Socialudvalget 2012-13
L 160 Bilag 4
Offentligt
1240742_0001.png
1240742_0002.png
1240742_0003.png
1240742_0004.png
Til lovforslag nr.L 160
Folketinget 2012-13
Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. april 2013
Udkasttil
Betænkningover
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed ogadministration på det sociale område(Kriminalpræventive sociale indsatser)[af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)]1. ÆndringsforslagSocial- og integrationsministeren har stillet 9 ændrings-forslag til lovforslaget.2. UdvalgsarbejdetLovforslaget blev fremsat den 27. februar 2013 og var til1. behandling den 15. marts 2013. Lovforslaget blev efter 1.behandling henvist til behandling i Socialudvalget.MøderUdvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.HøringEt udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen væretsendt i høring, og social- og integrationsministeren sendteden 21. december 2013 dette udkast til udvalget, jf. SOUalm. del – bilag 129. Den 27. februar 2013 sendte social- ogintegrationsministeren de indkomne høringssvar og et notatherom til udvalget.SpørgsmålUdvalget har stillet 5 spørgsmål til social- og integrati-onsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besva-ret.3. Indstillinger [og politiske bemærkninger]<>Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin ogJavnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens af-givelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget oghavde dermed ikke adgang til at komme med indstillingereller politiske udtalelser i betænkningen.En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykti betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal elleret mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.4. Ændringsforslag med bemærkningerÆndringsforslagAfsocial- og integrationsministeren,tiltrådt af <>:Til § 11)Nr. 1udgår, og i stedet indsættes:»1.§ 13, stk. 6,ophæves.Stk. 7-9 bliver herefter stk. 6-8.01.§ 19, stk. 3,ophæves.Stk. 4 bliver herefter stk. 3.«[Redaktionel ændring]2)Nr. 3affattes således:»3.I§ 66, nr. 6,indsættes efter »delvis lukkede døgninstitu-tioner«: »og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutio-ner«.«[Præcisering]
DokumentIdJournalnummer
2
3)I den undernr. 13foreslåede§ 137 eaffattesstk. 2så-ledes:»Stk. 2.Personer med eller uden nedsat psykisk funk-tionsevne kan være omfattet af indgreb efter § 137 g, hvisden pågældende er anbragt på et anbringelsessted, jf. § 66,nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt veddom eller kendelse.«[Præcisering]4)I den undernr. 13foreslåede§ 137 fudgår istk. 2, 1.og2. pkt.,»som«.[Redaktionel ændring]5)I den undernr. 13foreslåede§ 137 fudgår istk. 3»ef-ter iværksættelsen af afgørelsen«.[Redaktionel ændring]6)I den undernr. 13foreslåede§ 137 mindsættes istk. 2før »har været rettet imod«: »er eller«.[Præcisering]7)I den undernr. 13foreslåede§ 137 maffattesstk. 3så-ledes:»Stk. 3.Lederen af anbringelsesstedet, jf. § 66, nr. 5 og 6,og boformen, jf. § 108, eller lederens stedfortræder skal vedmånedens udgang sammen med sine kommentarer indsendekopi af registreringerne, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen,jf. § 137 f, stk. 1, og det regionsråd, der fører tilsyn, jf. § 5,stk. 7, eller den kommunalbestyrelse, der fører tilsyn, jf. §148 a, om indberetningen.«[Præcisering]Til § 28)Inr. 1ændres i den indledende tekst »affattes således«til: »ophæves, og i stedet indsættes«.[Redaktionel ændring]Til § 39)Istk. 2indsættes efter »§ 1, nr. 1«: »og 01«.[Konsekvens af ændringsforslag nr.1]
BemærkningerTil nr. 1 og 2Med ændringsforslaget er der alene tale om redaktionelleændringer.Til nr. 3Det præciseres med ændringsforslaget, at der kan opret-tes delvis lukkede døgninstitutioner samt delvis lukkede af-delinger på døgninstitutioner.Til nr. 4Med ændringsforslaget præciseres det, at unge med ud-viklingshæmning, der anbringes på et anbringelsessted, jf.servicelovens § 66, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetligafgørelse afsagt ved dom eller kendelse, er omfattet af be-stemmelsen. Bestemmelsen omfatter således både personermed eller uden nedsat psykisk funktionsevne.Til nr. 5Med ændringsforslaget er der alene tale om redaktionelleændringer.Til nr. 6Det præciseres med ændringsforslaget, at afgørelsen fore-lægges til godkendelse hos kommunalbestyrelsen snarestmulig.Til nr. 7Ændringsforslaget præciserer, at indgrebet fortsat kanvære rettet imod den anbragte på det tidspunkt, hvor regi-streringen foretages, og den anbragte skal redegøre for for-løbet.Til nr. 8Med ændringsforslaget er der alene tale om en redaktio-nel ændring.Til nr. 9Ændringsforslaget muliggør, at social- og integrationsmi-nisteren kan fastsætte tidspunktet for ikraftrædelse af § 1, nr.01, jf. ændringsforslag nr. 1.
