Finansudvalget 2012
KOM (2012) 0290
Offentligt
1451241_0001.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 18.6.2012
COM(2012) 290 final
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til
punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning
(ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón Construction, Spanien)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0002.png
BEGRUNDELSE
Punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet
og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning giver mulighed for
gennem en fleksibilitetsmekanisme
1
at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen (EGF) med et årligt loft på 500 mio. EUR ud over lofterne i den finansielle
rammes relevante udgiftsområder.
Betingelserne for EGF-støtte er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen
2
.
Den 28. december 2011 indgav Spanien ansøgning EGF/2011/017 ES/Aragón Construction
om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i 377 virksomheder, der er aktive inden
for i NACE (rev. 2)-hovedgruppe 41 ("Opførelse af bygninger")
3
i NUTS II-regionen Aragón
(ES24) i Spanien.
Efter en nøje gennemgang af ansøgningen konkluderer Kommissionen i overensstemmelse
med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, at betingelserne for økonomisk støtte i
henhold til denne forordning er opfyldt.
RESUMÉ AF ANSØGNINGEN OG ANALYSE
Nøgledata:
EGF-referencenummer
Medlemsstat
Artikel 2
Berørte virksomheder
NUTS II-region
NACE (rev. 2)-hovedgruppe
Referenceperiode
Startdato for de individualiserede tilbud
Ansøgningsdato
EGF/2011/017
Spanien
litra b)
377
Aragón (ES24)
41 ("Opførelse af bygninger")
31.1.2011 – 31.10.2011
28.12.2011
28.12.2011
1
2
3
EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af
den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets
forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder, EUT L 393 af
30.12.2006, s. 1.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0003.png
Afskedigelser i referenceperioden
Afskedigede arbejdstagere, der forventes at deltage i
foranstaltningerne
Udgifter til de individualiserede tilbud (EUR)
EGF-implementeringsomkostninger
4
i EUR
EGF-implementeringsomkostninger i procent
Samlet budget (EUR)
EGF-støtte (65 %) i EUR
1.
2.
836
320
1 971 530
28 470
1,42
2 000 000
1 300 000
Ansøgningen blev forelagt Kommissionen den 28. december 2011 og suppleret med
yderligere oplysninger i perioden frem til den 23. marts 2012.
Ansøgningen opfylder betingelserne for anvendelse af EGF i artikel 2, litra b), i
forordning (EF) nr. 1927/2006 og blev indgivet inden for den frist på 10 uger, der er
fastsat i forordningens artikel 5.
Sammenhængen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i
verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen eller den internationale
finansielle og økonomiske krise
3.
For at fastslå, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og den interna-
tionale finansielle og økonomiske krise, anfører Spanien, at krisen har haft betydelige
konsekvenser for bygge- og anlægssektoren. Lånene til bygge- og anlægssektoren og
til fysiske personer er således blevet drastisk reduceret, og efterspørgslen efter nye
huse faldt i takt med forbrugernes faldende tillid til markedet og manglen på likvide
midler.
Kommissionen erkendte i sin økonomiske genopretningsplan, at efterspørgslen inden
for bygge- og anlægssektoren i Unionen var styrtdykket som følge af krisen.
Tilgængelige oplysninger bekræfter, at der forekom en betydelig afmatning inden for
bygge- og anlægssektoren, idet aktiviteterne i EU-27 faldt i otte på hinanden
følgende kvartaler (1. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010) i forhold til samme periode
året før, hovedsagelig på grund af et fald i de private investeringer på boligmarkedet.
Resultaterne i 2009 fra bygge- og anlægssektoren i Spanien fulgte den samme nega-
tive tendens som for gennemsnittet i EU-27. Imidlertid blev afmatningen i den span-
ske bygge- og anlægssektor i 2010 og i første halvår af 2011 yderligere forværret.
2009
1.
kvar-
2.
kvar-
3.
kvar-
4.
kvar-
1.
kvar-
2010
2.
kvar-
3.
kvar-
4.
kvar-
1.
kvar-
2011
2.
kvar-
3.
kvar-
4.
kvar-
4.
5.
4
I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0004.png
tal
EU
27
ES
-12,8
-10,9
tal
-11,3
-11,6
tal
-12,0
-17,8
tal
-8,7
-4,2
tal
-8,6
-12,9
tal
-0,9
-7,0
tal
-1,8
-34,9
tal
-2,5
-27,5
tal
1,1
-36,6
tal
-2,8
-27,9
tal
1,5
5,6
tal
1,5
-3,5
Kilde: EUROSTAT
6.
Det fremgår også af andre indikatorer, f.eks. antallet af byggetilladelser eller antallet
af påbegyndte byggerier, at efterspørgslen inden for byggeriet (boliger) i Spanien gik
tilbage. Antallet af byggetilladelser i Spanien faldt med 75,6 % i 2009 og med
82,8 % i 2010 sammenlignet med 2007, som var det sidste år inden krisen. Antallet
af påbegyndte byggerier faldt med 52,2 % i 2009 sammenlignet med 2008 og med
76,7 % sammenlignet med 2007.
7.
De argumenter, der er fremført i tidligere sager
5
om bygge- og anlægssektoren i
forbindelse med opførelsen af byggerier, og ifølge hvilke afskedigelserne er en
direkte følge af krisen, er fortsat gyldige.
Dokumentation for antallet af afskedigelser og opfyldelse af kriterierne i artikel 2, litra
b)
8.
Spanien indgav ansøgningen i medfør af interventionskriteriet i artikel 2, litra b), i
forordning (EF) nr. 1927/2006, som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en
periode på ni måneder i virksomheder i samme NACE (rev. 2)-hovedgruppe i én
region eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau i en medlemsstat.
Der er ifølge ansøgningen tale om 836 afskedigelser i 377 virksomheder i NACE
(rev. 2) hovedgruppe 41 ("Opførelse af bygninger") i NUTS II-regionen Aragón
(ES24) i referenceperioden på ni måneder fra 31. januar 2011 til 31. oktober 2011.
Der blev beregnet 767 afskedigelser i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, andet
led, i forordning (EF) nr. 1927/2006. Der blev desuden beregnet 69 afskedigelser i
9.
