Europaudvalget 2013
KOM (2013) 0673
Offentligt
1452295_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 1.10.2013
COM(2013) 673 final
2013/0321 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri
bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som
kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452295_0002.png
BEGRUNDELSE
Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer (i det følgende
benævnt "aftalen") blev undertegnet den 21. juni 1999 og trådte i kraft den 1. juni 2002.
Dette forslag udgør det retlige instrument for indgåelsen af en protokol til aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund
på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens
deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union (i
det følgende benævnt "protokollen").
I henhold til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse skal Republikken Kroatien tiltræde
de internationale aftaler, der er undertegnet eller indgået af Den Europæiske Union og dens
medlemsstater ved indgåelse af en protokol til disse aftaler.
Den 24. september 2012
1
bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med
Det Schweiziske Forbund med henblik på indgåelse af den relevante protokol.
Forhandlingerne med Det Schweiziske Forbund blev afsluttet med parafering af protokollen
til aftalen.
Den foreslåede protokol gør Republikken Kroatien til kontraherende part i aftalen og
forpligter EU til at fremlægge den autentiske udgave af aftalen på det nye officielle EU-sprog.
Kommissionen har vurderet resultaterne af forhandlingerne til at være tilfredsstillende og
anmoder Rådet om at vedtage vedlagte afgørelse om indgåelse af protokollen.
Rådet anmodes om at indgå protokollen efter godkendelse fra Europa-Parlamentet.
1
Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger med Det Schweiziske
Forbund om tilpasningen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den
ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer for så vidt
angår Kroatiens deltagelse som kontraherende part med henblik på udvidelsen af Den Europæiske
Union (Rådets dok. 12864/12, LIMITED).
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452295_0003.png
2013/0321 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri
bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som
kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217,
sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit,
under henvisning til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
I henhold til Rådets afgørelse XXX af […]
2
blev protokollen til aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske
Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med
Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets
tiltrædelse af Den Europæiske Union undertegnet den [….] med forbehold af dens
senere indgåelse.
I henhold til artikel 6, stk. 2, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse vedtages
Republikken Kroatiens tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om
fri bevægelighed for personer på grundlag af en protokol til aftalen, som indgås
mellem Rådet, der handler på Unionens vegne og træffer afgørelse med enstemmighed
på medlemsstaternes vegne, og Det Schweiziske Forbund.
Protokollen bør derfor godkendes på vegne af Den Europæiske Union —
(2)
(3)
2
EUT L …., s. ….
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene
side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i
forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets
tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Den Europæiske Unions og dens
medlemsstaters vegne.
Teksten til protokollen er knyttet som bilag til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet udpeger den person, der på Den Europæiske Unions og dens
medlemsstaters vegne er beføjet til at give meddelelse i henhold til protokollens artikel 6 med
henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters samtykke til at blive
bundet af aftalen.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen
.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452295_0005.png
BILAG
Protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den
ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for
personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i
medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union.
Den Europæiske Union
og
Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark,
Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik,
Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik,
Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet
Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig,
Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den
Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland,
i det følgende benævnt "medlemsstaterne",
på den ene side
og
Det Schweiziske Forbund,
i det følgende benævnt "Schweiz",
på den anden side,
i det følgende benævnt "de kontraherende parter",
som henviser til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri
bevægelighed for personer (i det følgende benævnt "aftalen"), som trådte i kraft den 1. juni
2002,
som henviser til protokollen af 26. oktober 2004 til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund
på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Den Tjekkiske
Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken
Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse som kontraherende parter i medfør af
deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "protokollen af 2004"),
som trådte i kraft den 1. april 2006,
som henviser til protokollen af 27. maj 2008 til aftalen af 21. juni 1999 mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund
på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken
Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter i medfør af deres tiltrædelse af
Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "protokollen af 2008"), som trådte i kraft den
1. juni 2009,
som henviser til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. juli 2013,
som tager i betragtning, at Republikken Kroatien bør blive kontraherende part i aftalen,
er blevet enige om følgende bestemmelser:
Artikel 1
1. Republikken Kroatien bliver hermed kontraherende part i aftalen.
2. Ved denne protokols ikrafttræden bliver aftalens bestemmelser bindende for Kroatien på
samme måde som for de nuværende kontraherende parter i aftalen på de i denne protokol
fastlagte vilkår og betingelser.
