Miljøudvalget 2013
KOM (2013) 0516
Offentligt
1281401_0001.png
EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALSEKRETARIAT
Bruxelles, den 18.9.2013
SG-Greffe(2013) D/ 14467
Folketinget
Folketinget Internationale Sekretariat
Christiansborg,
DK-1240 Copenhagen K.
Fremsendelse i henhold til protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske
Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
Vedr.: COM(2013) 516 final, 11.7.2013
Kommissionen skal herved meddele, at alle sprogversionerne af ovennævnte udkast til
lovgivningsmæssig retsakt er blevet sendt til medlemsstaternes nationale parlamenter og disses kamre.
Ved nærværende brev indledes proceduren i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet.
Inden otte uger
1
fra dette brevs dato kan De sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen en begrundet udtalelse om, hvorfor De mener, at det pågældende udkast ikke er i
overensstemmelse med nærhedsprincippet.
På generalsekretærens vegne
Jordi AYET PUIGARNAU
Direktør
1
Perioden mellem den 1. og 31. august medregnes ikke i otteugers perioden.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel.
Telephone: (32-2) 299 11 11.