5
EGF/2009/017 LT/Construction of buildings: SEK (2010) 021.
EGF/2010/019 IE/Construction 41: KOM (2011) 617.
EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Sydtirol - Construction: KOM (2011) 480.
EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construction: COM (2012) 053.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0005.png
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, tredje led, i samme forordning.
Kommissionen har fået bekræftet, således som det kræves i artikel 2, stk. 2, andet
afsnit, tredje led, at dette er det faktiske antal afskedigelser.
Redegørelse for afskedigelsernes uforudseelighed
10.
De spanske myndigheder gør gældende, at den finansielle og økonomiske krise har
medført et pludseligt kollaps i verdensøkonomien med dramatiske konsekvenser for
mange sektorer. Recessionen i bygge- og anlægssektoren med en pludselig stramning
af betingelserne for adgang til finanskreditter og en voldsom opbremsning i
ordretilgangen er uden fortilfælde i nyere tid. Som et resultat af krisen har den
økonomiske udvikling siden 2008 ikke fulgt tendenserne fra de foregående år.
Afskedigelserne i bygge- og anlægssektoren kunne derfor hverken have været
forudset eller afværget på en let måde.
Identifikation af de virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og de
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte
11.
Ansøgningen vedrører i alt 836 afskedigelser i følgende 377 virksomheder:
Virksomheder og antal afskedigelser
ABELLAN CALAVIA JESUS
ABIAN DURAN TOMAS
ABILIO FRANCISCO FRANCO GALLEGO, S.L.
ABSIDE TECNICOS INMOBILIARIOS, S.L.
1
1
1
2
ELCONSA OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
ENCOFRADOS JAVIER CALDERÓN, S.L.
ENJUANES BADÍA MANUEL
ENTRAMADOS
ARAGONESA, S.L.
EOMSA-6, S.L.
ESFOR PROYECT MANAGER, S.L.
ESGOTRES, S.L.
ESPACIO CONSTRUCTIVO DUNARA, S.L.
ESTENTOR CONSTRUCCIONES Y OBRAS,
S.L.
ESTROSCA SL
ESTRUCTURAS ARAGON, S.A.
ESTRUCTURAS CORELLANAS DEL NORTE,
.L.
ESTRUCTURAS CORELLANAS, S.L.
ESTRUCTURAS EL AGUSTÍN, S.L.
ESTRUCTURAS HORMIGONES Y VIVIENDAS
SA
ESTRUCTURAS LOVER SL
ESTUDIO PUENTE DE PIEDRA 2004, S.L.
EUROAUGUSTA SL
Y
CONSTRUCCIÓN
1
1
1
2
ACAMPO CASELLAS, S.A.
ACIEROID, S.A.
ADOBE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.L.
AGORASPORT, S.A.
AGRACONSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA
1
1
1
1
6
4
1
1
1
3
AGROCONSTRUCCIONES ESTARRUN, S.L.
ALBAS HUERVA, S.L.
ALBERO ALEJALDRE CONSTRUCCIONES, S.L.
8
1
1
1
3
11
ALCANZA AGILIDAD, S.L.
ALEVAL GESTIÓN, S.L. UNIPERSONAL
ALROSIL CONSTRUCCIONES, S.L.
2
1
1
6
1
7
ANTONIO JOSE AGUSTIN EDO
ARAGOKEN SL
ARAGON INTSER 4 SL
1
1
1
1
1
4
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0006.png
Virksomheder og antal afskedigelser
ARAGONESA DE DERRIBOS Y OBRAS S.L.
ARAGONESA DE
DECORATIVOS
MONTAJES
TECNICOS
Y
2
1
EXCAVACIONES LOYJESA SL
EXPLOTACION DE ARIDOS EBRO SL
8
1
ARAGONESA DE OBRAS CIVILES SL
ARAGONESA DE PROYECTOS Y OBRAS SL
1
6
FABREGAS AÑAÑOS JOSE
FÁBRICAS, EDIFICACIÓN Y CONTRATAS,
S.A.
FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
FÉLIX CEBOLLA HURTADO, S.L.
FERBA SERVICONS SL
FERISA ZARAGOZA, S.A.
FERNANDO CASCAROSA CIVIAC Y RAFAEL
PICO ESCANI
FIRMES Y EDIFICACIONES URBANAS, S.L.
FORJADOS Y CUBIERTAS SA
1
2
ARANDA MARTÍN RAFAEL
ARAPROFORMA SL
ARASCON VÍAS Y OBRAS SA
ARDIS ONVEST GROUP SLU
ARFAVIMA, S.L.
4
2
21
1
3
2
2
1
1
1
ARICO CONSTRUCCIONES S.L.
ARIDOS Y EXCAVACIONES MATARRAÑA SL
(AREXMA)
ÁRIDOS Y EXCAVACIONES ZUERA, S.L.
1
1
2
1
1
FORJADOS Y ESTRUCTURAS HERMANOS
VALERO, S.I.
FRANCISCO RUSSO CONSTRUCCIONES, S.L.
FRAYSA 2000, S.L.
FUENTECANAL CONSTRUCCIONES SL
GARCES ESTEBAN ENRIQU
GARCÍA AZCUTIA CONSTRUCCIONES , S.L.
GARNASA SA
GESDHYAT, S.L.
GEST., COORD. Y CONTR. OBRAS SL
GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS DEL BAJO
ARAGÓN, S.L.
GIL PELLEJERO JOSE L
GIMENEZ DIUSTO NICOLA
GOTICO
CONSTRUCCIONES
REHABILITACIONES SA
Y
1
ARIÑO LATORRE JOAQUI
ARIÑO RIBERA JOAQUI
ARRUEBO CONSTRUCCIONES, S.L.
AUJASA S.L.
AVENTÍN SAHÚN JOSÉ M
BAQUEDANO ALONSO GREG
BARCELO COLOMER JOSE M
BELLO NAVARRO FRANCI
BELZAN CONSTRUCCIONES SL
1
1
2
1
5
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
BERNAL FANLO, S.L.
BIFORIS, S.L.
BROTO & NAVARRO, S.A.
1
1
6
1
1
21
BRUESA INMOBILIARIA, S.A.
15
GRUPO DE INVERSIONES ARAGONESAS,
S.L.
