Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011
KOM (2012) 0041
Offentligt
1451016_0001.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 7.2.2012
COM(2012) 41 final
2012/0019 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om
beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451016_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Den 28. juli 2011 vedtog WTO's tvistbilæggelsesinstans appelinstansens beretning og
panelrapporten som ændret af appelinstansens beretning i tvisten
De Europæiske
Fællesskaber - Endelige antidumpingforanstaltninger vedrørende visse skruer, bolte,
møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina
1
("rapporterne").
I rapporterne blev det bl.a. konstateret, at artikel 9, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr.
1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er
medlemmer af Det Europæiske Fællesskab ("antidumpinggrundforordningen")
2
ikke var i
overensstemmelse med artikel 6.10, 9.2 og 18.4 i WTO's antidumpingaftale og med artikel
XVI:4 i WTO-overenskomsten. Antidumpinggrundforordningens artikel 9, stk. 5, indeholder
bestemmelser om, at de individuelle eksporterende producenter i lande uden markeds-
økonomi, som ikke får markedsøkonomisk behandling, jf. antidumpinggrundforordningens
artikel 2, stk. 7, litra c), vil være underlagt en landsdækkende told, medmindre sådanne
eksportører kan godtgøre, at de opfylder betingelserne for individuel behandling i
antidumpinggrundforordningens artikel 9, stk. 5 ("tvistbilæggelsesinstansens konklusion om
antidumpinggrundforordningens artikel 9, stk. 5").
Den 18. august 2011 underrettede Den Europæiske Union tvistbilæggelsesinstansen om, at
den har til hensigt at gennemføre instansens henstillinger og afgørelser i denne tvist således, at
forpligtelserne under WTO opfyldes.
Den 19. januar 2012 blev Den Europæiske Union og Kina enige om, at den rimelige
tidsperiode for gennemførelsen af instansens henstillinger og afgørelser vil være 14 måneder
og to uger fra datoen for instansens vedtagelse af rapporterne. Den rimelige tidsperiode
udløber således den 12. oktober 2012.
Formålet med dette lovgivningsforslag er at gennemføre instansens henstillinger og afgørelser
i forbindelse med antidumpinggrundforordningens artikel 9, stk. 5.
2.
RESULTATER AF KONSEKVENSANALYSER
INTERESSEDE PARTER
Ikke relevant.
3.
FORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD
Retsgrundlag
OG
HØRINGER
AF
1
2
WTO, appelinstansens beretning, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R af 15. juli 2011.
WTO, panelrapport, WT/DS397/R af 29. september 2010. Rapporterne kan downloades fra WTO's
websted (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds397_e.htm).
EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, i henhold til hvilken Europa-Parlamentet og Rådet gennem forordninger og
efter den almindelige lovgivningsprocedure skal vedtage foranstaltninger, der fastlægger
rammerne for gennemførelsen af den fælles handelspolitik.
Dette forslag ændrer Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 – antidumpinggrundforordningen,
som var baseret på den tilsvarende bestemmelse i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, dvs. artikel 133.
Nærhedsprincippet
Jævnfør artikel 3, stk. 1, litra e), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hører
forslaget ind under Unionens enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke
anvendelse.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.
Reguleringsmiddel/reguleringsform
Foreslået reguleringsmiddel: Europa-Parlamentets og Rådets forordning.
Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grund: En forordning skal ændres
ved en forordning.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Ikke relevant.
5.
FAKULTATIVE ELEMENTER
Ikke relevant.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451016_0004.png
2012/0019 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om
beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1515/2001 om de foranstaltninger, der kan
træffes af EF på grundlag af en rapport vedtaget af WTO's tvistbilæggelsesinstans vedrørende
antidumping- og antisubsidieforanstaltninger,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
efter den almindelige lovgivningsprocedure, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den 28. juli 2011 vedtog WTO's tvistbilæggelsesinstans appelinstansens beretning og
panelrapporten som ændret af appelinstansens beretning i tvisten
De Europæiske
Fællesskaber - De endelige antidumpingforanstaltninger vedrørende visse skruer,
bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken
Kina
3
("rapporterne").
I rapporterne blev det bl.a. konstateret, at artikel 9, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr.
