Socialudvalget 2012-13
L 160 Bilag 7
Offentligt
1247340_0001.png
1247340_0002.png
OMTRYK
Til lovforslag nr.L 160
Folketinget 2012-13
OMTRYK(Korrektion i bemærkningerne tilændringsforslag nr. 2)
Ændringsforslag stillet den 7. maj 2013

Ændringsforslag

til 3. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed ogadministration på det sociale område(Kriminalpræventive sociale indsatser)[af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)]ÆndringsforslagAfsocial- og integrationsministeren:Til § 11)Indledningen affattes således:»I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af19. juli 2012, som ændret ved § 12 i lov nr. 1380 af 23. de-cember 2012, § 1 i lov nr. 1400 af 23. december 2012 og § 1i lov nr. 326 af 23. marts 2013, og som ændres ved § 2 i detaf Folketinget den 14. maj 2013 vedtagne forslag til lov omændring af lov om retssikkerhed og administration på detsociale område, lov om ansvaret for og styringen af den ak-tive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenk-ling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæs-sige område), foretages følgende ændringer:«[Konsekvensændring som følge af L 158, som vedtages afFolketinget ved 3. behandling den 14. maj 2013]2)I den undernr. 14foreslåede§ 137 lændres istk. 1»det sociale nævn« til: »Ankestyrelsen«.[Konsekvensændring som følge af L 158, som vedtages afFolketinget ved 3. behandling den 14. maj 2013]3)I den undernr. 14foreslåede§ 137 ludgår istk. 2»,forældremyndighedsindehaver«.[Præcisering]BemærkningerTil nr. 1Ændringsforslaget til indledningen er en konsekvens af,at Folketinget den 14. maj 2013 forventes at vedtage L 158Til nr. 2Ændringsforslaget er alene en konsekvens af Folketingetsvedtagelse af L 158 (Forenkling af klagestrukturen på detsociale og beskæftigelsesmæssige område) ved 3. behand-ling den 14. maj 2013.Ved den nævnte lov forenkles klagestrukturen på bl.a. detsociale område, hvorefter de sociale nævn nedlægges, ogkommunalbestyrelsens afgørelser på det sociale område kani stedet indbringes for Ankestyrelsen, i det omfang det frem-går af lovgivningen. Som led i ændringerne af klagestruktu-ren er bl.a. klagebestemmelsen i servicelovens § 166 vednævnte lovs § 2 blevet ændret, således at kommunalbesty-relsens afgørelser efter serviceloven kan indbringes for An-kestyrelsen.Med ændringsforslaget til det under § 1, nr. 14, foreslåe-de § 137 l, stk. 1, i L 160 (Kriminalpræventive sociale ind-satser) kan afgørelser om indgreb, jf. de i forslagets § 1, nr.14, foreslåede §§ 137 g-137 j i lov om social service, såle-des fremover påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i ka-pitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det soci-ale område i stedet for til de sociale nævn, som følge af atnævnene nedlægges.Til nr. 3Ændringsforslaget præciserer, hvem der kan klage overafgørelsen i de situationer, hvor den voksne person, somindgrebet vedrører, ikke er i stand til at klage.I forhold til unge, der er anbragt på et anbringelsessted,jf. servicelovens § 66, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetligafgørelse afsagt ved dom eller kendelse, kan forældremyn-dighedsindehaveren altid indbringe afgørelser efter den un-(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæfti-gelsesmæssige område) ved 3. behandling.
AX015005
OMTRYK2
der § 1, nr. 14, foreslåede § 137 g om indskrænkning i ad-gang til internet og telefon for Ankestyrelsen, jf. servicelo-vens § 166. Den unge kan ligeledes indbringe afgørelsen forAnkestyrelsen, jf. det under § 1, nr. 15, foreslåede § 167,stk. 1, nr. 8.I forhold til personer under 18 år med eller uden nedsatpsykisk funktionsevne, der er anbragt på et anbringelsessted,
jf. § 66, nr. 5 og 6, i henhold til en strafferetlig afgørelse af-sagt ved dom eller kendelse, er der allerede en vidtgåendeadgang til at gribe ind over for børn og unge, der er anbragtpå et anbringelsessted efter gældende ret i lighed med deindgreb, der stilles forslag om i lovforslagets §§ 137 h og137 i. Personer under 18 år er derfor ikke medtaget i lovfor-slagets §§ 137 h og 137 i.