Europaudvalget 2012
KOM (2012) 0549
Offentligt
1451474_0001.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 26.9.2012
COM(2012) 549 final
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
FEMTE FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-
PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR
UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ELFUL) REGNSKABSÅRET 2011
{SWD(2012) 275 final}
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.5.
Budgetprocedure .......................................................................................................... 3
Budgetforslag 2011 ...................................................................................................... 3
Nyt budgetforslag 2011................................................................................................ 3
Vedtagelse af budgettet for 2011 ................................................................................. 4
Forvaltning af bevillingerne......................................................................................... 4
Forvaltning af forpligtelsesbevillingerne ..................................................................... 4
ELFUL's operationelle programmer ............................................................................ 4
Teknisk bistand ............................................................................................................ 4
Forvaltning af bevillingerne......................................................................................... 5
ELFUL's operationelle programmer ............................................................................ 5
Teknisk bistand ............................................................................................................ 5
Gennemførelsen af ELFUL-budgettet for 2011........................................................... 5
Indledning .................................................................................................................... 5
Godkendelse af forpligtelsesbevillinger....................................................................... 6
ELFUL's operationelle programmer ............................................................................ 6
Teknisk bistand ............................................................................................................ 7
Gennemførelse af betalingsbevillinger ........................................................................ 7
ELFUL's operationelle programmer ............................................................................ 7
Teknisk bistand .......................................................................................................... 12
Analyse af de anmeldte udgifter pr. akse og pr. foranstaltning ................................. 12
Gennemførelsen af ELFUL-programmerne............................................................... 14
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0003.png
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
FEMTE FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-
PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR
UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER (ELFUL) REGNSKABSÅRET 2011
1.
1.1.
BUDGETPROCEDURE
Budgetforslag 2011
Budgetforslaget for 2011 blev vedtaget
budgetmyndigheden den 27. april 2010.
af
Kommissionen
og
forelagt
Budgetforslaget for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne (ELFUL) under udgiftsområde 2 i den finansielle ramme for 2007-
2013 androg 14 431 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 12 709 mio. EUR i
betalingsbevillinger.
Tabel 1
Budgetpost
05.040501
(landdistriktsudviklingsprogrammer)
05.040502 (teknisk bistand)
Forpligtelses-
bevillinger
(EUR)
Betalings-
bevillinger
(EUR)
14 408 211 311
22 440 241
12 700 000 000
8 900 000
Rådet vedtog sin holdning til budgetforslaget for 2011 den 8. juli 2010. ELFUL's
betalingsbevillinger blev nedsat med 98,0 mio. EUR i forhold til Kommissionens
budgetforslag, mens forpligtelserne forblev uændrede. Europa-Parlamentet vedtog
sin holdning den 13. oktober 2010, hvor det gentog Kommissionens forslag ved at
øge betalingsbevillingerne med 98,0 mio. EUR. Forligsproceduren gjorde det ikke
muligt for de to institutioner at nå til enighed.
1.2.
Nyt budgetforslag 2011
2011 var første gang, den nye årlige budgetprocedure i henhold til Lissabontraktaten
blev anvendt. Som følge af Rådets og Europa-Parlamentets forskellige holdninger til
Kommissionens budgetforslag blev der åbnet en forligsperiode på 21 dage. Da
Forligsudvalget ikke nåede til enighed om budgettet for 2011 inden den 15.
november 2011, udarbejdede Kommissionen et nyt budgetforslag den 26. november
2010.
I det nye forslag blev ELFUL-betalingsbevillingerne reduceret med 772,8 mio. EUR
i forhold til det indledende budgetforslag.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0004.png
1.3.
Vedtagelse af budgettet for 2011
Budgetmyndigheden accepterede Kommissionens nye budgetforslag, som blev
godkendt af Parlamentet ved en afstemning den 15. december 2010. Det vedtagne
budget for ELFUL androg 14 431 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 11 909 mio.
EUR i betalingsbevillinger.
