Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del Bilag 443
Offentligt
1366405_0001.png
Europaudvalget
REFERAT
AF 26. EUROPAUDVALGSMØDE
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:
Fredag den 11. april 2014
Kl. 10.00
Vær. 2-133
Morten Bødskov (S), Ida Auken (RV), Holger K. Nielsen (SF), Nikolaj
Villumsen (EL), Christian Juhl (EL), Erling Bonnesen (V), Jakob Elle-
mann-Jensen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Per Stig
Møller (KF).
Desuden deltog: Udenrigsminister Martin Lidegaard, forsvarsminister Nicolai Wammen
og fødevareminister Dan Jørgensen.
Morten Bødskov fungerede som formand under punkt 1. Derefter indtog Erling Bonnesen
formandsstolen.
Mødet blev lukket kl. 10.17 og genåbnet kl. 11.13 med punkt 4.
Punkt 1. Rådsmøde nr. 3309 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 14.-15. april
2014
Udenrigsministeren
orienterede om, at dagsordenen for det kommende rådsmøde var
kort. Han ville forelægge tre punkter vedrørende udenrigsanliggender: punkterne 1-3.
Under siden sidst som punkt 9 ville ministeren orientere om en dom fra EU-Domstolen
vedrørende delegerede retsakter.
841
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
1. Det østlige partnerskab/Ukraine
Politisk drøftelse/rådskonklusioner
JOIN (2014) 0012, SWD (2014) 0096
Rådsmøde 3309 – bilag 1 (samlenotat side 2)
Det Europæiske Råd 20-21/03-14 – bilag 12 (reviderede konklusioner fra
mødet i DER 20-21/3-14)
Det Europæiske Råd 20-21/3-14 – bilag 10 (konklusioner vedr. Ukraine fra
mødet i DER 20-21/3-14)
EUU alm. del (13) – bilag 361 (fortroligt) (notat af 27/3-14 om
højrenationalisme i Ukraine) (dtfo.ft.dk)
Det Europæiske Råd 6/3-14 – bilag 3 (stats- og regeringschefernes
erklæring af 6/3-14 om Ukraine)
EUU alm. del (13) – bilag 317 (fortroligt) (ambassadøranalyse II fra
ambassaden i Washington) (dtfo.ft.dk)
Udvalgsmødereferat:
Senest behandlet i EUU 3. april 2014 i forbindelse med afrapportering fra
DER-mødet 20-21/3-14, referat foreligger ikke
EUU alm. del (13) – bilag 392 (fortrolig) (side 757, behandlet i EUU 14/3-14)
(dtfo.ft.dk)
Udenrigsministeren:
Det første og største punkt på dagsordenen er situationen i Ukrai-
ne og det østlige partnerskab. Drøftelsen på rådsmødet forventes primært at fokusere på
den højspændte aktuelle situation i især det østlige Ukraine. Jeg forventer også, at drøf-
telsen vil berøre Moldova og Georgien, som jeg vil vende tilbage til.
Situationen i det østlige Ukraine er desværre meget anspændt og flydende. Der er fortsat
russisk troppeaktivitet på grænsen til Ukraine og øvelsesaktivitet i det vestlige Rusland.
De seneste dage har vi set en række besættelser af lokale administrationsbygninger i
Øst- og Sydøstukraine.
Mønsteret har været det samme. Grupper på 100-400 maskerede demonstranter, ofte
bevæbnet med jernrør, har indtaget lokale administrationsbygninger og hejst det russiske
flag. I Donetsk har de som bekendt udråbt deres egen uafhængige folkerepublik, Donetsk
Folkerepublik, og fremsat krav om udskrivelse af en folkeafstemning. I flere byer er de
lokale bygninger fortsat under de prorussiske demonstranters kontrol. Politiet har generelt
forholdt sig tilbageholdende, men der har også været voldelige sammenstød med sårede
på begge sider, og den ukrainske regering har sendt specialstyrker til det østlige Ukraine
og har redeployeret styrker. Det er tale om en bekymrende udvikling i situationen i det
østlige og sydlige Ukraine. Et lille lyspunkt er, at det tidligere regeringsparti i f.eks. Do-
netsk har udtrykt modstand mod de prorussiske kræfter og opfordret til at respektere den
ukrainske territoriale enhed.
Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har OSCE-observatører på plads lokalt, som kan give
os et ædrueligt billede af, hvad der foregår, og facilitere dialog med henblik på at deeska-
lere de aktuelle uroligheder. Danmark bidrager med personel og finansiel støtte til denne
842
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
større observationsmission, ligesom vi tidligere har støttet mindre OSCE-missioner i om-
rådet.
Destabiliseringen på grund af demonstrationerne og den russiske militære tilstedeværel-
se på grænsen til Ukraine lægger et stort pres på regeringen i Kijev. Samtidig er der på
det seneste sket en optrapning af den russiske retorik mod regeringen. Der advares mod
brug af magt mod lokalbefolkningen, og regeringen benævnes i medierne konsekvent
som juntaen og neofascisterne i Kijev, mens der presses på for at iværksætte forhandlin-
ger om føderalisering.
Jeg tør i denne stund ikke give et bud på, hvorvidt Rusland vil gribe militært ind mod det
østlige og sydlige Ukraine; hvorvidt vi vil se forsøg på en gentagelse af forløbet omkring
Krims ulovlige folkeafstemning og annektering; eller hvorvidt der i citationstegn blot er tale
om at forsøge at styrke den russiske forhandlingsposition. Urolighederne i det østlige
Ukraine kan ligne en koordineret bevægelse, men det er svært at sige med sikkerhed på
nuværende tidspunkt. Under alle omstændigheder ser det ud til, at Rusland p.t. holder
forskellige muligheder åbne.
EU's linje over for Rusland i Ukrainespørgsmålet er klar. EU og medlemslandene har
utvetydigt givet udtryk for, at Ruslands annektering af Krim anses for ulovlig. Det er selv-
sagt helt afgørende, at russiske styrker ikke krænker Ukraines suverænitet og territorielle
integritet yderligere. Vi har fra EU’s side også gjort det klart, at en yderligere destabilise-
ring vil få meget vidtrækkende konsekvenser for EU’s forhold til Rusland. Samtidig vil jeg
gerne understrege, at det er meget vigtigt i den nuværende situation at holde dialogen
med Rusland åben og at presse på for en løsning gennem reelle forhandlinger mellem
Ukraine og Rusland.
I sidste uge så vi spæde fremskridt i forhandlingssporet i samtalerne mellem den russiske
udenrigsminister Lavrov og hans amerikanske og franske kollega. Man var her nået til en
forsigtig fælles forståelse af en række elementer i de videre forhandlinger. Det handler
om beskyttelse af nationale mindretals rettigheder, demobilisering og afvæbning, en in-
klusiv forfatningsreformproces og gennemførelse af frie og fair valg. Det synes vi også fra
dansk side er et fornuftigt grundlag for yderligere dialog.
Af samme grund er denne uges nye uroligheder i det østlige Ukraine så meget mere be-
kymrende, og det må gøres klart for Rusland, at det ikke er måden at forhandle på. Det er
også klart, at beslutninger om Ukraine ikke kan tages uden Ukraine. Det er glædeligt, at
der nu ser ud til at være enighed om at mødes i næste uge i kontaktgruppen, der består
af EU, Rusland, USA og Ukraine.
Det er samtidig meget vigtigt, at det internationale samfund i lyset af de seneste urolighe-
der ikke mister fokus, men fortsat støtter aktivt og massivt op om Ukraines bestræbelser
på at blive et velfungerende demokratisk og økonomisk stabilt samfund. Der er fortsat
meget stort behov for et opgør mod korruption og vedtagelse af dybe reformer. Derfor er
det positivt, at vi på mødet vil vedtage at indefryse midler på europæiske konti for yderli-
843
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
gere fire tidligere ukrainske magthavere, som er under efterforskning for misbrug af of-
fentlige midler. Listen er dermed på 22 personer.
