Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del EU-note E 35
Offentligt
1401460_0001.png
Europaudvalget og Miljøudvalget
EU-konsulenten
EU-note
Til:
Dato:
Udvalgenes medlemmer
8. februar 2015
Nyt forslag til ændring af seks affaldsdirektiver
Kommissionen har fremlagt et forslag til direktiv, som skal harmonisere
reglerne for, hvordan EU’s medlemslande håndterer affald. Det er mål-
sætningen at fremme genanvendelsen, begrænse deponering og ændre
forbrugernes adfærd.
Folketinget har ifølge EU-traktaterne 8 uger til at påtale et evt. brud på
nærhedsprincippet over for Kommissionen. Det betyder, at Folketinget
skal have afsluttet sit nærhedstjek af forslaget og sendt en evt. begrundet
udtalelse til Kommissionen senest den 6. oktober 2014.
Baggrund og formål
Kommissionen fremlagde den 2. juli 2014 et forslag til direktiv, som skal har-
monisere reglerne for, hvordan EU’s medlemslande på en mere effektiv måde
kan omdanne affald til en ressource.
1
Forslaget er fremlagt i tilknytning til
Kommissionens meddelelse ”Omstilling til en cirkulær økonomi – Et program
for et Europa uden affald”.
1
KOM(2014)397
1/4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ifølge Kommissionen, er det centralt med EU-lovgivning og fastsættelse af
juridisk bindende regler for at forbedre affaldshåndteringen, fremme genan-
vendelsen, begrænse deponering og ændre forbrugernes adfærd. Det er
Kommissionens opfattelse, at affaldspolitikken vil give fordele i form af en
mere bæredygtig vækst og øget jobskabelse - for relativt lave omkostninger.
Kommissionen oplyser, at der i 2011 blev produceret omkring 2,5 mia. tons
affald i EU. Af disse mængder affald blev en begrænset del (40 %) af det
kommunale affald genanvendt, mens resten gik til deponering (37 %) eller til
forbrænding (23 %). Der er således store forskelle på, hvordan affaldet hånd-
teres i de enkelte medlemslande.
Hvad foreslås med direktivets bestemmelser?
Direktivforslaget ændrer i seks forskellige direktiver om affald og berører et
stort antal juridisk bindende forpligtelser for medlemsstaterne. Forslaget inde-
holder en omfattende ændring af målene i direktiverne om affald, emballage
og deponering, styrker Kommissionens mulighed for at overvåge implemente-
ringen af affaldspolitikken og indebærer forenklinger af alle seks direktiver.
De vigtigste ændringer i forslaget er:
1) Tilpasning af definitionerne, herunder væsentligst et nyt forslag til de-
finition af kommunalt affald.
2) Forhøjelse af målet for genbrug og genanvendelse af kommunalt af-
fald til mindst 70 pct. i 2030.
3) En ikke-bindende målsætning om at madaffald skal reduceres med
mindst 30 pct. mellem 2017 og 2025.
4) Krav om særskilt indsamling af bioaffald i 2025.
5) Forhøjelse af målet for, at minimum 60 pct. af alt emballageaffald skal
forberedes til genbrug eller genanvendes i 2020, 70 pct. i 2025 og 80
pct. i 2030.
6) Målsætninger om begrænsning af deponering.
7) Ensretning af medlemsstaternes indberetningsforpligtelser.
8) Indførelse af et system for tidlig varsling af manglende overholdelse.
9) Ændring af Kommissions hidtidige beføjelser til at kunne foreslå ny
regulering via komitéprocedure.
De vigtigste ændringer i forslaget er, ifølge Kommissionen, en tilpasning af
definitionerne og fjernelse af forældede lovgivningskrav. Samtidig forenkles
og strømlines de eksisterende indberetningsforpligtelser. En anden væsentlig
del af forslaget er målene for genbrug af husholdningsaffald til mindst 70 pct. i
2030.
2/4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1401460_0003.png
Forslaget i går i samme retning som regeringens ressourcestrategi ”Danmark
uden affald” fra oktober 2013. Vedtagelse af forslaget vil skærpe det danske
beskyttelsesniveau.
Konsekvenser
Der er offentliggjort en konsekvensanalyse, der beskriver de vigtigste miljø-
mæssige, sociale og økonomiske virkninger af forslaget. Kommissionen vur-
derer, at forslaget vil resultere i:
-
-
-
-
-
En mindre administrativ byrde for især små anlæg eller virksomheder.
At der frem til 2030 vil kunne blive skabt mere end 180.000 direkte
arbejdspladser, hvor de fleste ikke kan flyttes uden for EU.
En reduktion af udslip af drivhusgasser, så der i tidsrummet 2014 til
2030 kan undgås en drivhusgasmængde på omkring 443 mio. tons.
Positive virkninger for konkurrenceevnen i EU, når det gælder af-
faldshåndtering, genanvendelse og fremstilling af produkter.
Større uafhængighed i forhold til import af råstoffer.
Miljøministeriet er i gang med en vurdering af forslagets statsfinansielle og
samfundsøkonomiske konsekvenser. Regeringen afventer denne vurdering.
Overholder forslaget nærhedsprincippet?
Forslaget er et af de EU-lovgivningsforslag, som Folketingets Europaudvalg
har udvalgt fra Kommissionens arbejdsprogram for 2013 med henblik på at
undersøge om de overholder nærhedsprincippet
2
.
Kommissionen mener,
at forslaget er i overensstemmelse med nærheds-
princippet, da forslaget alene ændrer de nævnte direktiver ved at skabe en
ramme for fælles mål. Det skyldes, at det overlades til medlemsstaterne at
afgøre, hvilke gennemførelsesmetoder, de vil anvende.
Regeringen
kan til-
slutte sig Kommissionens vurdering.
Hvad nu?
Folketinget har ifølge EU-traktaterne
8 uger til at behandle direktivforslaget
og vedtage en evt. begrundet udtalelse til Kommissionen fra det tidspunkt,
2
Den
samlede liste over forslag til nærhedstjek i 2014
findes i en EU-note fra 27. januar 2014.
3/4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1401460_0004.png
hvor forslaget foreligger i alle sprogversioner
3
. Det betyder, at Folketinget skal
have afsluttet sit nærhedstjek af forslaget og sendt en evt. begrundet udtalel-
se til Kommissionen
senest den 6. oktober 2014.
Med venlig hilsen
Christian Willer
(5526)
3
Proceduren for nærhedskontrollen er beskrevet i Europaudvalgets beretning af 9. april 2010 om
Folketingets behandling af EU-sager i forbindelse med kontrollen af nærhedsprincippet i EU.
4/4