Europaudvalget 2011-12
Rådsmøde 3140 - landbrug og fiskeri
Offentligt
1453932_0001.png
RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION
DA
5586/1/12 REV 1
(OR. en)
PRESSE 16
PR CO 1
PRESSEMEDDELELSE
3140. samling i Rådet
Landbrug og fiskeri
Bruxelles, den 23. januar 2012
Formand
Mette GJERSKOV
Danmarks minister for fødevarer, landbrug og fiskeri
PRESSE
Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES Tlf.: +32 (0)2 281 8847 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026
press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
5586/1/12 REV 1
1
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0002.png
23.I.2012
De vigtigste resultater af Rådets samling
Formandskabet præsenterede i en offentlig samling sit
arbejdsprogram inden for landbrug og
fiskeri
for de kommende seks måneder.
Med hensyn til landbrug havde ministrene en udveksling af synspunkter om det forslag til
forordning om
fusionsmarkedsordningen,
der indgår i reformen af den fælles landbrugspolitik.
Endelig blev Rådet orienteret om
EU's strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd
og
om
udbruddet af Schmallenbergvirus.
5586/1/12 REV 1
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0003.png
23.I.2012
INDHOLD
1
DELTAGERE .................................................................................................................................... 5
PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT
Formandskabets arbejdsprogram ......................................................................................................... 7
Reformen af den fælles landbrugspolitik - fusionsmarkedsordningen .............................................. 10
EVENTUELT .................................................................................................................................... 12
EU's strategi for dyrevelfærd ............................................................................................................. 12
Schmallenbergvirus............................................................................................................................ 13
ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT
LANDBRUG
Fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen*................................................................................ 14
Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning om støtte til miljøvenligt landbrug.......... 15
Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning om inddrivelse af uretmæssige
udbetalte beløb ...................................................................................................................................................... 15
Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning – ordningerne for skolemælk og
skolefrugt............................................................................................................................................................... 16
FISKERI
Ny partnerskabsaftale med Mauritius - indledning af forhandlinger..................................................................... 16
Partnerskabsaftale mellem EU og Mozambique - Ny protokol ............................................................................. 17
ØKONOMI OG FINANS
Makrofinansiel bistand til Georgien ...................................................................................................................... 17
UDVIDELSEN
1
Instrument til førtiltrædelsesbistand ...................................................................................................................... 18
Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for
det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn.
Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted
http://www.consilium.europa.eu.
Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets
protokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til
Pressetjenesten.
5586/1/12 REV 1
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
23.I.2012
RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
Gennemførelse af "Prümafgørelser" (elektronisk dataudvekslingr) ...................................................................... 18
HANDELSPOLITIK
Associeringsaftalen mellem EU og Chile - oprindelsesregler ............................................................................... 19
DET INDRE MARKED
Sporing af eksplosivstoffer til civil brug – opdatering .......................................................................................... 19
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Godstransport - Forenkling af kontrol og formaliteter .......................................................................................... 20
Regler for lufttrafikregulering ............................................................................................................................... 20
FØDEVARELOVGIVNING
