Europaudvalget 2016
KOM (2013) 0151
Offentligt
1616936_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 5.4.2016
COM(2016) 184 final
2013/0081 (COD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
vedrørende
Rådets holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning,
studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller
uddannelsesprojekter og au pair-ansættelse
DA
DA
kom (2013) 0151 - Ingen titel
2013/0081 (COD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
vedrørende
Rådets holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning,
studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller
uddannelsesprojekter og au pair-ansættelse
1.
S
AGSFORLØB
26.3.2013
Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument COM(2013) 151 final – 2013/0081 COD):
Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 18.9.2013
Udvalg:
Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget:
Ændret forslag fremsendt:
Rådets førstebehandlingsholdning forventes vedtaget:
2.
F
ORMÅLET MED
K
OMMISSIONENS FORSLAG
25.2.2014
ikke relevant
10.3.2016
Forslaget er en omarbejdning af de eksisterende direktiver om studerende (2004/114/EF) og
forskere (2005/71/EF). Det tager sigte på at rette op på de svagheder, der blev påpeget i disse
instrumenter, og dermed gøre EU til et mere attraktivt sted for de pågældende grupper.
Forslaget udvider anvendelsesområdet for EU's regler, da indrejsereglerne tidligere kun havde
været obligatoriske for studerende og forskere og fakultative for skoleelever, ulønnede
praktikanter og volontører. Forslaget dækker alle kategorier gennem obligatoriske regler
(herunder de nye kategorier lønnede praktikanter og au pairer). I forslaget er der foretaget
forbedringer, især med hensyn til indrejseprocedurer, retten til ligebehandling, de studerendes
ret til adgang til arbejdsmarkedet under studier, mobilitet inden for EU samt
proceduremæssige garantier. Det har også skabt mulighed for, at kandidater og forskere efter
afslutningen af deres forskning eller studier kan søge arbejde eller etablere en virksomhed.
3.
B
EMÆRKNINGER TIL
R
ÅDETS HOLDNING
Der blev opnået politisk enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet på trepartsmødet den
17. november 2015, og den blev godkendt af Coreper den 25. november 2015 og af LIBE-
udvalget den 30. november 2015.
Der redegøres for de væsentlige forskelle mellem den fælles holdning og Kommissionens
oprindelige forslag i det følgende.
Anvendelsesområde (artikel 2)
DA
2
DA
kom (2013) 0151 - Ingen titel
Den fælles holdning begrænser anvendelsesområdet for de obligatoriske regler til forskere,
studerende, praktikanter og volontører, der deltager i den europæiske volontørtjeneste.
Reglerne for skoleelever, volontører, der ikke deltager i den europæiske volontørtjeneste, og
au pairer er fakultative.
Hvad angår praktikanter, afskaffer den fælles holdning sondringen mellem lønnede og
ulønnede praktikanter.
Generelle indrejsebetingelser (artikel 7)
Den fælles holdning giver medlemsstaterne mulighed for at kræve, at ansøgeren opgiver den
adresse i medlemsstaten, hvor vedkommende vil opholde sig. Den gør det obligatorisk for
medlemsstaterne at behandle ansøgninger, også når den pågældende tredjelandsstatsborger
allerede opholder sig i den pågældende medlemsstat.
Godkendelse af forskningsorganisationer (artikel 9). Godkendelse af videregående
uddannelsesinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, organisationer med ansvar for et
volontørprogram eller organisationer, der er vært for praktikanter (artikel 15)
Den fælles holdning gør godkendelsesproceduren for forskningsorganisationerne fakultativ og
indfører en fakultativ godkendelsesprocedure for videregående uddannelsesinstitutioner,
uddannelsesinstitutioner, organisationer med ansvar for et volontørprogram eller
organisationer, der er vært for praktikanter. Indfører en medlemsstat sådanne procedurer,
lettes indrejse.
Særlige betingelser for praktikanter (artikel 13)
Den fælles holdning indfører en begrænsning om, at ansøgerne skal have opnået en
videregående uddannelse inden for de to år, der går forud for ansøgningsdatoen, eller følge et
studieprogram, der fører til en videregående uddannelse. Den giver også medlemsstaterne
mulighed for at kræve, at praktikopholdet skal være inden for samme område og på samme
kvalifikationsniveau som den opnåede videregående uddannelse eller det studieprogram, der
følges.
Gyldighedsperioden for tilladelser (artikel 18)
Den fælles holdning fastsætter en gyldighedsperiode for tilladelser for studerende og forskere,
der er omfattet af programmer på mindst to år (i stedet for ét år for ansøgere, der ikke er
omfattet af programmerne). Kommissionens forslag indeholder ikke en længere
gyldighedsperiode for tilladelser for studerende og forskere, der er omfattet af programmerne,
undtagen i forbindelse med mobilitet inden for EU.