Artikel 2
Der foretages følgende ændringer i aftalens korpus og bilag I hertil:
a) Kroatien tilføjes til listen over kontraherende parter sammen med Den Europæiske Union
og dens medlemsstater.
b) I artikel 10 i aftalen indsættes stk. 1c, 2c, 3c, 4d, 4e og 5c efter de tilsvarende stk. 1b, 2b,
3b, 4c og 5b:
"1c. Schweiz kan indtil to år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse
med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part opretholde kvantitative
begrænsninger i antallet af arbejdstagere, der er beskæftiget i Schweiz, og antallet af
selvstændige, som er statsborgere i Kroatien, i forbindelse med to kategorier af ophold,
nemlig ophold af en varighed på over fire måneder, men under ét år, og ophold af en varighed
på mindst ét år. Ophold på under fire måneder underlægges ikke kvantitative begrænsninger.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452295_0007.png
Inden udløbet af ovennævnte overgangsperiode undersøger det blandede udvalg, hvorledes
overgangsperioden for statsborgere i Kroatien er forløbet på grundlag af en rapport fra
Schweiz. Ved afslutningen af undersøgelsen og ikke senere end udgangen af nævnte periode
giver Schweiz det blandede udvalg meddelelse om, hvorvidt landet fortsat vil anvende
kvantitative begrænsninger for arbejdstagere, der er beskæftiget i Schweiz. Schweiz har ret til
at anvende sådanne foranstaltninger indtil fem år efter ovennævnte protokols ikrafttræden.
Hvis Schweiz ikke giver førnævnte meddelelse, udløber overgangsperioden ved udgangen af
den i første afsnit nævnte toårsperiode.
Ved udløbet af overgangsperioden som defineret i dette afsnit ophæves alle kvantitative
begrænsninger, der finder anvendelse på statsborgere i Kroatien. Kroatien har ret til i samme
periode at indføre samme kvantitative begrænsninger for schweiziske statsborgere."
"2c. Schweiz og Kroatien kan indtil to år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i
forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part for arbejdstagere
fra en af disse kontraherende parter, der er beskæftiget på deres område, opretholde kontrol
med fortrinsbehandlingen af arbejdstagere, der integreres på det lovlige arbejdsmarked, og
løn- og arbejdsvilkår for statsborgere fra den anden kontraherende part. Samme kontrol kan
opretholdes for personer, der leverer ydelser, jf. denne aftales artikel 5, stk. 1, inden for
følgende fire sektorer: agerbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, herunder tilknyttede brancher,
overvågningsvirksomhed og rengøringsvirksomhed (NACE-kode
3
01.41, 45.1-4, 74.60 og
74.70). Schweiz giver i de overgangsperioder, der er nævnt i stk. 1c, 2c, 3c og 4d, fortrinsret
til arbejdstagere, der er statsborgere i Kroatien, frem for arbejdstagere, der ikke er
statsborgere i EU- eller EFTA-landene, for så vidt angår adgangen til landets arbejdsmarked.
Leverandører af tjenesteydelser, som er liberaliseret i kraft af en specifik aftale om levering af
tjenesteydelser mellem de kontraherende parter (herunder aftalen om visse aspekter af
offentlige indkøb, såfremt denne omfatter levering af tjenesteydelser), underkastes ikke
kontrollen med fortrinsretten for arbejdstagere, der er integreret på det lovlige arbejdsmarked.
I samme tidsrum kan kravene om kvalifikationer for at få en opholdstilladelse på under fire
måneder
4
og for leverandører af tjenesteydelser i ovennævnte fire sektorer, jf. aftalens
artikel 5, stk. 1, opretholdes.
Det blandede udvalg undersøger inden to år efter ikrafttrædelsen af protokollen til denne
aftale i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part, hvorledes
overgangsordningerne i dette stykke fungerer; dette skal ske på grundlag af en rapport
udarbejdet af hver af de kontraherende parter, der gennemfører dem. Ved færdiggørelsen af
undersøgelsen og senest to år efter ovennævnte protokols ikrafttræden kan den kontraherende
part, der har gennemført overgangsordningerne, og som har givet det blandede udvalg
meddelelse om, at den har til hensigt fortsat at anvende sådanne overgangsordninger, fortsætte
hermed indtil udgangen af det femte år efter ovennævnte protokols ikrafttræden. Hvis
3
4
NACE: Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om den statistiske nomenklatur for
økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1).
Arbejdstagere kan ansøge om kortvarig opholdstilladelse under de kvoter, der er omhandlet i stk. 3c, selv for
perioder på under fire måneder.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452295_0008.png
Schweiz ikke giver førnævnte meddelelse, udløber overgangsperioden ved udgangen af den i
første afsnit nævnte toårsperiode.