Tabel 2
Budgetpost
05.040501
(landdistriktsudviklingsprogrammer)
05.040502 (teknisk bistand)
Forpligtelses-
bevillinger
(EUR)
Betalings-
bevillinger
(EUR)
14 408 211 311
22 440 241
11 900 560 364
8 339 763
2.
2.1.
2.1.1.
F
ORVALTNING AF BEVILLINGERNE
Forvaltning af forpligtelsesbevillingerne
ELFUL's operationelle programmer
I 2011 androg de disponible forpligtelsesbevillinger i alt 14,41 mia. EUR.
Der blev disponeret over de samlede disponible bevillinger til ELFUL's programmer
i 2011 (14,41 mia. EUR).
Tabel 3
Budgetpost
Forvaltning af forpligtelsesbevillinger i 2011 - ELFUL
Bevillinger primo 2011
Fremførsel fra 2010
Disponible bevillinger i 2011
Anvendte bevillinger i 2011
05.040501
(beløb i EUR)
14 408 211 311
-
14 408 211 311
14 408 211 311
2.1.2.
Teknisk bistand
Ifølge artikel 69, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 skal 0,25 % af
midlerne til EU's støtte til landdistriktsudvikling afsættes til Kommissionen til
teknisk bistand. I budgettet for 2011 var det disponible beløb til dette formål 22,4
mio. EUR. Ved udgangen af 2011 var der disponeret over i alt 5,4 mio. EUR.
2.2.
2.2.1.
Forvaltning af bevillingerne
ELFUL's operationelle programmer
I 2011 androg betalingsbevillingerne 11,9 mia. EUR af det vedtagne budget plus 330
mio. EUR i ikke-anvendte bevillinger fremført fra 2010. I lyset af den seneste
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0005.png
anmeldelse af udgifter, som medlemsstaterne indsendte i 2011 blev der i november
identificeret et overskud på 433 mio. EUR. Dette beløb blev gjort disponibelt for
andre politikker gennem ændringsbudget 6 og 7 (henholdsvis 395 mio. EUR og 38
mio. EUR). Ved årets udgang androg de ikke-anvendte bevillinger 34,4 mio. EUR,
hvoraf 30,5 mio. EUR i forbindelse med inddrivelser automatisk blev fremført til
2012.
Det samlede beløb, der blev udbetalt til medlemsstaterne til ELFUL-programmer i
2011, androg 11,8 mia. EUR.
Tabel 4
Budgetpost
Forvaltning af betalingsbevillinger i 2011 - ELFUL
Bevillinger primo 2011
Fremførsel fra 2010
Ændringsbudget 6 og 7
Inddrivelser (formålsbestemte indtægter)
Disponible bevillinger i 2011
Anvendte bevillinger i 2011
Ikke-anvendte beløb ved udgangen af 2011
Automatisk fremførsel (inddrivelse) ved udgangen af
2011
05.040501
(beløb i EUR)
11 900 560 364
330 019 674
-432 979 875
30 866 483
11 828 466 646
11 794 000 249
34 466 397
30 544 548
2.2.2.
Teknisk bistand
I budgettet for 2011 androg betalingsbevillingerne 8,3 mio. EUR. Dette beløb blev
nedsat med 2,3 mio. EUR gennem den globale overførsel. Ved årets udgang var det
samlede betalingsbeløb 3,9 mio. EUR, hvilket betød, at 2,1 mio. EUR ikke blev
anvendt.
3.
3.1.
G
ENNEMFØRELSEN AF
ELFUL-
BUDGETTET FOR
2011
Indledning
Regnskabsåret 2011 var fortrinsvist en konsolideringsperiode, hvor næsten alle
landdistrikstudviklingsprogrammer var kommet godt i gang. Dette var imidlertid en
ulige situation, da der var vanskeligheder med at gennemføre flere programmer,
tilsyneladende på grund af den økonomiske og finansielle krises indvirkning.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0006.png
3.2.
3.2.1.
