By- og Boligudvalget 2011-12
S 805
Offentligt
1046704_0001.png
1046704_0002.png
Folketingets Lovsekretariat
DepartementetHolmens Kanal 221060 København K
Tlf. 3392 9300
Dato: 25. november 2011
Fax. 3393 2518E-mail mbbl@mbbl.dkwww.mbbl.dk
Under henvisning til Folketingets brev af 17. november 2011 følgerhermed boligministerens endelige svar på spørgsmål nr. S 805, stilletaf Karina Adsbøl (DF).
EB/NHO J.nr. 2010-121
Spørgsmål nr. S 805:”Har ministeren en holdning til tv-pakker i den almene boligsektor vedrøren-de det frie valg?”
Svar:Udgangspunktet for den beboerdemokratiske beslutningsproces i den alme-ne sektor er, at alle væsentlige beslutninger vedrørende den enkelte afdelingtræffes af afdelingen selv via flertalsbeslutninger på afdelingsmødet.Almenboligloven indeholder ikke specifikke regler om tv-forsyning. Afde-lingsmødet kan derfor frit vælge, om man foretrækker et helt individuelt valgaf tv-kanaler, eller om man foretrækker i fællesskab at modtage bestemte tv-pakker. Det er dermed også op til beboerdemokratiet i den enkelte afdelingat foretage den konkrete afvejning af hensynet til individuel fleksibilitet i val-get af tv-kanaler på den ene side og de økonomiske fordele, der kan opnåsved en fælles tv-forsyning i afdelingen, på den anden side.I praksis er der i mange tilfælde mulighed for, at lejere, som måtte have sær-lige ønsker kan supplere med en parabolantenne.Almenlejeloven indeholder regler om lejerens betaling til fællesantenne m.v.Har en almen boligafdeling som nævnt truffet beslutning om ejendommensfælles tv-forsyning, er beslutningen som udgangspunkt bindende for allelejere i afdelingen, og boligorganisationen kan forlange de nødvendige ogrimelige udgifter til tv-forsyningen refunderet. Udgifterne fordeles ligeligtmellem lejemålene i ejendommen.
2
Har man i en ejendom truffet beslutning om, at den enkelte lejer skal haveindividuelt valg af programmer, skal lejeren dog kun betale for de program-mer, lejeren har adgang til.Jeg finder det hensigtsmæssigt, at beboerdemokratiet således frit kan vælgeden forsyningsløsning, som man finder mest optimal.
Carsten Hansen/Annette Klint Kofod