GRUPO RESTARAGON SL
HECTOR
D.
CIFUENTES
EZEQUIEL CIFUENTES
HERNANDO SALANOVA, S.L.
Y
DANIEL
1
BURBETON S.L.
CANAAN BUILDING, S.L.
1
3
1
1
CARDOZO RAUL
1
1
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0007.png
Virksomheder og antal afskedigelser
CASETANIA, S.L.
CAUDEVILLA HERMANOS, S.L.
CERRAMIENTOS INDUSTRIALES CODESPORT SA
1
2
3
HIPEBON, S.L.
HNOS. SANCHEZ, COM.B.
HORMICONS
HORMIGÓN, S.L.
ESTRUCTURAS
DE
1
1
2
CETINA PIQUERAS JOSE
CIMESTAC CONSTRUCCIONS SL
CLARKE MODET Y CIA, S.L.
1
1
2
HUGUET HERNÁNDEZ JOSÉ M
IBAÑEZ BES JOSE J
INFRAESTRUCTURA
PLANEAMIENTO SL
INGENIERÍA
MOYMAR, S.A.
Y
CONSTRUCCION
Y
1
1
1
COALVI SA
4
CONSTRUCCIONES
3
COANFI, S.L.
COMERCIAL,
CODISCO
DISEÑO
Y
CONSTRUCCIONES
4
1
INMOBILIARIA BUIL, S.A.
INMOBILIARIA NUEVOPRADO SL
1
1
COMPAÑÍA DE FERRALLISTAS DE MADRID Y
ZARAGOZA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE TANSACIONES Y
ALQUIL
CONAVINSA, S.A.
1
INSTALACIONES DE TABIQUERÍA SECA SL
5
1
INSYE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
VIAL, S.L.
INTEGRAL DE
TERUEL, S.L.
OBRAS
Y
SERVICIOS
1
2
1
CONPAVE, S.L.
CONSEMI SABIÑÁNIGO, S.L.
CONSTRUCCIONE
EXPOZARAGOZA, S.L.L.
SY
REFORMAS
1
1
2
INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA 2010, S.L.
INVERSIONES PATRIMONIALES DUERO SL
JACA ANETO, S.L.
2
1
3
CONSTRUCCIONES ABADÍA, S.A.
CONSTRUCCIONES ADAN MARTIN, S.L.
CONSTRUCCIONES AGUSTIN VASILE, S.L.
CONSTRUCCIONES ALCORAZ, S.L.
CONSTRUCCIONES ALERMA, S.L.
CONSTRUCCIONES ALPES SA
CONSTRUCCIONES ALTIPE, S.L.U.
CONSTRUCCIONES AMADO TERRÉN S.L.
CONSTRUCCIONES ANCO, S.I.
CONSTRUCCIONES ARÉVALO ZARAGOZA, S.L.
CONSTRUCCIONES BELMONTE DE SAN JOSÉ, S.L.
CONSTRUCCIONES BERNAL FANLO, S.L.
CONSTRUCCIONES BORJAN 2005 SL
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
23
JAVIER ARILLA, S.L.
JESÚS BENAVENTE, S.L.
JIMENEZ SANZ JESU
JIMESCO OBRAS Y ENCOFRADOS, S.L.L.
JLC CONSTRUCCIONES , S. COOP.
JOFRA ALCAÑIZ CONSTRUCCIONES SL
JORMIMAN, S.I.
JOSÉ ANDRÉS TARANCÓN GALLEGO
JOSÉ LUIS RONCAL, S.L.
JOSÉ LUIS VICIOSO, S.L.
KASERO Y CUENCA CONSTRUCCIONES, S.L.
LAFUENTE SANCHEZ JOSE
LANGA GIL, S.L.
1
1
1
2
4
2
1
6
1
1
3
1
6
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0008.png
Virksomheder og antal afskedigelser
CONSTRUCCIONES CARLOS TORRES, S.L.
CONSTRUCCIONES CARRERA BLAZQUEZ SL
CONSTRUCCIONES CARRILLO MAGALLÓN, S.L.
CONSTRUCCIONES CASTELFRIO, S.L.
CONSTRUCCIONES CASTILLO BALDUZ, S.L.
CONSTRUCCIONES CASTILLOS DE ISUELA SL
CONSTRUCCIONES CAZCARRA COSTA, S.L.
CONSTRUCCIONES CETON SL
1
2
1
1
6
4
1
2
LÓPEZ VALOR, S.L.
LOS PALACIONES IBARRONDO, S.L.
LOTUM SA
MAESAN 98, S.L.
MANAU SANCHO, SANTIAGO
MANUEL MONTAÑES SILEX SL
MARINO LÓPEZ XXI, S.L.
MARQUÉS
Y
CONSTRUCCIONES, S.L.
SANTORROMAN
1
1
1
2
1
2
1
1
CONSTRUCCIONES CINCO VILLAS 94, S.L.
1
MAXIMO Y CARMEN INMOBILIARIA Y
GESTIÓN, S.L.
MEL-COPIS S.L.
MENDEZ MAZAS JOSE
MERCA-1000, S.L.
MIGUEL ROMANOS CONSEJO, S.L.
3
CONSTRUCCIONES COTRO 2000, S.L.
CONSTRUCCIONES DALLOBEC, S.L.
CONSTRUCCIONES DOMÍNGUEZ LÓPEZ, S.L.
CONSTRUCCIONES
UNIPERSONAL
EL
MOULAT,
S.L.
1
1
1
1
1
1
1
2
CONSTRUCCIONES ENGOHER, S.L.
CONSTRUCCIONES ENRIQUE DE LUIS, S.A.
CONSTRUCCIONES ERNESTO Y JULIO, S.L.
CONSTRUCCIONES FONZAR, S.L.
CONSTRUCCIONES
COOPERATIVA
FRAMA,
SOCIEDAD
1
29
1
4
2
MINGUEZ DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.L.
MOLINA MATEO JOSE M
MONTAJES MORGALL, S.L.
MONTAJES Y TUBERIAS ROCAR SL
MONTENEGRO GESTION Y CONSTRUCCION
SL
MONZONESA DE OBRAS SL
MORTERO Y ARENA, S.L.
