Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
KOM (2012) 0788
Offentligt
1266830_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M
sum@sum.dk
W
sum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 1. juli 2013
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMBBM
Sags nr.: 1201905
Dok nr.: 1248393
Folketingets Europaudvalg har den 17. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr.
16 vedrørende KOM (2012) 0788 til ministeren for sundhed og forebyggelse,
som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva Kjer Hansen
(V).
Spørgsmål nr. 16:
’’Ministeren bedes kommentere brev af 17. juni 2013 vedrørende tobaksvare-
direktivet og snus fra professor Martin Jarvis, professor Karl Olov Fagerström,
professor Michael Kunze, Dr karl Erik Lund, Dr Jacques Le Houezec, Dr Tony
Axell, Dr. lars Ramstrom, Mr Clive Bates?”
Svar:
I overensstemmelse med det mandat, som Venstre og Enhedslisten gav rege-
ringen den 12. juni 2013, har regeringen arbejdet loyalt for at opnå opbakning i
sundhedsarbejdsgruppen til det danske synspunkt om, at de enkelte medlems-
lande skal have mulighed for at tillade salg af snus på deres egne markeder.
Jeg har også tilkendegivet det danske ønske om en landeundtagelse for salg
af snus på rådsmødet om sundhed den 21. juni 2013. Som det fremgår af min
besvarelse på spørgsmål nr. 15 vedrørende KOM (2012) 0788 var der ikke
nogen medlemslande, der støttede op om det danske synspunkt.
Med hensyn til regeringens holdning til det gældende EU-forbud mod enhver
form for snus (Sverige undtaget) kan jeg - som jeg også tidligere har tilkende-
givet over for Folketingets Europaudvalg - oplyse, at regeringen finder, at det
bør være overladt til medlemslandene selv at beslutte, om de ønsker at tillade
snus, der i mange tilfælde er et nicheprodukt, som anvendes af en lille del af
befolkningen og typisk kun i visse medlemslande, herunder f.eks. løs snus, der
i Danmark betragtes som et traditionelt produkt.
Regeringen har i den forbindelse noteret sig, at Sundhedsstyrelsen oplyser, at
brug af snus er forbundet med øget sygdomsrisiko, og at røgfri tobaksproduk-
ter, herunder snus, er kræftfremkaldende. Endvidere har regeringen noteret
sig, at brug af snus er afhængighedsskabende, og at hverken WHO eller
Sundhedsstyrelsen ud fra en sundhedsfaglig vurdering kan anbefale snus i
forbindelse med rygestop. Samtidig fæstner regeringen sig ved, at Sundheds-
styrelsen oplyser, at risikoen for at få alvorlige sygdomme som følge af daglig
brug af snus er mindre end ved et tilsvarende dagligt brug af cigaretter.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Side 2
Jeg kan i øvrigt henvise til samlenotatet vedrørende rådsmøde (beskæftigelse,
socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 20-21. juni 2013 - sund-
hedspunkterne, som oversendt til Europaudvalget den 30. maj 2013.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Brit Borum Madsen