Godkendelse af forpligtelsesbevillinger
ELFUL's operationelle programmer
Tabel 5 viser de beløb, der blev forpligtet i hver enkelt medlemsstat i 2011, og den
tildeling, der blev fastsat ved Kommissionens beslutning 2006/636/EF (ændring fra
april 2010 gælder stadig i 2011).
I 2011 falder de disponible forpligtelsesbevillinger til ELFUL-programmerne, 14,41
mia. EUR, sammen med den årlige tildeling, eftersom der ikke var noget fremførsel
fra året før. Alle de disponible bevillinger blev forpligtet (14,41 mia. EUR).
Tabel 5
Kommissionens beslutning 2006/636/EF (gældende udgave) i forhold til de
beløb, der var disponeret over ved udgangen af 2011:
Budgetpost: 05.040501
Kommissionens
beslutning
2006/636/EF – EU-
midler 2011
(a)
556 070 574
73 167 519
398 058 913
22 402 714
406 640 636
1 365 559 200
91 231 467
104 639 066
1 227 613 000
298 490 092
1 169 090 147
665 568 186
547 603 625
351 698 528
1 403 606 589
248 002 433
13 287 289
148 781 700
10 347 884
90 406 648
1 860 573 543
582 642 601
1 357 854 634
278 775 513
124 076 091
263 028 387
748 994 332
14 408 211 311
(EUR)
Beløb, der blev
disponeret over i
budgetåret 2011
(c=a+b)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
556 070 574
73 167 519
398 058 913
22 402 714
406 640 636
1 365 559 200
91 231 467
104 639 066
1 227 613 000
298 490 092
1 169 090 147
665 568 186
547 603 625
351 698 528
1 403 606 589
248 002 433
13 287 289
148 781 700
10 347 884
90 406 648
1 860 573 543
582 642 601
1 357 854 634
278 775 513
124 076 091
263 028 387
748 994 332
14 408 211 311
MS
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
I alt
Fremførte beløb til
forpligtelse i 2011
(b)
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0007.png
3.2.2.
Teknisk bistand
Tabel 6 viser de forpligtelsesbevillinger til teknisk bistand, der blev udnyttet i 2011.
Den vigtigste del vedrører det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter.
Tabel 6
Teknisk bistand – gennemførelse af forpligtelsesbevillinger
Budgetpost: 05.040502
Beskrivelse
Kontaktpunkt for det europæiske netværk
for udvikling af landdistrikter
Tematiske arbejdsgrupper under det
europæiske netværk for udvikling af
landdistrikter
Informationsteknologi
Undersøgelser
Ekspertudvalg – evaluering af programmer
om landdistriktsudvikling
Publikationer
I alt
(EUR)
Forpligtet beløb
4 201 627
360 000
302 940
188 300
200 000
97 844
5 350 711
3.3.
3.3.1.
Gennemførelse af betalingsbevillinger
ELFUL's operationelle programmer
I budgettet for 2011 androg betalingsbevillingerne 11,9 mio. EUR. Dette indledende
beløb blev forøget med en fremførsel og formålsbestemte indtægter fra inddrivelser
med henholdsvis 330 mio. EUR og 31 mio. EUR, mens ændringsbudget 6 og 7
nedsatte det med 433 mio. EUR. Årets bevillinger androg således 11,8 mia. EUR.
Ved udgangen af 2011 androg det samlede beløb for ELFUL-programmerne 11,79
mia. EUR. Betalinger foretaget i 2011 steg med over 6 % i forhold til 2010.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0008.png
I nedenstående tabel fordeles betalinger i 2011 på anmeldelsesperioder:
Tabel 7
Betalinger 2010 – ELFUL's operationelle programmer
Refusion af betalingsanmodninger, 3. kv. 2010
Refusion af betalingsanmodninger, 4. kv. 2010
Refusion af betalingsanmodninger, 1. kv. 2011
Refusion af betalingsanmodninger, 2. kv. 2011
Refusion af betalingsanmodninger, 3. kv. 2011
I alt 2010
(mio. EUR)
72.44
3 969.73
2 270.04
2 184.26
3 297.53
11 794.00
Refusionerne vedrørende tredje kvartal af 2011 for fire ELFUL-programmer blev
helt eller delvist suspenderet ved årets udgang, fordi disse programmers udestående
forpligtelsesbevillinger helt var blevet opbrugt ved betalingerne for tidligere
anmodninger. Betalingerne har måttet vente, indtil forpligtelsesbevillingerne for
2012 blev disponible. Tabel 8 viser de fire relevante ELFUL-programmer og de
tilsvarende beløb.