MUCINA 2001 SLL
NAVARRO ULAQUE FRAN
NAVES Y DEIFICIOS AGROINDUSTRIALES
S.A.
NEXTIS EDIFICA, S.A.
NORTEÑA DE CONSTRUCCIONES SA
NOZAR, S.A.
OBRAS CIVILES CODESPORT SAU
OBRAS ESPECIALES ARAGON. S.A.
OBRAS TÉCNICAS OSCENSES S.L.
OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALCOMAN,
1
1
1
2
2
CONSTRUCCIONES FUENTES DE RUBIELOS, S.L.
CONSTRUCCIONES GINER, S.L.
CONSTRUCCIONES HERMANOS GIL, S.L.
CONSTRUCCIONES HIJOS DE GARCÍA GRIMAL SL
CONSTRUCCIONES HIJOS DE GARCIA MONGE SL
2
1
1
8
3
1
1
1
1
2
CONSTRUCCIONES J.F. MORENO, S.L.
CONSTRUCCIONES J.F. MORILLO, S.L.
CONSTRUCCIONES JAFECAR, S.L.
CONSTRUCCIONES JALPE, S.L.
CONSTRUCCIONES JESUS TORNOS, S.L.
CONSTRUCCIONES JOSE FELIX CALVO, S.L.
CONSTRUCCIONES JOSÉ GONZALO ABRIL, S.L.
2
1
1
1
1
1
1
1
7
1
48
1
1
2
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0009.png
Virksomheder og antal afskedigelser
S.L.L.
CONSTRUCCIONES LAGEN, S.L.
CONSTRUCCIONES LANAU, S.A.
2
2
OBRAS Y CONSTRUCCIONES CARBU, S.L.
OBRAS
Y
CONSTRUCCIONES
RODRIGO S.C.
JOVEN
1
1
CONSTRUCCIONES LINZOLA S.L.
CONSTRUCCIONES LOBE, S.A.
2
3
OBRAS Y EXCAVACIONES COLLADOS, S.L.
OBRAS Y REFORMAS DAVID HIDALGO
MORALES SL
OBRAS Y SERVICIOS BOLEA, S.L.
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
OLCINA INTEGRAL DE ESPACIOS, S.L.
OLMAR 2005 SL
ORTIZ DIESTE, S.A.
OSMA LUNA JAIRO
PARTUIKA CONSTRUCCIONES SL
PAVIMENTOS SERVICIOS Y OTROS SLU
PEREZ CALZADA FIDEL
PEREZ GIMENEZ JULIAN
PEREZ MOREN Y MOREN SL
PIEDRA CASBI, S.L.
1
1
CONSTRUCCIONES LÓPEZ MONTORIO, S.L.
CONSTRUCCIONES LUMBIERES, S.L.
CONSTRUCCIONES MACIPE, S.L.
CONSTRUCCIONES MAELLA, S.A.
CONSTRUCCIONES MARNI SL
CONSTRUCCIONES MAYUTO, S.L.
CONSTRUCCIONES MESESAN, S.C.
CONSTRUCCIONES MG PATI SL
CONSTRUCCIONES MIGALSAN, S.L.
CONSTRUCCIONES MIGUEL DENIA, S.L.
CONSTRUCCIONES MIGUEL SOLANAS,S.L.
CONSTRUCCIONES MIVA 2007 BAJO ARAGON,
S.L.U.
CONSTRUCCIONES MOAMPE, S.L.
CONSTRUCCIONES NAVASCUES ZALAYA S.L.
CONSTRUCCIONES NEREA Y RUTH, S.L.U.
CONSTRUCCIONES NYLSA SA
CONSTRUCCIONES OMEDES, S.I.
CONSTRUCCIONES PALACÍN BALTASAR S.L.
CONSTRUCCIONES PASCUAL SOLER, S.L.
CONSTRUCCIONES PELLICER, S.A.
CONSTRUCCIONES PEÑALOSA GIL, S.L.
1
3
2
1
4
1
1
3
1
1
1
2
5
2
2
1
6
1
5
1
2
1
1
2
1
1
1
7
1
2
4
1
3
PLACIDO UBEDA LOPEZ
PLECO, COM.B
PROA SIGLO XXI SL
PROCONBAR, S.L.
PRODELGEA, S.L.
PRODISA PIRINEOS, S.L.
PROFEM CASTELLÓN, S.L.
PROINMO SANCHEZ SL
PROMOCIÓN INMOBILIARIA RUSTICA Y
URBANA, S.L.
PROMOCIÓN Y VENTA ZARAGOZA
PROMOCIONES ANA GARZARAN S.L
PROMOCIONES ARBUCONST, S.L.
PROMOCIONES GARCIBI, S.L.
1
1
4
4
1
1
1
3
1
CONSTRUCCIONES PILERO, S.I.
CONSTRUCCIONES PINILLOS SL
CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE SA
CONSTRUCCIONES SALVADOR F. DE SALINAS,
S.A.
1
1
1
1
1
3
1
1
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0010.png
Virksomheder og antal afskedigelser
CONSTRUCCIONES SAN ROQUE LAYUNTA, S.L.
1
PROMOCIONES
ALTO DE LA
INMOBILIARIAS
ANIBAL
2
CONSTRUCCIONES SANAGUSTIN PEREZ SL
CONSTRUCCIONES SANTA CRUZ SA
CONSTRUCCIONES SOLARES BAJO ARAGON, S.L.
CONSTRUCCIONES TRASVILLA 3 S.R.L.
2
1
1
1
PROMOCIONES KATACHE, S.L.U.
PROMOCIONES MIBECU, S.L.
PROMOCIONES OSNU, S.L.
PROMOCIONES RURALES Y GANADERAS
DE TERUEL, S.L
PROMOCIONES
BARDENAS SL
Y
CONTRATAS
LAS
1
1
1
2
CONSTRUCCIONES TREMSGO SLU
1
1
CONSTRUCCIONES URCAYO,S.A.
CONSTRUCCIONES URMANCHA, S.L.
2
2
PROMOTORA INDUSTRIAL OSCENSE, S.A.
