Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del Bilag 238
Offentligt
1329561_0001.png
1329561_0002.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
400.C.2-0.
EUK
31. januar 2014

ÅBNINGSSKRIVELSER

Manglende gennemførelse i dansk ret af otte direktiver

Til underretning for Folketingets Europaudvalg kan det oplyses, at 27.januar 2014 har modtaget Kommissionens åbningsskrivelser nr.2014/0060>2014/0067 (dokumentnr. SG-Greffe(2014)D/979).Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/0060Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionensdirektiv 2010/42/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Euro-pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angårvisse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/0061Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestidenfor ophavsret og visse beslægtede rettigheder.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/0062Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Rådets direktiv2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til medlemsstaternesbudgetmæssige rammer.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/0063Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionensdirektiv 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Eu-ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/0064Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionensgennemførelsesdirektiv 2012/37/EU af 22. november 2012 om
2
ændring af visse bilag til Rådets direktiv 66/401/EØF og66/402/EØF for så vidt angår de betingelser, der skal opfyldesfor frø af Galega orientalis Lam., maksimumsvægten af et partifrø af visse foderplanter og stikprøvestørrelsen for Sorghum spp.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/0065Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionensgennemførelsesdirektiv 2012/44/EU af 26. november 2012 omændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemfø-relsesbestemmelser til artikel 7 i henholdsvis Rådets direktiv2002/53/EF og 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, somafprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvningaf sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/0066Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionensdirektiv 2012/46/EU af 6. december 2012 om ændring af Euro-pa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF om indbyrdes til-nærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltningermod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbræn-dingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/0067Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 omadgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsynmed kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af di-rektiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og2006/49/EF.
Nick Hækkerup