Tabel 8
ELFUL-programmer – CCI-nr.
2. kv.
2011
(EUR)
3. kv.
2011
(EUR)
I alt
Vlaanderen (2007BE06RPO001)
Bayern (2007DE06RPO004)
Ireland National (2007IE06RPO001)
Luxembourg (2007LU06RPO001)
I alt
238 128 14 772 928 15 011 056
1 870 550 1 870 550
3 625 235 3 625 235
1 000 617 1 000 617
238 128 21 269 330 21 319 620
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0009.png
Det månedlige forbrug af betalingsbevillinger i årets løb (fra januar til december
2011) fremgår af nedenstående diagram. Forbrugstakten er knyttet til tidsplanen for
indsendelsen af de fire betalingsanmeldelser (31. januar, 30. april, 31. juli og 10.
november for betalingsanmodninger svarende til henholdsvis 4. kv. 2010, 1. kv.
2011, 2. kv. 2011 og 3. kv. 2011) i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 883/2006.
Figur 1
ELFUL - Månedligt forbrug af betalingsbevillinger i 2011
(mio. EUR)
Betalte beløb (mio. EUR)
4000
3644
3500
3000
2500
2191
2000
1829
1935
1500
1114
1000
500
441
305
90
0
02-2011
03-2011
04-2011
05-2011
06-2011
07-2011
08-2011
190
54
09-2011
0
10-2011
11-2011
12-2011
0
01-2011
Opdelingen pr. medlemsstat og pr. anmeldelsesperiode af de beløb, som
Kommissionen har udbetalt i budgetåret 2011, fremgår af tabel 9. Beløbene i
kolonnen "3. kv. 2010" vedrører de ELFUL-programmer, der har opbrugt deres
forpligtelsesbevillinger for 2010, og derfor var nødsaget til at vente indtil 2011 med
at få deres udgifter refunderet over forpligtelsesbevillingerne for 2011.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0010.png
Tabel 9
Faktiske betalinger mellem 1.1.2011 og 31.12.2011
MS
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
I alt
3. kv. 2010
6 655 665
4. kv. 2010
415 520 171
20 205 051
31 127 912
808 015
134 278 841
499 934 389
18 495 694
14 950 290
351 338 439
71 295 302
191 982 200
135 376 823
101 803 302
127 976 742
544 420 549
95 153 270
4 422 746
50 597 292
814 311
25 772 466
501 922 071
105 970 964
117 074 704
82 331 109
40 363 416
145 712 107
140 080 274
3 969 728 448
1. kv. 2011
79 421 389
9 304 872
36 560 060
4 586 345
183 214 787
148 213 403
11 236 246
55 551 590
168 599 414
17 200 587
106 491 239
40 730 996
153 963 033
57 099 836
176 085 598
57 452 452
5 452 242
33 825 961
3 045 772
3 367 208
423 762 728
81 218 413
113 205 528
36 841 843
17 279 226
62 562 117
183 770 831
2 270 043 718
2. kv. 2011
37 383 559
28 334 942
27 906 988
7 789 936
80 002 343
92 909 203
10 317 646
16 363 799
191 438 702
12 689 302
122 960 384
169 596 687
112 292 708
24 422 704
167 769 673
49 102 237
1 953 947
35 182 165
1 277 842
11 878 089
464 420 777
82 631 901
134 899 503
25 829 260
38 024 200
82 828 784
154 052 762
2 184 260 043
3. kv. 2011
28 180 052
10 408 934
27 667 619
4 777 720
50 653 503
382 397 129
9 944 567
20 034 250
269 634 563
181 292 899
319 238 557
68 627 549
64 626 120
105 860 433
213 875 222
47 008 321
1 196 309
40 239 987
2 234 075
14 764 135
362 996 136
218 386 715
529 743 309
131 257 713
13 864 277
54 794 821
123 826 408
3 297 531 322
(EUR)
I alt
560 505 171
74 909 464
123 262 579
17 962 016
448 149 474
1 152 971 166
49 994 154
106 899 928
981 011 118
282 478 090
740 672 381
414 332 054
432 685 163
348 090 588
1 103 141 274
248 716 280
13 287 289
159 845 406
7 372 000
55 781 898
1 753 101 711
488 207 992
894 923 044
276 259 926
111 811 978
345 897 828
601 730 275
11 794 000 249
29 517 043
32 730 873
990 232
262 045
2 280 860
72 436 718
Det samlede beløb i 2011 på 11,79 mia. EUR vedrører udelukkende refusioner. Der
blev ikke udbetalt forskud i 2011.