På rådsmødet forventer jeg at Kommissionen og Den Fælles Udenrigstjeneste (FUT) vil
redegøre for status over opfølgning på beslutninger om henholdsvis støtte til Ukraine og
mulige konsekvenser for EU’s forhold til Rusland, hvis situationen eskaleres. Der er lagt
op til at træffe en formel beslutning om makrofinansiel bistand til Ukraine, jf. økonomi- og
indenrigsministerens forelæggelse i går. Derudover vil der også – i forlængelse af det
seneste Europæiske Råd – blive vedtaget unilaterale handelstiltag. Der er tale om at
fremskynde iværksættelsen af de direkte økonomiske fordele, som handelsdelen af asso-
cieringsaftalen med Ukraine vil medføre, når den på et tidspunkt kan træde i kraft. Mange
medlemslande og Kommissionen styrker nu desuden naboskabsbistanden til Ukraine.
Man kan bl.a. forvente en drøftelse af, om EU bør bistå med reformer af politi- og retsvæ-
senet gennem en civil CSDP-mission, og hvordan missionen i givet fald kan komplemen-
tere OSCE’s og Europarådets indsats på området.
Endelig vil det være naturligt på rådsmødet at drøfte EU’s bidrag til kontaktgruppemødet.
Nikolaj Villumsen
spurgte, om man vidste, hvem besætterne i Østukraine er. Og vil den
danske regering arbejde for, at EU også fokuserer på den manglende mediefrihed? En tv-
chef havde fået tæsk af et højreekstremistisk parlamentsmedlem, højreekstremister hav-
de overfaldet en af præsidentkandidaterne under en tale, og der var lukket for russiske
medier – alt i alt en bekymrende udvikling. Hvad ville ministeren gøre for at sikre, at de
væbnede grupper bliver afvæbnet? Det er tvivlsomt, om man får et demokratisk præsi-
dentvalg i Ukraine – væbnede grupper i gaderne, der slår på dem, de ikke kan lide, er
ikke fremmende for demokratiet.
Den fungerende formand
besluttede at lukke mødet for at muliggøre fortrolige diskussi-
oner ministeren og medlemmerne imellem.
Resten af debatten om dette punkt blev foretaget for lukkede døre.
844
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
1366405_0005.png
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
Georgien og Moldova
Udenrigsministeren:
Selv om Ukraine vil fylde mest under drøftelsen på mandag, er det
meget vigtigt også at holde fokus på de øvrige partnerlande, ikke mindst Moldova og Ge-
orgien. Det er også derfor, jeg i denne uge besøgte begge lande. Det er meget vigtigt, at
EU klart får signaleret både politisk og økonomisk støtte til regeringerne i Moldova og i
Georgien. Vi skal anerkende den reformorienterede tilgang, regeringerne har anlagt, og
give vores bidrag til, at kræfter, der trækker i den modsatte retning, ikke får for meget vind
i sejlene. EU besluttede i sidste måned at fremskynde undertegnelsen af associerings- og
frihandelsaftalerne med Moldova og Georgien fra august til juni måned.
Nikolaj Villumsen
spurgte, om ministeren kunne sige noget om truslerne om lukning af
tv-kanaler i Moldova. Hvordan vurderede ministeren i øvrigt den generelle situation i lan-
det, og hvilke forbedringer så han gerne på plads, inden landet underskriver associati-
onsaftalen med EU?
Resten af debatten om dette punkt blev foretaget for lukkede døre.
849
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
2. Bosnien-Hercegovina
Politisk drøftelse/Rådskonklusioner
Rådsmøde 3309 – bilag 1 (samlenotat side 4)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (13) – bilag 393 (side 766, senest behandlet i EUU 14/3-14,
ingen omtale)
Udenrigsministeren:
I drøftelsen af Bosnien forventer jeg grundlæggende, at der blandt
landene vil være bred enighed om fire hovedelementer.
