Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
L 95 Spørgsmål 3
Offentligt
1204848_0001.png

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Til:

Dato:

Ministeren for sundhed og forebyggelse16. januar 2013
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 95

Forslag til lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger. (Krav omudpegning af virksomhedsansvarlige tandlæger, afvisning af virksomhedsan-svarlige læger eller tandlæger, fratagelse af retten til at virke som virksom-hedsansvarlig læge eller tandlæge m.v.).Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)

Spørgsmål 3

Ministeren bedes præcisere de administrative byrder, der med lovforslaget vilblive pålagt klinikkerne. Ministeren bedes endvidere angive et skøn over an-tallet af arbejdstimer, det vil koste de enkelte klinikker at efterleve lovforslaget.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jane.Heitmann@ft.dk og tiludvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Flemming Møller Mortensenformand
1/1