I tabel 10 på næste side sammenlignes for hver medlemsstat de i 2011 afholdte
ELFUL-betalinger med betalingerne i 2010. De samlede betalinger steg med 6 %
(11,79 mia. EUR mod 11,12 mia. EUR).
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0011.png
Tabel 10
Betalinger til medlemsstater - sammenligning af 2011 og 2010
MS
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
I alt
Mellemliggende
betalinger
581 822 242
65 783 043
275 520 008
16 165 873
438 345 322
1 062 399 173
51 099 659
92 516 971
807 508 885
287 003 048
790 758 986
404 639 436
451 494 772
370 374 432
615 587 478
240 086 941
15 604 016
156 840 158
17 108 384
65 410 394
1 428 215 650
447 149 827
753 363 627
285 271 358
111 415 753
375 746 953
507 798 938
10 715 031 327
2010
Forfinan-
siering
7 987 420
4 821 180
2 320 500
142 800
2 940 000
67 702 460
9 328 060
635 460
58 741 200
5 256 020
79 977 240
13 924 680
3 797 360
10 823 820
48 564 040
1 570 380
344 400
928 200
71 400
7 467 320
11 822 300
9 078 860
7 118 580
8 918 980
1 100 820
1 924 300
33 841 220
401 149 000
Mellemliggende
betalinger
560 505 171
74 909 464
123 262 579
17 962 016
448 149 474
1 152 971 166
49 994 154
106 899 928
981 011 118
282 478 090
740 672 381
414 332 054
432 685 163
348 090 588
1 103 141 274
248 716 280
13 287 289
159 845 406
7 372 000
55 781 898
1 753 101 711
488 207 992
894 923 044
276 259 926
111 811 978
345 897 828
601 730 275
11 794 000 249
2011
Forfinansier
ing
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(EUR)
Forskel på 2011 og 2010
I alt
560 505 171
74 909 464
123 262 579
17 962 016
448 149 474
1 152 971 166
49 994 154
106 899 928
981 011 118
282 478 090
740 672 381
414 332 054
432 685 163
348 090 588
1 103 141 274
248 716 280
13 287 289
159 845 406
7 372 000
55 781 898
1 753 101 711
488 207 992
894 923 044
276 259 926
111 811 978
345 897 828
601 730 275
11 794 000 249
(EUR)
-29 304 491
4 305 241
-154 577 929
1 653 343
6 864 152
22 869 533
-10 433 565
13 747 497
114 761 033
-9 780 978
-130 063 845
-4 232 062
-22 606 969
-33 107 664
438 989 756
7 058 959
-2 661 127
2 077 048
-9 807 784
-17 095 816
313 063 761
31 979 305
134 440 837
-17 930 412
-704 595
-31 773 425
60 090 117
677 819 922
(%)
-5,0%
6,1%
-55,6%
10,1%
1,6%
2,0%
-17,3%
14,8%
13,2%
-3,3%
-14,9%
-1,0%
-5,0%
-8,7%
66,1%
2,9%
-16,7%
1,3%
-57,1%
-23,5%
21,7%
7,0%
17,7%
-6,1%
-0,6%
-8,4%
11,1%
6,1%
I alt
589 809 662
70 604 223
277 840 508
16 308 673
441 285 322
1 130 101 633
60 427 719
93 152 431
866 250 085
292 259 068
870 736 226
418 564 116
455 292 132
381 198 252
664 151 518
241 657 321
15 948 416
157 768 358
17 179 784
72 877 714
1 440 037 950
456 228 687
760 482 207
294 190 338
112 516 573
377 671 253
541 640 158
11 116 180 327
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0012.png
3.3.2.