Ernæringsanprisninger........................................................................................................................................... 20
AFGØRELSER VEDTAGET VED SKRIFTLIG PROCEDURE
Antidumpingforanstaltninger ................................................................................................................................ 21
ÅBENHED
Aktindsigt i Rådets dokumenter ............................................................................................................................ 22
5586/1/12 REV 1
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0005.png
23.I.2012
DELTAGERE
Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således:
Belgien:
Sabine LARUELLE
Carlo DI ANTONIO
Bulgarien:
Tzvetan DIMITROV
Den Tjekkiske Republik:
Martin HLAVÁČEK
Danmark:
Mette GJERSKOV
Hanne LAUGER
Tyskland:
Robert KLOOS
Estland:
Helir-Valdor SEEDER
Irland:
Simon COVENEY
Grækenland:
Georgia BAZOTI-MITSONI
Spanien:
Miguel ARIAS CAÑETE
Frankrig:
Philippe LEGLISE-COSTA
Italien:
Mario CATANIA
Cypern:
Sofoclis ALETRARIS
Letland:
Laimdota STRAUJUMA
Litauen:
Kazys STARKEVIČIUS
Mindaugas KUKLIERIUS
Luxembourg:
Romain SCHNEIDER
Ungarn:
Zsolt V. NÈMETH
Malta:
Patrick MIFSUD
Nederlandene:
Henk BLEKER
Derk OLDENBURG
Østrig:
Nikolaus BERLAKOVICH
Minister for liberale erhverv, SMV'er, selvstændige og
landbrug
Minister for offentlige arbejder, landbrug, landdistrikter,
natur, skovbrug og kulturarv
Viceminister for landbrug og fødevarer
Vicelandbrugsminister
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri
Kontorchef, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri
Statssekretær, Forbundsministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Forbrugerbeskyttelse
Landbrugsminister
Minister for landbrug, fødevarer og maritime spørgsmål
Generalsekretær for fødevarer og landbrug
Minister for landbrug, fødevarer og miljø
Stedfortrædende fast repræsentant
Landbrugs-, fødevare- og skovbrugsminister
Minister for landbrug, naturressourcer og miljø
Landbrugsminister
Landbrugsminister
Vicelandbrugsminister
Minister for landbrug, vinavl og landdistriktudvikling
Statssekretær, Udenrigsministeriet
Stedfortrædende fast repræsentant
Minister for landbrug og udenrigshandel
Stedfortrædende fast repræsentant
Forbundsminister for landbrug og skovbrug samt miljø og
vandforvaltning
5586/1/12 REV 1
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0006.png
23.I.2012
Polen:
Marek SAWICKI
Portugal:
Assunção CRISTAS
José DIOGO ALBUQUERQUE
Rumænien:
Christian BĀDESCU
Achim IRIMESCU
Slovenien:
Tanja STRNIŠA
Slovakiet:
Gabriel CSICSAI
Finland:
Risto ARTJOKI
Sverige:
Eskil ERLANDSSON
Det Forenede Kongerige:
Jim PAICE
Minister for landbrug og landdistriktudvikling
Minister for landbrug, havspørgsmål, miljø og fysisk
planlægning
Statssekretær for landbrug
Stedfortrædende fast repræsentant
Ministerråd, Rumæniens faste repræsentation
Statssekretær, Landbrugs-, Skovbrugs- og
Fødevareministeriet
Statssekretær, Ministeriet for Landbrug og
Landdistriktudvikling
Statssekretær, Landbrugsministeriet
Minister for landdistrikter
Viceminister for miljø, fødevarer og landdistriktspørgsmål
Kommissionen:
John DALLI
Dacian CIOLOŞ
Medlem
Medlem
Den tiltrædende stats regering var repræsenteret således:
Kroatien:
Snježana ŠPANJOL
Vicelandbrugsminister
5586/1/12 REV 1
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0007.png
23.I.2012
PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT
Formandskabets arbejdsprogram
Formandskabet gav en offentlig præsentation af sit arbejdsprogram inden for landbrugs- og
fiskerisektoren (5196/12).
Efter det danske formandskabs opfattelse bør EU fremme overgangen til en grøn økonomi og sætte
yderligere fokus på bæredygtighed. En landbrugssektor, der omfatter miljø-, natur- og klimavenlige
landbrugsmetoder, er en del af løsningen. Der skal ligeledes gøres en indsats for at gennemføre en
bæredygtig reform af EU's fiskeripolitik.
Prioriteterne for landbrugspolitikken vil omfatte:
reformpakken for den fælles landbrugspolitik ved at:
identificere nøgleelementer med henblik på at nå til et kompromis om de fire vigtige
forordninger (direkte betalinger, udvikling af landdistrikterne, fusionsmarkedsordningen
og finansiering af den fælles landbrugspolitik)
organisere fokuserede drøftelser om tematiske spørgsmål såsom innovation, grønnere
tiltag eller forenkling
søge at nå til enighed med Europa-Parlamentet om forslagene om
overgangsforanstaltninger for direkte betalinger og vinsektoren.
tilpasning af landbrugslovgivningen til Lissabontraktaten, hvor formandskabet håber at kunne
nå til enighed med Europa-Parlamentet
en præsentation og en orienterende drøftelse om ændringen af finansieringen af den fælles
landbrugspolitik i forhold til gennemsigtighed og en meddelelse fra Kommissionen om
fremme af landbrugsprodukter
forskning og innovation inden for landbrugssektoren (Kommissionens konference den
7.3.2012).
