætte en strategi for beskyttelse af dyr og dyrevelfærd (dyre-
velfærdsstrategien) for 2012-2015. Strategien forventes navnlig at ville fokusere på håndhævelse af
eksisterende EU-regler om dyrevelfærd, økonomiske incitamenter for producenter med videre til at
fremme dyrevelfærden, viden om området blandt visse interessenter og på, at der for visse kategorier
af dyr ikke findes nogen EU-regler om dyrevelfærd. Kommissionen ventes i strategien at introducere
et initiativ om indførelse af en tværgående EU-retsakt om dyrevelfærd, som blandt andet skal skabe
større transparens på markedet, gennemføre en mere resultatbaseret regulering af dyrevelfærdsom-
rådet og sætte større fokus på uddannelse af relevante interessenter. Endvidere ventes Kommissio-
nens strategi at omhandle en styrkelse af håndhævelsen af gældende regler gennem EU’s Levneds-
middel- og Veterinærkontor (FVO), konsekvent anvendelse af traktatkrænkelsesprocedurer, uddan-
nelse og retningslinjer, samt fremme af information af offentligheden og en styrkelse af forbindelser-
ne mellem dyrevelfærdsområdet og den fælles landbrugspolitik.
Baggrund
Kommissionen forventes snarest at fremlægge en strategi for beskyttelse af dyr og dyrevelfærd (dy-
revelfærdsstrategien) for 2012-2015. Strategien skal afløse den hidtidige EU-politik for dyrevelfærd
2006-2010. Strategien forventes offentliggjort den 19. januar 2012.
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Strategien er sat på dagsordenen for det kommende rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 23. januar
2012 under eventuelt. Kommissionen forventes at præsentere strategien. Der forventes ikke en drøf-
telse.
Nærhedsprincippet
Der redegøres ikke for nærheds- og proportionalitetsprincippet, idet der ikke er tale om et
lovgivningsmæssigt forslag.
Formål og indhold
Evaluering af den hidtidige dyrevelfærdspolitik 2006-2010
Dyrevelfærdspolitikken for 2006-2010 gennemgik i 2010 en omfattende evaluering, som blev gen-
nemført i et samarbejde med to konsulentvirksomheder. Evalueringen påviste, at gennemførelsen af
EU-retsakter om dyrevelfærd og andre tiltag på dyrevelfærdsområdet havde ydet positive bidrag til
fremme af dyrevelfærden, men påpegede samtidig en række udfordringer.
Evalueringsrapporten viste for det første, at der vil kunne opnås større gevinster for dyrevelfærden
gennem en stærkere og mere konsistent håndhævelse af eksisterende regler, idet forskelle i håndhæ-
velsen i de forskellige medlemsstater synes at underminere arbejdet for ensartede, høje standarder i
hele EU. Endvidere blev det påpeget, at flere kategorier af dyr vil kunne nyde en højere velfærds-
mæssig standard, hvis anvendelsesområdet for EU’s regler på området udvides, hvilket blandt andet
kan ske ved at indføre regler for flere specifikke grupper af dyr eller ved at gennemføre en samlet dy-
revelfærdsregulering.
Det konkluderes i rapporten, at EU-regler for dyrevelfærd har været med til at fremme, men ikke helt
har sikret, det indre markeds funktion for så vidt angår de berørte økonomiske aktiviteter. Dog ude-
står der fortsat et arbejde, blandt andet med at sikre en ensartet håndhævelse af de fælles regler.
Ydermere fremgik det blandt andet af evalueringsrapporten, at det er vanskeligt præcist at vurdere, i
hvilket omfang EU har medvirket til at fremme offentlighedens kendskab til og interesse for dyrevel-
færd, men at en kommunikationsstrategi vil kunne bidrage til at fokusere aktiviteterne og ressource-
anvendelsen på området.
Evalueringsrapporten fremhævede endvidere, at EU’s dyrevelfærdspolitik syntes at have fundet en
hensigtsmæssig balance mellem de forskellige behov og forventninger blandt borgere, erhverv og an-
dre grupper, og at der var opbakning til de grundlæggende principper for politikken, nemlig at regule-
ringen på området bør være klar, mulig at håndhæve og baseret på et udførligt videnskabeligt grund-
lag og en ansvarlig økonomi. Rapporten fandt, at der var et udbredt ønske om mere ensartet håndhæ-
velse og i mindre grad ønsker om egentlige nye standarder.
Evalueringsrapporten rummer flere konkrete anbefalinger, herunder om styrkelse af ensartet håndhæ-
velse, om udvidelse af anvendelsesområdet for EU’s regler om dyrevelfærd, eventuelt gennem en
samlet dyrevelfærdsregulering, og om nærmere undersøgelse af mulighederne for at fremme dyrevel-
færden ved andre midler end gennem lovgivning, for eksempel ved at stimulere til initiativer og afta-
ler mellem forskellige interessenter.
