Socialudvalget 2012-13
B 79
Offentligt
1250435_0001.png
1250435_0002.png
Folketingets Socialudvalg
DepartementetHolmens Kanal 221060 København K
Tlf. 3392 9300
Dato: 21. maj 2013
Fax. 3393 2518E-mail sm@sm.dk
J.nr. 2013-2044
Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 1. maj 2013følger hermed social- og integrationsministerens endelige svar påspørgsmål nr. 12 (B 79 – Om en skærpet indsats for bortførte børn),stillet af ikkemedlem af udvalget (MFU) Ellen Trane Nørby (V).
Spørgsmål nr. 12:”Ministeren nævnte i TV2 nyhederne kl. 22 torsdag den 21. marts, at ministe-riet er i kontakt med de amerikanske myndigheder, som også oplever pro-blemer med tilbagelevering af bortførte børn fra Makedonien. Ministerenbedes oplyse, hvori denne kontakt med de amerikanske myndigheder be-står, og om de danske myndigheder i samarbejde med de amerikanskemyndigheder planlægger konkrete initiativer for at få tilbageleveret bortførtebørn fra Makedonien.”
Svar:Indledningsvis kan jeg oplyse, at afgørelser om tilbagegivelse af børn indenfor det konventionssamarbejde, som Danmark er en del af, som oftest træf-fes af uafhængige domstole i det pågældende land (i Danmark af fogedret-terne).Social- og Integrationsministeriet er dansk centralmyndighed i forhold til detkonventionsretlige samarbejde på området. Centralmyndighederne i konven-tionslandene samarbejder indbyrdes for at sikre konventionens anvendelseog er i løbende dialog. Det gælder både i forhold til de konkrete sager og iform af et mere generelt samarbejde med henblik på erfaringsudveksling ogfremme af forståelsen af konventionen. I forhold til dialog om konkrete sagerer formålet primært at udveksle erfaringer om håndteringen af sager de tolande i mellem med henblik på at opnå den bedst mulige sagsproces. Dettegør sig også gældende i forhold til de amerikanske myndigheder, hvor der
2
senest er drøftet konkrete spørgsmål vedrørende Makedonien. Herudoverhar jeg i en konkret sag taget initiativ til en direkte henvendelse til de make-donske myndigheder, herunder til den relevante minister, og også over forHaagerkonferencens sekretariat gjort opmærksom på sagen.Haagerkonferencens sekretariat har til opgave at være i kontakt med med-lemslandene og at organisere de fora, som findes i konventionssamarbejdet,eksempelvis Special Commission i Haag. Her mødes medlemsstaterne hvert4. år for at revidere konventionen, herunder for at drøfte forslag til forbedrin-ger og effektivisering af konventionen og fremme forståelsen for ”best practi-se” og forståelsen af konventionens enkelte bestemmelser.
Karen Hækkerup/ Malene Vestergaard