Europaudvalget 2013
KOM (2013) 0612
Offentligt
1452239_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 2.9.2013
COM(2013) 612 final
2013/0300 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede Udvalg, der
er oprettet i henhold til artikel 11 i aftalen mellem Den Europæiske Union og
Republikken Moldova om beskyttelse af geografiske betegnelser for
landbrugsprodukter og fødevarer, for så vidt angår vedtagelsen af Det Blandede
Udvalgs forretningsorden
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452239_0002.png
BEGRUNDELSE
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om beskyttelse af
geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, som trådte i kraft den 1. april
2013, fastsætter i artikel 11, at der oprettes et blandet udvalg. Det Blandede Udvalg har til
formål at overvåge aftalens udvikling og intensivere samarbejdet og dialogen om geografiske
betegnelser mellem EU og Republikken Moldova.
I henhold til artikel 11, stk. 2, i aftalen fastlægger Det Blandede Udvalg sin egen
forretningsorden. Denne forretningsorden bør baseres på det udkast til Det Blandede Udvalgs
afgørelse, der er knyttet som bilag til afgørelsen. De foreslåede regler er allerede vedtaget af
myndighederne i Republikken Moldova og følger standardteksten til denne type aftaler.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452239_0003.png
2013/0300 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede Udvalg, der
er oprettet i henhold til artikel 11 i aftalen mellem Den Europæiske Union og
Republikken Moldova om beskyttelse af geografiske betegnelser for
landbrugsprodukter og fødevarer, for så vidt angår vedtagelsen af Det Blandede
Udvalgs forretningsorden
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,
sammenholdt med artikel 218, stk. 9,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om beskyttelse af
geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer
1
(i det følgende benævnt
"aftalen") trådte i kraft den 1. april 2013
2
.
I henhold til artikel 11 i aftalen er der oprettet et blandet udvalg, som blandt andet skal
sikre, at aftalen anvendes korrekt.
I henhold til aftalens artikel 11, stk. 2, fastlægger Det Blandede Udvalg sin egen
forretningsorden.
Unionens holdning i Det Blandede Udvalg, for så vidt angår vedtagelsen af dette
udvalgs forretningsorden, bør baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til
nærværende afgørelse —
(2)
(3)
(4)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede Udvalg, der er
oprettet i henhold til artikel 11 i aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken
Moldova om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, for
så vidt angår vedtagelsen af dette udvalgs forretningsorden, baseres på det udkast til Det
Blandede Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.
Unionens repræsentanter i Det Blandede Udvalg kan vedtage mindre ændringer af udkastet til
afgørelse, uden at Rådet skal træffe yderligere afgørelser.
Artikel 2
Udvalgets afgørelse offentliggøres efter vedtagelsen i
Den Europæiske Unions Tidende
.
1
2
EUT L 10 af 15.1.2013, s. 1.
EUT L 61 af 5.3.2013, s. 1.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452239_0005.png
BILAG
Udkast til
AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG
af …
om vedtagelse af udvalgets forretningsorden
DET BLANDEDE UDVALG HAR —
under henvisning til aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om
beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, særlig artikel 11, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Aftalen trådte i kraft den 1. april 2013 —
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Delegationsledere
1.
Den Europæiske Union og Republikken Moldova (i det følgende benævnt "parterne")
udpeger hver en delegationsleder, der skal være kontaktperson i alle spørgsmål, som
udvalget beskæftiger sig med.
Hver delegationsleder kan uddelegere alle eller en del af delegationslederens funktioner til
en udpeget stedfortræder, hvorefter alle henvisninger til delegationslederen også skal
forstås som henvisninger til den udpegede stedfortræder.
Artikel 2
Formandskab
2.
1.
2.
Udvalgets formandskab varetages for en periode på et kalenderår skiftevis af hver parts
delegationsleder.
Formandskabet varetager udvalgets sekretariatsopgaver.
Artikel 3
Møder
1.