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kommissionens dyrevelfærdsstrategi 2012-2015
Kommissionens dyrevelfærdsstrategi ventes i forlængelse af evalueringsrapportens konklusioner og
anbefalinger for det første at fokusere på styrkelse af håndhævelsen af den eksisterende EU-
regulering inden for dyrevelfærd. Det forventes i den sammenhæng ikke, at Kommissionen vil tale
for en afskaffelse eller grundlæggende ændring af det nuværende håndhævelsessystem på EU-plan,
hvor Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO) gennemfører inspektioner i med-
lemsstaterne, og hvor Kommissionen har mulighed for at anlægge traktatbrudssøgsmål ved EU-
domstolen, hvis medlemsstaterne ikke overholder deres EU-retlige forpligtelser på området. Det for-
ventes derimod, at Kommissionen i strategien vil anbefale forbedringer af uddannelsen blandt med-
arbejderne ved medlemsstaternes kontrolmyndigheder, fremme af samarbejde og erfaringsudveksling
mellem myndighederne og styrkelse af Kommissionens egen rådgivende rolle i forhold til medlems-
staternes myndigheder. Kommissionen vil muligvis lægge op til, at der skal udstedes flere retnings-
linjer eller udfyldende regler på konkrete områder.
Kommissionen ventes i strategien at lægge op til, at der på længere sigt skal gennemføres en over-
ordnet, tværgående EU-retsakt om dyrevelfærd. Konkret ventes der lagt op til, at en sådan retsakt
blandt andet skal åbne mulighed for brug af resultatbaserede velfærdsindikatorer, hvilket vil sige, at
der – i stedet for krav om for eksempel bestemte pladsforhold for landbrugsdyr – også kan stilles krav
om, at de forhold, dyrene holdes under, skal føre til forekomster af skader, sygdom med videre, der
ligger under et bestemt niveau. Der ventes også lagt op til, at en sådan retsakt skal skabe en form for
kontrolmekanisme for frivillige, markedsbaserede ordninger på dyrevelfærdsområdet, således at for-
brugerne for eksempel gives en større sikkerhed for, at mærkningsordninger vedrørende dyrevelfærd
er retvisende, hvilket dels vil styrke forbrugerbeskyttelsen, dels vil medvirke til, at mange dyr i EU
kan nyde en højere velfærdsstandard, end hvad der følger af lovgivningens mindstekrav. Det forven-
tes endelig, at en sådan retsakt vil opstille overordnede uddannelseskrav for personer, der professio-
nelt omgås dyr, og indebære etablering af et netværk af videncentre, der kan medvirke til udbredelse
af ny viden og erfaringer om dyrevelfærd.
Det forventes, at der i strategien vil blive lagt op til, at der skal gennemføres nærmere undersøgelser
af informationsniveauet om dyrevelfærd i offentligheden med henblik på at kunne iværksætte oplys-
ningskampagner med videre.
Strategien ventes endelig at rumme nogle overordnede målsætninger om styrkelse af dyrevelfærden i
EU’s internationale relationer, herunder i forbindelse med samhandel med tredjelande, om styrkelse
af sammenhængen mellem politikken på dyrevelfærdsområdet og den fælles landbrugspolitik og om
indsamling af yderligere viden på områder, hvor der i dag mangler konkrete videnskabelige erfarin-
ger om dyrevelfærd.
Udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om sagen.
Gældende dansk ret
Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret, da der ikke er tale om et lovgiv-
ningsmæssigt forslag.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0016.png
Konsekvenser
Kommissionens strategi forventes ikke at have lovgivningsmæssige, statsfinansielle, administrative
eller samfundsøkonomiske konsekvenser.
Høring
Forslaget har været i høring i § 2-udvalget (landbrug) samt Den Nationale Komité for Landbrugsdyr.
Landbrug & Fødevarer hilser EU’s kommende strategi velkommen og finder det yderst relevant, at
fokus skærpes, når det gælder overholdelse og håndhævelse samt øget harmonisering af dyrevel-
færdsbestemmelser i EU. En sikring af dette vil være medvirkende til at mindske ulige konkurrence-
vilkår på det indre marked. Samtidig bør Kommissionen også skærpe fokus på implementering af be-
stemmelser og sikre, at medlemslandene implementerer og overholder gældende bestemmelser. Det
gælder for eksempel efterlevelse af EU-direktivet om beskyttelse af æglæggende høner fra 1999,
hvor der den 1. januar 2012 trådte et forbud i kraft mod traditionelle bursystemer. På nuværende tids-
punkt er der en række medlemslande, som ikke har udfaset brugen af traditionelle bursystemer til æg-
læggende høner og derfor ikke lever op til bestemmelserne.
Landbrug & Fødevarer understreger vigtigheden i, at Kommission fortsat har fokus på de internatio-
nale initiativer som bi- og multilateralt arbejde og i forhold til WTO, OiE og FAO, hvor der fortsat
udestår et stort arbejde med at sikre gensidig forståelse indenfor dyrevelfærdsområdet. Landbrug &
Fødevarer mener, at der også bør ses nærmere på relationer og sammenhæng mellem EU’s dyrevel-
færds politik og andre politiske områder som eksempelvis miljøbestemmelserne, hvor der kan være
store konflikter. En af konklusionerne i evalueringsrapporten er, at det ikke er muligt at fastslå om
EU’s kommunikation har øget interessenters og samfundets forståelse og ansvar, når det gælder dy-
revelfærd. Det er derfor yderst relevant, at der i strategien lægges op til nærmere undersøgelser, her-
under effektmålinger, således at ressourcer og informationen målrettes.
Det Dyreetiske Råd kan tilslutte sig de forslag, der ser ud til at komme til at indgå i Kommissionens
strategi for beskyttelse af dyr og dyrevelfærd. Rådet lægger her især vægt på, at Kommissionen foku-
serer på håndhævelse af eksisterende regler, større gennemskuelighed for forbrugere om dyrevelfær-
den i den produktion, som danner grundlag for animalske produkter, samt oplysning til borgere om
dyrevelfærd. Samtidig finder Rådet det dog stærkt beklageligt, at Kommissionen tilsyneladende ikke
har nogen ambitioner om at løfte de mindstekrav, som stilles til dyrevelfærden inden for EU, hverken
ved at gennemføre tiltrængte stramninger inden for områder, hvor der allerede er fælles EU-regler,
eksempelvis hold af svin, eller inden for områder, hvor der endnu ikke er sådanne regler, eksempelvis
hold af malkekvæg.