For det første vil der være en understregning af, at det er de bosniske politiske lederes
ansvar at tilvejebringe de rammevilkår, der kan sikre fornyet fremdrift i landets EU-spor. I
den forbindelse er det utroligt bekymrende, at lederen af Republiska Srpska med henvis-
ning til Krim har luftet ønsket om at forlade Bosnien-Herzegovina.
For det andet vil drøftelserne formentlig fremhæve de vanskelige socio-økonomiske vilkår
i landet og de deraf affødte folkelige protesters legitime krav om forandring via reelle
økonomiske og politiske reformer.
For det tredje vil drøftelsen og rådskonklusionerne give udtryk for, at man skal se fremad
og understøtte de tiltag og initiativer, som dels Kommissionen og dels EU’s særlige re-
præsentant, danskeren Peter Sørensen, har fremsat som led i en udbredelse af tilgang til
den fastlåste situation i landet.
Sidst, men ikke mindst, vil det blive understreget, at Bosnien fuldt ud skal leve op til EU’s
uomtvistelige krav og kriterier – herunder især københavnerkriterierne – før landets EU-
perspektiv kan realiseres. Dette gælder også efterlevelse af Sejdic Finci-afgørelsen.
Jeg vil i den forbindelse gerne bemærke, at regeringen fortsat bakker op om Bosniens
EU-perspektiv, men både først og sidst hviler ansvaret for fremdrift i Bosniens EU-spor
altså på det bosniske politiske lederskab.
Debatten om dette punkt blev foretaget for lukkede døre.
853
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
3. Sydlige naboer - Syrien
Politisk drøftelse/rådskonklusioner
Rådsmøde 3309 – bilag 1 (samlenotat side 6)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (13) – bilag 393 (side 767, senest behandlet i EUU 14/3-14)
Udenrigsministeren:
På rådsmødet vil vi endelig kort drøfte udviklingen i Syrien. Der er
som bekendt ikke sket større ændringer, siden jeg sidst forelagde situationen i Syrien for
udvalget. Jeg vil derfor holde mine bemærkninger til dette dagsordenspunkt helt korte.
Jeg forventer, at der på rådsmødet vil blive gjort status over bestræbelserne i det politiske
spor og over den humanitære situation set i lyset af FN’s sikkerhedsråds resolution 2139,
ligesom man vil drøfte OPCW’s og FN’s arbejde med at indsamle og destruere Syriens
kemiske våbenarsenal.
Jeg forventer, at Rådet vil vedtage rådskonklusioner, der støtter de fortsatte bestræbelser
på at nå en politisk løsning, og indeholder en opfordring til navnlig regimet til at engagere
sig konstruktivt i forhandlingerne. Jeg forventer ligeledes, at man fra EU’s side vil beklage
den mangelfulde implementering af resolution 2139, ligesom der vil blive udtrykt fortsat
opbakning til missionen, der skal fjerne det syriske regimes kemiske våben.
Debatten om dette punkt blev foretaget for lukkede døre.
855
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
9. Siden sidst
a) Delegerede retsakter/komitologi: Dom i sag C-427/12, KOM mod EP og Rådet
EU-note (13) – E 19 (notat af 26/3-14)
EUU alm. del (12) – bilag 246 (notat af 1/3-13 om intervention i sag)
Udenrigsministeren:
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at orientere om seneste nyt om
spørgsmålet om anvendelse af gennemførelsesretsakter eller delegerede retsakter, som
jeg ved at udvalget er meget optaget af. Jeg har gode nyheder: EU-Domstolen har afsagt
dom i sag C-427/12, som vi tidligere har talt om her i udvalget. EU-Domstolen giver Dan-
mark og Rådet ret i, at EU-lovgiver i nogle tilfælde er overladt et skøn og kan vælge, om
der skal gives bemyndigelse til Kommissionen til at vedtage enten en delegeret retsakt
eller en gennemførelsesretsakt. Samtidig siger dommen, at Domstolens rolle er begræn-
set til at påtale åbenbare fejlskøn fra EU-lovgivers side i den forbindelse. Dommen inde-
bærer altså, at EU-lovgiver har en vis handlefrihed i dette spørgsmål, og det er vi meget
tilfredse med.