PROYECTOS
Y
DESARROLLOS
CONSTRUCTIVOS CONAVICO
RECONSTRUCCIONES
MARFINCAL SL
Y
COLOCACIONES
2
1
CONSTRUCCIONES VALDEVELLANO, S.L.
1
1
CONSTRUCCIONES VALENCIA BAJO ARAGON,
S.L.
CONSTRUCCIONES VALMORTERA, S.L.
CONSTRUCCIONES VICENTE PEREZ S.A.
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ANADON SL
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS BERNARDO,
S.A.
CONSTRUCCIONES
REBOLLOSA, S.L.
Y
CONTRATAS
LA
4
REFE 16 CONSTRUCCIONES SL
7
1
1
1
2
REMACHA BARBERO MANU
RESCO, S.A.
RIMER SERVICIOS ARAGON, S.L.
RIO VALLE
PUBLICA SL
CONTRUCCION
Y
OBRA
1
1
1
2
1
ROAN OCR 2006, S.L.
10
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Z.H.T., S.A.
CONSTRUCCIONES Y ENCOFRADOS FYCAB, S.L.
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES HNOS,
MATEO MATE
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA,
S.L.
CONSTRUCCIONES Y OBRAS TORTAJADA, S.L.
1
1
1
ROLDAN SANCHEZ LUIS M
ROMEO TORRALBA JORGE
ROSELLO ESPALLARGAS JOSE P
1
1
1
1
SANQUILEZ, S.L.
1
1
SARIS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.L.
SEBASTIÁN MODREGO LUIS
1
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES TOLOSA Y
AMALE, S.L.
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS AUCRY 2005,
S.L.
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DE ZARAGOZA,
S.L.L.
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ESPACHIN, S.L.
CONSTRUCO 2010, S.L.
CONSTRUCTIVO DUNARE, S.L.
1
1
1
SEGORTE DE LUCIDOS S.L
1
1
SERVICIOS Y CONTRATAS NAGARAN, S.L.
2
3
1
1
SERVIOBRA TERUEL, S.L.
SIG-30, S.L.
SOLGAR XXI PROMOCIONES, S.L.
3
1
1
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0011.png
Virksomheder og antal afskedigelser
CONTAMAR INTEGRAL DE CONSTRUCCION SL
CONTRATAS ANCAR, S.L.
CONTRATAS CSA, S.L.
CONTRATAS DEL EBRO S.L.
4
1
1
2
STRASHOF CORPORATION, S.L.
STUDIOS FINANCIEROS MONTANA, S.L.
TABIQUERÍA Y CERRAMIENTOS HIJAR, S.L.
TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN SOLADOS Y
ALICATADOS
TEULADES, S.A.
TOLOSA MIGUEL MIGUEL
TORMOLTUR, S.L.
2
1
9
1
CONTRATAS E INGENIERIA, S.A.
CONTRATAS RÍO FLUMEN, S.L.
CONTRATAS
Y
CONSTRUCTORA, S.A.
OBRAS
EMPRESA
1
6
1
1
1
1
CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION SA
1
TORNOS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.L.
TRABAJOS Y SERVICIOS BRACIM, S.L.
TRAMAS INGENIERIA Y BOVEDAS SA
1
CORTES SANCHEZ MANU
COSNTRUCCIONES Y CONTRATAS BERNARDO,
S.A.
COVIAN INFRESTRUCTURAS, S.L.
1
1
2
2
1
TUROLENSE
DE
ENCOFRADOS
CONSTRUCCIONES, S.L.
URBANIZACIÓN CRISALIDA, S.L.
URBANIZACIÓN MORAVELLA, S.L.
URVILAR, S.A.
VALERIO FORJADOS Y CUBIERTAS SL
VALLENDRINO, S.L.
VANESA KM RESTAURACIÓN SL
VIA ARASOV, S.L.
VIACESA CONSTRUCCIONES, S.L.U.
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Y
1
CRIROA, S.L.
DAVID FELEZ GESTIÓN, S.L.
DEPURA, S.L.
DESARROLLO Y PROMOCIONES ALCARSA, S.L.
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS CONAVI
DESARROLLOS EMPRESARIALES ASTORGA SL
DESARROLLOS EMPRESARIALES LINARES, S.L.
DIEZ RASAL CARLOS
DIRECCION GESTION Y PLANIFICACION DE
OBRAS SL
DOMINGO FUSTER SANTIA
DRAGADOS, S.A.
DUBARTI CONSTRUCCIONES, S.L.
EBROSA, S.A.
EC. POLIGONAL, S.L.
ECOIBERTECNIUM, S.L.
EDIFICACIONES LAENCUENTRA SOLANO, S.L.
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
1
1
1
3
4
2
3
3
1
1
1
1
VIGARCA E HIJOS, S.L.
VIGUETAS CASTEL, S.A.
VIVIENDAS RUISEÑORES, S.L.
ZAEMA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL
ZARAGON 2002, S.L.
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002, S.A.
ZARAGOZA PLAZA
EMPRESARIAL, S.A.
ZARAÑON SL
CENTER
CAMPUS
1
4
1
18
2
1
2
EDIFICACIONES Y REFORMAS CIUDAD RURAL
SL
1
1
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0012.png
Virksomheder og antal afskedigelser
EDIZARCON 2000, S.L.
EL TIRO DE MURCIA, S.L.
1
1
ZARURBAN GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.
1
Antal virksomheder i alt: 377
12.
Antal afskedigelser i alt: 836
De afskedigede arbejdstagere vil få tilbud om at deltage i foranstaltningerne. Ud fra
de spanske myndigheders tidligere erfaring med forvaltning af EGF-støtten skønnes
det imidlertid, at ca. 320 arbejdstagere vil vælge at deltage i EGF-foranstaltningerne.
De berørte arbejdstagere fordeler sig som følger:
Klasse
Mænd
Kvinder
EU-borgere
Ikke-EU-borgere
15-24-årige
25-54-årige
55-64-årige
Over 64 år
Antal
699
137
650
186
126
673
36
1
Antal
12
21
103
47
25
8
86
317
61
95
Procent
83,6
16,4
77,8
22,2
15,1
80,5
4,3
0,1
Procent
1,44
2,51
12,32
5,62
2,99
0,96
10,29
37,92
7,30
11,36
13.
