Finansudvalget 2012-13
KOM (2013) 0522 Bilag 1
Offentligt
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forord-
ning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af den Europæiske Unions Solidaritetsfond.
KOM (2013) 522 endelig
1.Resumé
Forslaget indeholder en række tekniske tilpasninger af den eksisterende forordning og sigter på at gøre solidari-
tetsfonden enklere, klarere og mere effektiv i sin funktionsmåde. Udgiftsniveau, finansieringsmåde og grundlæg-
gende principper i fonden berøres ikke af forslaget.
2.Baggrund
Kommissionen har overvejet forslaget siden fremsættelsen af en meddelelse om emnet i 2011
(KOM (2011) 613 endelig). Forslaget fremsættes nu, efter der er kommet klarhed i forbindelse
med aftalen om den flerårige finansielle ramme for, at der fortsat vil være midler til en solidari-
tetsfond i perioden 2014-2020. Forslaget har hjemmel i Artikel 175 og 212 i Traktaten om Den
Europæiske Unions Funktionsmåde.
3. Formål og indhold
Forslaget tilsigter for det første klarhed i solidaritetsfondens anvendelsesområde dels ved klart
at begrænse den til naturkatastrofer dels ved entydige kriterier for hvornår regionale katastrofer
er omfattet. For det andet foreslås at indføre en mulighed for forskudsbetalinger på op til 10%
af det forventede støttebeløb eller højest 30 mio. €. For det tredje strømlines selve godkendel-
sesproceduren i Kommissionen ved at slå to processer sammen. For det fjerde indføres klare
ansøgningsfrister for langsomt udviklende katastrofer så som tørker. For det femte tilskyndes
det finansielt, at medlemsstaterne gør det nødvendige hjemmearbejde i form af implementering
af relevant forebyggende EU lovgivning. Dette sker ved at give Kommissionen mulighed for at
afvise ansøgninger vedrørende katastrofer af en karakter, som man tidligere har ydet støtte til,
såfremt medlemsstaten er genstand for traktatbrudssøgsmål (begrundet udtalelse) vedrørende
relevant forebyggende lovgivning. Endelig indføres der for det sjette visse tekniske tilpasninger
til den nye finansforordning (finansiel forvaltning), støtteberettigelse af moms og teknisk bi-
stand, rapporteringsforpligtelser samt visse definitioner anbefalet af Revisionsretten.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet har endnu ikke fremsat udtalelse om forslaget.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5. Nærhedsprincippet
Forslaget skønnes at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet, da det alene strømliner
den eksisterende solidaritetsfond.
6. Gældende dansk ret
Forslaget berører ikke gældende dansk ret.
7. Konsekvenser
Forslaget skønnes ikke at have direkte statsfinansielle konsekvenser.
8. Høring
Sagen er ikke sendt i høring.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Forhandlingerne er ikke startet. En foreløbig præsentation af Kommissionens meddelelse om
emnet under dansk formandskab lod ane, at forslagets behandling formentlig vil blive relativt
ukontroversiel.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Forslaget har generelt en opstrammende karakter vedrørende uklarheder i den eksisterende for-
ordning for så vidt angår støtteberettigede katastrofer samt vedrørende fremme af forebyggelse,
finansiel forvaltning og rapportering. Samtidig gøres fondens anvendelse mere effektiv og hur-
tigere under de nu mere præcist definerede støttekriterier. Af disse årsager indtager regeringen
generelt en positiv holdning over for forslaget.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.