Debatten om dette punkt blev foretaget for lukkede døre.
857
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
Mødet blev genåbnet.
Forsvarsministeren
orienterede udvalget om forsvarsdagsordenen for mødet i Rådet for
den 15. april. Der var tre punkter på forsvarsdagsordenen:
En kort præsentation af en fælles meddelelse fra udenrigsrepræsentanten og Kommissi-
onen vedrørende en maritim sikkerhedsstrategi for EU.
En kort drøftelse af EU’s militære operation i Den Centralafrikanske Republik.
En lidt længere drøftelse af østlige partnerskaber med fokus på Ukraine. Denne drøftelse
ville fortsætte over frokosten, hvor NATO’s generalsekretær ville deltage.
4.
Maritim sikkerhedsstrategi for EU
Præsentation af fælles meddelelse
JOIN (2014) 0009
Rådsmøde 3309 – bilag 2 (samlenotat side 2)
Forsvarsministeren:
Jeg skal orientere udvalget om arbejdet frem mod en maritim sik-
kerhedsstrategi for EU. Det var et af opdragene fra forsvarsdrøftelsen på Det Europæiske
Råd i december.
Jeg skal gøre opmærksom på, at der på rådsmødet alene forventes en præsentation af
den fælles meddelelse fra Kommissionen og udenrigsrepræsentanten og ikke en sub-
stansdrøftelse. Den fælles meddelelse udgør et oplæg til det videre arbejde med strategi-
en, der forhandles videre af medlemsstaterne i en Friends of the Presidency-
arbejdsgruppe. Det er planen, at strategien skal vedtages til juni. Herefter skal der udar-
bejdes en handlingsplan for strategiens implementering. Som søfarts-nation har Danmark
en naturlig interesse for det maritime område. Af samme grund er det også vigtigt for re-
geringen, at strategien reelt bidrager med merværdi. Der skal ikke laves ny lovgivning
eller nye procedurer, som der ikke er behov for. Det er der heldigvis generel enighed om
blandt medlemslandene.
Som det fremgår af samlenotatet, er der tale om en meget bred strategi, som primært
sigter mod at udnytte EU’s eksisterende strukturer og politikker bedre. Strategien bygger
på en erkendelse af, at det maritime område har stor betydning for Europas sikkerhed og
økonomi, og at en sammentænkt tilgang er nødvendig for at håndtere maritime udfordrin-
ger og trusler, såsom pirateri, organiseret kriminalitet, ulovligt fiskeri, havmiljø, klimafor-
andringer og sikre handelsruter. Det er en tilgang, som regeringen mener stemmer godt
overens med Danmarks målsætninger. Regeringen vil bl.a. arbejde for, at strategien be-
varer sit globale fokus, og at der lægges vægt på kapacitetsopbygning samt bedre koor-
dination og samarbejde med andre organisationer, især NATO.
858
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
5. Den Centralafrikanske Republik (EUFOR CAR)
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3309 – bilag 2 (samlenotat side 5)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (13) – bilag 393 (side 774, behandlet i EUU 14/3-14)
Forsvarsministeren:
Herefter vil der være en drøftelse af situationen i Den Centralafri-
kanske Republik. Drøftelsen forventes at være centreret omkring den militære operation,
der har været under forberedelse i de seneste måneder, og som blev lanceret den 1.
april. Operationschefen vil orientere ministrene om seneste nyt, og der vil være lejlighed
til at drøfte de seneste tilsagn om bidrag. Drøftelsen vil også være en lejlighed til at drøfte
generelle udfordringer for landet. Modsat hvad der var forventningen ved oversendelsen
af samlenotatet, ventes der nu vedtaget rådskonklusioner. Konklusionerne fokuserer på
den militære operation, og jeg forudser derfor ikke en substantiel dansk holdning, idet vi
jo ikke deltager i EU-missioner.