International Transport Danmark (ITD) og Dansk Transport og Logistik (DTL) kan støtte op om en
mere ensartet håndhævelse af gældende regler. ITD og DTL gør opmærksom på, at man fra dansk
side håndhæver disse regler meget striks og stiller store krav til transportørerne uden at reglerne efter-
leves og håndhæves på samme måde i andre lande, hvilket stiller de danske transportører konkurren-
cemæssigt dårligt. ITD og DTL påpeger, at danske transportører gør meget for at efterleve reglerne i
forhold til uddannelse og i forhold til indkøb og brug af det rigtige materiel, der sikrer en så optimal
dyrevelfærd som muligt, men indkøb af det forbedrede materiel har ikke nødvendigvis medført en
højere fragt, hvorfor transportørerne selv må bære omkostningerne til nyt materiel. Det er derfor vig-
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0017.png
tigt, at alle transportører i EU underkastes samme regler og samme håndhævelse af hensyn til dyre-
velfærden og af hensyn til konkurrencen.
ITD og DTL bifalder, at man fra Kommissionens side i forbindelse med transport af levende dyr ser
på gennemførelse af en forenklet logbog og en bedre udnyttelse af GPS-systemet. Men ITD og DTL
efterlyser en egentlig revision af forordning 1/2005, da bestemmelserne i forordningen ikke er i over-
ensstemmelse med den viden, man nu er i besiddelse af fra forskning i transport af levende dyr.
ITD og DTL er klar over, at Kommissionen har valgt ikke at revidere forordningen, men man opfor-
drer til, at det danske formandskab er med til at forberede vejen for en fuld revision af forordningen,
således at man får set på muligheden for en harmonisering af køre-hviletidsreglerne med transportti-
den for dyr; at hovedansvaret for transportegnethed flyttes fra transportør/chauffør til afsender; at
arealkravet harmoniseres; at man ser på, hvilket behov dyrene har for vand under transport; og at ud-
dannelseskravet harmoniseres.
Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn påpeger, at der findes i dag EU-lovgivning om kalve, svin,
æglæggende høner og slagtekyllinger. Andre landbrugsdyr beskyttes kun af de meget generelle be-
stemmelser i Rådets direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål. For-
søgsdyrenes Værn mener, at der er akut behov for specifik ny lovgivning om beskyttelse af eksem-
pelvis malkekvæg, kalkuner og ænder, og at velfærden hos dyr i zoologiske haver også kunne forbed-
res væsentligt.
ANIMA finder det indlysende, positivt og nødvendigt at fokusere på håndhævelse af eksisterende
EU-regler om dyrevelfærd samt at inkludere dyr, som ikke er omfattet af regler til beskyttelse af dyr.
ANIMA bemærker, at resultatbaseret regulering af dyrs velfærd kan være et yderst effektivt værktøj
til sikring af dyrenes velfærd. Detaillovgivning om laveste fællesnævner (mindstemåls-manual) fjer-
ner ofte fokus fra det enkelte dyr og dets velfærd til fordel for detailreglerne og økonomiske argu-
menter. Opgaven består så i, at udpege relevante indikatorer for de enkelte dyrearter. ANIMA under-
streger, at en omlægning af prioriteter eller tilførsel af ekstra mandskab er helt nødvendig, hvis hånd-
hævelse af dyrevelfærdsreglerne skal sikres gennem FVO-kontrol.
ANIMA finder det positivt, at Kommissionen vil styrke forbindelserne mellem dyrevelfærdsområdet
og den fælles landbrugspolitik. Landbrugsstøttemidler kan eksempelvis anvendes til en speciel ’task-
force til sikring af dyrs velfærd’ gennem håndhævelse af EU-regler. Landbrugsstøtten kan vise sig at
være et værdifuldt værktøj i bestræbelser på at inspirere de enkelte medlemsstater til at håndhæve
implementerede regler. Kommissionens indsats for dyrs velfærd kan desuden styrkes markant ved ak-
tivt at inddrage bilag til Amsterdam-traktaten, som kan tages til indtægt for argumentet om, at leven-
de dyr i EU-lovgivning skal tildeles en status, som er forskellig fra ’varer/gods’.
ANIMA mener, at det er fejlagtigt at antage, at dyrenes velfærd kan sikres af borgernes indkøbsad-
færd, idet markedskræfterne ikke kan sikre dyrevelfærd. Informationsniveauet kan aldrig blive til-
strækkeligt højt til at beskytte landbrugets dyr gennem forbrugeradfærd, da de nødvendige informati-
oner omfatter komplekse forhold, som forbrugerne ikke har mulighed for at tilegne sig. ANIMA på-
peger, at forbrugerne på den baggrund kan kræve, at ministerrådet og medlemslandenes regeringer
påtager sig ansvaret for dyrenes velfærd og undlader at tillægge markedskræfterne en magt, som dis-
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0018.png
se ikke har. I forlængelse af Kommissionens forslag om at sikre, at nogle dyr i EU kan nyde en højere
velfærdsstandard, end hvad der følger af lovgivningens mindstekrav, opfordres formandskabet til at
arbejde for generel højnelse af lovgivningens mindstekrav.