14.
Fordelingen på faggrupper er som følger:
Klasse
Ledere
Teknikere og beslægtede fagfolk
Kontoransatte
Ledende værkfører
6
Værkfører
7
Specialiserede chauffører og chauffører af tunge
køretøjer
8
Gruppeledere
9
Højt specialiserede arbejdstagere
10
Assisterende højt specialiserede arbejdstagere
11
Specialarbejdere
12
6
7
8
9
10
11
12
Arbejdstagere med mindst 3 års erfaring i ledelse af byggepladser (eller 7 år som værkfører) og
kendskab til forebyggelse af arbejdsrisici, kvalitetskontrol, miljølovgivning og ledelse af arbejdskraft.
Arbejdstagere med mindst 3 års erfaring inden for sektoren som værkfører og kendskab til forebyggelse
af arbejdsrisici og ledelse af arbejdskraft.
Chauffører af store anlæg med mindst 5 års erfaring, kendskab til modeltegninger og forebyggelse af
arbejdsrisici.
Arbejdstagere med mindst 3 års praktisk arbejde i virksomheden, som er ansvarlige for tilsyn med
personale, og som har grundlæggende kendskab til ledelse af arbejdskraften og forebyggelse af
arbejdsrisici.
Arbejdstagere med mindst 3 års erfaring som højt specialiserede arbejdstager og med kendskab til
forebyggelse af arbejdsrisici.
Arbejdstagere med mindst 3 års erfaring som assisterende højt specialiserede arbejdstager og med
kendskab til forebyggelse af arbejdsrisici.
Arbejdstagere, der begyndte som lærlinge og har afsluttet deres uddannelse inden for et af følgende
områder: elektricitet, svejsning og montage, vvs-installation og blikkenslagerarbejde, kloakerings-
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0013.png
Klasse
Elementær beskæftigelse
15.
Antal
61
Procent
7,30
Med hensyn til kvalifikationer er fordelingen på faggrupper, som følger:
Klasse
Faglærte arbejdere
Ufaglærte arbejdere
Ingen tilgængelige data
Antal
537
147
152
Procent
64,23
17,58
18,18
16.
Spanien har i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1927/2006
bekræftet, at man i EGF's forskellige gennemførelsesfaser, især med hensyn til
adgangen til den, har ført og fortsat vil føre en politik for ligestilling mellem mænd
og kvinder og en politik for ikke-forskelsbehandling.
Beskrivelse af det pågældende geografiske område og de relevante myndigheder og
andre interessenter
17.
Det område, der er berørt af afskedigelserne, er den selvstyrende region Aragón. Det
meste af regionens område har en lavere befolkningstæthed end EU-gennemsnittet
(112 indbyggere pr. km
2
), og 60 % af områdets samlede befolkning er koncentreret i
byen Zaragoza og de omkringliggende egne. Aragóns økonomi, der traditionelt
bygger på kornafgrøder og fåreavl, har i de seneste to til tre årtier ændret sig gennem
fremgangen i industrisektoren og inden for serviceydelser og handel, efterfulgt af
turistindustrien, især vintersport. Aragón tegner sig for 3 % af det spanske BNP.
De vigtigste interessenter er Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón (det regionale ministerium for økonomi og beskæftigelse) og
Instituto Aragonés de Empleo-INAEM (arbejdsformidlingerne i den selvstyrende
region Aragón), fagforeningerne Confederación Sindical de Comisiones Obreras
CC.OO Aragón og Unión General de Trabajadores-UGT Aragón samt to
arbejdsgiverorganisationer Confederación de Empresarios de Aragón-CREA og
Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa-CEPYME Aragón.
18.
Afskedigelsernes forventede virkning på beskæftigelsessituationen på lokalt, regionalt
og nationalt plan
19.
De spanske myndigheder fremfører, at afskedigelserne inden for bygge- og anlægs-
sektoren vil forværre arbejdsløshedssituationen, som allerede er blevet forværret som
følge af den økonomiske og finansielle krise. I årene 2008 og 2009 steg ledigheden
voldsomt i Aragón fra 40 000 til 80 000 arbejdsløse. I de følgende år fortsatte
ledigheden med at stige, og ved udgangen af 2011 var antallet af arbejdstagere, der
var registreret hos de offentlige arbejdsformidlinger, tæt på 100 000. Heraf udgjorde
de afskedigede arbejdstagere fra bygge- og anlægssektoren 15 % .
arbejde, og arbejde inden for varme, ventilation og aircondition samt arbejdstagere, der benytter sig af
mindre håndværktøj, og arbejder med skæreborde, eller som styrer dumpere.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0014.png
20.
Som følge af den lave befolkningstæthed i det meste af det område, der er berørt af
denne ansøgning (mellem 3 og 54 indbyggere pr. km
2
), og risikoen for affolkning har
afskedigelserne en særdeles negativ indvirkning på denne region og vil kunne skade
bestræbelserne på at tilskynde befolkningen til at forblive i området. Desuden
indsendte Spanien som følge af andre masseafskedigelser i Aragón-regionen
ansøgning EGF/2008/004 ES Castilla y León & Aragón (1 082 afskedigelser inden
for bilindustrien, hvoraf 594 fandt sted i Aragón) og EGF/2010/016 ES Aragón
Retail (1 154 afskedigelser i detailsektoren)
13
med henblik på at få EGF-støtte.
Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der søges om støtte til, og en
opdeling af de anslåede omkostninger, herunder oplysninger om komplementariteten
med foranstaltninger, der modtager støtte gennem strukturfondene
21.
Alle de foreslåede foranstaltninger udgør tilsammen en samordnet pakke af
individualiserede tilbud, der har til formål at sikre, at arbejdstagerne vender tilbage
til arbejdsmarkedet. De er opdelt på fire områder:
Vejledning, rådgivning og jobsøgning
– Velkomstmøde, erhvervsvejledning og etablering af profil: Den første foran-
staltning, der gennemføres for alle deltagere, består i at etablere arbejdstagernes
individuelle profil og omfatter oplysninger om ledige job, kompetence- og
uddannelseskrav, tilgængelige uddannelsesprogrammer og incitamenter.