5586/1/12 REV 1
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
23.I.2012
Prioriteterne for fiskeripolitikken vil fokusere på:
reformen af den fælles fiskeripolitik ved at:
fortsætte drøftelserne og afslutte debatten om visse dele af reformpakken for den fælles
fiskeripolitik (ny grundforordning, ny fælles markedsordning og ny europæisk hav- og
fiskerifond 2014-2020)
arbejde på at reducere uønskede fangster og sætte en effektiv stopper for udsmid
fremme bæredygtigheden af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension
færdiggørelsen af forslagene om forlængelse af flere bilaterale protokoller til
fiskeripartnerskabsaftaler
andre vigtige forslag:
særlige betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande
drøftelser om den årlige meddelelse fra Kommissionen om fiskerimulighederne for
2013.
For så vidt angår spørgsmål om fødevarer og veterinære anliggender agter formandskabet at arbejde
med at:
sikre og forbedre de eksisterende høje fødevaresikkerhedsstandarder og stille passende
forbrugeroplysning til rådighed ved at:
nå til enighed med Europa-Parlamentet om forslaget om fødevarer bestemt til spædbørn
og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål
prioritere økologisk landbrug og tillid til økologiske produkter
arbejde med Kommissionens pakke om fødevarekvalitet for at nå til enighed med
Europa-Parlamentet
5586/1/12 REV 1
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
23.I.2012
fokusere på antimikrobiel resistens og brug af antimikrobielle stoffer i human- og
veterinærmedicin (formandskabets konference den 14.-15.3.2012 i København)
arbejde på at modernisere de officielle kødkontrolsystemer i retning af en risikovurderings-
baseret tilgang (formandskabets konference den 2.-3.2.2012 i København)
prioritere dyrevelfærd og -sundhed ved at:
arbejde med EU's strategi for dyrevelfærd (formandskabets og Kommissionens
konference den 29.2.-1.3.2012 i Bruxelles)
søge at nå til enighed om Rådets konklusioner om beskyttelse af dyr under transport.
5586/1/12 REV 1
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0010.png
23.I.2012
Reformen af den fælles landbrugspolitik - fusionsmarkedsordningen
Ministrene havde en udveksling af synspunkter om forslaget til forordning om en fælles
markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) inden for rammerne af den
fælles landbrugspolitik (15397/11);
5240/12).
Debatten var struktureret omkring et spørgeskema fra formandskabet med fokus på ekstraordinære
foranstaltninger i tilfælde af markedskriser og på de foreslåede foranstaltninger med sigte på en
mere konkurrencedygtig og ordentligt fungerende fødevareforsyningskæde, navnlig gennem
styrkelse af producentorganisationer.
Med hensyn til foranstaltninger til hurtig reaktion på en krise på landbrugsmarkedet mente de fleste
af medlemsstater, at forslagene går i den rigtige retning. Mens nogle delegationer glædede sig over
oprettelsen af en særlig krisereserve til at tackle større forstyrrelser i alle landbrugssektorer,
fremhævede andre nødvendigheden af, at denne reserve kun anvendes i undtagelsestilfælde, der bør
være klart defineret. Desuden anfægtede nogle medlemsstater finansieringen af denne krisereserve.
For så vidt angår styrkelsen af producentorganisationer og den rolle, som brancheorganisationerne
skal tildeles, støttede mange delegationer Kommissionens forslag. De mente, at dette vil bidrage til
en bedre afbalancering af forhandlingspositionen i fødekæden. En række delegationer understregede
dog, at de nye regler for producentorganisationer bør være frivillige for at blive tilpasset til de
forskellige nationale situationer. Nogle medlemsstater insisterede på, at dette ikke må føre til
konkurrenceforvridning.
Mange delegationer nævnte, at den planlagte afskaffelse i 2015 af sukkerkvoterne bør udskydes for
at give sektoren mulighed for bedre at tilpasse sig. Hvad angår vinplantagerettigheder, som flere
gerne ser opretholdt efter 2018, meddelte Kommissionen, at der nedsættes en gruppe på højt plan
med det formål at drøfte de nødvendige foranstaltninger i vinsektoren. Henstillingerne fra denne
gruppe på højt plan ventes inden slutningen af året.
