Miljøudvalget 2013
KOM (2013) 0239
Offentligt
1451906_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 25.4.2013
COM(2013) 239 final
2013/0127 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om accept af ændring af artikel 25 og 26 i konventionen om beskyttelse og udnyttelse af
grænseoverskridende vandløb og internationale søer
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451906_0002.png
BEGRUNDELSE
UNECE-konventionen om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og
internationale søer udgør en retlig ramme for samarbejde om fælles vandressourcer i UNECE-
regionen gennem integreret forvaltning af vandressourcerne. Den har til formål at fastlægge
en ramme for bi- og multilateralt samarbejde med henblik på at forebygge og bekæmpe
forurening af grænseoverskridende vandløb og sikre en rationel udnyttelse af vand af
medlemsstaterne i De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa ("UNECE")
Konventionen blev undertegnet på vegne af Det Europæiske Fællesskab den 18. marts 1992 i
Helsinki og godkendt ved Rådets afgørelse 95/308/EF af 24. juli 1995.
Under partsmødet i for konventionen om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende
vandløb og internationale søer i 2003 gav konventionens parter udtryk for ønsket om at give
stater uden for UNECE-regionen mulighed for at blive parter i konventionen med henblik på
at fremme samarbejdet om vandområder på verdensplan. Der er allerede skabt præcedens for
denne fremgangsmåde ved åbne en række UNECE-miljøkonventioner for stater uden for
UNECE-regionen. Disse omfatter konventionen om adgang til klage og domstolsprøvelse på
miljøområdet og konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af
landegrænserne samt protokollen om civilretligt ansvar og erstatning for skader forårsaget af
grænseoverskridende virkninger af industriulykker på grænseoverskridende vandområder.
Partsmødet i 2003 vedtog ændringen, der tillader enhver FN-medlemsstat at tiltræde
konventionen efter godkendelse på partsmødet. Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater som parter til konventionen deltog i mødet og støttede vedtagelsen af
ændringen. Ændringen træder i kraft, når alle stater og organisationer, der var parter i
konventionen den 28. november 2003, har godkendt den.
Når ændringen er trådt i kraft, vil konventionen være af særlig vigtighed for lande, der
grænser op til UNECE-regionen, såsom Afghanistan, Kina, Den Islamiske Republik Iran og
visse centralasiatiske stater. Nogle af disse stater har udtrykt interesse for at tiltræde
konventionen. Deres deltagelse i konventionen vil være fordelagtig i forhold til at fremme
samarbejdet om forvaltning af grænseoverskridende vandområder, navnlig i lyset af det
voksende pres fra klimaændringer, ørkendannelse samt betydningen af adgangen til vand for
stabilitet og sikkerhed.
Efter vedtagelsen af ændringen i 2003 har størstedelen af parterne i konventionen allerede
formelt accepteret den. EU er en af de få parter i konventionen, der stadig mangler at
acceptere ændringen.
På baggrund af ovenstående er det på nuværende tidspunkt hensigtsmæssigt for Den
Europæiske Union at acceptere ændringen for at åbne op for konventionen på verdensplan og
åbne for tiltrædelse fra lande uden for UNECE, der måtte ønske det.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451906_0003.png
2013/0127 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om accept af ændring af artikel 25 og 26 i konventionen om beskyttelse og udnyttelse af
grænseoverskridende vandløb og internationale søer
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192,
stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse
1
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
(2)
Unionen er part i konventionen om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende
vandløb og internationale søer efter dens godkendelse i 1995
2
.
I konventionen fastlægges hovedsagelig en ramme for bi- og multilateralt samarbejde
med henblik på at forebygge og bekæmpe forurening af grænseoverskridende vandløb
og sikre en rationel udnyttelse af vand af medlemsstaterne i De Forenede Nationers
Økonomiske Kommission for Europa
Under partsmødet for konventionen om beskyttelse og udnyttelse af
grænseoverskridende vandløb og internationale søer i 2003 gav konventionens parter
udtryk for ønsket om at give stater uden for UNECE-regionen mulighed for at blive
parter i konventionen med henblik på at fremme samarbejdet om vandområder på
verdensplan.
Andre UNECE-miljøkonventioner (f.eks. konventionen om adgang til klage og
domstolsprøvelse på miljøområdet og konventionen om vurdering af virkningerne på
miljøet på tværs af landegrænserne) er åbne for stater uden for UNECE-området.
Det Europæiske Fællesskab deltog i partsmødet i 2003, som vedtog ændringen, der
tillader enhver FN-medlemsstat at tiltræde konventionen efter godkendelse på
partsmødet.
Ændringen træder i kraft, når alle stater og organisationer, der var parter i
konventionen den 28. november 2003, har godkendt den.
Ændringen bør godkendes på Den Europæiske Unions vegne —
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
2
EUT C […] af ]…], s. […].
EFT L 186 af 5.8.1995, s. 42-43.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Ændringen af artikel 25 og 26 i konventionen om beskyttelse og udnyttelse af
grænseoverskridende vandløb og internationale søer (i det følgende benævnt "ændringen"),
der åbner for alle FN-medlemsstaters tiltrædelse til konventionen, og som blev vedtaget på det
tredje partsmøde, accepteres hermed på Unionens vegne.
Teksten til ændringen er knyttet som bilag til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet udpeger den person, der på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til
at deponere det acceptinstrument vedrørende ændringen, der er omhandlet i konventionens
artikel 21, stk. 4, med henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke til at blive
bundet af ændringen.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1451906_0005.png
BILAG
ÆNDRING TIL KONVENTIONEN OM VAND
a) I konventionens artikel 25 indsættes et nyt stykke efter stk. 2 med følgende ordlyd:
"3. Enhver stat, som ikke er nævnt i stk. 2, der er medlem af De Forenede Nationer, kan
tiltræde konventionen efter godkendelse fra partsmødet. I en sådan stats tiltrædelsesinstrument
skal denne fremsætte en erklæring, hvoraf det fremgår, at den har opnået godkendelse af sin
tiltrædelse til konventionen fra partsmødet, og angive datoen for modtagelse af godkendelsen.
Anmodning om tiltrædelse fra medlemmer af De Forenede Nationer tages ikke i betragtning
på partsmødet, før dette stykke er trådt i kraft for alle de stater og organisationer, der var
parter i konventionen den 28. november 2003".
De resterende stykker omnummereres i overensstemmelse hermed.
b) I artikel 26, stk. 3, efter "er nævnt i artikel 23" indsættes ordene "eller i artikel 25, stk. 3".
DA
5
DA