Retsudvalget 2012-13
L 133
Offentligt
1237961_0001.png
1237961_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:
16. april 2013Straffuldbyrdelseskonto-retSagsbeh: Jean Elisabeth HørdumSagsnr.: 2013-0037-0031Dok.:718104
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 45 vedrørende forslag til lovom ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov omstatens uddannelsesstøtte (Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fod-lænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjentm.v). (L 133), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministerenden 12. marts 2013. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Laurit-zen (V).
Morten Bødskov/Frederik Gammeltoft
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 45 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til

lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og

lov om statens uddannelsesstøtte (Udvidet mulighed for prøveløsladel-

se og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til

fængselsbetjent m.v.) (L 133):

”Hvor mange fængselspladser forventes der frigivet som følgeaf lovforslagets udvidelse af fodlænkeordningen til at omfatteudslusningsafsoning i fodlænke for langtidsdømte?”

Svar:

Det er i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget forudsat, at anven-delsen af udstationering til eget hjem med fodlænke vil betyde, at der vilvære behov for 30 fodlænkepladser, når ordningen i 2016 forventes fuldtimplementeret. Forslaget reducerer i givet fald behovet for åbne fængsels-pladser tilsvarende.I den forbindelse bemærkes, at der ikke er taget særskilt stilling til frigivel-se af pladser som følge af udstationering af langtidsdømte i fodlænke.
2