Retsudvalget 2013-14
KOM (2013) 0173
Offentligt
1377985_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Europaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
4. juni 2014
Politikontoret
Lene Steen
2014-0032-1315
1184345
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 4 KOM (2013) 0173, som Fol-
ketingets Europaudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2014.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Adelsteen (DF).
Karen Hækkerup
/
Louise Falkenberg
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 4 KOM (2013) 0173 fra Folketingets Europaudvalg:
”I forbindelse med svar på spørgsmål 2 ad KOM (2013) 0173
skriver ministeren, at "en evt. parallelaftale om Europol-
forordningen vil først kunne indgås, når forhandlingerne om
forordningen er afsluttet." Ministeren bedes oplyse, hvor i trak-
taten dette er hjemlet?”
Svar:
Med den foreslåede forordning om Europol erstattes det nuværende Euro-
pol med et nyt EU-agentur. Det vil i praksis ikke være muligt at indgå en
aftale om deltagelse i dette agentur, før retsgrundlaget for agenturet er på
plads. En eventuel parallelaftale om Europol vil derfor først kunne indgås,
når forhandlingerne af forordningsforslaget om Europol er afsluttet.
2