Teknisk bistand
I budgettet for 2011 androg betalingsbevillingerne 8,3 mio. EUR. Nedenstående tabel
viser betalingerne til teknisk bistand med et samlet beløb på EUR 3,9 mio. EUR. Den
vigtigste del vedrører det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter.
Tabel 11
Teknisk bistand – gennemførelse af forpligtelsesbevillinger
Budgetpost: 05.040502
Beskrivelse
Kontaktpunkt for det europæiske netværk
for udvikling af landdistrikter
Tematiske arbejdsgrupper under det
europæiske netværk for udvikling af
landdistrikter
Informationsteknologi
Ekspertudvalg – evaluering af programmer
om landdistriktsudvikling
Publikationer
I alt
(EUR)
Afholdt beløb
3 449 516
166 690
159 739
37 009
100 809
3 913 763
3.4.
Analyse af de anmeldte udgifter pr. akse og pr. foranstaltning
Tabel 12 viser anmeldte betalingsanmodninger pr. medlemsstat og pr.
akse/foranstaltning for landdistriktsudvikling i 2011 (fra 4. kv. 2010 til 3. kv. 2011),
de kumulerede anmeldte udgifter fra 2007 til 2011 (fra 4. kv. 2006 til 3. kv. 2011) og
også finansieringsplanerne for ELFUL programmerne (2007-2013 - EU-27).
I 2011 er udgifterne fortsat koncentreret i akse 2 (47,9 %) og dernæst akse 1 med
31,7 %, akse 3 med 14,6 % og akse 4 med 4,3 %. Denne udgiftsfordeling afviger
stadig noget fra fordelingen i de finansielle planer for programmeringsperioden
2007-2013 (33,6 %, 44,4 %, 13,3 % og 6 % for henholdsvis akse 1, 2, 3 og 4).
Akse 2-foranstaltningerne vedrører hovedsagelig årlige betalinger (f.eks.
landbrugsmiljøforanstaltninger), medens akse 1 og 3 og i mindre omfang akse 4
hovedsagelig vedrører flerårige foranstaltninger, som kræver længere godkendelses-
og implementeringsprocedurer (f.eks. investeringsprojekter).
Sammenholdt med gennemsnittet for de første fire år (2007-2010) er der i år 2011 en
bedre balance mellem akserne, og andelen for hver akse har nærmet sig aksernes
andel af finansieringsplanerne. For eksempel er akse 2 reduceret fra 50,9 % i 2010 til
47,9 % i 2011, mens akse 3 og 4 er steget fra 9,1 % og 2,5 % i 2010 til henholdsvis
14,6 % og 4,3 % i 2011.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0013.png
Tabel 12
Anmeldte ELFUL-udgifter 2011 (4. kv. 2010 – 3. kv. 2011) og samlede kumulerede udgifter (4. kv. 2006 til 3. kv. 2011)
sammenholdt med finansieringsplanerne*
Anmeldte udgifter 2011
(4. kv. 2010 – 3. kv.
2011)
(mio.