– Kurser i jobsøgningsteknik, selvstændig virksomhed og sociale færdigheder:
Arbejdstagerne deltager i workshopper, der fokuserer på selvstændig virksomhed
og fremme af iværksætterkultur, eller de vil få tilbudt kurser i jobsøgnings-
færdigheder. Denne foranstaltning har til formål at forbedre deltagerens viden om
sig selv og styrke den enkeltes selvtillid og sociale færdigheder.
13
Henholdsvis KOM(2009) 150 og KOM(2010) 615.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0015.png
Efteruddannelse og omskoling:
– Almen erhvervsuddannelse og omskoling: Denne foranstaltning omfatter
forskellige uddannelsestilbud. Arbejdstagerne vil få lejlighed til at følge et eller
flere af disse uddannelsestilbud: 1) Informations- og kommunikationsteknologi
(IKT) – grunduddannelse eller uddannelse på mellemniveau, 2) Uddannelse i
jobrelaterede færdigheder: Deltagerne i denne foranstaltning vil blive uddannet i
de i øjeblikket mest efterspurgte jobrelaterede færdigheder. 3) Uddannelse med
forpligtelse til ansættelse: Denne uddannelse tilrettelægges, så der tages hensyn til
de særlige behov hos de lokale virksomheder, som til gengæld forpligter sig til at
ansætte nogle af de arbejdstagere, der deltager i denne uddannelse. 4) Uddannelse
i personlig udvikling: Deltagerne vil blive uddannet i tværgående færdigheder,
herunder beslutningstagning, konfliktløsning, evnen til at tilpasse sig ændringer,
sociale kompetencer osv. Denne foranstaltning har til formål at forbedre deltager-
nes selvtillid og deres indbyrdes kommunikationsevner eller andre tværgående
færdigheder for at gøre det lettere for dem at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
– Anerkendelse af tidligere erfaring: Dette omfatter evaluering af de enkelte
arbejdstageres viden og erfaring og identificering af områder, hvor yderligere
uddannelse er påkrævet. Efter at proceduren for anerkendelse af tidligere erfaring
er afsluttet, får deltagerne en officiel attest på deres færdigheder og viden, som er
udstedt af Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón.
Reintegration på arbejdsmarkedet
– Støtte til intensiv jobsøgning: Denne foranstaltning omfatter aktiv søgning blandt
lokale og regionale beskæftigelsesmuligheder, og undersøgelse af nye muligheder
for beskæftigelse (f.eks. grøn energi, handel med biologiske produkter osv.) samt
en undersøgelse af, om de eksisterende jobs passer til de jobsøgende.
– Vejledning efter tilbagevenden til arbejdsmarkedet: Denne foranstaltning vil
forhindre eventuelle problemer i det nye job. De arbejdstagere, der igen kommer i
arbejde, får vejledning i de første måneder af deres nye arbejde.
Incitamenter
– Tilskud til jobsøgning: De arbejdstagere, der har fulgt det aftalte uddannelses-
forløb med henblik på at vende tilbage til arbejdsmarkedet, får et tilskud på 300
EUR, som udbetales i to rater på 150 EUR.
– Støtte til personer med omsorgsansvar: Arbejdstagere med omsorgsansvar (over
for børn, gamle eller handicappede) får et engangsbeløb på 150 EUR som et
bidrag til omsorgsudgifterne, under forudsætning af at de deltager i foranstalt-
ningerne. Denne ordning har til formål at dække de ekstraudgifter, som
arbejdstagerne måtte have i forbindelse med deres ansvar, ved at deltage i en
uddannelse eller andre foranstaltninger.
– Genplaceringsincitament: Der vil blive udbetalt et løntilskud på 200 EUR pr.
måned i højst tre måneder til de arbejdstagere, som vender tilbage til beskæf-
tigelse. Dette tilskud har til formål at tilskynde til hurtigt at vende tilbage på
arbejdsmarkedet og stimulere arbejdstagere, særlig de ældre, til at forblive på
arbejdsmarkedet.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0016.png
– Genplaceringsincitamenter for selvstændige erhvervsdrivende: Der vil blive
udbetalt et løntilskud på 400 EUR pr. måned i højst tre måneder til de
arbejdstagere, der finder beskæftigelse som selvstændige erhvervsdrivende.
Formålet med tilskuddet er at støtte de arbejdstagere, der starter deres egen
virksomhed, i begyndelsesperioden.
22.
De EGF-implementeringsomkostninger, der er medtaget i ansøgningen i henhold til
artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006, dækker forberedelser, kontrolaktiviteter
samt oplysning og reklame.
De individualiserede tilbud, der forelægges af de spanske myndigheder, er aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de i artikel 3 i forordning (EF)
nr. 1927/2006 fastlagte støtteberettigede foranstaltninger. De spanske myndigheder
anslår de samlede omkostninger til disse tilbud til 1 971 530 EUR og EGF-
implementeringsomkostningerne til 28 470 EUR (1,42 % af det samlede beløb). Der
anmodes om EGF-støtte på i alt 1 300 000 EUR (65 % af de samlede omkostninger).
23.
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0017.png
Foranstaltninger
Anslået antal
Anslåede
Samlede
arbejdstagere, omkostninger omkostninger i
som er
pr.
EUR (EGF og
tiltænkt støtte arbejdstager,
national
som er
medfinansiering)
tiltænkt støtte
(i EUR)
Individualiserede tilbud
(artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006)
Velkomstmøde, erhvervsvejledning og
etablering af profil
Acogida, elaboración de los intinerarios
personalizados de inserción y
asesoramiento laboral.
Kurser i jobsøgningsteknik, selvstændig
virksomhed og sociale færdigheder
Formación en técnicas para la búsqueda
de empleo, autoempleo y habilidades
sociales.
Almen erhvervsuddannelse og omskoling
og anerkendelse af tidligere erfaring
Formación para el empleo y proceso de
acreditación de competencias.
Støtte til intensiv jobsøgning
Asistencia a la recolocación.
Vejledning efter reintegration på
arbejdsmarkedet
Seguimiento en el empleo.
Tilskud til jobsøgning
Incentivo para la búsqueda activa de
empleo.
Støtte til personer med omsorgsansvar
Medidas de acompañamiento.
Genplaceringsincitament.