ANIMA finder det positivt, at Kommissionens strategi for beskyttelse af dyr og dyrevelfærd for
2012-2015 skal rumme målsætninger om styrkelse af dyrevelfærden i EU’s internationale relationer,
idet man finder, at eksempelvis WTO-reglerne lægger hindringer i vejen for dyrs velfærd.
Dyrenes Beskyttelse ønsker først at afgive høringssvar, når Kommissionens strategi er blevet offent-
liggjort og håber, at man fra dansk side vil medvirke til at fremme en grundig høring af strategien.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen afventer med interesse Kommissionens dyrevelfærdsstrategi og ser frem til en konstruk-
tiv indledende drøftelse af de emner, som strategien ventes at behandle.
Regeringen ser grundlæggende positivt på synspunktet om, at der på nuværende tidspunkt er større
gevinster at hente ved at styrke håndhævelsen i hele EU af gældende EU-retskrav om dyrevelfærd
end ved løbende at indføre nye krav og standarder på enkeltstående områder. Regeringen forholder
sig på den baggrund positivt til initiativer, der kan styrke håndhævelsen gennem for eksempel en me-
re struktureret vejledning af medlemsstaternes myndigheder samt udveksling af erfaringer. Regerin-
gen agter at fastholde, at håndhævelse af dyrevelfærdslovgivningen i medlemsstaterne grundlæggen-
de er den enkelte medlemsstats ansvar, og at Kommissionen skal anvende sine midler til at styrke
håndhævelsen.
Regeringen er generelt positivt indstillet over for tiltag, der kan fremme dyrevelfærden i EU ud over
de lovgivningsmæssige mindstekrav ved blandt andet at sikre, at mærkningsordninger med videre for
særligt dyrevelfærdsmæssigt hensigtsmæssige produkter er retvisende for forbrugerne. Regeringen
lægger stor vægt på, at sådanne tiltag, der skal fremme markedsdrevet dyrevelfærd, fungerer som et
supplement til de lovgivningsmæssige mindstekrav til dyrevelfærd og ikke som en erstatning for dis-
se.
I forhold til Kommissionens forventede synspunkt om indførelse af en tværgående EU-retsakt om dy-
revelfærd agter regeringen generelt at forholde sig afventende. Dog lægger regeringen stor vægt på,
at en sådan retsakt i givet fald kommer til at medføre reelle og væsentlige forbedringer for dyrs vel-
færd.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der foreligger ingen offentlige tilkendegivelser om andre medlemsstaters holdninger til strategien.
Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere har været forelagt Folketingets Europaudvalg.
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0019.png
4.
Henstilling til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om
en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab
og Kongeriget Marokko
KOM-dokument foreligger ikke
Nyt notat.
Resumé
Den etårige protokol til fiskeripartnerskabsaftalen, som EU og Marokko forhandlede i februar 2011,
kunne ikke godkendes af Europa-Parlamentet. Den midlertidige anvendelse af protokollen er dermed
ophørt, og fiskeriet er indstillet. Som konsekvens heraf har Kommissionen fremlagt udkast til et for-
handlingsmandat med henblik på bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om en
ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko. Kommissionens udkast har til hen-
sigt at imødekomme kritikpunkterne af den hidtidige fiskeriprotokol.
Baggrund
Kommissionen har den 5. januar 2012 fremsendt henstilling til Rådets afgørelse om bemyndigelse til
at indlede forhandlinger om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Kongeriget Marokko.
Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandling på Den Europæiske Unions vegne om en
ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko fremsættes med hjemmel i TEUF
artikel 218, stk. 3 og 4 og kan vedtages af Rådet med kvalificeret flertal uden inddragelse af Europa-
Parlamentet.
Henstillingen forventes vedtaget på et kommende rådsmøde.
Nærhedsprincippet
Henstillingen er et led i gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, hvorfor nærhedsprincippet er til-
godeset.
Formål og indhold
På grundlag af det mandat, som Kommissionen fik af Rådet i februar 2011, blev der efter forhandlin-
ger mellem EU og Marokko den 25. februar 2011 paraferet en protokol om en etårig forlængelse af
den hidtidige fiskeriprotokol knyttet til fiskeripartnerskabsaftalen med Marokko. Fiskeriprotokollen
indeholder fiskerimulighederne og den finansielle modydelse og dækker perioden 28. februar 2011 –
27. februar 2012.
Rådet vedtog den 12. juli 2011 en midlertidig anvendelse af fiskeriprotokollen mellem EU og Ma-
rokko. Sverige, Nederlandene og Danmark stemte imod en etårig fornyelse af protokollen. Finland,
Østrig, Storbritannien og Cypern afstod fra at stemme. Danmark stemte imod, fordi man ikke fandt,
at der var fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at fiskeripartnerskabsaftalen er til gavn for Vest-
saharas lokalbefolkning. Protokollen blev underskrevet den 13. juli 2011, hvorefter den midlertidige
anvendelse trådte i kraft med tilbagevirkende kraft fra 28. februar 2011. Indtil Rådets godkendelse af
19
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
den midlertidige anvendelse af protokollen foregik fiskeriet på grundlag af en mulighed, Kommissio-
nen har for i 6 måneder at videreføre fiskerimulighederne i en protokol med et tredjeland, fra det
tidspunkt en ny aftale er undertegnet af tredjelandet og Kommissionen.
