Socialudvalget 2012-13
L 160 Bilag 3
Offentligt
1239093_0001.png
1239093_0002.png
1239093_0003.png
Folketingets Socialudvalg
[DepartementetHolmens Kanal 221060 København K
Tlf. 3392 9300
Dato: 19. april 2013
Fax. 3393 2518E-mail sm@sm.dk
Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om social serviceog lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kri-minalpræventive sociale indsatser) (L 160)ÆndringsforslagAf social- og integrationsministerenTil § 11)Nr. 1udgår, og i stedet indsættes:”1.§ 13 stk. 6,ophæves.Stk. 7-9 bliver herefter stk. 6-8.01.§ 19, stk. 3,ophæves.Stk. 4 bliver herefter stk. 3.”[Redaktionel ændring]2)Nr. 3affattes således:”3.I§ 66, nr. 6,indsættes efter ”delvis lukkede døgninstitutioner”: ”ogdelvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner”.”[Præcisering]3)Det undernr. 13foreslåede§ 137 e, stk. 2,affattes således:”Stk. 2.Personer med eller uden nedsat psykisk funktionsevne kanvære omfattet af indgreb efter § 137 g, hvis den pågældende er an-bragt på et anbringelsessted, jf. § 66, nr. 5 og 6, i henhold til en straffe-retlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse”.[Præcisering]4)I det undernr. 13foreslåede§ 137 f, stk. 2, 1. pkt.,udgår ”som”.[Redaktionel ændring]
JUB/CWA J.nr. 2012-7900
2
5)
I det undernr. 13foreslåede§ 137 f, stk. 2, 2. pkt.,udgår ”som”.[Redaktionel ændring]
6)I det undernr. 13foreslåede§ 137 f, stk. 3,udgår ”efter iværksættel-sen af afgørelsen”.[Redaktionel ændring]7)I det undernr. 13foreslåede§ 137 m, stk. 2,indsættes efter ”har væretrettet imod”: ”er eller”.[Præcisering]8)Det undernr. 13foreslåede§ 137 m, stk. 3,affattes således:”Stk. 3.Lederen af anbringelsesstedet, jf. § 66, nr. 5 og 6, og bofor-men, jf. § 108, eller lederens stedfortræder, skal ved månedens ud-gang sammen med sine kommentarer indsende kopi af kopi af regi-streringerne, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen, jf. § 137 f, stk.1, ogdet regionsråd, der fører tilsyn, jf. § 5, stk. 7, eller den kommunalbe-styrelse, der fører tilsyn, jf. § 148 a, om indberetningen”.[Præcisering]
Til § 2Nr. 1affattes således:”1)§ 16 a, stk.1, 1. pkt.,ophæves, og i stedet indsættes:”Kommunalbestyrelsen fører et kriminalpræventivt tilsyn med perso-ner, som i henhold til dom eller kendelse eller som vilkår for tiltalefra-fald eller prøveløsladelse skal undergives tilsyn af de sociale myn-digheder. Dette tilsyn føres af den kommune, der har pligt til at ydehjælp, jf. §§ 9-9 a.””[Redaktionel ændring]
BemærkningerTil § 1Til nr. 1 og 2Med ændringsforslaget er der alene tale om redaktionelle ændringer.
3
Til nr. 3Det præciseres med ændringsforslaget, at der kan oprettes delvis lukkededøgninstitutioner samt delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner.Til nr. 4Med ændringsforslaget præciseres det, at unge med udviklingshæmning,der anbringes på et anbringelsessted, jf. servicelovens § 66, nr. 5 og 6, ihenhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse, er omfat-tet af bestemmelsen. Bestemmelsen omfatter således både personer medeller uden nedsat psykisk funktionsevne.Til nr. 5 og 6Med ændringsforslaget er der alene tale om redaktionelle ændringer.Til nr. 7Det præciseres med ændringsforslaget, at afgørelsen forelægges til god-kendelse hos kommunalbestyrelsen snarest mulig.Til nr. 8Ændringsforslaget præciserer, at indgrebet fortsat kan være rettet imod denanbragte på det tidspunkt, hvor registreringen foretages, og den anbragteskal redegøre for forløbet.Til § 2Til nr. 1Med ændringsforslaget er der alene tale om en redaktionel ændring.
Karen Hækkerup
/ Hanne Stig Andersen