Socialudvalget 2012-13
L 160 Bilag 5
Offentligt
1244089_0001.png
1244089_0002.png
1244089_0003.png
1244089_0004.png
Til lovforslag nr.L 160
Folketinget 2012-13
Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013
Betænkningover
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed ogadministration på det sociale område(Kriminalpræventive sociale indsatser)[af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)]1. ÆndringsforslagSocial- og integrationsministeren har stillet 9 ændrings-forslag til lovforslaget.2. UdvalgsarbejdetLovforslaget blev fremsat den 27. februar 2013 og var til1. behandling den 15. marts 2013. Lovforslaget blev efter 1.behandling henvist til behandling i Socialudvalget.MøderUdvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.HøringEt udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen væretsendt i høring, og social- og integrationsministeren sendteden 21. december 2012 dette udkast til udvalget, jf. SOUalm. del – bilag 129. Den 27. februar 2013 sendte social- ogintegrationsministeren de indkomne høringssvar og et notatherom til udvalget.SpørgsmålUdvalget har stillet 5 spørgsmål til social- og integrati-onsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besva-ret.3. Indstillinger og politiske bemærkningerUdvalgetindstiller lovforslaget tilvedtagelsemed de stil-lede ændringsforslag.Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker, at lov-forslaget indeholder dele, som partiet er positive overfor,bl.a. at VISO fortsat kan rådgive kommunerne i forbindelsemed forebyggelse af ungdomskriminalitet, at kommunernefortsat skal lave samlede planer for bekæmpelse af ung-domskriminalitet som et led i deres børnepolitik, og at An-kestyrelsen følger op på kommunernes indsats og forpligti-gelser i forbindelse med indberetninger fra politiet om kri-minelle unge. Samtidig er der elementer ved lovforslaget,som EL har været bekymret over. EL har bl.a. haft betænk-eligheder ved at uddelegere kompetence til at indskrænkeden anbragtes kontakt med omverdenen og undersøge denanbragtes opholdsrum til ledere af bosteder og deres stedfor-trædere. EL har også været bekymret over den socialpæda-gogiske effekt af lovforslaget, og hvornår sanktioner overfor de anbragte borgere konkret kan anvendes. Dette har ELderfor spurgt ind til i udvalgsarbejdet. På baggrund af mini-sterens svar kan EL stemme for lovforslaget. Partiet vil dogkritisk følge området nøje og ser frem til evalueringen aflovforslaget, som vil foreligge to år efter lovforslagetsikrafttræden.Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin ogJavnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens af-givelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget oghavde dermed ikke adgang til at komme med indstillingereller politiske udtalelser i betænkningen.En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykti betænkningen.4. Ændringsforslag med bemærkningerÆndringsforslagAfsocial- og integrationsministeren,tiltrådt afudvalget:Til § 11)Nr. 1udgår, og i stedet indsættes:»1.§ 13, stk. 6,ophæves.Stk. 7-9 bliver herefter stk. 6-8.
AX014976
2
01.§ 19, stk. 3,ophæves.Stk. 4 bliver herefter stk. 3.«[Redaktionel ændring]2)Nr. 3affattes således:
Til § 39)Istk. 2indsættes efter »§ 1, nr. 1«: »og 01«.[Konsekvens af ændringsforslag nr.1]Bemærkninger
»3.I§ 66, nr. 6,indsættes efter »delvis lukkede døgninstitu-tioner«: »og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutio-ner«.«[Præcisering]3)I den undernr. 13foreslåede§ 137 eaffattesstk. 2så-ledes:»Stk. 2.Personen med eller uden nedsat psykisk funkti-onsevne kan være omfattet af indgreb efter § 137 g, hvis denpågældende er anbragt på et anbringelsessted, jf. § 66, nr. 5og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved domeller kendelse.«[Præcisering]4)I den undernr. 13foreslåede§ 137 fudgår istk. 2, 1.og2. pkt.,»som«.[Redaktionel ændring]5)I den undernr. 13foreslåede§ 137 fudgår istk. 3»ef-ter iværksættelsen af afgørelsen«.[Redaktionel ændring]6)I den undernr. 13foreslåede§ 137 mindsættes istk. 2før »har været rettet imod«: »er eller«.[Præcisering]7)I den undernr. 13foreslåede§ 137 maffattesstk. 3så-ledes:»Stk. 3.Lederen af anbringelsesstedet, jf. § 66, nr. 5 og 6,og boformen, jf. § 108, eller lederens stedfortræder skal vedmånedens udgang sammen med sine kommentarer indsendekopi af registreringerne, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen,jf. § 137 f, stk. 1, og det regionsråd, der fører tilsyn, jf. § 5,stk. 7, eller den kommunalbestyrelse, der fører tilsyn, jf. §148 a, om indberetningen.«[Præcisering]Til § 28)Inr. 1ændres i den indledende tekst »affattes således«til: »ophæves, og i stedet indsættes«.[Redaktionel ændring]