(%)
EUR)
105,3
0,9 %
474,3
3,9 %
331,6
2,7 %
18,6
0,2 %
6,6
0,1 %
1 502,4
12,3 %
41,2
0,3 %
634,0
5,2 %
21,7
435,4
79,1
5,0
15,4
13,9
81,1
25,1
0,6
68,4
3 859,5
997,0
1 056,2
29,8
3 077,0
64,8
69,3
192,5
0,0
28,3
4,9
7,3
235,5
72,0
5 834,5
173,8
223,9
97,7
451,1
661,6
144,9
13,0
16,4
1 782,4
27,0
3,5
340,3
9,1
143,9
0,2 %
3,6 %
0,6 %
0,0 %
0,1 %
0,1 %
0,7 %
0,2 %
0,0 %
0,6 %
31,7 %
8,2 %
8,7 %
0,2 %
25,3 %
0,5 %
0,6 %
1,6 %
0,0 %
0,2 %
0,0 %
0,1 %
1,9 %
0,6 %
47,9 %
1,4 %
1,8 %
0,8 %
3,7 %
5,4 %
1,2 %
0,1 %
0,1 %
14,6 %
0,2 %
0,0 %
2,8 %
0,1 %
1,2 %
Kumulerede anmeldte
udgifter 2006 (4. kv.
2006 – 3. kv. 2011)
(mio. EUR)
261,8
1 312,4
1 371,7
38,3
10,6
5 040,4
121,3
1 649,9
39,6
1 189,3
184,0
49,9
31,9
26,9
472,0
81,3
2,3
68,4
11 952,1
4 160,9
4 325,5
85,5
12 030,1
207,9
124,0
829,1
0,0
65,5
11,9
20,3
559,1
185,5
22 605,4
339,0
373,7
225,3
771,5
1 148,8
339,7
29,9
51,7
3 279,6
53,4
5,8
552,8
12,4
265,4
(%)
0,7 %
3,3 %
3,5 %
0,1 %
0,0 %
12,7 %
0,3 %
4,2 %
0,1 %
3,0 %
0,5 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
1,2 %
0,2 %
0,0 %
0,2 %
30,2 %
10,5 %
10,9 %
0,2 %
30,4 %
0,5 %
0,3 %
2,1 %
0,0 %
0,2 %
0,0 %
0,1 %
1,4 %
0,5 %
57,0 %
0,9 %
0,9 %
0,6 %
1,9 %
2,9 %
0,9 %
0,1 %
0,1 %
8,3 %
0,1 %
0,0 %
1,4 %
0,0 %
0,7 %
2,2 %
1,2 %
1,1 %
100,0 %
Finansieringsplaner for
2007-2013
(mio.
(%)
EUR)