I 2008 trådte fusionsmarkedsordningsordningen i stedet for de 21 eksisterende fælles
markedsordninger for forskellige landbrugsprodukter. At anbringe alle markedsforanstaltninger i en
enkelt tekst var et stort skridt i processen med at strømline og forenkle den fælles landbrugspolitik. I
sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik fra 2009 foretog Rådet yderligere tilpasninger for at
sikre fuld effektivitet i markedsforvaltningsforanstaltningerne.
5586/1/12 REV 1
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
23.I.2012
Forslaget om en ny fusionsmarkedsordning er en del af reformpakken vedrørende den fælles
landbrugspolitik, som blev forelagt af Kommissionen på samlingen i Rådet for Landbrug og Fiskeri
i oktober 2011. Ved denne lejlighed havde Rådet en indledende offentlig debat om hele pakken.
Ligesom forslagene om henholdsvis direkte betalinger, udvikling af landdistrikterne og
finansieringen af den fælles landbrugspolitik skal forslaget om en fusionsmarkedsordning vedtages
af Rådet og Europa-Parlamentet (efter den almindelige lovgivningsprocedure).
Hvad angår reformen af den fælles landbrugspolitik, havde Rådet allerede en første runde af
orienterende drøftelser om direkte betalinger og om udvikling af landdistrikterne i henholdsvis
november og december sidste år. Drøftelsen om fusionsmarkedsordningen var den sidste i denne
runde.
I de kommende måneder agter det danske formandskab at indlede en ny runde politiske drøftelser,
der er mere fokuseret på specifikke tematiske spørgsmål. De første drøftelser af denne art vil finde
sted i marts og vil dreje sig om direkte betalinger og forenkling af den fælles landbrugspolitik.
Senere vil også andre spørgsmål blive drøftet såsom en grønnere fælles landbrugspolitik, begrebet
"aktiv landmand" eller innovation.
5586/1/12 REV 1
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0012.png
23.I.2012
EVENTUELT
EU's strategi for dyrevelfærd
Rådet blev orienteret af Kommissionen om en EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-
2015 (5398/12).
Flere medlemsstater hilste de foreslåede hovedelementer i denne strategi velkommen, såsom at
sikre en harmoniseret gennemførelse af de nuværende lovgivningsmæssige rammer på dette
område, holde forbrugerne bedre orienteret og optimere synergier med den fælles landbrugspolitik.
Men nogle delegationer påpegede behovet for foranstaltninger til at sikre EU-operatørers globale
konkurrenceevne over for tredjelande, der ikke anvender de samme dyrevelfærdsstandarder.
Denne nye fireårsstrategi tager sigte på at forbedre dyrebeskyttelsen og dyrevelfærden i EU først og
fremmest gennem muligheden for at etablere en ny omfattende lovgivningsmæssig ramme for
dyrevelfærd og gennem en styrkelse af eksisterende foranstaltninger.
De store forskelle i opdrætssystemer, klimaforhold og jordbund i de forskellige medlemsstater har
gjort det meget vanskeligt at blive enige om ensartede regler og endnu mere vanskeligt at sikre, at
de gennemføres korrekt. Dette resulterer i ulige vilkår for så vidt angår betingelserne for
dyrevelfærd.
Der er fortsat problemer såsom manglende håndhævelse af EU-lovgivningen på nationalt plan eller
utilstrækkelige incitamenter til at overholde reglerne for dyrevelfærd. Desuden har det vist sig, at
mange af de involverede parter ikke har tilstrækkelig viden om eller uddannelse inden for
dyrevelfærd, og at der er mangel på specifik EU-lovgivning på dette område for visse kategorier af
dyr.
For at løse disse spørgsmål foreslår strategien en dobbelt tilgang, der består af:
oprettelse af en omfattende lovgivningsmæssig ramme for dyrevelfærd med fokus på
velfærdsresultatet og på uddannelse af alle berørte parter, og
styrkelse eller bedre udnyttelse af allerede eksisterende foranstaltninger såsom
foranstaltninger til at styrke medlemsstaternes overholdelse af de lovgivningsmæssige
krav, forbedre det eksisterende internationale samarbejde og give forbrugerne bedre
information.
5586/1/12 REV 1
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0013.png
23.I.2012
Den første strategi for dyrevelfærd blev vedtaget i 2006. Den foreslåede nye strategi bygger på den
gamle, især på erfaringerne i femårsperioden til gennemførelse af den første handlingsplan.