Incentivo para la recolocación laboral.
Genplaceringsincitament for selvstændige
erhvervsdrivende.
Incentivo para la actividad por cuenta
própia.
320
1 000
320 000
320
620
198 400
257
1 990
511 430
320
170
1 950
510
624 000
86 700
320
300
96 100
100
160
20
150
600
1 200
15 000
96 000
24 000
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0018.png
Subtotal - individualiserede tilbud
1 971 530
EGF-implementeringsomkostninger
(artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006)
Forberedelser
Information og offentlighed
Kontrolaktiviteter
Subtotal - EGF-
implementeringsomkostninger
Samlede anslåede udgifter
EGF-støtte (65 % af de samlede udgifter)
24.
5 900
5 600
16 970
28 470
2 000 000
1 300 000
De spanske myndigheder bekræfter, at ovennævnte foranstaltninger suppleres af
foranstaltninger, som er finansieret af strukturfondene. Spanien vil indføre de
nødvendige kontrolprocedurer for at fjerne enhver risiko for dobbelt finansiering og
vil også sikre et klart revisionsspor for EGF-finansierede aktiviteter.
Datoen/datoerne for iværksættelse eller planlagt iværksættelse af individualiserede
tilbud til de berørte arbejdstagere
25.
Den 28. december 2011 iværksatte Spanien de individualiserede tilbud i den
samordnede pakke, som EGF anmodes om at medfinansiere, til de berørte
arbejdstagere. Denne dato markerer således begyndelsen af støtteberettigelses-
perioden for enhver EGF-støtte.
Procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter
26.
Arbejdsmarkedets parter CREA, CEPYME Aragón, UGT og CCOO blev hørt to
gange: nemlig den 30. juni og den 11. november 2011 af det rådgivende udvalg for
mægling og formidling af job i henhold til den økonomiske og sociale aftale om
udviklingen af Aragón 2008-2011. På det første møde blev arbejdsmarkedets parter
enige om at indsende en EGF-ansøgning. På det andet møde drøftede man udkastet
til ansøgningen især pakken med individualiserede tilbud til arbejdstagerne.
De spanske myndigheder bekræftede, at kravene i den nationale lovgivning og i EU-
lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.
27.
Oplysninger om foranstaltninger, som er obligatoriske i henhold til national lovgivning
eller kollektive aftaler
28.
Med hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006,
kunne de spanske myndigheder i deres ansøgning:
bekræfte, at den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter foranstaltninger, som det
påhviler virksomheder at gennemføre i henhold til national lovgivning eller
kollektive aftaler
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0019.png
dokumentere, at de påtænkte aktioner er støtte til de enkelte arbejdstagere og ikke
skal tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer
bekræfte, at de ovennævnte støtteberettigede foranstaltninger ikke får støtte fra
andre af EU's finansielle instrumenter.
Forvaltnings- og kontrolsystemer
29.
Spanien har meddelt Kommissionen, at den finansielle støtte vil blive forvaltet og
kontrolleret af de samme organer som dem, der forvalter og kontrollerer Den
Europæiske Socialfond. Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) vil fungere som
formidlingsorgan for forvaltningsmyndigheden.
Finansiering
30.
På grundlag af ansøgningen fra Spanien beløber den foreslåede EGF-støtte til den
samordnede pakke af individualiserede tilbud (inklusive EGF-implementerings-
omkostninger) sig til 1 300 000 EUR, hvilket svarer til 65 % af de samlede
omkostninger. Kommissionens foreslåede tildelinger fra fonden er baseret på
oplysninger fra Spanien.
Under hensyn til den maksimale støtte fra EGF i henhold til artikel 10, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 1927/2006 og mulighederne for omfordeling af bevillinger
foreslår Kommissionen at anvende EGF til at dække hele det ovennævnte beløb, der
opføres under udgiftsområde 1a i den finansielle ramme.
Med det foreslåede økonomiske støttebeløb er der fortsat over 25 % af det maksimale
årlige beløb, der er øremærket til EGF, til rådighed til tildelinger i årets sidste fire
måneder, jf. artikel 12, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1927/2006.
Med dette forslag om at anvende EGF indleder Kommissionen den forenklede
trepartsprocedure, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, for at
sikre, at budgetmyndighedens to parter er enige i, at det er nødvendigt at anvende
fonden, og kan tilslutte sig det beløb, der anmodes om. Kommissionen opfordrer den
af budgetmyndighedens to parter, som på rette politiske niveau først når til enighed
om udkastet til forslaget om anvendelse af fonden, til at underrette den anden part og
Kommissionen om sine hensigter. Hvis den ene af budgetmyndighedens to parter
ikke kan give sin tilslutning, indkaldes der til et formelt trepartsmøde.
Kommissionen forelægger særskilt en anmodning om overførsel for at få specifikke
forpligtelses- og betalingsbevillinger opført på budgettet for 2012, jf. punkt 28 i den
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.
31.
32.
33.
34.
Kilder til betalingsbevillinger
35.
Bevillingerne fra EGF-budgetposten vil blive anvendt til at dække beløbet på
1 300 000 EUR, som er nødvendigt i forbindelse med denne ansøgning.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451241_0020.png
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til
punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning
(ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón Construction, Spanien)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk
forvaltning
14
, særlig punkt 28,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af
20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen
15
, særlig artikel 12, stk. 3,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen
16
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med
henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af
gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af
globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj
2009, til den 30. december 2011, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere,
der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og
økonomiske krise.
Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF
inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.
Spanien indgav den 28. december 2011 en ansøgning om anvendelse af EGF i
forbindelse med afskedigelser i 377 virksomheder, der er aktive inden for NACE (rev.
(2)
(3)
(4)
14
15
16
EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
EUT C […], […], s. […].
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2) hovedgruppe 41 ("Opførelse af bygninger") i NUTS II-regionen Aragón (ES24), og
supplerede denne ansøgning med yderligere oplysninger frem til den 23. marts 2012.
Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10
i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte
på 1 300 000 EUR.
(5)
Der bør derfor som følge af Spaniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012
stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
(EGF) på 1 300 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.
Artikel 2
Denne afgørelse offentliggøres i
Den Europæiske Unions Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
DA
21
DA