Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
L 95
Offentligt
1274613_0001.png
1274613_0002.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 11. februar 2013Enhed: Sundhedsjura og læ-gemiddelpolitikSagsbeh.: SUMMSBSags nr.: 1206415Dok nr.: 1151279
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 16. januar 2013 stil-let følgende spørgsmål nr. 3 (L 95) til ministeren for sundhed og forebyggelse,som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann(V).Spørgsmål nr. 3:”Ministeren bedes præcisere de administrative byrder, der med lovforslaget vilblive pålagt klinikkerne. Ministeren bedes endvidere angive et skøn over antal-let af arbejdstimer, det vil koste de enkelte klinikker at efterleve lovforslaget.”Svar:Med det nærværende lovforslag foreslås det, at lovens anvendelsesområdeudvides til også at omfatte sygehuse, klinikker mv., hvor der foregår tandlæ-gebehandling. Dermed vil der også være en pligt til at anmelde en virksom-hedsansvarlig tandlæge, der er forpligtet til at påse, at den sundhedsfagligevirksomhed, der udføres på sygehuset, klinikken mv., udføres i overensstem-melse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i sund-hedslovgivningen.Loven kommer ikke til at omfatte steder, hvor der alene er en enkelt tandlæge,som udfører tandlægebehandlingen.De berørte steder bliver med lovforslaget således forpligtet til at udpege envirksomhedsansvarlig tandlæge og meddele de i lovens § 4 nævnte oplysnin-ger til Sundhedsstyrelsen.Sundhedsstyrelsen skal have meddelelse om stedets navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer samt ejeres navn, CPR-nummer og bopæl. Herudoverskal Sundhedsstyrelsen have besked om den virksomhedsansvarlige tandlæ-ges navn, CPR-nummer og bopæl samt uddannelse for den virksomhedsan-svarlige læge tillige med den pågældende læges underskrift, som bekræfter, atvedkommende har påtaget sig opgaven som virksomhedsansvarlig.Det er ikke muligt at vurdere, hvad en sådan indberetning vil kræve af arbejds-timer for de steder, som bliver omfattet af loven, men det må menes at være afbeskedent omfang. Jeg har bemærket, at Erhvervsstyrelsen i høringssvar af17.oktober 2012 har antaget, at indberetningen vil tage ca. 10 minutter pr.sted. Erhvervsstyrelsen anfører i samme svar, at Tandlægeforeningen har op-lyst, at der er ca. 1.600 tandlægeklinikker i landet, hvorfor der ifølge Erhvervs-styrelsen er tale om samlet administrative byder på ca. 260 timer årligt påsamfundsniveau. Hertil kan jeg anføre, at ikke alle 1.600 klinikker vil blive om-fattet af lovforslaget, da enkeltmandsvirksomheder ikke omfattes af lovforsla-get.
Side 2
Det at blive udpeget som virksomhedsansvarlige tandlæge indebærer ikke isig selv yderligere pligter eller rettigheder. Det er fortsat de gældende reglerfor omhyggelig og samvittighedsfuld behandling, der skal følges.Det overordnede ansvar for, at den samlede tandlægefaglige virksomhed leverop til gældende normer, forankres således blot hos én bestemt person – denvirksomhedsansvarlige tandlæge, som også skal betragtes som den naturligekontaktperson, der bl.a. kan bistå tilsynsmyndighederne i deres arbejde. Detvurderes derfor ikke at indebære administrative byrder af nævneværdig karak-ter at blive udpeget som virksomhedsansvarlig tandlæge.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Mie Saabye