Ved udgangen af overgangsperioden som defineret i dette stykke ophæves alle ovennævnte
begrænsninger."
"3c. Ved ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken
Kroatiens deltagelse som kontraherende parter og frem til udgangen af den i stk. 1c
omhandlede periode forbeholder Schweiz hvert år (pro rata temporis) inden for den samlede
kvote for tredjelande arbejdstagere, der er beskæftiget i Schweiz, og selvstændige, som er
statsborgere i Kroatien, et mindsteantal nye opholdstilladelser
5
i henhold til følgende plan:
Indtil
Antal opholdstilladelser for Antal opholdstilladelser for
en periode på et år eller mere en periode på mere end fire
måneder og mindre end et år
54
78
103
133
250
543
748
953
1158
2000
det første år
det andet år
det tredje år
det fjerde år
det femte år
"3d. Hvis Schweiz og/eller Kroatien anvender de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1c,
2c og 3c, på arbejdstagere, der er beskæftiget på deres område som følge af alvorlige
forstyrrelser på deres arbejdsmarked eller trusler herom, giver de det blandede udvalg
meddelelse om omstændighederne herfor inden udgangen af det tidsrum, der er fastsat i
stk. 1c.
Det blandede udvalg træffer beslutning om, hvorvidt det land, der har givet denne meddelelse,
fortsat kan anvende overgangsforanstaltninger på grundlag af meddelelsen. I så tilfælde kan
det pågældende land fortsat anvende de foranstaltninger, der er beskrevet i stk. 1c, 2c og 3c,
indtil syv år efter ovennævnte protokols ikrafttræden, på arbejdstagere, der er beskæftiget på
5
Disse opholdstilladelser gives ud over de kvoter, der er omhandlet i aftalens artikel 10, og som er forbeholdt
arbejdstagere og selvstændige, der er statsborgere i medlemsstaterne på tidspunktet for aftalens undertegnelse
(21. juni 1999) eller i medlemsstater, som blev kontraherende parter i denne aftale ved protokollen af 2004 og
2008. Opholdstilladelserne gives også ud over de opholdstilladelser, der gives via eksisterende aftaler mellem
Schweiz og de nye medlemsstater om udveksling af praktikanter.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1452295_0009.png
dets område. Det årlige antal opholdstilladelser, der er omhandlet i stk. 1c, er i så tilfælde som
følger:
Indtil
Antal
Antal
opholdstilladelser for opholdstilladelser for
en periode på et år en periode på mere
eller mere
end fire måneder og
mindre end et år
260
300
2100
2300
det sjette år
det syvende år
"
"4d. Ved udgangen af den periode, der er omhandlet i stk. 1c og 3d, og i op til ti år efter
ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i forbindelse med Republikken Kroatiens
deltagelse som kontraherende part finder følgende bestemmelser anvendelse: Hvis antallet af
de nye opholdstilladelser i en af de i stk. 1c omhandlede kategorier, der i et givet år er udstedt
til arbejdstagere og selvstændige fra Kroatien, overstiger gennemsnittet for de tre år, der gik
forud for referenceåret, med mere end 10 %, kan Schweiz i anvendelsesåret ensidigt begrænse
antallet af nye opholdstilladelser for perioder på et år eller mere for arbejdstagere og
selvstændige fra Kroatien til gennemsnittet for de tre år, der gik forud for anvendelsesåret,
plus 5 % og antallet af nye opholdstilladelser for perioder på mere end fire måneder og
mindre end et år til gennemsnittet for de tre år, der gik forud for anvendelsesåret, plus 10 %.
Antallet af opholdstilladelser kan begrænses til samme antal i året efter anvendelsesåret.
Uanset det foregående afsnit kan følgende bestemmelser finde anvendelse ved udgangen af
det sjette og syvende referenceår: Hvis antallet af de nye opholdstilladelser i en af de i stk. 1c
omhandlede kategorier, der i et givet år er udstedt til arbejdstagere og selvstændige fra
Kroatien, overstiger gennemsnittet for det år, der går forud for referenceåret med mere end
10 %, kan Schweiz i anvendelsesåret ensidigt begrænse antallet af nye opholdstilladelser for
tidsrum på et år eller mere for arbejdstagere og selvstændige fra Kroatien til gennemsnittet for
de tre år, der gik forud for anvendelsesåret, plus 5 % og antallet af nye opholdstilladelser for
tidsrum på mere end fire måneder og mindre end et år til gennemsnittet for de tre år, der gik
forud for anvendelsesåret, plus 10 %. Antallet af opholdstilladelser kan begrænses til samme
antal i året efter anvendelsesåret.
