Udenrigsudvalget 2012-13
KOM (2013) 0092 Bilag 1
Offentligt
Miljøministeriet samt Udenrigsministeriet, 19. marts 2013
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG
Vedr. COM(2013) 92: ”Et værdigt liv for alle: Fattigdomsudryddelse og en bæredygtig udvikling
i verden”.
Notatet oversendes til hhv. Miljøudvalget, Udenrigsudvalget samt Europaudvalget.
1. Resumé
Kommissionens meddelelse søger at afdække muligheder og udfordringer for formuleringen af
en samlet fremtidig udviklingsdagsorden efter 2015 i opfølgning på 2015-målene og Rio+20-
konferencen om bæredygtig udvikling. I meddelelsen foreslås en række principper og
prioritetsområder, som grundlag for en fælles EU tilgang.
2. Baggrund
Kommissionen har ved COM(2013) 92 af 27. februar 2013 fremsendt en meddelelse med titlen
”ET VÆRDIGT LIV FOR ALLE: Fattigdomsudryddelse og en bæredygtig udvikling i verden”
til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget..
Meddelelsen er resultatet af en bred høringsproces, hvor medlemsstaterne, interessenterne og
offentligheden er blevet inddraget.
3. Formål og indhold
I efteråret 2013 vil der blive afholdt et FN-event for at gøre status over indsatsen for at opnå
2015-målene (MDG) samt tage hul på drøftelsen af den globale udviklingsdagsorden efter 2015.
Herudover adresserer meddelelsen opfølgning på Rio+20-konferencen afholdt i juni 2012.
Opfølgningen vil bl.a. også ske via den åbne arbejdsgruppe om formulering af bæredygtigheds-
mål, som blev besluttet nedsat i Rio. I Kommissionens meddelelse fremsættes forslag til en
fælles EU-tilgang til disse spørgsmål: Først udpeges de vigtigste udfordringer og muligheder,
derefter evalueres de resultater, som er opnået i arbejdet med 2015-målene, og nogle af de
vigtigste skridt mod bæredygtig udvikling, som vedtaget på Rio+20-konferencen, gennemgås.
Derefter beskrives udfordringerne for og det mulige indhold af en fremtidig udviklings-
dagsorden efter 2015.
På grundlag af disse overvejelser, foreslås det i meddelelsen, at EU skal arbejde for én samlet
ramme for den globale udviklingsdagsorden efter 2015, som med afsæt i FN’s 2015-mål har
bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom som ultimative mål og integrerer de tre
dimensioner af bæredygtig udvikling (økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed).
Samtidig peges på, at målene i en ny samlet udviklingsramme bør være globale dvs. gyldige for
samtlige lande og sigte mod en måldato for et nyt sæt mål i 2030 på basis af en mere langsigtet
vision for 2050. Herudover foreslås det, at EU skal arbejde for, at et nyt sæt mål bliver
begrænsede i antal, samt at EU bevarer fleksibilitet i sin position og vægter dialog med andre
partnere. I meddelelsen indgår også de forslag, som EU's fremsatte forud for Rio+20 om, at
der i processen med formulering af mål desuden bør være fokus på ressourcer såsom energi,
vand, fødevaresikkerhed, havene, bæredygtigt forbrug og produktion samt social inklusion og
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
anstændigt arbejde. Et nyt sæt mål må samtidig være i tråd med eksisterende internationale
aftaler.
Der foreslås endvidere i meddelelsen, at EU i sin tilgang til udviklingen af post-2015 rammen
fokuserer på fem hovedelementer: 1) sikring af grundlæggende levestandarter som led i
fattigdomsbekæmpelse og mere ambitiøse mål baseret på nuværende 2015-mål, 2) inklusiv og
bæredygtig vækst, 3) bæredygtig forvaltning af naturressourcer, 4) øget lighed og retfærdighed,
herunder en styrket sammenhæng til menneskerettigheder, og god regeringsførelse samt 5) fred
og sikkerhed, inkl. skrøbelige staters situation. Det fremhæves i den forbindelse, at jordens
miljømæssige begrænsninger desuden vil kræve en integrerende løsning, som påvirker alle disse
prioriterede områder.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
5. Nærhedsprincippet
Ikke relevant.
6. Gældende dansk ret
Ikke relevant.
7. Konsekvenser
Ikke relevant.
8. Høring
Sagen er endnu ikke sendt i høring. Sagen vil blive sendt i høring hos relevante eksterne parter,
herunder i Miljø-specialudvalget, senere i processen.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der forventes generel opbakning til linjen i Kommissionens meddelelse.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen bakker op om arbejdet med at sikre sammenhæng og samtænkning mellem
opfølgning på Rio+20-konferencen og formuleringen af en ny udviklingsramme efter 2015,
herunder at én samlet post-2015-ramme integrerer alle tre dimensioner af bæredygtig udvikling
(økonomisk, social og miljømæssig).
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.