Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del Bilag 383
Offentligt
1355143_0001.png
1355143_0002.png
1355143_0003.png
Notat28. marts 2014J.nr. 14-0668727Selskab, Aktionær ogErhvervMAK
Notat til Folketingets Europaudvalg og FolketingetsSkatteudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolenssag C-686/13, X AB mod Skatteverket

Indledning

Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) har forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmålfor at få klarlagt om en national lovgivning, som indebærer, at der ikke gives fradrag forvalutakurstab, som er integreret i et kapitaltab på erhvervsmæssige andele i et udenlandskselskab, idet kapitalgevinster og kapitaltab på sådanne andele ikke medtages ved opgørel-sen af beskatningsgrundlaget, er forenelig med etableringsfriheden efter artikel 49 TEUFog kapitalens fri bevægelighed efter artikel 63 TEUF.

Sagens faktiske omstændigheder

Sagen vedrører et spørgsmål om, hvorvidt det svenske selskab X AB kan få fradrag for etvalutakurstab ved X AB’s salg af selskabets britiske datterselskab Y Ltd.X AB stiftede i 2003 et britisk datterselskab Y Ltd, idet andelene i datterselskabet blevudstedt i amerikanske dollar. I dag ejer X AB ca. 45 pct. af kapitalen og stemmerettighe-derne i Y Ltd. X AB planlægger nu en afvikling af Y Ltd’s virksomhed.Efter de svenske regler er kapitalgevinster af aktier, som er omfattet af definitionen aferhvervsmæssige andele, skattefri, og modsvarende er kapitaltab på sådanne aktier ikkefradragsberettiget. Ved erhvervsmæssige andele forstås bl.a. andele i aktieselskaber, somejes af et aktieselskab, såfremt andelene ikke er noterede, eller såfremt de samlede stem-merettigheder for alle ejerselskabets andele i det ejede aktieselskab svarer til mindst 10pct. af stemmerettighederne.X AB har efter anmodning fået en forhåndsbesked lydende på, at valutakurstabet somfølge af en afvikling af virksomheden i Y Ltd ikke vil kunne fradrages, eftersom kapital-gevinster og kapitaltab på erhvervsmæssige andele ikke er skattepligtige i henhold tilsvensk national ret. Fradragsforbuddet blev ikke anset for at være til hinder for de friekapitalbevægelser, idet de negative virkninger, som kan opstå på grund af valutakursæn-dringer i et tilfælde som det foreliggende, ikke kan henføres under eller siges at være for-årsaget af det svenske skattesystem. X AB har påklaget forhåndsbeskeden til Högsta för-valtningsdomstolen.Den forelæggende ret finder, at indholdet af EU-retten ikke er klart, når det kommer tilspørgsmålet om, hvorvidt nægtelse af fradrag for valutakurstab, der indgår som en inte-
greret del af kapitalgevinster eller kapitaltab, der er undtaget fra beskatning, er foreneligmed EU-retten. EU-Domstolen har godt nok i en enkel sag – C-293/06, Deutsche Shell– taget stilling til, om et forbud mod fradrag af valutakurstab på udenlandsk valuta varforenelig med EU-retten, men det er den forelæggende rets opfattelse, at omstændighe-derne i sag C-293/06, Deutsche Shell, ikke forekommer at være sammenlignelige medomstændighederne i den sag, der forelægges.

Den danske regerings interesse i sagen

Regeringen afgiver indlæg i denne sag, idet Danmark ligeledes har regler, hvorefter sel-skaber ikke skal medregne gevinst og tab på datterselskabsaktier (ejerandel på mindst 10pct.) og koncernselskabsaktier (bestemmende indflydelse) ved opgørelsen af den skatte-pligtige indkomst med den konsekvens, at valutakursgevinster og –tab, der er integreret isådanne gevinst og tab, heller ikke kan medregnes ved opgørelsen af den skattepligtigeindkomst.Regeringen ønsker at få fastslået, at det er foreneligt med EU-retten at nægte fradrag forvalutakurstab og undlade en beskatning af valutakursgevinster, der indgår som en integre-ret del af en kapitalgevinst eller et kapitaltab, der i øvrigt er undtaget fra beskatning.

Regeringens synspunkter i sagen

Det er regeringens opfattelse, at hverken artikel 49 TEUF om den fri etableringsret ellerartikel 63 TEUF om kapitalens fri bevægelighed er til hinder for regler, som medfører, atder ikke er fradrag for valutakurstab, og at der ikke sker beskatning af valutakursgevinst,når de pågældende valutakurstab og – gevinster indgår som en integreret del af en kapital-gevinst eller et kapitaltab, der i øvrigt er undtaget fra beskatning.Regeringen vil i indlægget redegøre for, at de omhandlede regler ikke udgør diskriminati-on efter EU-retten.De pågældende beskatningsregler omfatter erhvervsmæssige andele, uanset hvor det sel-skab, der ejes andele i, er hjemmehørende. Der er således tale om en helt generel regel.Hertil kommer, at der ikke eksisterer noget EU retligt krav om, at medlemslandene skalgive fradrag for valutakurstab ved opgørelsen af selskabers skattepligtige indkomst. Kra-vet om ikke-diskrimination vil alene være relevant, hvis der gives fradrag for valutakurs-tab, idet sådanne regler i givet fald skal være udformet på ikke-diskriminatorisk basis.Dernæst vil regeringen i indlægget redegøre for, at Danmark er enig med den forelæggen-de ret i, at omstændighederne i sag C-293/06, Deutsche Shell ikke er sammenligneligemed situationen i den forelagte sag, hvorfor opfattelsen er, at afgørelsen i sag C-293/06,Deutsche Shell ikke kan danne præcedens i den forelagte sag.Sag C-293/06, Deutsche Shell vedrørte grundlæggende et spørgsmål om fordeling afindkomst mellem det tyske selskab og dets faste driftssted, og dermed om en grænseover-skridende situation. Efter de tyske regler var udgangspunktet, at valutakurstab opstået idet faste driftssted kunne fradrages ved opgørelsen af den samlede indkomst i selskabet.
Side 2 af 2
På grund af konkrete omstændigheder, herunder den indgåede dobbeltbeskatningsover-enskomst med Italien var fradrag for tabet imidlertid blevet nægtet.I modsætning hertil er det svenske skattesystem udformet således, at der slet ikke er fra-drag for kapitaltab inklusiv valutakurstab, der indgår som en integreret del heraf.
Side 3 af 3