"4e. For så vidt angår stk. 4d forstås ved:
1) "referenceår": et givet år, der beregnes fra den første dag i den måned, hvor protokollen
træder i kraft
2) "anvendelsesår": det år, der følger efter referenceåret."
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
"5c. Overgangsbestemmelserne i stk. 1c, 2c, 3c og 4d, særlig bestemmelserne i stk. 2c
vedrørende fortrinsretten for arbejdstagere, der er integreret på det lovlige arbejdsmarked, og
kontrollen med løn- og arbejdsvilkårene, finder ikke anvendelse på arbejdstagere og
selvstændige, som på tidspunktet for ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale i
forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part har tilladelse til at
udøve en økonomisk aktivitet på de kontraherende parters område. Sidstnævnte personer har
bl.a. ret til erhvervsmæssig og geografisk mobilitet.
Indehavere af opholdstilladelser med en gyldighedsperiode på under et år har ret til at få
fornyet deres opholdstilladelse; det kan ikke gøres gældende over for dem, at de kvantitative
begrænsninger er opbrugt. Indehavere af en opholdstilladelse med en gyldighedsperiode på et
år eller derover har automatisk ret til at få forlænget deres opholdstilladelse. Følgelig har de
pågældende lønmodtagere og selvstændige fra ovennævnte protokols ikrafttræden de
rettigheder, der er forbundet med den frie bevægelighed for personer i henhold til de
grundlæggende bestemmelser i denne aftale, herunder navnlig artikel 7."
c) I artikel 27, stk. 2, i bilag I til aftalen erstattes henvisningen til "artikel 10, stk. 2, 2a, 2b, 4a,
4b og 4c," med en henvisning til "artikel 10, stk. 2b, 2c, 4c og 4d".
Artikel 3
Uanset artikel 25 i bilag I til denne aftale gælder de i bilag 1 til denne protokol omhandlede
overgangsperioder.
Artikel 4
Bilag II og III til aftalen ændres i overensstemmelse med bilag 2 og 3 til denne protokol.
Artikel 5
1. Bilag 1, 2 og 3 til denne protokol udgør en integrerende del deraf.
2. Denne protokol udgør sammen med protokollen af 2004 og 2008 en integrerende del af
aftalen.
Artikel 6
1. Denne protokol ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse
med deres egne procedurer.
2. Parterne underretter hinanden om afslutningen af disse procedurer.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 7
Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for den sidste
meddelelse om ratificering eller godkendelse.
Artikel 8
Denne protokol er gældende i samme tidsrum og i henhold til samme retningslinjer som
aftalen.
Artikel 9
1. Denne protokol og de dertil knyttede erklæringer er udfærdiget i to eksemplarer på
bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk,
maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk,
tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
2. Den kroatiske udgave af aftalen og samtlige bilag og protokoller hertil samt slutakten hertil
har samme gyldighed. Det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalens artikel 14, godkender
de autentiske tekster til aftalen på de nye sprog.
Udfærdiget i xxx, den
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
BILAG 1
Overgangsordning for køb af landbrugsjord
Kroatien kan i syv år fra datoen for denne protokols ikrafttræden opretholde de lovfæstede
restriktioner, som var gældende på tidspunktet for denne protokols undertegnelse, for
erhvervelse af landbrugsjord af schweiziske statsborgere og juridiske personer, der er stiftet i
overensstemmelse med schweizisk ret. Schweiziske statsborgere må under ingen
omstændigheder behandles mindre gunstigt for så vidt angår erhvervelse af landbrugsjord og
skov end på datoen for undertegnelsen af protokollen eller behandles mere restriktivt end
statsborgere fra et andet land end de kontraherende parter til aftalen om Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde.
Selvstændige landbrugere, der er schweiziske statsborgere, og som måtte ønske at etablere sig
og tage ophold i Kroatien, er ikke omfattet af bestemmelserne i første afsnit eller andre
procedurer end dem, der gælder for kroatiske statsborgere.
Disse overgangsforanstaltninger tages op til generel revision i løbet af det tredje år efter
datoen for denne protokols ikrafttræden. Det blandede udvalg kan beslutte at afkorte eller
bringe den i første afsnit nævnte overgangsperiode til ophør.
