Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
KOM (2012) 0788
Offentligt
1248757_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M
sum@sum.dk
W
sum.dk
Folketingets Europaudvalg
Dato:
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMKSC
Sags nr.: 1201905
Dok nr.: 1210695
Folketingets Europaudvalg har den 18. april 2013 stillet følgende spørgsmål
nr. 10 vedrørende KOM (2012) 0788 til ministeren for sundhed og forebyggel-
se, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Merete Riisa-
ger (LA).
Spørgsmål 10:
”I forlængelse af ministerens svar under samrådet i Europaudvalget den 4.
april 2013 bedes ministeren oversende referater fra de senest afholdte møder
fra behandlingen af tobaksproduktdirektivet i Rådets arbejdsgruppe om offent-
lig sundhed, så det kan dokumenteres, at den danske regering udelukkende
stiller spørgsmål og ikke har lagt sig fast på en dansk holdning til direktivet.”
Svar:
Jeg kan oplyse, at der fra dansk side under de hidtidige drøftelser af direktiv-
forslaget er stillet spørgsmål til teksten for at forstå Kommissionens forslag og
dermed få klarhed over indholdet.
Fra dansk side er der også på en række punkter givet udtryk for foreløbige
danske holdninger, idet det samtidig er gjort helt klart for formandskabet,
Kommissionen og de øvrige medlemslande, at der ikke foreligger en dansk
holdning til forslaget.
Danmark er noteret for et parlamentarisk forbehold, et generelt undersøgel-
sesforbehold til hele forslaget og et specifikt forbehold til de foreslåede delega-
tionsbeføjelser til Kommissionen.
Fra dansk side er der under drøftelserne også gjort opmærksom på Folketin-
gets begrundede udtalelse af 4. marts 2013 om forslaget.
Med hensyn til ønsket om, at jeg oversender referater fra de senest afholdte
møder om direktivforslaget i Rådets arbejdsgruppe om sundhed, kan jeg oply-
se, at regeringen ikke udleverer referater fra arbejdet i Rådet bl.a. ud fra et
hensyn til samarbejdet med de andre EU-lande.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Katrine Schjønning