Europaudvalget 2012
JOIN (2012) 0029
Offentligt
1440600_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
DEN EUROPÆISKE UNIONS
HØJTSTÅENDE
REPRÆSENTANT
FOR UDENRIGSANLIGGENDER
OG SIKKERHEDSPOLITIK
Bruxelles, den 17.10.2012
JOIN(2012) 29 final
2012/0296 (NLE)
Fælles forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for
Belarus
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1440600_0002.png
BEGRUNDELSE
(1)
Forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006, som ændret, foreskriver indefrysning
af aktiver tilhørende præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus samt
personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller
undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, og personer og
enheder, der drager fordel af eller støtter Lukashenkoregimet, især personer og
enheder, der yder finansiel eller materiel støtte til regimet.
Af hensyn til klarheden har Rådet besluttet at præcisere og konsolidere kriterierne for
at opføre fysiske eller juridiske personer, enheder og organer i bilagene til Rådets
afgørelse 2010/639/FUSP ved en ny afgørelse, der erstatter den tidligere afgørelse,
fra den 1. november 2012 og samler disse bilag til ét fælles bilag.
Da denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at
kunne gennemføre den, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle
medlemsstater anvender den på samme måde.
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og
Europa-Kommissionen foreslår at ændre Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 i
overensstemmelse hermed.
(2)
(3)
(4)
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1440600_0003.png
2012/0296 (NLE)
Fælles forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for
Belarus
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,
under henvisning til Rådets afgørelse 2012/…/FUSP af ... oktober 2012 om ændring af
afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus
1
,
under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger
over Belarus
2
foreskriver indefrysning af aktiver tilhørende præsident Lukashenko og
visse embedsmænd i Belarus samt personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser
af menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske
opposition, og personer og enheder, der drager fordel af eller støtter
Lukashenkoregimet.
Ved afgørelsen 2012/.../FUSP besluttede Rådet at præcisere kriterierne for at opføre
fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i bilagene til Rådets afgørelse
2010/639/FUSP og at samle disse bilag i ét fælles bilag.
Da denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne
gennemføre den, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater
anvender den på samme måde.
Forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —
repræsentant
for
(2)
(3)
(4)
1
2
EUT L … af …2012, s. …
EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1440600_0004.png
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
I Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 2 affattes således:
"Artikel 2
1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller
kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen
i bilag I, indefryses.
2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til
rådighed for eller være til fordel for de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der
er opført på listen i bilag I.
3. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller
virkning at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.
4. Bilag I omfatter en liste over de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der i
henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets afgørelse .../.../FUSP af ... om restriktive
foranstaltninger over for Hviderusland
3
er blevet udpeget af Rådet som værende ansvarlige
for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og
den demokratiske opposition, eller hvis aktiviteter på anden måde alvorligt undergraver
demokratiet eller retsstaten i Hviderusland, eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer, der har tilknytning til disse, samt juridiske personer, enheder eller organer, der ejes
eller kontrolleres af disse.
5. Bilag I indeholder ligeledes en liste over de fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer, som i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets afgørelse .../.../FUSP er blevet
udpeget af Rådet som dragende fordel af eller ydende støtte til Lukashenkoregimet, samt
juridiske personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af disse."
2) I artikel 2b, stk. 1 og 2, artikel 3, stk. 1, litra a), artikel 4a og artikel 8a, stk. 1 og 4, ændres
henvisninger til "bilag I, IA og IB" eller til "bilag I eller (i) IA" til henvisninger til "bilag I".
3
EUT C […] af […], s. […].
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2012.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
DA
5
DA