Retsudvalget 2013-14
KOM (2013) 0173 Spørgsmål 4
Offentligt
1373475_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
26. maj 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2013) 0173
Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om oprettelse af Europol
Spørgsmål 4
I forbindelse med svar på spørgsmål 2 ad KOM (2013) 0173 skriver ministe-
ren, at "en evt. parallelaftale om Europol-forordningen vil først kunne indgås,
når forhandlingerne om forordningen er afsluttet." Ministeren bedes oplyse,
hvor i traktaten dette er hjemlet?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Adelsteen (DF).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pia.Adelsteen@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Eva Kjer Hansen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1