Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del EU-note E 8
Offentligt
1325019_0001.png
Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-konsulenten
EU-note
Til:
Dato:
Udvalgenes medlemmer
8. februar 2015
Kommissionen foreslår forbud mod kloning af dyr
Sammenfatning
Kommissionen har fremsat en kloningspakke. Pakken består af to direk-
tivforslag om hhv. forbud mod kloning af landbrugsdyr og forbud mod
markedsføring af fødevarer fra klonede dyr. Begge forslag har til formål at
imødekomme forbrugernes etiske og dyrevelfærdsmæssige betænke-
ligheder i forhold til kloning af dyr.
Fristen for at afgive en begrundet udtalelse til forslagene udløber den 17.
februar 2014.
Europa-Kommissionen fremlagde den 18. december 2013 to direktivforslag
om kloning af dyr, nærmere bestemt:
-
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kloning af
kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes og reprodu-
ceres til landbrugsformål
1
Forslag til Rådets direktiv om markedsføring af fødevarer fra dyreklo-
ner
2
.
-
1
2
KOM(2013)892.
KOM((2013)893.
1/6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1325019_0002.png
Forslagene indebærer et forbud mod kloning af landbrugsdyr i EU og mod at
importere sådanne dyrekloner. Også markedsføring af fødevarer fra dyreklo-
ner foreslås forbudt.
Forslagene har begge til formål at varetage hensyn til dyrevelfærd og andre
etiske problemstillinger i tilknytning til kloning.
Samtidig med direktivforslagene har Kommissionen også fremsat et forslag til
en forordning om nye fødevarer (novel foods)
3
. Dette forslag behandles dog
ikke i denne note.
Forslagene om kloning er blandt de EU-lovgivningsforslag, som Folketingets
Europaudvalg udvalgte fra Kommissionens arbejdsprogram for 2013 med
henblik på at undersøge om de overholder nærhedsprincippet
4
. Forslaget er
udvalgt til nærhedstjek som følge af, at det er politisk væsentlige forslag på et
område med delt kompetence mellem EU og medlemsstaterne
5
. Folketinget
har i alt 8 uger til at behandle forordningsforslaget fra det foreligger i alle
sprogversioner. Det betyder, at Folketinget skal have afsluttet sit nærhedstjek
af forslaget senest den 17. februar 2014, idet forslaget forelå på alle sprog
den 23. december 2013.
I - Baggrunden for forslagene
Kommissionen fremsatte i 2008 et forslag til en revideret forordning om nye
fødevarer (novel foods), som skulle behandles af Rådet og Parlamentet efter
den almindelige lovgivningsprocedure.
Under forhandlingerne om forslaget lykkedes det dog ikke at opnå enighed
mellem Rådet og Parlamentet. Forhandlingerne strandede i marts 2011 i For-
ligsudvalget bl.a. på baggrund af bestemmelserne om kloning af dyr til
fødevareproduktion.
Kommissionen besluttede derefter, at spørgsmål vedrørende kloning af land-
brugsdyr skulle behandles i et særskilt forslag på grundlag af en konsekvens-
analyse.
3
KOM (2013) 894. Forslaget skulle ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser.
4
Den
samlede liste over forslag udtaget til nærhedskontrol
findes i EU-note E16 af 4. februar
2013.
5
Proceduren for nærhedskontrollen er beskrevet i Europaudvalgets beretning af 9. april 2010 om
Folketingets behandling af EU-sager i forbindelse med kontrollen af nærhedsprincippet i EU.
2/6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1325019_0003.png
Hvad er kloning?
Kloning af dyr er en forholdsvis ny
teknik til reproduktion af dyr.
Klo-
ning indebærer ikke genmodifikation og forbedrer ikke et dyrs ydeevne.
For opdrættere kan kloning imidlertid være et middel til at øge mængden
af formeringsmateriale (sæd og embryoner) fra et særlig værdifuldt dyr.
I dag anvendes kloning ikke til fødevareproduktion.
Markedsføring af
fødevarer fra kloner i EU ville i dag kræve en forhåndsgodkendelse i
henhold til EU-forordningen om nye fødevarer - baseret på en videnska-
belig vurdering af fødevaresikkerheden fra EU’s Fødevaresikkerhedsau-
toritet (EFSA). Endnu har ingen europæiske eller udenlandske fødevare-
virksomheder ansøgt om tilladelse til at markedsføre fødevarer, der er
fremstillet ved hjælp af kloning.
EFSA gennemførte i 2008 en videnskabelig risikovurdering af kloning og
konkluderede, at der ikke kunne konstateres forskelle i fødevaresikker-
heden mellem kød og mælk fra klonede dyr og deres afkom og konventi-
onelt avlede dyr. Konklusionen er senest bekræftet i 2012.
Forskere anvender kloning i forbindelse med visse undersøgelser. For-
meringsmateriale (sæd og embryoner) og fødevarer (kød og mælk) fra
disse kloner markedsføres ikke.
Man skelner mellem somatisk kloning og embryonal kloning:
Ved
somatisk kloning
frembringer man et genetisk (næsten) identisk
individ ud fra en almindelig kropscelle. Kernen fra kropscellen indsættes i
en ægcelle, hvis kerne er fjernet. Når celledelingen er begyndt, indsæt-
tes fosteranlægget i en rugemor. Der er ved denne form for kloning intet
moder- eller faderdyr til klonen (udover rugemoderen).
Ved
embryonal kloning
udtages et befrugtet æg tidligt i udviklingen og
deles i to eller flere, hvorefter det indsættes i en eller flere rugemødre.