1 023,3
1,1 %
2 809,5
2,9 %
2 600,7
2,7 %
355,5
0,4 %
94,5
0,1 %
11 117,4
11,6 %
596,7
0,6 %
5 634,5
5,9 %
333,5
4 999,6
477,6
81,0
237,4
192,7
966,1
323,5
131,8
186,7
32 162,1
6 247,3
7 242,9
456,7
22 537,0
547,4
576,1
2 194,8
18,7
330,6
98,4
227,0
1 660,2
758,4
42 895,5
1 388,5
2 070,1
1 222,4
3 210,4
3 252,1
1 375,4
131,7
147,5
12 798,1
500,8
162,3
3 927,1
278,0
970,2
5 838,3
1 904,1
645,6
96 243,8
0,3 %
5,2 %
0,5 %
0,1 %
0,2 %
0,2 %
1,0 %
0,3 %
0,1 %
0,2 %
33,4 %
6,5 %
7,5 %
0,5 %
23,4 %
0,6 %
0,6 %
2,3 %
0,0 %
0,3 %
0,1 %
0,2 %
1,7 %
0,8 %
44,6 %
1,4 %
2,2 %
1,3 %
3,3 %
3,4 %
1,4 %
0,1 %
0,2 %
13,3 %
0,5 %
0,2 %
4,1 %
0,3 %
1,0 %
6,1 %
2,0 %
0,7 %
100,0 %
ELFUL-akse/-foranstaltning
111 Aktioner for erhvervsuddannelse og info
112 Unge landbrugeres etablering
113 Førtidspensionering
114 Anvendelse af rådgivningstjenester
115 Oprettelse af drifts-, vikar- og ....
121 Modernisering af landbrugsbedrifter
122 Forbedring af skovenes økonomiske værdi
123 Forøgelse af landbrugs- og
skovbrugsprodukters værdi
124 Samarbejde om udvikling af nye produkter
125 Infrastruktur af betydning for udviklingen …
126 Genoprettelse af landbrugets
produktionspotentiale
131 Opfyldelse af regler baseret på EF…
132 Landbrugeres deltagelse i ordninger for
fødevarekvalitet
133 Oplysningskampagner og salgsfremstød
141 Delvis selvforsynende landbrug
142 Producentsammenslutninger
143 Direkte betalinger (BG + RO)
144 Bedrifter under omstrukturering
Akse 1
211 Betalinger for naturbetingede ulemper til
landbrugere ...
212 Betalinger til landbrugere i andre områder
med ulemper…
213 Natura 2000-betalinger og betalinger i
forbindelse med...
214 Betalinger for miljøvenligt landbrug
215 Betalinger for dyrevelfærd
216 Ikke-produktive investeringer
221 Første skovrejsning på landbrugsarealer
222 Første etablering af skovbrugssystemer på…
223 Første skovrejsning på ikke-landbrugsarealer
224 Natura 2000-betalinger
225 Betalinger for miljøvenligt skovbrug
226 Genetablering af potentialet i skovbruget og…
227 Ikke-produktive investeringer
Akse 2
311 Diversificering til ikke-landbrugsaktiviteter
312 Oprettelse og udvikling af virksomheder
313 Fremme af turismen
321 Basale tjenester for erhvervslivet og
befolkningen i landdistrikterne
322 Fornyelse og udvikling af landsbyer
323 Bevarelse og opgradering af natur- og
kulturværdien i landdistrikterne
331 Uddannelse og information
341 Kompetenceudvikling, informationskampagne
og gennemførelse
Akse 3
411 Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier
412 Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier
413 Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier
421 Gennemførelse af samarbejdsprojekter
431 Den lokale aktionsgruppes drift,
kompetenceudvik...
523,8
4,3 %
889,8
Akse 4
175,1
1,4 %
463,0
511 Teknisk bistand
-0,3
0,0 %
437,8
611 Direkte betalinger (BG + RO)
12 175,0
100,0 %
39 627,8
Ansatte i alt
* Ved udgangen af 2011 blev forpligtelsen for et beløb på 419 228,61 EUR fjernet for Portugal.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.5.
Gennemførelsen af ELFUL-programmerne
Diagram 2 på næste side viser den finansielle gennemførelsessats for programmerne
for udvikling af landdistrikterne (fra begyndelsen og indtil 2011, inkl. 4. kv. 2011)
sammenholdt med bevillingerne for 2007-2011. Den gennemsnitlige finansielle
ELFUL-gennemførelsessats for alle ELFUL- programmerne er på 74,7 %.
Diagram 2 viser, at de fleste medlemsstater har anvendt mere end 65 % af
bevillingerne for 2007-2011.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451474_0015.png
Diagram 2- Finansiel gennemførelsessats for regionaludviklingsprogrammer i medlemsstaterne *
(% af ELFUL's betalinger i 2007-2011, herunder betalingsanmodninger i 4. kv. 2011, sammenholdt med forpligtelserne i 2007-2011)
100%
% af ELFUL-bidrag 2007-2011
98%
88%
84%
77%
73%
61%
64%
66%
67%
68%
68%
69%
69%
70%
77%
78%
78%
79%
89%
89%
92%
94%
107% 107%
103%
60%
50%
46%
0%
EE
LT
DE
GR
AT
LV
BE
BG
HU
MT
NL
LU
ES
CZ
IT
PL
PT
RO
CY
UK
DK
FR
SE
* - Betalingsanmodninger i 4. kv. 2011 er medtaget i diagrammet, eftersom de betales primo 2012.
DA
SK
IE
SI
FI
15
DA