Socialudvalget 2012-13
L 160 Bilag 6
Offentligt
1245703_0001.png
1245703_0002.png
1245703_0003.png
Folketingets Socialudvalg
DepartementetHolmens Kanal 221060 København K
Tlf. 3392 9300
Dato: 7. maj 2013
Fax. 3393 2518E-mail sm@sm.dk
LBK/ J.nr. 2012-7900
Hermed følger social- og integrationsministerens ændringsforslag tilforslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssik-kerhed og administration på det sociale område(Kriminalpræventivesociale indsatser) L 160
Ændringsforslagtil 3. behandling
Af social- og integrationsministerenTil § 11)Indledningen affattes således:”I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, somændret ved § 12 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, § 1 i lov nr. 1400 af23. december 2012 og § 1 i lov nr. 326 af 23. marts 2013, og som ændresved § 2 i det af Folketinget den 14. maj 2013 vedtagne forslag til lov omændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område,lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats ogforskellige andre love. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og be-skæftigelsesmæssige område), foretages følgende ændringer:”.[Konsekvensændring som følge af forslag til lov om ændring af lov om rets-sikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for ogstyringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love.(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssigeområde) L 158, som vedtages af Folketinget ved 3. behandling den 14. maj2013]
2)I det undernr. 13foreslåede§ 137 l, stk. 1,ændres ”det sociale nævn” til:”Ankestyrelsen”.[Konsekvensændring som følge af forslag til lov om ændring af lov om rets-sikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og
2styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love.(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssigeområde) L 158, som vedtages af Folketinget ved 3. behandling den 14. maj2013]
3)I det undernr. 13foreslåede§ 137 l, stk. 2,udgår ”, forældremyndigheds-indehaver”.[Præcisering]
Bemærkninger
Til nr. 1Ændringsforslaget til indledningen er en konsekvens af, at Folketinget den14. maj 2013 forventes at vedtage L 158 (Forenkling af klagestrukturen pådet sociale og beskæftigelsesmæssige område) ved 3. behandling.
Til nr. 2Ændringsforslaget er alene en konsekvens af Folketingets vedtagelse af L158 (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssigeområde) ved 3. behandling den 14. maj 2013.Ved den nævnte lov forenkles klagestrukturen på bl.a. det sociale område,hvorefter de sociale nævn nedlægges, og kommunalbestyrelsens afgørelserpå det sociale område kan i stedet indbringes for Ankestyrelsen i det om-fang, det fremgår af lovgivningen. Som led i ændringerne af klagestrukturener bl.a. klagebestemmelsen i servicelovens § 166 ved nævnte lovs § 2 blevetændret, således at kommunalbestyrelsens afgørelser efter serviceloven kanindbringes for Ankestyrelsen.Med ændringsforslaget til det under§ 1, nr. 13foreslåede§ 137 l, stk. 1,i L160 (Kriminalpræventive sociale indsatser) kan afgørelser om overgreb, jf.de i forslagets § 1, nr. 13 foreslåede § 137 g - § 137 j i lov om social service,således fremover påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lovom retssikkerhed og administration på det sociale område i stedet for til desociale nævn som følge af, at nævnene nedlægges.Til nr. 3Ændringsforslaget præciserer, hvem der kan klage over afgørelsen i de situ-ationer, hvor den voksne person, som indgrebet vedrører, ikke er i stand tilat klage.
3
I forhold til unge, der er anbragt på et anbringelsessted, jf. servicelovens §66, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom ellerkendelse, kan forældremyndighedsindehaveren altid indbringe afgørelserefter den under § 1, nr. 13 foreslåede § 137 g om indskrænkning i adgang tilinternet og telefon for Ankestyrelsen, jf. servicelovens § 166. Den unge kanligeledes indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen, jf. det under § 1, nr. 14foreslåede § 167, stk. 1, nr. 8.I forhold til personer under 18 år med eller uden nedsat psykisk funktionsev-ne, der er anbragt på et anbringelsessted, jf. § 66, nr. 5 og 6, i henhold til enstrafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse, er der allerede en vidt-gående adgang til at gribe ind over for børn og unge, der er anbragt på etanbringelsessted efter gældende ret i lighed med de indgreb, der stilles for-slag om i lovforslagets § 137 h-§ 137 i. Personer under 18 år er derfor ikkemedtaget i lovforslagets § 137 h-§137 i.
Karen Hækkerup/ Hanne Stig Andersen