Rådet blev ligeledes orienteret om, at det danske formandskab og Kommissionen vil være vært for
en konference om dyrevelfærd den 29. februar og 1. marts 2012 i Bruxelles, og det noterede sig
formandskabets planer om at drøfte dette spørgsmål yderligere på en kommende samling. Dette
spørgsmål er en af prioriteterne for det danske formandskab (Se punktet i arbejdsprogrammet).
Schmallenbergvirus
Den nederlandske delegation orienterede Rådet om udbruddet af Schmallenbergvirus (5511/12).
Flere delegationer støttede den nederlandske anmodning om en koordineret EU-strategi vedrørende
denne nye sygdom, herunder hurtig udveksling af oplysninger om de konstaterede tilfælde,
kombineret forskningsindsats vedrørende diagnostik, epidemiologi og vaccineudvikling samt
finansiel støtte fra Kommissionen til overvågning og forskning.
Schmallenbergvirussen er den udløsende agens af en hidtil ukendt dyresygdom, og den overføres
formentlig af insekter. Den påvirker geder, får og kvæg og forårsager fødsel af misdannede lam og
kalve, aborter, svær diarré, feber og nedsat mælkeydelse. Bekræftede tilfælde af denne nye
dyresygdom er blevet rapporteret i Nederlandene, Tyskland, Belgien og nu Det Forenede
Kongerige.
Zoonotisk overførsel (fra dyr til mennesker) kan ikke udelukkes, men anses for højst usandsynlig af
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).
Ifølge Kommissionen kunne EU finansiere forskning på dette område. Kommissionen understreger
behovet for en ensartet, forholdsmæssig tilgang og opfordrer til frivillig indberetning af denne
sygdom og overvågning af medlemsstaterne.
5586/1/12 REV 1
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0014.png
23.I.2012
ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT
LANDBRUG
Fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen*
Rådet vedtog sin førstebehandlingsholdning til en forordning om uddeling af fødevarer til de socialt
dårligst stillede personer i Unionen. Den svenske, danske og Det Forenede Kongeriges delegation
stemte imod og den tjekkiske delegation undlod at stemme (18733/11 +
ADD 1).
På samlingen i Rådet (landbrug) i december sidste år sikrede politisk enighed i Rådet, at
programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede kan fortsætte i 2012 og 2013.
Rådets førstebehandlingsholdning blev vedtaget på grundlag af denne politiske enighed. Denne
holdning blev forinden forhandlet med Europa-Parlamentet med henblik på at nå frem til en hurtig
andenbehandlingsaftale, så de nye regler kan træde i kraft hurtigst muligt. Denne forordning
indeholder bestemmelser om tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012, da det ikke var muligt at
vedtage den inden udgangen af 2011.
De nye bestemmelser i programmet udvider anvendelsesområdet for produkterne - nu gøres
markedskøb til en regelmæssig forsyningskilde for programmet som supplement til
interventionslagrene, der tidligere udgjorde kernen i programmet. Det giver også præference til
produkter af EU-oprindelse.
Programmet vil blive finansieret fuldt ud af EU. Følgende aktiviteter vil være støtteberettigede:
udgifter til transport, opbevaring og administrative omkostninger direkte forbundet med
gennemførelsen af ordningen.
Programmets årlige budgetpost er på omkring 500 millioner EUR i 2012 og 2013. Over
18 mio. EU-borgere nyder i øjeblikket godt af programmet.
Det nuværende program, hvorefter EU kan levere fødevarer fra interventionslagre til de socialt
dårligst stillede, blev oprettet i 1987. Det blev indarbejdet i forordningen om fusionsmarkedsordnin-
gen i 2007. Den nuværende lovgivning giver også mulighed for, at der undtagelsesvis kan købes
produkter på det frie marked med henblik på ordningen, hvis der er en midlertidig mangel på det
pågældende produkt på interventionslagrene, eller hvis det er nødvendigt at overføre små mængder
af produktet fra interventionslagre i en anden medlemsstat end den, hvor produktet skal uddeles. I
2012 og 2013 er markedskøb imidlertid ikke længere begrænset til situationer, hvor der er
midlertidige mangler på interventionslagrene. Dette er forbundet med den gradvise afskaffelse af
interventionslagrene som følge af reformen af den fælles landbrugspolitik og høje priser på
landbrugsråvarer. For at optimere den ernæringsmæssige balance er udvalget af uddelte fødevarer i
de nye bestemmelser blevet udvidet til dem, som interventionen ikke gælder for.
