Europaudvalget 2012-13
KOM (2012) 0629
Offentligt
1199046_0001.png
Besvarelse af spørgsmål 1
ad KOM (2012) 0629
stillet af Europaudval-
get den 22. november 2012 efter ønske fra Finn Sørensen (EL).
Spørgsmål
1
:
Vil ministeren i forlængelse af sin forelæggelse på mødet i Europaudval-
get den 16. november 2012 af Rådsmøde nr. 3200 (almindelige anliggen-
der) og i forhold til Kommissionens arbejdsprogram oplyse, i hvilket om-
fang der allerede på kort sigt lægges op til EU-lovgivning på baggrund af
det princip, der blev lanceret i Kommissionens rapport fra november
2011 om mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for små- og mel-
lemstore virksomheder, jf. KOM (2012) 0629?
Svar:
Jeg antager, at det princip, der refereres til, er den såkaldte ”omvendte
bevisbyrde”. Der er tale om en intern arbejdsproces i Kommissionen, som
betyder, at udgangspunktet for den relevante tjenestegrens arbejde med et
forslag til ny regulering er, at mikrovirksomheder skal være undtaget fra
reguleringen. Der kan så i tjenestegrenens videre arbejde med forslaget,
fx i forbindelse med offentlige høringer og i konsekvensvurderingsarbej-
det, fremkomme forhold eller hensyn, der tilsiger, at mikrovirksomheder
skal omfattes af den nye regulering. Dette skal fremgå af forslagets kon-
sekvensvurdering. Det omtalte princip betyder således ikke, at mikrovirk-
somheder automatisk undtages, hver gang der laves ny regulering i EU.
Denne interne arbejdsproces har været anvendt i Kommissionen siden ja-
nuar 2012 og bruges i princippet hver gang, at der i Kommissionen udar-
bejdes forslag til ny regulering. Det vil således også gælde for de konkre-
te lovgivningsforslag, der nævnes i Kommissionens arbejdsprogram for
2013.
Det er regeringens holdning, at de reguleringsmæssige byrder kun må re-
duceres i de tilfælde, hvor det ikke medfører forringelser af de grundlæg-
gende beskyttelsesniveauer, hvad enten det drejer sig om miljø, fødeva-
rer, arbejdsmiljø eller lignende. Det gælder også, hvis de regulerings-
mæssige byrder forsøges reduceret gennem hele eller delvise undtagelser
af visse virksomhedsgrupper fra reguleringen som følge af den omvendte
bevisbyrde.