Den endelige vedtagelse af fiskeriprotokollen kræver Europa-Parlamentets samtykke. Europa-
Parlamentet vedtog den 14. december 2011 beslutning om ikke at godkende den etårige forlængelse
af fiskeriprotokollen. I lyset heraf kan fiskeriprotokollen ikke endeligt indgås mellem EU og Marok-
ko, hvorfor den midlertidige anvendelse af protokollen er ophørt, og fiskeriet bragt til ophør.
I henhold til forhandlingsmandatet bemyndiges Kommissionen af Rådet til at indlede og føre for-
handlinger om fornyelse af den pågældende protokol. Forhandlingerne vil skulle gennemføres i kon-
sultation med Rådet og i overensstemmelse med et sæt forhandlingsdirektiver.
Kommissionen anfører i udkastet til forhandlingsdirektiver, at formålet med forhandlingerne er at få
vedtaget en ny protokol som led i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko i overensstem-
melse med Rådets konklusioner af 19. juli 2004.
Fiskerizonerne dækket af protokollen omfatter også områderne ud for Vestsahara.
Med henblik på at sikre fremme af bæredygtigt og ansvarligt fiskeri såvel som at bidrage til streng
overholdelse af international lov, foreslår Kommissionen følgende forhandlingsmål:
-
-
-
-
Der skal sikres adgang til marokkanske fiskerizoner og de nødvendige fiskeritilladelser til EU-
fartøjer, som fisker i de pågældende zoner.
Det skal sikres, at adgang til fiskeressourcer er baseret på kriterier, som sikrer passende økono-
misk udbytte for EU, idet der tages højde for tidligere udnyttelse af fiskerimuligheder.
Den sektorpolitiske dialog skal styrkes for at fremme indførelsen af en ansvarlig fiskeripolitik i
tråd med landets politikmål.
Der skal tages behørigt hensyn til den bedste videnskabelige rådgivning med henblik på at sikre
og fremme den miljømæssige bæredygtighed af fiskeriaktiviteter, udelukkende målrettet ”over-
skudsressourcer”, idet der tages særligt hensyn til, at nogle af bestandene er fælles bestande (med
andre tredjelande) og til de forskellige flåder (udenlandske og lokale), som udnytter disse.
Der skal inkluderes en klausul om konsekvenserne i tilfælde af overtrædelse af menneskeret-
tigheder og demokratiske principper.
Der skal inkluderes en bestemmelse, som forudser yderligere forsikringer fra Marokko om, at
Marokko opfylder sine forpligtelser under international lov som følge af Marokkos de facto ad-
ministration af Vestsahara, i relation til implementeringen af fiskeripartnerskabsaftalen. Særligt
skal Marokko jævnligt rapportere om de økonomiske og sociale virkninger af sektorstøtten i hen-
hold til fiskeriprotokollen, herunder den geografiske fordeling heraf. Hvis dette ikke skønnes vel-
lykket, vil Kommissionen overveje andre muligheder, som har til hensigt at sikre fuld overens-
stemmelse med international lov.
-
-
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Den hidtidige fiskeriprotokol med Marokko har omfattet adgang til fiskeri efter blandt andet tun, sar-
din, makrel, hestemakrel, ansjos og senegalesisk kulmule i Marokkos fiskerizoner, defineret som far-
vande henhørende under Marokkos højhedsområde eller jurisdiktion, og som også giver adgang til
visse fiskerimuligheder ud fra Vestsahara. Den samlede finansielle modydelse var tidligere fastsat til
samlet 36,1 mio. € (ca. 269 mio. kr.) årligt. Heraf udgjorde 13,5 mio. € (ca. 102 mio. kr.) støtte til
udvikling af Marokkos fiskeripolitik.
Særligt Spanien har stor interesse i aftalen, da en meget stor andel af de fartøjer, der fisker under afta-
len er spanske. Foruden spanske fartøjer har Frankrig og Portugal fiskerimuligheder efter tun og de-
mersale arter, mens Tyskland, Litauen, Letland, Nederlandene, Irland, Polen, Storbritannien, Spani-
en, Portugal og Frankrig har fiskerimuligheder efter mindre pelagiske arter inden for den nuværende
fiskeriprotokol.
Både EU og Marokko er kontraherende parter i ICCAT (Den Internationale Konvention for Bevarel-
se af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet). For de bestande, som er reguleret i ICCAT gennem kvoter,
som EU har andel i, fisker EU på egne ICCAT-kvoter i de marokkanske farvande.
Evalueringsrapport
Kommissionen har fået udarbejdet en evalueringsrapport om fiskeriprotokollen mellem EU og Ma-
rokko, som er oversendt til Folketingets Europaudvalg og til Folketingets Udvalg for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri, senest i en offentliggjort version. Det fremgår af evalueringsrapporten, at ud fra
de tilgængelige data er de fleste bestande, der fiskes, fuldt udnyttet eller overfiskede. Fiskeriindsatsen
må derfor ikke stige og skal reduceres inden for visse fiskerier. Sardiner er ikke overfisket i den syd-
lige del af de marokkanske farvande. Imidlertid vil en stigning af sardinfangster kunne skabe bifang-
ster på bestande af hestemakrel og makrel, der synes at være overfisket. Dertil kommer, at de små pe-
lagiske bestande i de sydligt beliggende farvande deles med Mauretanien, Senegal og Gambia, men
der er ingen fælles forvaltning, som kan foranstalte fælles tiltag, som fremmer bæredygtighedsni-
veauerne.