Orla Hav (S) Maja Panduro (S) Jacob Bjerregaard (S) Jens Joel (S) Karen J. Klint (S) Rasmus Horn Langhoff (S)Julie Skovsby (S) Marlene Borst Hansen (RV) Liv Holm Andersen (RV) Uffe Elbæk (RV) Pernille Vigsø Bagge (SF)Anne Baastrup (SF)fmd.Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Finn Sørensen (EL) Pernille Skipper (EL) Hans Andersen (V)Anne-Mette Winther Christiansen (V)nfmd.Louise Schack Elholm (V) Karen Ellemann (V) Sophie Løhde (V)Eyvind Vesselbo (V) Fatma Øktem (V) Karin Nødgaard (DF) René Christensen (DF) Karina Adsbøl (DF)Mette Hjermind Dencker (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Thyra Frank (LA) Benedikte Kiær (KF)Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
3
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)Socialdemokratiet (S)Dansk Folkeparti (DF)Radikale Venstre (RV)Socialistisk Folkeparti (SF)Enhedslisten (EL)
474522171512
Liberal Alliance (LA)Det Konservative Folkeparti (KF)Inuit Ataqatigiit (IA)Siumut (SIU)Sambandsflokkurin (SP)Javnaðarflokkurin (JF)
981111
4
Bilag 1Oversigt over bilag vedrørende L 160Bilagsnr.123TitelHøringssvar og høringsnotat, fra social- og integrationsministerenTidsplan for udvalgets behandling af lovforslagetÆndringsforslag fra social- og integrationsministerenOversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 160Spm.nr.1TitelSpm. om ministeren vil redegøre for de retssikkerhedsmæssige konse-kvenser for borgeren i forbindelse med, at retten til at træffe afgørelserom indskrænkning af brugen af telefon og internet m.m. kan uddelege-res til lederen af anbringelsesstedet, til social- og integrationsministe-ren, og ministerens svar herpåSpm. om ministeren vil uddybe, hvad konsekvenserne bliver, såfremtkommunalbestyrelsen ikke godkender ledelsens afgørelse om ind-skrænkning af brugen af telefon og internet m.m., til social- og inte-grationsministeren, og ministerens svar herpåSpm. om hvordan det sikres, at en leder ikke kan misbruge retten til attræffe foreløbige afgørelser om indskrænkning af brugen af internetog telefon m.m., til social- og integrationsministeren, og ministerenssvar herpåSpm. om ministeren vil redegøre for den socialpædagogiske effekt afat kunne frihedsberøve børn og unge ved periodevis at kunne anbringedem på et lukket værelse på en delvist lukket institution, til social- ogintegrationsministeren, og ministerens svar herpåSpm. om ministeren vil uddybe, hvornår afgørelsen om at inddrage te-lefon og internet m.m. kan træffes, herunder særligt en præcisering afhvad der menes med »ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn« i for-hold til ransagning af beboernes ejendele, til social- og integrationsmi-nisteren, og ministerens svar herpå
2
3
4
5