5586/1/12 REV 1
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0015.png
23.I.2012
Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning om støtte til
miljøvenligt landbrug
Rådet vedtog konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 7/2011 "Er støtten
til miljøvenligt landbrug udformet og forvaltet godt?" (18556/11).
Revisionsretten anerkender, at der er gjort betydelige fremskridt siden indførelsen af betalinger for
miljøvenligt landbrug. Rådet noterer sig Revisionsrettens anbefalinger, samtidig med at det påpeger,
at de faktiske miljøfordele ved disse foranstaltninger først kan påvises et vist stykke tid efter, at de
er gennemført, og fremhæver, at foranstaltninger kan have til formål at forbedre landbrugspraksis,
men også at bibeholde en miljøvenlig praksis.
I oktober 2011 vedtog Kommissionen et forslag til forordning om udvikling af landdistrikterne
inden for rammerne af reformen af den fælles landbrugspolitik. Dette forslag er for tiden under
behandling i Rådet og i Rådets forberedende organer (15425/11).
Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning om inddrivelse af
uretmæssige udbetalte beløb
Rådet vedtog konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 8/2011 "Inddrivelse
af uretmæssige udbetalte beløb under den fælles landbrugspolitik"(18558/11).
Samtidig med at Rådet hilser det velkommen, at Revisionsretten anerkender, at det system, der blev
fastlagt i 2006, har ført til en forbedring i situationen, noterer det sig også beretningens
henstillinger. Der bør tages hensyn til disse henstillinger i drøftelserne med hensyn til forslaget til
forordning om finansiering af den fælles landbrugspolitik, som blev vedtaget af Kommissionen i
oktober 2011 inden for rammerne af reformen af den fælles landbrugspolitik (15426/11). Dette
forslag er for tiden under behandling i Rådet og i Rådets forberedende organer.
5586/1/12 REV 1
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0016.png
23.I.2012
Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning – ordningerne for
skolemælk og skolefrugt
Rådet vedtog konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 10/2011 "Er
ordningerne for skolemælk og skolefrugt effektive?" (18553/11).
Såfremt Revisionsrettens konklusioner med hensyn til ordningen for skolefrugt generelt er positive,
ser Rådet frem til resultaterne af evalueringen af denne ordning og evalueringen af ordningen for
skolemælk. Rådet noterer sig også, at metoder til yderligere forenkling og reduktion af de
unødvendige administrative byrder, som disse ordninger forårsager, bør vurderes.
I oktober 2011 vedtog Kommissionen et forslag til forordning om en fælles markedsordning for
landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) inden for rammerne af reformen af den fælles
landbrugspolitik (15397/11). Dette forslag er for tiden under behandling i Rådet og i Rådets
forberedende organer.
FISKERI
Ny partnerskabsaftale med Mauritius - indledning af forhandlinger
Rådet vedtog en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger på Den
Europæiske Unions vegne om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale og protokol med Mauritius
Denne nye fiskeripartnerskabsaftale og protokol vil blive indgået i overensstemmelse med Rådets
konklusioner af 15. juli 2004 om fiskeripartnerskabsaftaler. Denne protokol vil fastlægge, hvilke
fiskerimuligheder der kan tildeles EU-fartøjerne, den finansielle modydelse, rammerne for
gennemførelse af sektorstøtten og klausulerne vedrørende protokollens varighed og revision.
5586/1/12 REV 1
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0017.png
23.I.2012
Partnerskabsaftale mellem EU og Mozambique - Ny protokol
Rådet vedtog en afgørelse om undertegnelse på EU's vegne og midlertidig anvendelse af
protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet
i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Mozambique (18058/11).
Partnerskabsaftalen på fiskeriområdet mellem EU og Mozambique blev indgået i 2007.