Evalueringsrapporten peger på, at visse flådesegmenter i fiskeriet har en række negative indvirknin-
ger på miljøet, herunder discard, bifangster af hajer og muligvis havpattedyr. Det gælder både EU’s
fartøjer samt nationale og andre udenlandske fartøjer, som fisker målrettet efter de samme bestande.
Det konkluderes vedrørende bestandssituationen, at EU’s fiskeri i Marokko har haft en potentiel
virkning på bæredygtigheden af fiskeriet i Marokko, idet EU’s fiskeri dog – når der ses bort fra det
pelagiske fiskeri i de sydlige farvande – udelukkende udgør 0,4 % af de samlede fangster.
Partnerskabsaftalen har været vanskelig at gennemføre og har ikke effektivt bidraget til implemente-
ringen af Marokkos sektorpolitik.
Evalueringen af effektiviteten af fiskeriaftalen fremhæver, at de opnåede resultater har været til en
meget høj pris. Omkostningseffektiviteten af aftalen er lav og vurderes at være den laveste blandt de
øvrige bilaterale fiskeriaftaler mellem EU og tredjelande.
21
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0022.png
Udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om forslaget til henstilling om at indlede forhandlinger. For-
slag til endelig indgåelse af nye protokoller kan først vedtages af Rådet efter Europa-Parlamentets
godkendelse.
Konsekvenser
Forslaget om indledning af forhandling om en ny protokol har ikke i sig selv lovgivningsmæssige,
statsfinansielle eller administrative konsekvenser, men en eventuel indgåelse af en ny protokol vil
kunne have en indvirkning på EU-budgettet.
Den samlede finansielle modydelse i den eksisterende protokol udgør 36,1 mio. € (ca. 269 mio. kr.)
for et år. Danmark betaler ca. 2 % af EU’s udgifter, svarende til en statslig udgift ved aftalen på 0,722
mio. € (5,4 mio. kr.) over 1 år.
Høring
Sagen har været i høring i § 5-udvalget (fiskeri).
Greenpeace anfører, at Kommissionens udkast til forhandlingsgrundlag er for svagt og ikke vurderes
at leve op til basale bæredygtighedskriterier eller sikrer, at folkeretten overholdes. Derfor anbefaler
Greenpeace, at Danmark ikke støtter Kommissionens indstilling. Greenpeace bemærker med henvis-
ning til evalueringsrapporten, at der er noget, der tyder på, at EU-flåden ikke fisker på et overskud,
hvilket er i strid med havretskonventionens bestemmelser. Endvidere fremhæver Greenpeace, at det
fortsatte fiskeri underminerer opnåelse af sunde økosystemer i regionen.
I forhold til problematikken om Vestsahara fremhæver Greenpeace, at Marokko ikke hidtil har leve-
ret dokumentation for overholdelse af folkeretten, og at Kommissionens forslag stadig ikke i til-
strækkelig grad sikrer folkeretten overholdes. Greenpeace anerkender, at en blind tilbagetrækning fra
regionen vil kunne forværre den nuværende situation, hvorfor Greenpeace anbefaler at opretholde
partnerskabsaftalen med henblik på at undgå private aftaler og at afkoble støtten fra adgang til fiskeri
mod at kanalisere en større procentdel af disse penge ind i udviklingen af bredere regionalt samarbej-
de, der kunne styrke det videnskabelige grundlag, bekæmpelse af ulovligt fiskeri samt lokalt foran-
kret bæredygtigt fiskeri.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen henholder sig til principperne, der blev fremlagt på samrådet om fiskeripartnerskabsafta-
ler i Folketingets Fødevareudvalg med deltagelse af Folketingets Europaudvalg og Udenrigsudvalget
den 12. januar 2011, det vil sige, at følgende principper skal lægges til grund for en eventuel ny fiske-
riprotokol med Marokko:
Forbedrede videnskabelige bestandsvurderinger,
Styrket kontrol, herunder fremme regionalt samarbejde,
Krav til overholdelse af menneskerettigheder og demokratisk udvikling, herunder fremme af
opbygning af høringsprocesser,
Størst mulig sikkerhed for, at EU’s midler anvendes til de formål, som er opstillet i aftaler-
ne, og
Størst mulig åbenhed i forbindelse med aftalernes indgåelse og evaluering.
22
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Regeringen lægger særlig vægt på, at forhandlingsdirektiverne, som foreslået af Kommissionen, præ-
ciserer at:
Protokollen skal inkludere yderligere forsikringer om, at Marokko opfylder sine forpligtigel-
ser under international lov med hensyn til Vestsahara, herunder rapporterer om de økonomi-
ske og sociale virkninger af sektorstøtten.
Der inkluderes en klausul om konsekvenserne i tilfælde af overtrædelse af menneskeret-
tigheder og demokratiske principper.
Yderligere fokus på miljømæssig bæredygtighed samt sikkerhed for, at fiskeriaktiviteterne
udelukkende målrettes overskudsressourcer.
Såfremt der på baggrund af forhandlingsmandatet opnås enighed om en ny fiskeriprotokol med Ma-
rokko, vil resultatet skulle godkendes af Rådet og Europa-Parlamentet.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
På rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 15.-16. december 2011 anførte Kommissionen og medlems-
staterne, at man måtte handle i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning om at afvise
den etårige forlængelse af fiskeriprotokollen og stoppe fiskeriet med det samme. Flere medlemsstater
var ikke enige i Europa-Parlamentets holdning og ønskede at få forhandlet en ny protokol på plads
hurtigst muligt. Enkelte medlemsstater ønskede kompensation for de økonomiske tab, som suspensi-
onen medførte.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
Der blev oversendt et orienterende notat til Folketingets Europaudvalg den 20. december 2011 vedrø-
rende ophævelse af den midlertidige anvendelse af protokollen.
