Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13
L 40 Bilag 3
Offentligt
1184984_0001.png
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVS- OGVÆKSTMINISTEREN
27. november 2012
Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering ændringsforslag til L 40- Forslag til lov om ændring af søloven, lov om tillæg til strandingslovenaf 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samtom ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer (Gennemfø-relse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passager-rettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser,indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktio-nering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.).
ERHVERVS-OGVÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-121216 København K
Tlf.FaxCVR-nr
33 92 33 5033 12 37 7810 09 24 85
evm@evm.dkwww.evm.dk
Med venlig hilsen
Annette Vilhelmsen