Der er i dette tilfælde et moder- og faderdyr til klonen. Denne form for
kloning svarer til det, der forekommer naturligt f.eks. ved dannelsen af
enæggede tvillinger.
3/6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
II - Forbrugerhensyn bag forslagene
Begge forslag har til formål at imødekomme forbrugernes holdninger til klo-
ning i relation til dyrevelfærdsbetænkeligheder.
EU’s Fødevaresikkerhedsautoritet
(EFSA) har udtalt, at der ikke er noget,
der tyder på, at der er forskel på sundhed og fødevaresikkerhed af fødevarer
fra klonede dyr og fødevarer fra konventionelt avlede dyr. EFSA’s betænke-
ligheder går på, at somatisk kloning primært udgør en
dyrevelfærdsmæssig
risiko
(fx højere forekomst af misdannelser og dødelighed især frem til 6-
måneders-alderen samt sundhedsproblemer hos rugemødrene), og at det er
en
ny teknik
i fødevareproduktionen.
– Særligt om forslaget om kloning af landbrugsdyr
Forslaget om forbud mod kloning af landbrugsdyr er fremsat med hjemmel i
TEUF artikel 43, stk. 2 (landbrugspolitik) og skal behandles af Europa-
Parlamentet og Rådet. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
-
Midlertidigt forbud mod kloning af visse landbrugsdyr
Forslaget indfører et midlertidigt
forbud mod somatisk kloning
(se definition
i boksen på s. 3) af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien med henblik
på landbrugsproduktion. Forslaget forbyder også markedsføring af sådanne
dyr og embryokloner i EU.
Det fremgår ikke af forslaget, hvor længe forbuddet skal gælde.
-
Dyr til andre formål og afkom falder udenfor
Forslaget gælder kun
husdyr, der holdes og reproduceres til landbrugs-
formål.
Dyr, der holdes og reproduceres til andre formål, som f.eks. forskning,
fremstilling af lægemidler, bevarelse af sjældne eller truede racer, sportsbegi-
venheder eller kulturelle arrangementer berøres ikke. Og afkom af klonede
dyr samt sæd og ikke-klonede embryoner af klonede dyr er heller ikke omfat-
tet af forslaget.
Direktivet skal evalueres fem år efter gennemførelsen.
- Forslaget om markedsføring af fødevarer fra dyrekloner
4/6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Forslaget om forbud mod markedsføring af fødevarer fra klonede dyr er frem-
sat med hjemmel i TEUF artikel 352 (foranstaltninger uden specifik hjemmel)
og skal vedtages af Rådet med enstemmighed med Europa-Parlamentets
godkendelse.
-
Midlertidigt forbud mod markedsføring af klonede dyr
Forslaget indfører et midlertidigt forbud mod markedsføring i EU af fødevarer
fra dyr frembragt ved somatisk kloning (se definition i boksen på s. 3). Det
forbyder
også import
af fødevarer fra sådanne dyr fra lande uden for EU.
Det fremgår ikke af forslaget, hvor længe forbuddet skal gælde.
Forslaget vedrører
alle fødevarer fra somatisk klonede dyr
og dækker så-
ledes bredere end det første forslag om forbud mod somatisk kloning af dyr.
Direktivet skal evalueres fem år efter gennemførelsen.
III. Overholder forslagene nærhedsprincippet?
Det, som Folketinget skal tage stilling til i forbindelse med det planlagte nær-
hedstjek af forslagene, er om forbud mod kloning i fødevareproduktion samt
forbud mod markedsføring i og import til EU af fødevarer fra dyrekloner bedst
reguleres på EU-niveau eller på nationalt niveau.
Ifølge Kommissionen selv er begge forslagene i overensstemmelse med nær-
hedsprincippet.
I forhold til
forslaget om kloning af landbrugsdyr
vurderer Kommissionen
således, at separate nationale tilgange til kloning af dyr kan føre til forvridning
af de pågældende landbrugsmarkeder. Det er derfor nødvendigt at sikre, at
der gælder ens betingelser, og sagen bør således klares på EU-plan.
I forhold til
forslaget om markedsføring af fødevarer fra klonede dyr
vur-
derer Kommissionen, at det kan føre til forvridning af markederne, hvis der
vedtages separate nationale foranstaltninger om fødevarer fra kloner. Desu-
den vedrører foranstaltningen importkontrol. Derfor er det nødvendigt at sikre,
at der gælder ens betingelser, og sagen bør således klares på EU-plan.
5/6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1325019_0006.png
Regeringen er enig med Kommissionen i, at forslagene ikke rejser spørgsmål
i forhold til nærhedsprincippet
6
.
Forslagene er ligeledes udtaget til behandling af det finske parlament, den
tyske forbundsdag, Sveriges Rigsdag samt polske Sejm. Der foreligger endnu
ingen oplysninger om resultaterne af behandlingen af forslagene i disse par-
lamenter.
Udover nærhedstjekket har Folketinget også mulighed for – såvel inden for
som efter 8-ugers fristen for nærhedstjekket
7
– at sende en udtalelse til
Kommissionen om forslagets indhold. Det skal blot fremgå klart af Folketin-
gets udtalelse, at bemærkningerne knytter sig til forslagets indhold og ikke til
overholdelsen af nærhedsprincippet.
Med venlig hilsen
Thomas Fich (3611)
Jfr. regeringens grundnotater af 14. januar 2014, hhv. KOM(2013)892 – bilag 1 og
KOM(2013)893 – bilag 1.
7
Jf. artikel 6 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
6
6/6