Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015
KOM (2013) 0627
Offentligt
1555830_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 2.10.2015
COM(2015) 489 final
2013/0309 (COD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
vedrørende
Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om foranstaltninger vedrørende åben internetadgang og om ændring af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og
brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om
roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen
(EØS-relevant tekst)
DA
DA
kom (2013) 0627 - Ingen titel
2013/0309 (COD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
vedrørende
Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om foranstaltninger vedrørende åben internetadgang og om ændring af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og
brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om
roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen
(EØS-relevant tekst)
1.
B
AGGRUND
12.9.2013
21.1.2014
3.4.2014
1.10.2015.
Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument
COM(2013) 0627 final – 2013/0309 (COD)):
Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg:
Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget:
Rådets holdning vedtaget:
2.
F
ORMÅL MED
K
OMMISSIONENS FORSLAG
Forslagets formål er at arbejde hen imod et indre marked for elektronisk kommunikation. Det
bør gøre det muligt for borgere og virksomheder at tilgå elektroniske
kommunikationstjenester, uanset hvor i EU disse bliver udbudt, uden restriktioner på tværs af
grænser eller urimelige ekstraomkostninger. Det bør også gøre det muligt for virksomheder,
der leverer elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, at levere og drive disse, uanset hvor
de er etableret, eller hvor i EU deres kunder befinder sig.
Kommissionens forslag indeholdt bestemmelser til at håndtere specifikke flaskehalse, som
stod i vejen for udviklingen af det indre marked for elektronisk kommunikation. Det indeholdt
navnlig bestemmelser om etablering af en fælles EU-tilladelse for grænseoverskridende
udbydere, koordinering af frekvenstildeling, harmonisering af adgangsprodukter, der er
nødvendige for at udbyde elektronisk kommunikation, harmonisering af regler, der sikrer
åbne internet, harmonisering af regler om beskyttelse af slutbrugere, gennemførelse af
foranstaltninger til udfasning af roaminggebyrer og ændring af forvaltningen af
Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation.
DA
2
DA
kom (2013) 0627 - Ingen titel
3.
B
EMÆRKNINGER TIL
R
ÅDETS HOLDNING
Rådets klare holdning var at begrænse forslagets anvendelsesområde til netneutralitet og
roaming, hvilket blev bekræftet i forhandlingerne med Europa-Parlamentet. Det skal
bemærkes, at det af strategien for det digitale indre marked, som Kommissionen
offentliggjorde den 6. maj 2015, tydeligt fremgår, at spørgsmålet om frekvenser vil indgå i
den revision af telekommunikationsområdet, som planlægges fremlagt i 2016. Det er derfor
acceptabelt at begrænse omfanget af udkastet til roaming og netneutralitet. Med denne tilgang
tages der højde for de klare indikationer i Det Europæiske Råds konklusioner af 26. juni 2015,
hvori vigtigheden understreges af alle aspekter af Kommissionens strategi og af at efterstræbe
en ambitiøs reform af rammeforskrifterne for telekommunikation, herunder koordinering af
frekvensressourcer, mere effektivt.
Rådets holdning udtrykker overordnet støtte til de væsentlige elementer i Kommissionens
forslag, nemlig at afskaffe detailroamingtillæg, sikre åben internetadgang og muliggøre
innovative tjenesteydelser. Rådet udtrykker imidlertid visse ændringer, hvad angår opnåelsen
af disse mål. Ændringerne indebærer, at der skal fastsættes en klar slutdato for
roaminggebyrer, og at bæredygtigheden af en sådan afskaffelse samtidig sikres, især ved at
time revisionen af engrosmarkederne for roaming og ved at etablere en hensigtsmæssig
mekanisme til at håndtere undtagelsestilfælde og specifikke tilfælde, hvor nationale
gebyrstrukturer, der ikke er bæredygtige, eventuelt består efter revisionen af
engrosmarkederne.
(Disse
detaljer
skal
præciseres
i
Kommissionens
gennemførelsesforanstaltninger).
Med hensyn til det åbne internet bemærker Kommissionen, at Rådet er enig i målet med
udkastet til forordning, nemlig at knæsætte alle EU-borgeres ret til at tilgå det internetindhold,
som de ønsker, uden at de udsættes for diskrimination. Samtidig præciseres det i Rådets
holdning, at en ensartet behandling af internettrafikken giver rimelig mulighed for daglig
trafikstyring på grundlag af begrundede objektive tekniske krav og uafhængigt af trafikkens
oprindelse eller bestemmelsessted. Desuden indeholder Rådets holdning et forbud mod
blokering, bremsning og diskrimination mod specifikt indhold, tjenester eller applikationer
eller kategorier heraf med tre snævert afgrænsede nødvendige undtagelser, nemlig
overholdelse af EU’s eller national lovgivning eller foranstaltninger, hvorved sådanne love
gennemføres, og netsikkerhed samt håndtering af midlertidige eller ekstraordinære
overbelastninger af nettet.
I Rådets holdning fastsættes det desuden, at andre tjenester end internetadgangstjenester, der
er optimeret til et bestemt indhold, bestemte applikationer eller tjenester, kan ydes på visse
betingelser. Betingelserne lyder, at optimering skal være nødvendig for at overholde
kvalitetskravene for det relevante indhold eller de relevante applikationer eller tjenester, at
disse ikke må markedsføres eller kunne anvendes som erstatning for internetadgangstjenester,
at der er tilstrækkelig kapacitet til rådighed, og at leveringen af dem ikke går ud over
kvaliteten af slutbrugernes internetadgangstjenester.
De kompetente regulerende myndigheder vil have ansvar for og forpligtelse til gennem
overvågning og håndhævelse at sikre, at forordningens bestemmelser overholdes, og at
slutbrugernes rettigheder, herunder udbydere af indhold, tjenester og applikationer, ikke
svækkes.
Denne afbalancerede tilgang beskytter kvaliteten af internetadgangstjenester, men hæmmer
ikke innovationen. Endelig knæsætter forslaget visse slutbrugerrettigheder, som er
nødvendige for at anvende bestemmelserne om roaming og netneutralitet effektivt.
Kommissionen støtter disse resultater.
DA
3
DA
kom (2013) 0627 - Ingen titel
Efter de uformelle trepartsdrøftelser den 23. marts 2015, den 21. april 2015, den 2. juni 2015
og den 29. juni 2015 er Parlamentet og Rådet nået til foreløbig politisk enighed om teksten.
Den politiske enighed blev bekræftet af Rådet den 8. juli 2015, og den 1. oktober 2015 vedtog
Rådet sin førstebehandlingsholdning.
4.
K
ONKLUSION
Da alle ændringer til Kommissionens forslag blev drøftet under de uformelle
trepartsdrøftelser, kan Kommissionen acceptere de ændringer, som Rådet vedtog i sin
førstebehandlingsholdning.
DA
4
DA