Formandskabet fastsætter efter aftale med den anden delegationsleder tider og steder, eller
i tilfælde af videokonferencer, de tekniske forhold for møder. Formandskabet og den anden
delegationsleder skal, når de aftaler tid og sted for mødet, overholde kravet om, at et møde
skal holdes inden for 90 dage.
Hvis begge parter er enige, kan møder i Det Blandede Udvalg overværes af eksperter, som
kan fremkomme med ønskede specifikke oplysninger.
Medmindre der træffes anden afgørelse, er udvalgets møder ikke offentlige.
Artikel 4
Korrespondance
2.
3.
1.
Al korrespondance til og fra udvalget sendes til udvalgets formandskab. Formandskabet
sender en kopi af al korrespondance angående udvalget til den anden delegationsleder, til
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
lederen af Republikken Moldovas mission i Bruxelles og til lederen af EU's delegation i
Chisinau.
2.
Korrespondance mellem formandskabet og den anden delegationsleder kan have enhver
skriftlig form, herunder e-mail.
Artikel 5
Dagsorden for møderne
1.
Formandskabet udarbejder et udkast til dagsorden før et møde. Udkastet til dagsordenen
sendes til den anden delegationsleder senest 20 arbejdsdage før mødets begyndelse. Det
udkast til dagsorden, der omdeles af formandskabet, skal indeholde ethvert spørgsmål, der
er omfattet af aftalens artikel 11, stk. 3, og valgt af formandskabet.
Delegationslederne kan anmode om behandling af yderligere spørgsmål, der er omfattet af
artikel 11, stk. 3, mindst 10 arbejdsdage før mødets begyndelse, som formandskabet skal
opføre på udkastet til dagsordenen.
Formandskabet leverer et endeligt udkast til dagsordenen til den anden delegationsleder
senest fem arbejdsdage før mødets begyndelse.
Dagsordenen vedtages i fællesskab af formandskabet og den anden delegationsleder ved
hvert mødes begyndelse. Andre spørgsmål end dem, der allerede er opført på udkastet til
dagsordenen, kan opføres på dagsordenen, hvis formandskabet og den anden
delegationsleder er enige herom.
Artikel 6
Vedtagelse af instrumenter
2.
3.
4.
1.
2.
Udvalgets afgørelser som omhandlet i aftalens artikel 11, stk. 2, sendes til parterne og skal
være underskrevet af formandskabet og den anden delegationsleder.
Hver part kan vedtage at offentliggøre enhver af udvalgets afgørelser.
Artikel 7
Skriftlig procedure
1.
2.
Udvalget træffer afgørelse ved en skriftlig procedure, hvis formandskabet og den anden
delegationsleder er enige herom.
Den delegationsleder, der foreslår anvendelse af den skriftlige procedure, forelægger
udkastet til afgørelse for den anden delegationsleder. Den anden delegationsleder angiver i
sit svar, om han/hun accepterer udkastet eller ej, foreslår eventuelle ændringer eller ønsker
mere betænkningstid. Hvis udkastet vedtages, skal det færdigbehandles i henhold til artikel
6, stk. 1.
Artikel 8
Referat
1.
Formandskabet udarbejder et udkast til referat af hvert møde og forelægger referatet for
den anden delegationsleder senest 20 arbejdsdage efter mødet. I referatudkastet anføres de
henstillinger, der blev fremsat, og eventuelle dragne konklusioner. Den anden
delegationsleder godkender udkastet eller forelægger forslag til ændringer. Når der er
opnået enighed om referatudkastet, underskriver formandskabet og den anden
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
delegationsleder to originaleksemplarer. Formandskabet og den anden delegationsleder
opbevarer hver et originaleksemplar af referatet.
2.
Kan der ikke opnås enighed om referatet, inden der indkaldes til næste møde, registreres
det udkast, som formandskabet har udarbejdet, i referatet, hvortil de forslag til ændringer,
som den anden delegationsleder har forelagt, vedlægges som bilag.
Artikel 9
Omkostninger
Hver part bærer selv de udgifter, som dens deltagelse i udvalgets møder medfører.
Artikel 10
Fortrolighed
Udvalgets arbejde er fortroligt.
DA
7
DA