Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14
KOM (2013) 0550
Offentligt
1368806_0001.png
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN
Besvarelse af spørgsmål 6 alm. del stillet af Europaudvalget den 14.
april 2014 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V).
Spørgsmål:
Hvad er regeringens holdning til Honour All Cards Rule?
Svar:
Den såkaldte Honour All Cards Rule medfører, at en indløser kan stille
krav om, at en forretning, hvis denne ønsker at modtage ét betalingskort
inden for en given kortordning (fx MasterCard), skal modtage alle beta-
lingskort inden for samme kortordning. Det betyder i praksis, at hvis en
forretning ønsker at modtage de billigste betalingskort inden for en given
kortordning, er forretningen tvunget til også at modtage firmakort og så-
kaldte platin- og guldkort, som er væsentligt dyrere at modtage for forret-
ningen.
Artikel 10 indfører et forbud mod den såkaldte Honour All Cards Rule.
Bestemmelsen medfører således, at indløsere ikke kan påtvinge forretnin-
ger at modtage dyre betalingskort inden for en given kortordning. Dette
kan bidrage til en øget konkurrence, både blandt kortselskaber og indløse-
re, idet forretningerne får større valgfrihed til at vælge de betalingskort,
som er mest hensigtsmæssige for den pågældende forretning og har den
laveste pris.
Det nødvendiggør naturligvis, at oplysninger om, hvilke kort der modta-
ges, tydeligt skal angives af forretningen, således at forbrugeren på for-
hånd ved, hvilke betalingskort der modtages, hvilket forordningen også
stiller krav om.
På den baggrund støtter regeringen forordningens artikel 10 om et forbud
mod Honour All Cards Rule.
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
Fax
CVR-nr
33 92 33 50
33 12 37 78
10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
evm@evm.dk
www.evm.dk