Europaudvalget 2012-13
EUU Alm.del Bilag 503
Offentligt
1268703_0001.png
Organisation & JuraJ.nr. MST-679-00207 og MST-729-00070Ref. aki
Notattil Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg
om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr.2013/0215<2013/0216 vedrørende manglende gennemførelse af i alt todirektiver
Kommissionens Generalsekretariat har i brev af 29. maj 2013, ref. SG-Greffe(2013)D/7725, fremsendt Kommissionens åbningsskrivelser vedrørendemanglende gennemførelse af i alt to direktiver i dansk ret. Hermed besvaresKommissionens åbningsskrivelser nr. 2013/0215<2013/0216.Åbningsskrivelse nr. 2013/0215 vedrørende Rådets direktiv2011/97/EU af 5. december 2011 om ændring af direktiv 1999/31/EF forså vidt angår specifikke kriterier for oplagring af metallisk kviksølv,der betragtes som affaldDirektivets gennemførelsesfrist var den 13. marts 2013.Direktivet vil blive gennemført i dansk ret ved en bekendtgørelse om ændring afbekendtgørelse om deponeringsanlæg. Ændringsbekendtgørelsen forventes attræde i kraft senest ved udgangen af august måned 2013.Kommissionen vil blive underrettet om ændringsbekendtgørelsens ikrafttrædelse.Åbningsskrivelse nr. 2013/0216 vedrørende Kommissionens direktiv2012/43/EU af 26. november 2012 om ændring af visse positioner ibilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EFDirektivets gennemførelsesfrist var den 31. marts 2013.Direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 505 af 17. maj 2013 omændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Ændringsbekendtgørelsentrådte i kraft den 25. maj 2013.Regeringen har svaret Kommissionen i overensstemmelse med det ovenforanførte.