Evalueringsrapporten om fiskeriprotokollen mellem EU og Marokko blev oversendt i en offentlig-
gjort version til Folketingets Europaudvalg den 28. september 2011.
Notat og evalueringsrapport er ligeledes oversendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri.
23
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0024.png
5.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige foran-
staltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder
KOM (2010) 498
Nyt notat.
Resumé
Kommissionen har i 2010 fremlagt forslag til forordning om særlige foranstaltninger på landbrugs-
området i EU’s fjernområder. Kommissionen foreslår mindre indholdsmæssige ændringer af forord-
ningen. Med forslaget gennemføres endvidere Lissabon-traktatens regler om delegerede retsakter og
gennemførelsesbestemmelser i forordningen. Europa-Parlamentet har i september 2011 fremsat sit
ændringsforslag til Kommissionens forslag. Heraf fremgår blandt andet forslag til en forøgelse af
budgettet til ordningen for EU’s fjernområder.
Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2010) 498 af 24. september 2010 fremlagt forslag til ændring af Rå-
dets forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernom-
råder
1
. Forslaget er modtaget i dansk sprogversion den 24. september 2010.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 42 og 43, stk. 2 og kan vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.
Forslaget forventes vedtaget på et kommende rådsmøde.
Nærhedsprincippet
Forslaget er et led i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, hvorfor nærhedsprincippet er til-
godeset.
Formål og indhold
I henhold til den fælles landbrugspolitik drager fjernområderne fordel af en særlig ordning for støtte
til lokal produktion og forsyning af vigtige landbrugsprodukter, den såkaldte POSEI-ordning
2
.
Kommissionens forslag indeholder en uændret bevillingsramme for POSEI-ordningen på 653 mio. €
årligt.
Kommissionens forslag indeholder forslag til hvilke ikke-væsentlige bestemmelser, der i forbindelse
med forslagets gennemførelse fremadrettet skal delegeres til Kommissionen via delegerede retsakter,
jf. artikel 290 i Lissabon-traktaten, og hvilke bestemmelser, der fortsat skal vedtages i en
komitéprocedure som gennemførelsesbestemmelser, jf. artikel 291 i Lissabon-traktaten.
EU’s fjernområder er de franske oversøiske departementer (Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Saint-
Barthélemy og Saint-Martin), de portugisiske øgrupper Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer i Spanien.
1
2
Programmes d'Options Spécifiques à l'Eloignement et l'Insularité
24
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Forslaget indeholder endvidere en række mindre justeringer af forordningens bestemmelser for at
forenkle og præcisere de eksisterende POSEI-regler.
Med forslaget præciseres ordningens vigtigste mål, forsyningssikkerhed samt understøttelse og ud-
vikling af lokal landbrugsproduktion, som de særlige POSEI-foranstaltninger skal bidrage til at nå.
Derudover præciseres det, at POSEI-programmerne skal fastsættes for hvert fjernområde på det mest
hensigtsmæssige niveau og koordineres af de respektive medlemsstater, herunder at programmerne
skal opdeles i to grundlæggende elementer, nemlig den særlige forsyningsordning og de særlige for-
anstaltninger for den lokale produktion.
Forslaget indeholder derudover følgende ændringer:
Proceduren for fremlæggelse af programmer og programændringer gøres mere fleksibel og effek-
tiv.
Muligheden for at videreforsende produkter, der er forarbejdet lokalt af basisprodukter, som er
omfattet af den særlige forsyningsordning, uden at støtten skal tilbagebetales, udvides til også at
omfatte de franske oversøiske departementer.
Den del af budgetrammen, som kan allokeres til den særlige forsyningsordning øges for Frankrig
og Portugal med 20 %. Derved åbnes mulighed for, inden for de gældende bevillingsrammer for
de nationale programmer, at lade flere produkter være omfattet af forsyningsordningen, uden at
det overordnede budget forhøjes.
Der skal i programmet, der vedrører POSEI-foranstaltninger for den lokale produktion, anføres en
liste over støtte, der udgør direkte betalinger, samt hvordan støtten defineres (støttebetingelser og
støttens størrelse).
Udtalelser
Europa-Parlamentets landbrugsudvalg har den 26. september 2011 fremsat en række ændringer til
forslaget.
Hjemmelsgrundlaget foreslås udvidet til også at være TEUF artikel 349. Artikel 349 i TEUF indehol-
der mulighed for særlige foranstaltninger rettet mod fjernområderne, som fortsat bør realiseres gen-
nem initiativer, der imødekommer deres særlige behov. Dette gælder blandt andet i relation til told,
beskatning, landbrug og fiskeri.
Derudover foreslår Europa-Parlamentets landbrugsudvalg, at bevillingsrammen for POSEI-
programmerne øges med henblik på at etablere støtte til at assistere markedsføringen af produkter fra
fjernområder udenfor den region, hvori de er produceret. På samme måde foreslås en forøgelse af be-
villingsrammen for POSEI-programmerne, såfremt det bliver nødvendigt for at udligne de mulige
negative konsekvenser, som afviklingen af mælkekvoterne kan få.
Landbrugsudvalget foreslår videre, at Portugal (Azorerne) ligesom Spanien (De Kanariske Øer) skal
tillades at fortsætte med at yde tillægsstøtte til tobakssektoren og fritages for at betale importtold på
op til 20.000 ton strippet råtobak årligt.
