Europaudvalget 2012-13
KOM (2012) 0629 Spørgsmål 1
Offentligt
1182470_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Europaministeren
22. november 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2012) 0629
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget. Kommissionens arbejds-
program 2013
Spørgsmål 1
Vil ministeren i forlængelse af sin forelæggelse på mødet i Europaudvalget
den 16. november 2012 af Rådsmøde nr. 3200 (almindelige anliggender) og i
forhold til Kommissionens arbejdsprogram oplyse, i hvilket omfang der allere-
de på kort sigt lægges op til EU-lovgivning på baggrund af det princip, der
blev lanceret i Kommissionens rapport fra november 2011 om mindskelse af
de reguleringsmæssige byrder for små- og mellemstore virksomheder, jf.
KOM (2012) 0629?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Finn.S@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Eva Kjer Hansen
formand
1/1