Europaudvalget 2012-13
Rådsmøde 3212 - landbrug og fiskeri Bilag 2
Offentligt
1200192_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
21. december 2012
Beslutningsreferat fra møde i Europaudvalget fredag den 14. december
2012 vedrørende Rådsmøde nr. 3212 (landbrug og fiskeri) den 18.-20.
december 2012
På mødet forelagde regeringen Europaudvalget et forhandlingsoplæg vedrø-
rende de sager på rådsmødets dagsorden, der er nævnt nedenfor. For hver
enkelt sag er det anført, hvilke partier der ytrede sig imod forhandlingsoplæg-
get.
Pkt. 1. Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2013 af fiskerimulig-
heder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der
ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler
Politisk enighed
KOM (2012) 0608
Ingen ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
Pkt. 2. Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2013 af fiskerimulig-
heder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiske-
bestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale for-
handlinger eller aftaler
Politisk enighed
KOM (2012) 0668
Ingen ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
Øvrige beslutningsreferater fra samme møde: Ingen
1/2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Pkt. 3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse
af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande
Drøftelse (eventuel politisk enighed)
KOM (2012) 0498
Ingen ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
2/2