Forsvarsudvalget 2012-13
JOIN (2012) 0039 Bilag 1
Offentligt
1235295_0001.png
1235295_0002.png
1235295_0003.png
1235295_0004.png
1235295_0005.png
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALGKommissionens og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender ogsikkerhedspolitik Fælles forslag til Rådets afgørelse om ordninger tilUnionens gennemførelse af SolidaritetsbestemmelsenJOIN(2012) 39 final19. marts 2013Notatet oversendes til orientering for Folketingets Europaudvalg og efterfølgende til orienteringfor Folketingets Forsvarsudvalg.
1. Resumé
Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender ogsikkerhedspolitik udsendte den 21. december 2012 et fælles forslag om Unionensgennemførelse af Solidaritetsbestemmelsen (TEU artikel 222). Forslaget blev den 16. januar2013 modtaget i dansk sprogversion. Unionen og dens medlemsstater skal handle i fællesskabpå et solidarisk grundlag, hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb eller er offer foren natur- eller menneskeskabt katastrofe. Det overordnede formål med det fælles forslag er atskabe en samlet paraplystruktur for katastrofekoordineringsordningerne på EU-plan isituationer med en ekstraordinær trussel eller skader, der overstiger de(n) berørtemedlemsstat(er)s egen kapacitet. Formålet er således at forbedre effektivitet og at styrke deninterne koordination mellem Rådet, Kommissionen og Den Fælles Udenrigstjeneste, relevanteEU-agenturer og medlemsstaterne. Da forslaget er fremsat med hjemmel i art. 222, stk. 3, iTraktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, er forslaget hverken omfattet af detretlige forbehold eller forsvarsforbeholdet. Regeringen støtter et effektivt europæisksamarbejde, hvor der på solidarisk vis ydes gensidig assistance, når medlemsstater rammes afkatastrofer, der overstiger deres egen reaktionskapacitet. Regeringen finder det generelthensigtsmæssigt, at der i en katastrofesituation bygges på de eksisterende strukturer ogfunktioner.2. BaggrundKommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender ogsikkerhedspolitik har ved JOIN(2012) 39 final af 21. december 2012 fremsendt et fællesforslag til Rådets afgørelse om Unionens gennemførelse af Solidaritetsbestemmelsen.Forslaget er oversendt til Rådet den 16. januar 2013 i en dansk sprogversion. Forslaget harhjemmel i TEUF artikel 222, hvortil er knyttet erklæring 37 og erklæring 48. I henhold tilartikel 222 skal Unionen og dens medlemsstater handle i fællesskab på et solidarisk grundlag,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________HOLMENS KANAL 421060 KØBENHAVN KTELEFON: 33 92 33 20TELEFAX: 33 32 06 55MAIL: FMN@FMN.DKWEB: www.FMN.DKCVR: 25-77-56-35EAN: 5798000201200

