Transportudvalget 2012-13
KOM (2013) 0027 Bilag 1
Offentligt
1222486_0001.png
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon 7221 8800
Fax 7221 8888
info@trafikstyrelsen
www.trafikstyrelsen.dk
Notat
Dato 21. februar 2013
Grund- og nærhedsnotat om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om den Europæiske Unions Jernbaneagentur
og om ophævelse af forordning (EU) nr. 881/2004
(agenturforordningen)
Notatet er fremsendt parallelt til Folketingets Europaudvalg og
Folketingets Trafikudvalg.
KOM (2013) 27
1. Resumé
Kommissionen vurderer at der er behov for at øge Det Europæiske
Jernbaneagenturs (ERA) bemyndigelse, ved at tilføre agenturet større
kompetence og flere opgaver.
Forslaget omfatter ændringer i proceduren for godkendelse til
ibrugtagning af jernbanekøretøjer, således at godkendelser gælder på
det indre marked. Endvidere forslås en fælles godkendelse til
ibrugtagning af faste og mobile togkontrol- og signalsystemer.
Agenturforordningen er tæt forbundet med forslag til ændring af
interoperabilitetsdirektivet og sikkerhedsdirektivet, der tilsammen
udgør den tekniske søjle af 4. jernbanepakke.
2. Baggrund
Forslaget er fremlagt af Kommissionen den 30. januar 2013 og
fremsendt til Rådet i dansk sprogversion den 6. februar 2013.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 91.
Den forslåede forordning erstatter forordning (EF/881/2004) som
ændret ved forordning (EF/1335/2008). Beslutningsproceduren er den
almindelige lovgivningsprocedure jf. TEUF artikel 294.
Kommissionen har fremlagt 4. jernbanepakke, som er baseret på
Hvidbogen ”Towards a competitive and ressource efficient transport
system” COM(2011)144. Hvidbogen pointerer, at udvikling af et
Side 1 (5)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Notat
Notat
Dato 21. februar 2013
effektivt og bæredygtigt europæisk transportsystem indebærer, at der
etableres et fælles europæisk jernbaneområde, hvilket kræver
afskaffelse af en række tekniske, administrative og juridiske
hindringer, som stadig besværliggør adgangen til de nationale
jernbanemarkeder.
Jernbaneagenturet er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 881/2004, med henblik på at yde tekniske bidrag
til realiseringen af et indre marked for jernbanesektoren i Europa.
3. Formål og indhold
Kommissionen foreslår, at agenturet bemyndiges til at:
udstede EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder i
henhold til sikkerhedsdirektivet
udstede tilladelser til at bringe jernbanekøretøjer i omsætning,
(Indre Marked) herunder typer af jernbanekøretøjer
udstede tilladelser til ibrugtagning af faste togkontrol- og
signalsystemer, som er baseret på det europæiske togkontrol-
og kommunikationssystem (ERTMS),
tilse, at medlemsstaterne ændrer eller ophæver nationale
regler, som strider mod fælles europæiske tekniske krav (som
f.eks. de Tekniske Specifikationer for Interoperabilietet
(TSIer),
overvåge de nationale sikkerhedsmyndigheder, herunder
udføre inspektioner hos sikkerhedsmyndigheden og tilse
myndighedens effektivitet og ressourcer,
fremme akkreditering af de organer som har til opgave at
verificere, at TSIerne bliver efterlevet ved større ændringer på
jernbanen (de såkaldte bemyndigede organer).
Endelig skal agenturet kunne opkræve gebyr for de certifikater og
tilladelser, som agenturet udsteder.
Dette drejer sig om følgende ydelser:
udstedelse og fornyelse af sikkerhedscertifikater til
jernbanevirksomhederne
udstedelse og fornyelse af ibrugtagningstilladelser til
togkontrol- og signalsystemer.
udstedelse af tilladelser til at bringe jernbanekørekøjet i
omsætning
I dag er det sikkerhedsmyndigheden (Trafikstyrelsen), som godkender
og udsteder ovenstående samt opkræver gebyrer herfor.
Agenturets retlige status samt klageadgang
Side 2 (5)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Notat
Notat
Dato 21. februar 2013
Agenturet får retlig status som et EU-organ, der har status
som juridisk person.
Agenturet opretter ét eller flere klagenævn, hvor
virksomhederne vil kunne klage over agenturets afgørelser.
Med forslaget vil det nuværende jernbaneagentur, ERA, ændre
juridisk status og blive en egentlig europæisk jernbanemyndighed
med udvidede kompetencer. Det kommende Europæiske Unions
Jernbaneagentur vil på mange måder ligne agenturet på
luftfartsområdet, European Aviation Safety Agency (EASA).