Grunde til afslag (artikel 20)
Den fælles holdning tilpasser i vid udstrækning afslagsgrundene efter bestemmelserne i
direktivet om virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (i det følgende
DA
3
DA
kom (2013) 0151 - Ingen titel
1616936_0004.png
benævnt "udstationeringsdirektivet")
1
. Samtidig tilføjes der i holdningen en grund, som giver
medlemsstaterne mulighed for at afvise en ansøgning, når medlemsstaten har bevis for eller
alvorlige og objektive grunde til at fastslå, at tredjelandsstatsborgeren vil opholde sig i
medlemsstaten med andre formål end dem, på grundlag af hvilke den pågældende ansøger om
indrejse (artikel 20, stk. 2, litra f). Både Kommissionen og Europa-Parlamentet havde
forbehold med hensyn til sidstnævnte bestemmelse, som i sidste ende blev accepteret og
ledsaget af følgende erklæring fra de to institutioner:
Europa-Parlamentet og Kommissionen forstår direktivets artikel 20, stk. 2, litra f),
således, at medlemsstaterne kun kan give afslag på en ansøgning fra sag til sag
under hensyntagen til de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for
tredjelandsstatsborgeren, til proportionalitetsprincippet og på grundlag af
dokumentation eller tungtvejende og objektive årsager. Kommissionen vil sikre sig,
at medlemsstaterne implementerer denne bestemmelse på linje med denne
fortolkning, når de gennemfører direktivet i national ret, og vil underrette
Parlamentet og Rådet herom som led i sine forpligtelser i henhold til artikel 39.
Europa-Parlamentet og Kommissionen mener ikke, at medtagelsen af denne
bestemmelse i dette direktiv må danne præcedens for kommende instrumenter om
lovlig migration.
Grunde til inddragelse af eller afslag på forlængelse af en tilladelse (artikel 21)
I lighed med afslagsgrundene tilpasser den fælles holdning i vid udstrækning grundene til
inddragelse af eller afslag på forlængelse efter bestemmelserne i udstationeringsdirektivet.
Ligebehandling (artikel 22)
Selv om den fælles holdning giver medlemsstaterne mulighed for at gøre tildelingen af
familieydelser til forskere afhængig af en minimumslængde for opholdet (endnu en gang i
overensstemmelse med udstationeringsdirektivet), afspejler den samlet set stadig formålet
med Kommissionens forslag om at tydeliggøre, hvilke rettigheder til ligebehandling de
forskellige kategorier, der er omfattet af omarbejdningen, er berettiget til baseret på direktivet
om en kombineret tilladelse
2
.
Studerendes økonomiske virksomhed (artikel 24)
Den fælles holdning øger det antal timer, som studerende som minimum har ret til at arbejde
pr. uge, til 15 (en stigning i forhold til de 10 timer pr. uge i direktiv 2004/114/EF, men færre
end de 20 timer pr. uge, som Kommissionen havde foreslået). Den fælles holdning ændrer
ikke ved den foreslåede udeladelse i Kommissionens forslag, for så vidt angår den
bestemmelse i direktiv 2004/114/EF, der tillader medlemsstaterne at nægte adgang til
arbejdsmarkedet i det første år af opholdet.
1
2
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU af 15. maj 2014 om indrejse- og
opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (EUT L 157 af
27.5.2014, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt
ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde
på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har
lovligt ophold i en medlemsstat (EUT L 343 af 23.12.2011, s. 1).
DA
4
DA
kom (2013) 0151 - Ingen titel
Jobsøgning/etablering af virksomhed for studerende, der har afsluttet studier, og
forskere, der har afsluttet forskning (artikel 25)
Den fælles holdning begrænser perioden til jobsøgning/etablering af virksomhed til ni
måneder. Den giver også medlemsstaterne mulighed for at kræve, at den beskæftigelse, som
en tredjelandsstatsborger søger, eller den virksomhed, som vedkommende er i færd med at
etablere, svarer til niveauet for den gennemførte forskning eller de gennemførte studier. For så
vidt angår studerende, giver den fælles holdning medlemsstaterne mulighed for kun at
anvende disse bestemmelser for ansøgere, der har opnået et minimumsniveau af akademisk
grad (som ikke må være højere end niveau 7 i den europæiske referenceramme for
kvalifikationer, dvs. kandidatniveau).
Mobilitet inden for EU (artikel 27-32)
Den fælles holdning indeholder kun bestemmelser vedrørende mobilitet inden for EU for
studerende og forskere i modsætning til Kommissionens forslag, der også indeholder sådanne
bestemmelser
for
lønnede
praktikanter.
Den
fælles
holdning
indfører
"meddelelsesproceduren" (som i udstationeringsdirektivet), en forenklet procedure, hvorved
studerende og forskere kan flytte til en anden medlemsstat på grundlag af tilladelsen i den
første medlemsstat.
For forskere finder denne procedure anvendelse på kortvarig mobilitet (op til 180 dage, jf.
artikel 28). For mobilitet, der går ud over denne periode (artikel 29), kan medlemsstaten
anvende enten meddelelsesproceduren eller alternativt en ansøgningsprocedure.
Forskeres familiemedlemmer har ret til at ledsage forskeren på grundlag af de samme regler
(artikel 30).
Den fælles holdning begrænser de studerendes mobilitet inden for EU til studerende, der er
omfattet af et program, som inkluderer mobilitetsforanstaltninger, men forlænger samtidig
varigheden af opholdet i den anden medlemsstat til op til 360 dage (artikel 31).
Proceduremæssige garantier (artikel 34)
Den fælles holdning fastsætter en maksimal frist på 90 dage for medlemsstaterne til at træffe
beslutning om ansøgninger, undtagen når indrejseproceduren vedrører en godkendt
værtsorganisation. I så fald er fristen på 60 dage.
4.
K
ONKLUSION
Til trods for de ændringer, som den fælles holdning indeholder, opfylder teksten til den fælles
holdning Kommissionens oprindelige målsætning om at gøre EU mere attraktiv for de
pågældende kategorier og at gøre de retlige rammer for deres indrejse og ophold mere klare
og gennemsigtige. Teksten til den fælles holdning er i det væsentlige og i vidt omfang på linje
med Kommissionens forslag, og Kommissionen kan derfor give sin støtte hertil.
DA
5
DA