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb eller er offer for en natur- ellermenneskeskabt katastrofe. Ifølge artikel 222, stk. 3, skal Kommissionen og den højtståenderepræsentant fremlægge et forslag til de nærmere regler for Unionens gennemførelse afSolidaritetsbestemmelsen.Det fremgår af forslaget, at såvel medlemsstaterne som Europa-Parlamentet har leveretbidrag til forberedelsen af forslaget, ligesom der er gennemført drøftelser afSolidaritetsbestemmelsen i flere af Rådets komiteer.3. Formål og indholdDet fælles forslag til gennemførelse af Solidaritetsbestemmelsen dækker en lang rækkepolitikområder og instrumenter, idet artikel 222 har et bredt anvendelsesområde. Detoverordnede formål med det fælles forslag er at skabe en samlet paraplystruktur forkatastrofekoordineringsordningerne på EU-plan i situationer med en ekstraordinær trussel ellerskader, inden for Unionens område, der overstiger de(t) berørte medlemsland(e)s egenkapacitet. Formålet er således at forbedre effektivitet, styrke den interne koordination mellemRådet, Kommissionen og Den Fælles Udenrigstjeneste, relevante EU-agenturer ogmedlemsstaterne - samt at undgå overlappende strukturer og funktioner.AktiveringSåfremt en situation overstiger den nødvendige responskapacitet efter at have udnyttet alleeksisterende ressourcer og værktøjer på national eller Unionsniveau kan den berørtemedlemsstat anmode om aktivering af Solidaritetsbestemmelsen. Anmodningen skal ske viaKommissionens katastrofeberedskabscenter (ERC) og med underretning til formandskabet forRådet. ERC vil fungere som det primære døgnåbne kontaktpunkt og operationelle knudepunktpå Unionsplan. Efterfølgende, under hensyntagen til krisens art, kan et andet mere fagligtrelevant center udpeges som kontakt- og operationelt knudepunkt.Indsats på UnionsniveauVed aktivering af Solidaritetsbestemmelsen skal Kommissionen og den højtståenderepræsentant identificere og bruge alle relevante EU-instrumenter som hører under deresansvarsområde, samt militærressourcer der kan mobiliseres gennem EU’s militærstab, ogvurdere, hvorvidt de eksisterende ressourcer er tilstrækkelige. Kommissionen og denhøjtstående repræsentant kan indsende forslag til Rådet om styrkelse af de eksisterendeinstrumenter og afgørelser om ekstraordinære foranstaltninger.Koordination i RådetRådets formand kan beslutte at aktivere krisekoordineringsordningerne, som RådetsGeneralsekretariat, Kommissionen og Den Fælles Udenrigstjeneste yder operationel støtte til.SituationsrapporterKatastrofeberedskabscentret (ERC) eller et andet udpeget ansvarligt operationelt center vil isamarbejde med EU’s situationscenter udarbejde situationsrapporter. Rapporterne vil trække

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

på input fra Medlemsstaterne, Kommissionen, Den Fælles Udenrigstjeneste, relevante EU-agenturer og internationale organisationer.Trussels- og risikovurdering på EU-planKommissionen og den højtstående repræsentant udarbejder løbende en fælles, tværgåendetrussels- og risikovurderingsrapport, som vil danne grundlag for en regelmæssig vurdering fraDet Europæiske Råd.Beredskab og manglerMedlemsstaterne, Kommissionen og den højtstående repræsentant kan arbejde med atidentificere mulige mangler i de eksisterende foranstaltninger til at imødegå større trusler ogden billigste og mest effektive måde at afhjælpe disse.4. Europa-Parlamentets udtalelserEuropa-Parlamentet skal ikke høres. Europa-Parlamentet har dog bidraget i form afbeslutningen om ”EU’s bestemmelser om gensidigt forsvar og solidaritet: politiske ogoperationelle dimensioner”.5. NærhedsprincippetDet fælles forslag fastlægger, at EU kun skal handle under ekstraordinære omstændighederog på opfordring fra et medlemslands politiske myndigheder, der ser deres egen kapacitetoversteget. Forslaget forudsætter desuden anvendelse af alle EU’s eksisterende ordinærebistandsinstrumenter, ligesom medlemsstaterne, jf. erklæring 37, kan vælge de bedstpassende midler til at opfylde deres egen solidaritetsforpligtelse over for en andenmedlemsstat.Iforslagetvurderesdet,atUnionensgennemførelseafSolidaritetsbestemmelsen ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derforbedre kan gennemføres på EU-plan.Regeringen finder på det foreliggende grundlag, at nærhedsprincippet er overholdt, når dermed udgangspunkt i medlemsstaternes ansvar for beskyttelse af egne borgere, er tale omsituationer, hvor en medlemsstat efter at have udnyttet alle de eksisterende ressourcer ogværktøjer, der er til rådighed, finder, at situationen overstiger statens reaktionskapacitet.Regeringen finder desuden, at nærhedsprincippet er overholdt, når der lægges op tilinitiativer, der har som mål at forbedre effektiviteten og undgå overlappende strukturer ogfunktioner blandt EU’s instrumenter og funktioner, og dermed styrke den europæiske evne tilpå solidarisk vis at håndtere situationer og hændelser, der har grænseoverskridende karakter.6. Gældende dansk retBeredskabsloven fastlægger rammerne og opgaverne for redningsberedskabet og omfatterendvidere planlægningen af redningsberedskabet og det civile beredskab. Efterberedskabslovens § 3 kan forsvarsministeren bestemme, at redningsberedskabet skal

