Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13
L 41
Offentligt
1186886_0001.png
ERHVERVS- OGVÆKSTMINISTEREN
29. november 2012

Besvarelse af spørgsmål 12 til L 41 stillet af Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalget den 7. november 2012 efter ønske fra Preben Bang

Henriksen (V).

Spørgsmål:

Vil brancheforeninger fortsat kunne udarbejde fælles salgs- og leverings-betingelser og udarbejdelse af andre branchestandarder uden dermed atrisikere fængselsstraf?

Svar:

Der er efter den gældende konkurrencelov fast praksis for, hvornår salgs-og leveringsbetingelser udarbejdet af en brancheforening er omfattet afforbuddet i lovens § 6 mod konkurrencebegrænsende aftaler. Ved vurde-ringen heraf lægges der bl.a. vægt på, om anvendelsen af betingelserne erfrivillige for medlemmerne, herunder at manglende brug ikke må væresanktioneret, at betingelserne ikke indeholder en uniformering af priser,rabatter eller omkostningselementer, og at udarbejdelsen af fælles salgs-og leveringsbetingelser ikke i sig selv har et konkurrencebegrænsendeformål.Brancheforeninger vil fortsat kunne udarbejde fælles salgs- og leverings-betingelser, hvis de indretter sig i overensstemmelse med gældende prak-sis og i øvrigt ikke på denne måde medvirker eller opfordrer til, at med-lemmer, der er konkurrenter, indgår kartelaftaler.Hvad angår udarbejdelsen af andre branchestandarder, beror det på detkonkrete indhold, om de er omfattet af forbuddet mod konkurrencebe-grænsende aftaler.
ERHVERVS- OGVÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-121216 København K
Tlf.FaxCVR-nr
33 92 33 5033 12 37 7810 09 24 85
evm@evm.dkwww.evm.dk