859
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
6. Østlige partnerskaber (Ukraine)
Politisk drøftelse
JOIN (2014) 0012
SWD (2014) 0096
Rådsmøde 3309 – bilag 3 (supplerende samlenotat)
Det Europæiske Råd 20-21/03-14 – bilag 12 (reviderede konklusioner fra
mødet i DER 20-21/3-14)
Det Europæiske Råd 20-21/3-14 - bilag 10 (konklusioner vedr. Ukraine fra
mødet i DER 20-21/3-14)
EUU alm. del (13) - bilag 361 (fortroligt) (notat af 27/3-14 om
højrenationalisme i Ukraine) (dtfo.ft.dk)
Det Europæiske Råd 6/3-14 - bilag 3 (stats- og regeringschefernes erklæring
af 6/3-14 om Ukraine)
EUU alm. del (13) - bilag 317 (fortroligt) (ambassadøranalyse II fra
ambassaden i Washington) (dtfo.ft.dk)
Udvalgsmødereferat:
Senest behandlet i EUU 3. april 2014 i forbindelse med afrapportering fra
DER-mødet 20-21/3-14, referat foreligger ikke
EUU alm. del (13) – bilag 392 (fortrolig) (side 757, behandlet i EUU 14/3-14)
(dtfo.ft.dk)
Forsvarsministeren:
Jeg forventer, at drøftelsen om østligt partnerskab vil fokusere på
krisen i Ukraines konsekvenser for EU’s fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. Jeg vil des-
uden henvise til udenrigsministerens forelæggelse af situationen i Ukraine.
EU’s udenrigsrepræsentant, Cathrine Ashton, har bl.a. i sin tale til Europa-Parlamentet
den 3. april 2014 gjort klart, at krisen i Ukraine sætter EU’s fælles forsvars- og sikker-
hedspolitik i et nyt perspektiv. På mødet vil der derfor være fokus på, at EU i lyset af kri-
sen sætter handling bag ord i forhold til at styrke kapabilitetssamarbejdet og hurtigt im-
plementere konklusionerne vedrørende CSDP, som blev vedtaget af Det Europæiske
Råd i december 2013. Desuden ventes nogle lande i højere grad at fokusere på landenes
evne til at håndtere territoriale trusler, og på, at det sker i tæt koordination med NATO.
Endelig forventer jeg, at de østlige partnerlandenes deltagelse i CSDP-operationer vil
blive berørt. Flere af de østlige partnerlande, herunder Georgien, Ukraine og Moldova,
har tidligere ydet væsentlige bidrag til CSDP-operationer. Der vil derfor også være fokus
på at fastholde og eventuelt udbygge CSDP-samarbejdet med de østlige partnerlande.
Danmark deltager ikke i afgørelser eller aktioner, der har indvirkning på forsvarsforbehol-
det. Dog mener regeringen, at det er væsentligt, at EU holder tæt kontakt med NATO
vedrørende krisen i Ukraine og udviklingen i EU’s forsvarssamarbejde.
860
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
7. Burma/Myanmar
Vedtagelse
Rådsmøde 3309 – bilag 4 (supplerende samlenotat)
Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (13) – bilag 226 (senest behandlet i EUU 13/12-13, ingen
omtale)
Rådsmøde 3254 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde
udenrigsanliggender 22/7-13)
Rådsmøde 3254 – bilag 3 (redegørelse vedr. rådsmøde
udenrigsanliggender 22/7-13)
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
8. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
861
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
9. Siden sidst
Forsvarsministeren:
Jeg skal afslutningsvis orientere udvalget om, at der forud for
rådsmødet afholdes møde i styringsrådet for Det Europæiske Forsvarsagentur, EDA.