25
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1065537_0026.png
Europa-Parlamentets landbrugsudvalg foreslår også, at EU’s finansielle deltagelse i forsikringspro-
grammerne og plantesundhedsprogrammerne må dække op til 75 % (modsat 60 % i dag) af de støtte-
berettigede udgifter i alle fjernområder
Endvidere foreslås, at den samlede årlige bevillingsramme til finansiering af den særlige forsynings-
ordning og de særlige foranstaltninger for den lokale produktion øges med ca. 70 mio. €, fra 653 mio.
€ til 723 mio. €, og at de nationale bevillingsrammer ændres til
minimumsbevillingsrammer,
hvilket
vil sige, at der fremadrettet gives mulighed at øge støtten. Det bemærkes i den forbindelse, at såfremt
listen over fjernområder øges med flere områder, vil budgettet til POSEI-programmerne også skulle
øges.
Landbrugsudvalget foreslår også at det beløb, som årligt kan allokeres til den særlige forsyningsord-
ning for de franske oversøiske departementer, øges med 2,1 mio. €.
Grundet øget konkurrence og lavere indtjening på bananer som følge af handelsaftaler, der berører
banansektoren, foreslår landbrugsudvalget videre, at der betales en kompensation på 30 mio. € årligt
til bananproducenterne i EU’s fjernområder. Landbrugsudvalget foreslår, at der forud for enhver
handelsaftale, inklusiv en potentiel aftale med Mercosur-landene, udarbejdes en konsekvensanalyse
af effekten på fjernområderne. Såfremt konsekvensen er negativ, skal rapporterne ledsages af forslag
om justering af bevillingsrammerne.
Europa-Parlamentets landbrugsudvalgs ændringsforslag indeholder også en tilkendegivelse om, at det
skal være muligt for POSEI-programmerne at udligne enhver negativ virkning af landbrugsreformer.
Landbrugsreformer skal endvidere være valgfrie og skal kunne indføres trinvist i EU’s fjernområder.
Konsekvenser
Kommissionens forslag forventes ikke at have konsekvenser for EU-budgettet, ligesom forslaget ikke
forventes at have statsfinansielle, lovgivningsmæssige eller administrative konsekvenser.
Europa-Parlamentets landbrugsudvalgs ændringsforslag vil have budgetmæssige konsekvenser for
EU-budgettet, idet forslaget indbefatter en generel udvidelse af bevillingsrammen på ca. 70 mio. €
samt en kompensation til bananproducenterne i fjernområderne på 30 mio. € årligt.
Forudsat, at Danmark fortsat afholder ca. 2 % af EU’s samlede udgifter, vil den af Europa-
Parlamentet foreslåede forøgelse af bevillingsrammen resultere i et årligt dansk bidrag til Posei-
ordningen på ca. 1,4 mio. € (ca. 10,5 mio. kr.). Kompensation til bananproducenterne vil koste Dan-
mark ca. 0,6 mio. € årligt (ca. 4,5 mio. €).
Høring
Sagen har været i høring i § 2-udvalget (landbrug).
Landbrug & Fødevarer støtter en markedsorienteret og bæredygtig landbrugspolitik i den kommende
CAP-2013 reform, hvor et sikkerhedsnet i form af markedsinstrumenter beskytter mod kriser. Land-
brug & Fødevarer er derfor kritisk overfor, at budgetmidler i POSEI-ordningen fortsat anvendes til at
opretholde urentabel landbrugsproduktion i EU’s fjernområder (forsyningssikkerhed). Et sådan fokus
synes tilmed være i modstrid med EU’s vækststrategi Europa 2020, hvor der er øget fokus på forsk-
ning og innovation, bioenergi, industripolitik og varig vækst i udkantsområderne.
26
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Landbrug & Fødevarer bemærker, at EU’s budgetmidler på landbrugsområdet må forventes at være
under pres i de kommende forhandlinger om de finansielle perspektiver for 2014-2020. Af den grund
bør midlerne i højere grad målrettes initiativer, som bidrager til EU’s reformmålsætninger på land-
brugsområdet. Landbrug & Fødevarer udtrykker også bekymring over, at forslagets gennemførelse
skal delegeres til Kommissionen, hvorved nationalstaternes indflydelse svækkes.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Fra dansk side kan man støtte Kommissionens forslag, da forslaget er en del af gennemførelsen af
Lissabon-traktatens regler om delegerede retsakter og gennemførelsesbestemmelser samt indeholder
forslag til forenkling og præcisering af reglerne. Dette gælder så længe, det sker inden for de fastlagte
budgetrammer og uden væsentlige konsekvenser for det indre marked.
Regeringen er kritisk overfor Europa-Parlamentets landbrugsudvalgs ændringsforslag, idet disse in-
debærer en øget bevillingsramme samt tilkendegivelse om kompensation for negative indkomstvirk-
ninger af fremtidige handelsaftaler og reformer af landbrugspolitikken.
Regeringen lægger endvidere vægt på, at drøftelserne om forslaget om særlige foranstaltninger på
landbrugsområdet i EU’s fjernområder ikke foregriber forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle
ramme.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Kommissionens forslag blev præsenteret på rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 27. september 2010.
Portugal, Spanien og Frankrig udtalte sig positivt om forslaget.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Det forventede forslag har været forelagt Folketingets Europaudvalg den 24. september 2010 forud
for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 27. september 2010, jf. samlenotat oversendt den 16. sep-
tember 2010.
27