Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
KOM (2012) 0788 Spørgsmål 16
Offentligt
1261135_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Ministeren for sundhed og forebyggelse
17. juni 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2012) 0788
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse
af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling,
præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter
Spørgsmål 16
Ministeren bedes kommentere brev af 17. juni 2013 vedrørende tobaksdirekti-
vet og snus fra Professor Martin Jarvis, Professor Karl Olov Fagerström, Pro-
fessor Michael Kunze, Dr Karl Erik Lund, Dr Jacques Le Houezec, Dr Tony
Axell, Dr Lars Ramström, Mr Clive Bates
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Eva.Kjer.Hansen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Eva Kjer Hansen
formand
Kopi til europaministeren
1/1