Hovedformålet med protokollen til aftalen er at fastlægge, hvilke fiskerimuligheder der kan tildeles
EU-fartøjerne, og den finansielle modydelse for adgangsretten og sektorstøtten. Som resultat af
forhandlingerne blev der paraferet en ny protokol den 2. juni 2011, idet den tidligere protokol
udløber den 31. december 2011. For at EU-fartøjerne kan fortsætte deres fiskeri, bør den nye
protokol undertegnes og anvendes midlertidigt, indtil procedurerne for den formelle indgåelse er
afsluttet.
Ud over undertegnelsen og den midlertidige anvendelse af den nye protokol vedtog Rådet også en
forordning om fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstater (18060/11).
ØKONOMI OG FINANS
Makrofinansiel bistand til Georgien
Rådet nåede til politisk enighed med henblik på sin førstebehandlingsholdning til et udkast til
afgørelse om makrofinansiel bistand til Georgien.
Som svar på en anmodning på baggrund af den stadig ringere økonomiske situation i Georgien
stiller udkastet til afgørelse højst 46 mio. EUR til rådighed med henblik på at understøtte landets
økonomiske stabilisering og dække dets betalingsbalancebehov, idet det supplerer midler fra IMF
og Verdensbanken.
Den georgiske økonomi har siden tredje kvartal 2008 været påvirket af den finansielle krise, hvor
det internationale samfund på en donorkonference gav tilsagn om støtte. EU bebudede, at det ville
yde en finansiel bistand på op til 500 mio. EUR, og IMF indgik en standbyaftale om et beløb på
750 mio. USD (i 2009 indgik det en aftale om en forhøjelse på 424 mio. USD af lånet).
Makrofinansiel bistand anses for hensigtsmæssigt, eftersom der stadig er behov for finansiering.
Økonomisk-politiske og finansielle betingelser vil blive knyttet til EU's bistand, der skal fastlægges
i et aftalememorandum.
Teksten vil, når den er endeligt udformet, blive vedtaget på en kommende rådssamling og fremsendt
til Europa-Parlamentet med henblik på andenbehandling.
5586/1/12 REV 1
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0018.png
23.I.2012
UDVIDELSEN
Instrument til førtiltrædelsesbistand
Rådet vedtog en forordning om ændring af reglerne for gennemførelse af EU's instrument til
førtiltrædelsesbistand, jf. forordning 1085/2006.
Formålet med ændringerne er at præcisere reglerne for deltagelse i tildelingen af
grænseoverskridende samarbejde og sikre overensstemmelse med EU's øvrige instrumenter til
ekstern bistand, navnlig naboskabs- og partnerskabsinstrument.
Instrumentet til førtiltrædelsesbistand yder bistand til kandidatlande og potentielle kandidatlande i
forbindelse med deres gradvise tilpasning til EU's standarder og politikker med henblik på EU-
medlemskab.
Med hensyn til vedtagelsen af forordningen godkendte Rådet alle de ændringer, som Europa-
Parlamentet havde vedtaget, efter at der var opnået enighed i forbindelse med førstebehandlingen.
RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
Gennemførelse af "Prümafgørelser" (elektronisk dataudveksling)
Rådet vedtog to afgørelser om gennemførelse af bestemmelserne om elektronisk dataudveksling i
Rådets afgørelser 2008/615/RIA og 2008/616/RIA ("Prümafgørelser"). Den ene vedrører
iværksættelsen af elektronisk udveksling med Den Tjekkiske Republik af dna-oplysninger
(17700/11), den anden iværksættelsen af elektronisk udveksling med Nederlandene af
fingeraftryksdata (17702/11).
"Prümafgørelserne" danner grundlag for elektronisk dataudveksling mellem EU's medlemsstater af
tre typer data: dna, fingeraftryk og oplysninger fra køretøjsregistre.
5586/1/12 REV 1
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0019.png
23.I.2012
HANDELSPOLITIK
Associeringsaftalen mellem EU og Chile - oprindelsesregler
Rådet vedtog en afgørelse om godkendelse på EU's vegne af et udkast til afgørelse med henblik på
at præcisere definitionen af "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt
samarbejde om oprindelsesregler i henhold til associeringsaftalen mellem EU og Chile.
I medfør af denne afgørelse, som skal vedtages af et særligt udvalg for toldsamarbejde og
oprindelsesregler for EU og Chile, vil en begrundelse blive tilføjet til associeringsaftalens bilag III.
