Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011
KOM (2012) 0049
Offentligt
1079695_0001.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALSEKRETARIAT
Bruxelles, den 13.2.2012
SG-Greffe(2012) D/ 2730
Folketinget
Folketinget Internationale Sekretariat
Christiansborg,
DK-1240 Copenhagen K.
Fremsendelse i henhold til protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske
Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
Vedr.: COM(2012) 49 final, 10.2.2012
Kommissionen skal herved meddele, at alle sprogversionerne af ovennævnte udkast til
lovgivningsmæssig retsakt er blevet sendt til medlemsstaternes nationale parlamenter og disses
kamre.
Ved nærværende brev indledes proceduren i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet
og proportionalitetsprincippet.
Inden otte uger
1
fra dette brevs dato kan De sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet
og Kommissionen en begrundet udtalelse om, hvorfor De mener, at det pågældende udkast ikke
er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.
På generalsekretærens
vegne
Jordi AYET PUIGARNAU
Direktør
1
Perioden mellem den 1. og 31. august medregnes ikke i otteugers perioden.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel.
Telephone: (32-2) 299 11 11.