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Parlamentets holdning foreligger endnu ikke.
5. Nærhedsprincippet
Kommissionen anfører, at forslaget harmonerer med
nærhedsprincippet. Dette begrundes med, at målene ikke i
tilstrækkelig omfang vil kunne gennemføres af medlemsstaterne, idet
medlemsstaternes mangelfulde implementering af det
fælleseuropæiske regelgrundlag bevirker, at nationale regler og
forvaltning fortsat udgør en barriere for markedsadgang. Dette gælder
både ved godkendelse af jernbanekøretøjer, der skal køre på tværs af
landegrænserne, og når en virksomhed ønsker at drive
jernbanevirksomhed i anden medlemsstat.
Regeringens vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med
nærhedsprincippet.
6. Gældende dansk ret
Forslaget har lovgivningsmæssige konsekvenser for Danmark.
Forordning (EF) nr. 881/2004 med senere ændringer ophæves, hvis
forslaget vedtages i sin nuværende udformning hvilket vil få
betydning for følgende danske regler:
Lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november
2010 om jernbane.
Bekendtgørelse nr. 893 af 29. august 2012 om Trafikstyrelsens
opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af
Trafikstyrelsens forskrifter.
Hvis forslaget vedtages skal disse regler tilpasses.
Side 3 (5)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Notat
Notat
Dato 21. februar 2013
7. Konsekvenser
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere forslagets
konsekvenser. Det skyldes bl.a., at den endelige afgrænsning mellem
den nationale sikkerhedsmyndigheds opgavevaretagelse og
agenturets opgavevaretagelse ikke er klart defineret, herunder
principperne for opkrævning af gebyrer.
En nærmere vurdering af forslagets konsekvenser vil ske i takt med at
afgrænsningen mellem den nationale sikkerhedsmyndigheds
opgavevaretagelse og agenturets opgavevaretagelse defineres
nærmere.
8. Høring
Forslaget er sendt i høring i EU- specialudvalget for transport og en
række øvrige aktører i jernbanebranchen med frist for høringsbidrag
den 6. marts 2013. Supplerende grund- og nærhedsnotat vil herefter
blive fremsendt til Folketingets Europaudvalg og Folketinget
Transportudvalg, såfremt høringen giver anledning hertil.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Behandlingen af forslaget er i sin indledede fase, men det forventes,
at en del medlemsstater har forbehold over for forslaget.
Under den indledende behandling har medlemsstaterne markeret
generelle positioner i forhold til Kommissionens forslag. I forhold til
forslaget om en ny forordning for jernbaneagenturet samt forslagene
om ændring af interoperabilitetsdirektivet og
jernbanesikkerhedsdirektivet har medlemsstaterne generelt støttet
intentionen med forslagene. Medlemsstaterne har dog været skeptiske
i forhold til:
at agenturet tildeles større bemyndigelse og ansvar.
at den foreslåede arbejdsdeling mellem agenturet og de
nationale sikkerhedsmyndigheder kan vise sig at blive utilsigtet
bureaukratisk.
at små jernbanevirksomheder tvinges til at rekvirere EU-
sikkerhedscertifikater, som de ikke har behov for.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Det er Regeringens foreløbige generelle holdning, at man er positivt
indstillet over for Kommissionens ønske om at sikre, at
medlemsstaterne ikke har administrative barrierer, der hindrer et reelt
interoperabelt og åbent indre marked.
Regeringen er positiv over for, at agenturet får øget sin bemyndigelse
for at sikre dette. Regeringen er derudover opmærksom på at
Side 4 (5)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Notat
Notat
Dato 21. februar 2013
forslaget, ud fra et samlet europæisk synspunkt, vil kunne medføre
besparelser.
Regeringen er opmærksom på, at grænsefladen mellem agenturets og
de nationale sikkerhedsmyndigheders kompetencer defineres
nærmere, heriblandt:
Grænsefladen mellem agenturets godkendelses- og
udstedelseskompetence set i forhold til det arbejde, som
sikkerhedsmyndigheden skal udføre i forbindelse hermed.
Finansiering af agenturets og de nationale
sikkerhedsmyndigheders opgaver.
Regeringen har fokus på, at det er vigtigt, at bemyndigelse af
agenturet til at udstede godkendelser, tilladelser og certifikater ikke
skaber yderligere barrierer, yderligere administrativt bureaukrati og
øgede omkostninger for virksomhederne.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
Hele 4. jernbanepakke har dog tidligere været nævnt til orientering
den 1. marts 2013 i forbindelse med rådsmøde (TTE) den 11. marts
2013. En overordnet beskrivelse af hele 4. jernbanepakke var
endvidere en del af samlenotatet, der blev fremsendt 14. februar
2013.
Side 5 (5)