Associeringsaftalen sigter bl.a. på at fjerne toldafgifterne på produkter, som eksporteres fra den ene
part til den anden, ved at henvise til oprindelsesreglerne i bilag III.
DET INDRE MARKED
Sporing af eksplosivstoffer til civil brug – opdatering
Rådet besluttede ikke at modsætte sig Kommissionens vedtagelse af et direktiv til opdatering af
betingelserne for systemet til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug
(16909/11).
Direktivet ændrer direktiv 2008/43/EF om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et
system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug.
Direktiv 93/15/EØF om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med
eksplosivstoffer til civil brug foreskriver, at EU's medlemsstater skal sikre, at operatører i sektoren
for eksplosivstoffer har et system, der gør det muligt at holde regnskab med eksplosivstoffers
bevægelser for til enhver tid at kunne identificere de personer, der er i besiddelse af dem.
Udkastet til direktiv er underlagt forskriftsproceduren med kontrol. Det betyder, at Kommissionen
nu, da Rådet har givet sin godkendelse, kan vedtage direktivet, medmindre Europa-Parlamentet
modsætter sig det.
5586/1/12 REV 1
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0020.png
23.I.2012
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Godstransport - Forenkling af kontrol og formaliteter
Rådet vedtog en afgørelse med henblik på oprettelse af en arbejdsgruppe, der skal føre kontrol med
forenklingen af kontrollen og formaliteterne i forbindelse med godstransport som fastsat i aftalen
om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)
(17310/11).
Regler for lufttrafikregulering
Rådet vedtog en afgørelse om den holdning, som EU skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg til
ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen (18135/11).
Afgørelsen tager sigte på at indarbejde Kommissionens forordning nr. 255/2010 om fælles regler
for lufttrafikregulering i aftalen.
FØDEVARELOVGIVNING
Ernæringsanprisninger
Rådet besluttede ikke at modsætte sig vedtagelsen af Kommissionens forordning om ajourføring af
listen over tilladte ernæringsanprisninger (16766/11). Ifølge udkastet til Kommissionens forordning
vil anprisningerne "ikke tilsat natrium/salt" og ""indeholder nu X % mindre [energi, fedt, mættet
fedt, natrium/salt og/eller sukker]" blive tilladt på visse betingelser.
Kommissionens forordning er omfattet af den såkaldte forskriftsprocedure med kontrol. Det
betyder, at Kommissionen, nu hvor Rådet har givet sin tilslutning, kan vedtage afgørelsen,
medmindre Europa-Parlamentet modsætter sig vedtagelsen.
5586/1/12 REV 1
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0021.png
23.I.2012
AFGØRELSER VEDTAGET VED SKRIFTLIG PROCEDURE
Antidumpingforanstaltninger
ferrosilicium - Rusland
Den 16. januar vedtog Rådet en forordning om afslutning af den delvise interimsundersøgelse
vedrørende antidumpingforanstaltningerne på importen af ferrosilicium med oprindelse i bl.a.
Rusland i henhold til forordning nr. 1225/2009
(18978/11).
tråd af molybdæn - Kina og Malaysia
Den 9. januar vedtog Rådet en forordning om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der
indførtes ved forordning nr. 551/2010 på importen af visse former for tråd af molybdæn med
oprindelse i Kina til også at omfatte importen af visse former for tråd af molybdæn afsendt fra
Malaysia, og om afslutning af undersøgelsen, for så vidt angår varer afsendt fra Schweiz
(18560/1/11).
polyethylenterephthalat - Indien
Den 6. januar vedtog Rådet en forordning om ændring af forordning nr. 1292/2007 om indførelse af
en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse
i Indien
(18563/11).
skruer, bolte og møtrikker af stål - Kina og Taiwan
Den 4. januar vedtog Rådet en forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen
af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Kina og Taiwan
efter en udløbsundersøgelse i henhold til forordning nr. 1225/2009
(18364/11).
5586/1/12 REV 1
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1453932_0022.png
23.I.2012
ÅBENHED
Aktindsigt i Rådets dokumenter
Den 22. december 2011 vedtog Rådet ved skriftlig procedure svaret på genfremsat begæring
25/c/01/11 (18214/11).
Den 16. januar 2012 vedtog Rådet ved skriftlig procedure svaret på genfremsat begæring 27/c/01/11
(18701/11).
5586/1/12 REV 1
22
DA