Europaudvalget 2013-14
KOM (2012) 0369 Spørgsmål 1
Offentligt
1300883_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Ministeren for sundhed og forebyggelse
15. november 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2012) 0369
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kliniske forsøg med
humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF
Spørgsmål 1
I forlængelse af Europaudvalgets møde den 15. november 2013, bedes mini-
steren oplyse hvilke muligheder Kommissionens forslag til forordning om klini-
ske forsøg med humanmedicinske lægemidler giver patienter for at få erstat-
ning, hvis et klinisk forsøg, der bedømmes som et ”lavinterventionsforsøg”, al-
ligevel viser sig at påføre patienterne skader?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mette Bock (LA).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Mette.Bock@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Eva Kjer Hansen
formand
Kopi til handels- og europaministeren
1/1