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

indsættes i udlandet i fredstid i tilfælde af katastrofer, der medfører alvorlig skade på ellerudgør en overhængende fare for personer, ejendom eller miljøet.Efter beredskabslovens § 24 skal de enkelte ministre hver inden for deres område planlæggefor opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer.Af beredskabslovens § 17 fremgår det, at den samlede indsats ved større skader koordineresaf politidirektøren. Eventuel anmodning om udenlandsk assistance til indsættelse i Danmark vilske i overensstemmelse med vedtagne procedurer, herunder særligt retningslinjer forindsatsledelse (REFIL), og vil i forbindelse med en større hændelse kunne koordineres indenfor rammerne af den nationale operative stab (NOST). Beredskabsstyrelsen er nationaltkontaktpunkt for samarbejdet med Europa-Kommissionens katastrofeberedskabscenter (ERC),der modtager og formidler anmodninger om assistance.7. KonsekvenserRegeringen vurderer at forslaget ikke indebærer nye administrative eller økonomiskekonsekvenser. Forslaget skaber ingen nye instrumenter og har ikke eget budget. Forslagetindebærer ikke udgifter ud over, hvad der allerede gøres inden for de relevante instrumenter.Eventuelle ekstraudgifter for myndigheder afholdes, jf. gældende budgetregler, inden forressortministrenes eksisterende rammer.Rådets afgørelse om ordninger til Unionens gennemførelse af Solidaritetsbestemmelsen kanindirekte sætte fokus på medlemsstaternes forpligtelse til at yde bistand til de øvrigemedlemsstater, herunder finansieringsspørgsmålet/modtager-betaler-princippet (hvor det dogjf. erklæring 37 er medlemsstatens ret til at vælge de mest passende midler til at opfyldederes egen solidaritetsforpligtelse).Retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet er ikke relevante i forhold til det foreliggende forslag.Det fremgår således af det fælles foreliggende udkast til afgørelse, at retsakten ingenindvirkning har på forsvarsområdet. Såfremt en krise nødvendiggør handlinger inden for denFælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik, som rækker ud over de eksisterende rammer for brugaf militære kapaciteter til håndtering af civilbeskyttelsesopgaver, vil der skulle træffes ensærskilt beslutning herom i henhold til traktatens relevante bestemmelser.Endvidere er forslaget fremsat med hjemmel i artikel 222, stk. 3, og er derfor hverkenomfattet af det retlige forbehold eller forsvarsforbeholdet. Danmark deltager således fuldt ud ivedtagelsen af afgørelsen, som vil være bindende for og finde anvendelse i Danmark.Som det fremgår af erklæring nr. 48 knyttet til Lissabon-traktaten, vil dansk deltagelse i tiltageller retsakter i henhold til artikel 222 imidlertid ske i overensstemmelse med del I og del II iprotokollen om Danmarks stilling. Beslutninger om anvendelse af solidaritetsbestemmelsen,herunderRådetsafgørelseomordningertilUnionensgennemførelseaf

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

solidaritetsbestemmelsen, er således alene bindende for og finder kun anvendelse i Danmark,såfremt dette er i overensstemmelse med det retlige forbehold og forsvarsforbeholdet.8. HøringForslaget er hørt i EU-specialudvalget på civilbeskyttelsesområdet den 19. marts 2013.9. Generelle forventninger til andre landes holdningerDer er ikke kendskab til andre landes holdninger til forslaget.10. Regeringens foreløbige generelle holdningRegeringen støtter et effektivt europæisk samarbejde, hvor der på solidarisk vis ydes gensidigassistance, når stater rammes af katastrofer, der overstiger deres egen reaktionskapacitet.Regeringen finder det generelt hensigtsmæssigt, at der i en katastrofesituation bygges på deeksisterende strukturer og funktioner. I lyset af konsolideringsbehovet på nationalt niveaulægger regeringen endvidere betydelig vægt på, at Unionens gennemførelse afSolidaritetsbestemmelsen skal opnås med så omkostningseffektive og enkle løsninger sommuligt, skal bygge på eksisterende instrumenter og skal fungere uden yderligere tilførsel afressourcer - med henblik på at minimere omkostningerne for medlemsstaterne.I lyset af sektoransvarsprincippet støtter regeringen, at der i forslaget lægges op til, atKommissionen kan delegere funktionen som kontakt- og operationelt knudepunkt, til det foren given krises art fagligt relevante center.11. Tidligere forelæggelse for Folketingets EuropaudvalgForslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.