Til nr. 1Med ændringsforslaget er der alene tale om redaktionelleændringer.Til nr. 2Det præciseres med ændringsforslaget, at der kan opret-tes delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afde-linger på døgninstitutioner.Til nr. 3Med ændringsforslaget præciseres det, at unge med ud-viklingshæmning, der anbringes på et anbringelsessted, jf.servicelovens § 66, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetligafgørelse afsagt ved dom eller kendelse, er omfattet af be-stemmelsen. Bestemmelsen omfatter således både personermed og personer uden nedsat psykisk funktionsevne.Til nr. 4Med ændringsforslaget er der alene tale om redaktionelleændringer.Til nr. 5Det præciseres med ændringsforslaget, at afgørelsen fore-lægges til godkendelse hos kommunalbestyrelsen snarestmuligt.Til nr. 6Ændringsforslaget præciserer, at indgrebet fortsat kanvære rettet imod den anbragte på det tidspunkt, hvor regi-streringen foretages og den anbragte skal have lejlighed tilat redegøre for forløbet.Til nr. 7 og 8Med ændringsforslaget er der alene tale om en redaktio-nel ændring.Til nr. 9Ændringsforslaget muliggør, at social- og integrationsmi-nisteren kan fastsætte tidspunktet for ikraftrædelse af § 1, nr.01, jf. ændringsforslag nr. 1.
Orla Hav (S) Maja Panduro (S) Jacob Bjerregaard (S) Jens Joel (S) Karen J. Klint (S) Rasmus Horn Langhoff (S)Julie Skovsby (S) Marlene Borst Hansen (RV) Liv Holm Andersen (RV) Uffe Elbæk (RV) Pernille Vigsø Bagge (SF)Anne Baastrup (SF)fmd.Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Finn Sørensen (EL) Pernille Skipper (EL) Hans Andersen (V)Anne-Mette Winther Christiansen (V)nfmd.Louise Schack Elholm (V) Karen Ellemann (V) Sophie Løhde (V)Eyvind Vesselbo (V) Fatma Øktem (V) Karin Nødgaard (DF) René Christensen (DF) Karina Adsbøl (DF)Mette Hjermind Dencker (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Thyra Frank (LA) Benedikte Kiær (KF)
3
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)Socialdemokratiet (S)Dansk Folkeparti (DF)Radikale Venstre (RV)Socialistisk Folkeparti (SF)Enhedslisten (EL)
474522171512
Liberal Alliance (LA)Det Konservative Folkeparti (KF)Inuit Ataqatigiit (IA)Siumut (SIU)Sambandsflokkurin (SP)Javnaðarflokkurin (JF)
981111
4
Bilag 1Oversigt over bilag vedrørende L 160Bilagsnr.1234TitelHøringssvar og høringsnotat, fra social- og integrationsministerenTidsplan for udvalgets behandling af lovforslagetÆndringsforslag fra social- og integrationsministerenUdkast til betænkningOversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 160Spm.nr.1TitelSpm. om ministeren vil redegøre for de retssikkerhedsmæssige konse-kvenser for borgeren, i forbindelse med at retten til at træffe afgørelserom indskrænkning af brugen af telefon og internet m.m. kan uddelege-res til lederen af anbringelsesstedet, til social- og integrationsministe-ren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren vil uddybe, hvad konsekvenserne bliver, såfremtkommunalbestyrelsen ikke godkender ledelsens afgørelse om ind-skrænkning af brugen af telefon og internet m.m., til social- og inte-grationsministeren, og ministerens svar herpåSpm. om, hvordan det sikres, at en leder ikke kan misbruge retten til attræffe foreløbige afgørelser om indskrænkning af brugen af internetog telefon m.m., til social- og integrationsministeren, og ministerenssvar herpåSpm., om ministeren vil redegøre for den socialpædagogiske effekt afat kunne frihedsberøve børn og unge ved periodevis at kunne anbringedem på et lukket værelse på en delvis lukket institution, til social- ogintegrationsministeren, og ministerens svar herpåSpm., om ministeren vil uddybe, hvornår afgørelsen om at inddragetelefon og internet m.m. kan træffes, herunder særlig en præciseringaf, hvad der menes med »ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn« iforhold til ransagning af beboernes ejendele, til social- og integrati-onsministeren, og ministerens svar herpå
2
3
4
5