Som bekendt deltager Danmark ikke i EDA grundet forsvarsforbeholdet. Jeg deltager der-
for heller ikke i mødet i styringsrådet.
Christian Juhl
bemærkede, at ministeren virkede meget interesseret i, hvad EU foreta-
ger sig på det militære område. Deltager Danmark i møder om Ukraine, maritim sikkerhed
og CAR, bare uden at stemme? Hvordan fungerer forsvarsforbeholdet i praksis?
Forsvarsministeren
svarede, at regeringen som bekendt gerne så forsvarsforbeholdet
afskaffet, men naturligvis respekterer det. Hvis en sag er berørt af forsvarsforbeholdet,
vurderer man, om der skal være dansk deltagelse ved mødet, og i givet fald om Danmark
skal blande sig. Der er områder, hvor Danmark har en interesse i at vide, hvad andre lan-
de mener, selv om man ikke selv deltager, som f.eks. sagen om CAR.
Christian Juhl
mente, det måtte være vanskeligt for ministeren at vurdere, hvornår han
holder sig inden for forbeholdets rammer, når regeringen har så meget lyst til at blande
sig på området og gerne vil have forbeholdet afskaffet. Derfor ville han gerne orienteres
meget grundigt om Danmarks rolle på disse møder. Det lød som lidt af en gråzone. Chri-
stian Juhl spurgte om, hvilke ikkemilitære aktiviteter der er på det maritime sikkerhedsom-
råde? Selv kunne han se en del, og Enhedslisten havde også stillet regeringen en række
forslag til beskyttelse mod pirateri, som regeringen i første omgang havde afvist. Havde
regeringen nye forslag til pirateribekæmpelse?
Forsvarsministeren
understregede, at regeringen respekterer forsvarsforbeholdet, som
altid udstikker præmissen for mødedeltagelsen. I sit indlæg havde han også sagt, at der
var et møde, Danmark ikke ville deltage i, og at man på et tredje møde ikke havde tænkt
sig at tage ordet, fordi det var omfattet af forsvarsforbeholdet.
Pirateribekæmpelse optager Danmark meget. Derfor deltager man med et skib og et fly i
Operation Ocean Shield, som ikke er en EU-mission, men ikke i den EU-mission, der og-
så bekæmper pirateri. Det er et klart eksempel på Danmarks efterlevelse af forbeholdet.
Ministeren nævnte ulovligt fiskeri, havmiljø, klimaforandringer og sikre handelsruter som
eksempler på maritime sikkerhedsspørgsmål uden militære elementer, hvor Danmark har
klare interesser.
Christian Juhl
bad om at få handlingsplanen for maritim sikkerhed oversendt.
Den fungerende formand
meddelte, at der burde være et link til den i dagsordenen.
862
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
Punkt 2. Rådsmøde nr. 3308 (landbrug og fiskeri) den 14.-15. april 2014
Fødevareministeren:
Der er kun et punkt på dagsordenen for rådsmødet den 14. april,
og det forelægger jeg til orientering. Det første og eneste punkt på dagsordenen er rap-
porten om ordningen for frugt og grøntsager. Der er tale om en evalueringsrapport, som
beskriver gennemførelsen af 2007-reformen af sektoren. Den baserer sig hovedsagelig
på data fra 2008 til 2010. Det væsentligste punkt for os er, at reglerne og betingelserne
for producentorganisationer er meget komplicerede og uklare. Det har givet sig udslag i
problemer med underkendelser - også i Danmark.
Derfor vil vi fra dansk side opfordre Kommissionen til at gøre reglerne og betingelserne
for producentorganisationerne klarere. Det er også en forudsætning for at øge interessen
for ordningen. Vi er nødt til at have en lovgivning, der kan forstås både af de nationale
myndigheder og producenter – ellers er det vanskeligt at overholde reglerne.