1225/2009
4
af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der
ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab ("antidumpinggrundforordningen")
ikke var i overensstemmelse med artikel 6.10, 9.2 og 18.4 i WTO's antidumpingaftale
og med artikel XVI:4 i WTO-overenskomsten ("tvistbilæggelsesinstansens konklusion
om antidumpinggrundforordningens artikel 9, stk. 5"). Antidumpinggrund-
forordningens artikel 9, stk. 5, indeholder bestemmelser om, at de individuelle ekspor-
terende producenter i lande uden markedsøkonomi, som ikke får markedsøkonomisk
behandling, jf. antidumpinggrundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), vil være
underlagt en landsdækkende told, medmindre sådanne eksportører kan godtgøre, at de
(2)
3
4
WTO, appelinstansens beretning, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R af 15. juli 2011.
WTO, panelrapport, WT/DS397/R af 29. september 2010. Rapporterne kan downloades fra WTO's
websted (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds397_e.htm).
EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
opfylder betingelserne for individuel behandling i antidumpinggrundforordningens
artikel 9, stk. 5.
(3)
Appelinstansen konstaterede, at antidumpinggrundforordningens artikel 9, stk. 5,
indeholder en formodning om, at de eksporterende producenter i lande uden
markedsøkonomi ikke er berettiget til individuel behandling, men at de for at få en
sådan behandling skal dokumentere, at de opfylder kriterierne for en sådan individuel
behandling. I henhold til appelinstansen findes der intet retsgrundlag for en sådan
formodning i WTO-aftalerne.
Imidlertid præciserede appelinstansen, at hvorvidt fastlæggelsen af én dumpingmargin
og én antidumpingtold for en række eksportører er i strid med artikel 6.10 og 9.2 i
WTO's antidumpingaftale, vil afhænge af en række forhold, som vil indikere, at to
eller flere eksportører står i et sådant forhold, at de bør behandles som én enhed, til
trods for at de retligt er adskilt. Disse forhold kan omfatte: i) eksistensen af
forretningsmæssige og strukturelle forbindelser mellem eksportørerne, f.eks. fælles
kontrol, aktiebesiddelser og ledelse, ii) eksistensen af forretningsmæssige og
strukturelle forbindelser mellem staten og eksportørerne, f.eks. fælles kontrol,
aktiebesiddelser og ledelse, og iii) kontrol eller væsentlig indflydelse fra statens side
med hensyn til prisfastsættelse og resultater. I den forbindelse bør de udtryk i de
foreslåede ændringer, som afspejler disse forhold, anvendes ud fra appelinstansens
præciseringer, uden at dette berører de udtryk, der anvender samme eller lignende
ordlyd i andre bestemmelser i antidumpinggrundforordningen.
Den 18. august 2011 underrettede Den Europæiske Union tvistbilæggelsesinstansen
om, at den har til hensigt at gennemføre instansens henstillinger og afgørelser i denne
tvist således, at forpligtelserne under WTO opfyldes.
I den forbindelse er det nødvendigt at ændre bestemmelserne i antidumping-
grundforordningens artikel 9, stk. 5 —
(4)
(5)
(6)
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1225/2009 foretages følgende ændringer;
1. Artikel 9, stk. 5, affattes således:
"5. Antidumpingtold pålægges i hvert enkelt tilfælde med en passende sats uden
forskelsbehandling for al indførsel af den pågældende vare, for hvilken der er
konstateret dumping og deraf følgende skade, med undtagelse af indførsel fra
leverandører, der i henhold til bestemmelserne i denne forordning har afgivet
pristilsagn, som er blevet godtaget.
I forordningen om indførelse af antidumpingforanstaltningerne anføres tolden for
hver enkelt leverandør, eller, hvis dette ikke er praktisk muligt, for det pågældende
leverandørland. Leverandører, der er retligt adskilt fra andre leverandører, eller som
er retligt adskilt fra staten, kan alligevel anses for én enhed i forbindelse med
fastsættelsen af tolden. Ved anvendelsen af dette stykke kan der tages hensyn til
faktorer, som f.eks. eksistensen af strukturelle eller forretningsmæssige forbindelser
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
mellem leverandørerne og staten eller leverandørerne indbyrdes, statens kontrol med
eller væsentlige indflydelse på prisfastsættelse og resultater eller leverandørlandets
økonomiske struktur".
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på … dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Den finder anvendelse efter denne forordnings ikrafttræden på alle undersøgelser, der
indledes i henhold til forordning (EF) nr. 1225/2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
DA
6
DA