Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del Bilag 443
Offentligt
1366404_0001.png
Europaudvalget
REFERAT
AF 26. EUROPAUDVALGSMØDE
Mødedato:
Tidspunkt:
Sted:
Fredag den 11. april 2014
Kl. 10.00
Vær. 2-133
Dagsorden
1. Rådsmøde nr. 3309 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 14.-15. april
2014
Udenrigsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-3 samt 7 og 9
Forsvarsministeren forelægger dagsordenspunkterne 4-6 og 9
2. Rådsmøde nr. 3308 (landbrug og fiskeri) den 14.-15. april 2014
Forelæggelse ved fødevareministeren
L
3. Udvalgets behandling af Kommissionens forslag til direktiv om
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet
hermed
KOM (2014) 0167
4. Eventuelt
Den 10. april 2014
L
Der vedlægges foreløbig oversigter over de under punkter 1-2 nævnte møder
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden
836
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
1366404_0002.png
Rådsmøde nr. 3309 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 14. 15. april
2014
Dagsorden, 3. udgave
1. Det Østlige partnerskab/Ukraine
Politisk drøftelse/Rådskonklusioner
JOIN (2014) 0012
SWD (2014) 0096
Rådsmøde 3309 – bilag 1 (samlenotat side 2)
Det Europæiske Råd 20-21/03-14 – bilag 12 (reviderede
konklusioner fra mødet i DER 20-21/3-14)
Det Europæiske Råd 20-21/3-14 - bilag 10 (konklusioner vedr.
Ukraine fra mødet i DER 20-21/3-14)
EUU alm. del (13) - bilag 361 (fortroligt) (notat af 27/3-14 om
højre nationalisme i Ukraine) (dtfo.ft.dk)
Det Europæiske Råd 6/3-14 - bilag 3 (stats- og
regeringschefernes erklæring af 6/3-14 om Ukraine)
EUU alm. del (13) - bilag 317 (fortroligt) (ambassadøranalyse II
fra ambassaden i Washington) (dtfo.ft.dk)
Udvalgsmødereferat:
Senest behandlet i EUU 3. april 2014 i forbindelse med
afrapportering fra DER-mødet 20-21/3-14, referat foreligger ikke
EUU alm. del (13) – bilag 392 (fortrolig) (side 757, behandlet i
EUU 14/3-14) (dtfo.ft.dk)
2. Bosnien-Hercegovina
Politisk drøftelse/Rådskonklusioner
Rådsmøde 3309 – bilag 1 (samlenotat side 4)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (13) – bilag 393 (side 766, senest behandlet i EUU
14/3-14, ingen omtale)
3. Sydlige naboer - Syrien
Politisk drøftelse/Rådskonklusioner
Rådsmøde 3309 – bilag 1 (samlenotat side 6)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (13) – bilag 393 (side 767, senest behandlet i EUU
14/3-14)
4. Maritim sikkerhedsstrategi for EU
Præsentation af fælles meddelelse
JOIN (2014) 0009
Rådsmøde 3309 – bilag 2 (samlenotat side 2)
5. Den Centralafrikanske Republik (EUFOR CAR)
837
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
1366404_0003.png
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3309 – bilag 2 (samlenotat side 5)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (13) – bilag 393 (side 774, behandlet i EUU 14/3-
14)
6. Østlige partnerskaber (Ukraine)
Politisk drøftelse
JOIN (2014) 0012
SWD (2014) 0096
Rådsmøde 3309 – bilag 3 (supplerende samlenotat)
Det Europæiske Råd 20-21/03-14 – bilag 12 (reviderede
konklusioner fra mødet i DER 20-21/3-14)
Det Europæiske Råd 20-21/3-14 - bilag 10 (konklusioner vedr.
Ukraine fra mødet i DER 20-21/3-14)
EUU alm. del (13) - bilag 361 (fortroligt) (notat af 27/3-14 om
højrenationalisme i Ukraine) (dtfo.ft.dk)
Det Europæiske Råd 6/3-14 - bilag 3 (stats- og
regeringschefernes erklæring af 6/3-14 om Ukraine)
EUU alm. del (13) - bilag 317 (fortroligt) (ambassadøranalyse II
fra ambassaden i Washington) (dtfo.ft.dk)
Udvalgsmødereferat:
Senest behandlet i EUU 3. april 2014 i forbindelse med
afrapportering fra DER-mødet 20-21/3-14, referat foreligger ikke
EUU alm. del (13) – bilag 392 (fortrolig) (side 757, behandlet i
EUU 14/3-14) (dtfo.ft.dk)
7. Burma/Myanmar
Vedtagelse
Rådsmøde 3309 – bilag 4 (supplerende samlenotat)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (13) – bilag 226 (senest behandlet i EUU 13/12-13,
ingen omtale)
Rådsmøde 3254 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde
udenrigsanliggender 22/7-13)
Rådsmøde 3254 – bilag 3 (redegørelse vedr. rådsmøde
udenrigsanliggender 22/7-13)
8. Eventuelt
9. Siden sidst
a) Delegerede retsakter/komitologi: Dom i sag C-427/12, KOM mod EP
og Rådet
EU-note (13) – E 19 (notat af 26/3-14)
838
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
EUU alm. del (12) – bilag 246 (notat af 1/3-13 om intervention i
sag)
Dagsordenspunkterne 1-3, 7 og 9 hører under Udenrigsministeriets ressort.
Dagsordenspunkterne 4-6 hører under Forsvarsministeriets ressort.
839
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
Rådsmøde nr. 3308 (landbrug og fiskeri) den 14.-15. april 2014
Dagsorden, 3. udgave
1. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelsen af bestemmelser om producentorganisationer, driftsfonde
og driftsprogrammer i sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-
reformen
Udveksling af synspunkter
KOM (2014) 0112
Rådsmøde 3308 – bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (13) - bilag 97 (grund- og nærhedsnotat om
komitésag om oprindelsesmærkning)
Udvalgsmødereferat:
Behandlet på Europaudvalgets møde 19/3-14 – referat foreligger
endnu ikke
Dagsordenspunktet hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris ressort.
840