Rapporten blev også præsenteret på rådsmødet i marts. Reelt burde den nu være drøftet
på teknisk niveau. Det er ikke et særlig politisk emne, og som I kan se af samlenotatet, er
der ikke kommet høringssvar. Jeg regner derfor ikke med at deltage i rådsmødet, og jeg
tvivler på, at særlig mange af mine kollegaer vil tage til Luxembourg for at drøfte rappor-
ten.
Jeg vil ikke nævne nogen punkter under siden sidst.
Christian Juhl
havde under siden sidst et spørgsmål om EU’s holdning til import af føde-
varer fra Vestbredden, særlig grønsager, som Danmark tidligere har villet mærke. Det ser
ud til, at EU’s interesse for Israels opførsel var skærpet, og han ville derfor høre, om der
var noget nyt. Christian Juhl spurgte også, om der var sket noget nyt i den ophedede de-
bat, der havde været om told på varer til Norge, som især har gået ud over dansk osteek-
sport.
Den fungerende formand
meddelte for en god ordens skyld, at det første spørgsmål
ikke var på dagsordenen, så ministeren havde ikke nødvendigvis forberedt sig på det.
Hvad det andet spørgsmål angik, meddelte sekretariatet, at et samråd var på vej.
Den fungerende formand havde også selv en bemærkning på kanten af dagsordenen:
Som opfølgning på landbrugsreformen opfordrede han ministeren til at se på de danske
landmænds mulighed for at lade kvælstoffikserende afgrøder indgå i de såkaldte miljøfo-
kusarealer, som skal udgøre 5 pct. af omdriftsarealet. Erling Bonnesen nævnte også, at
omregningsfaktoren var sat til 0,3, men at man på EU-niveau overvejede at hæve den til
0,7. Det synspunkt så han gerne regeringen indtage af hensyn til oprettelsen af lige kon-
kurrencevilkår for europæiske landmænd.
Holger K. Nielsen
spurgte om, hvem der havde besluttet, at mødet skulle holdes, og om
det var almindeligt med rådsmøder, som ingen ville deltage i, fordi der ikke skulle tales
om noget.
863
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 443: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/4-14
26. Europaudvalgsmøde 11/4-2014
Fødevareministeren
svarede, at han selv og embedsværket havde været meget forun-
drede over at se så tynd en dagsorden, men da det ikke var sket før, var det nok for tidligt
at igangsætte en undersøgelse.
Ministeren henviste Christian Juhls spørgsmål om varer fra Vestbredden til udenrigsmini-
steren. På spørgsmålet om Norge svarede han, at EØS-samarbejdet med Norge hørte
under Kommissionens kompetence. Så vidt han vidste, blev der ikke forhandlet for øje-
blikket, men Danmark presser på for at få genoptaget forhandlingerne i sagen.
Ministeren svarede Erling Bonnesen, at han var opmærksom på sagen, og at han havde
sendt Kommissionen en officiel udtalelse, som han læste op:
“Statement
from the Danish Delegation:
The weighting factors for Ecological Focus Areas
Denmark takes note of the statement and the binding guidelines for the implementation of
the delegated acts provided by the Commission (document 8363/14).
The reform of the Common Agricultural Policy foresees the possibility of using weighting
factors when calculating the hectares of the Ecological Focus Areas. However the use of
the factors is mandatory when the weighting is less than 1. These weighting factors re-
flect the environmental value of each element qualifying for Ecological Focus Areas.
Catch crops/green cover, nitrogen-fixing crops and areas with short rotation coppice have
equal weighting factors: 0,3 per hectare.
The reasoning, and hence the balance, behind these equal weighting factors is that they
are assessed as being of comparable environmental value. Therefore the weighting fac-
tors for catch crops/green cover, nitrogen-fixing crops and areas with short rotation cop-
pice should be assessed together and maintained at the same level to ensure a level
playing field for farmers in different Member States.”
Den danske holdning var altså, at hvis man skal hæve eller sænke omregningsfaktorer,
skal det det ske over en bred kam, så man ligestiller de europæiske bønder. Det håber
regeringen på bliver taget til efterretning.
Mødet sluttede kl. 11.40
864