Hvis der ved udløbet af overgangsperioden er tilstrækkeligt bevis for, at der vil opstå alvorlige
forstyrrelser på Kroatiens marked for landbrugsjord, eller der er risiko herfor, giver Kroatien
det blandede udvalg meddelelse herom inden udgangen af det syvende år i
overgangsperioden, jf. første afsnit. I så tilfælde kan Kroatien fortsat anvende de
foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit indtil ti år efter denne protokols ikrafttræden.
Denne forlængelse kan begrænses til udvalgte geografiske områder, der i særlig grad er
berørt.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
BILAG 2
I bilag II til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side
og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer foretages
følgende ændringer:
1.
I del A, Omhandlede retsakter, punkt 1, indsættes følgende retsakt:
Rådets forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013 om tilpasning af visse
forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie
personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og
veterinær- og plantesundhedspolitik, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker,
transeuropæiske net, retsvæsen og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed
og sikkerhed, miljø, toldunionen, eksterne forbindelser, udenrigspolitik og
sikkerheds- og forsvarspolitik samt institutioner på grund af Republikken Kroatiens
tiltrædelse (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 1).
2.
For kroatiske arbejdstagere finder den ordning, som er omhandlet i stk. 1 i afsnittet
vedrørende arbejdsløshedsforsikring i protokollen til bilag II, anvendelse indtil
udgangen af det syvende år efter denne protokols ikrafttræden.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
BILAG 3
I bilag III til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene
side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer
foretages følgende ændringer:
Følgende to led indsættes under punkt 1a:
"-
Akt om Republikken Kroatiens tiltrædelse (EUT L 112 af 24.4.2012, s. 10), bilag III
(liste omhandlet i artikel 15 i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse: tilpasning
af institutionernes retsakter - EUT L 112 af 24.4.2012, s. 41)
Artikel 23, stk. 5, i direktiv 2005/36/EF affattes således:
"5. Medlemsstaterne anerkender de uddannelsesbeviser for læger, der giver adgang
til erhvervsmæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller
speciallæge, for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje,
for tandlæger og specialtandlæger, og for dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og
arkitekter, som medlemsstaternes statsborgere er i besiddelse af, og som er udstedt af
det tidligere Jugoslavien, eller hvis uddannelse er påbegyndt, jf. dog artikel 43b,
a) for Slovenien før 25. juni 1991 og
b) for Kroatien før 8. oktober 1991,
når en af ovennævnte medlemsstaters myndigheder attesterer, at disse
uddannelsesbeviser på deres område har samme juridiske værdi som de
uddannelsesbeviser, de udsteder, og for arkitekter som de beviser, der for disse
medlemsstaters vedkommende er omhandlet i bilag VI, punkt 6, for så vidt angår
adgang til erhvervsmæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller
speciallæge, som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje,
som tandlæge og specialtandlæge, og som dyrlæge, jordemoder og farmaceut for så
vidt angår den virksomhed, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, og som arkitekt for
så vidt angår den virksomhed, der er omhandlet i artikel 48, og udøvelse af disse
former for virksomhed.
Attestationen skal være ledsaget af et certifikat udstedt af de samme myndigheder,
hvoraf det fremgår, at disse personer i løbet af de fem år, der går forud for
certifikatets udstedelse, faktisk og retmæssigt på deres områder har udøvet de
pågældende former for virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år."
Som artikel 43b indsættes i direktiv 2005/36/EF:
"Erhvervede rettigheder for jordemødre finder ikke anvendelse på følgende
kvalifikationer, der er erhvervet i Kroatien inden den 1. juli 2012: viša medicinska
sestra ginekološko-opstetričkog smjera (gynækologisk-obstetrisk oversygeplejerske),
medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (gynækologisk-obstetrisk
sygeplejerske), viša medicinska sestra primaljskog smjera (jordemoderuddannet
oversygeplejerske), medicinska sestra primaljskog smjera (jordemoderuddannet
sygeplejerske),
ginekološko-opstetrička
primalja
(gynækologisk-obstetrisk
jordemoder) og primalja (jordemoder)."
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Rådets direktiv 2013/25/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver
vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af
Republikken Kroatiens tiltrædelse (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 368), bilagets del A"
Følgende led indsættes under punkt 2a:
"-
Rådets direktiv 2013/25/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver
vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af
Republikken Kroatiens tiltrædelse (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 368), bilagets
del B 1)"
Følgende led indsættes under punkt 3a:
"-
Rådets direktiv 2013/25/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver
vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af
Republikken Kroatiens tiltrædelse (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 368), bilagets
del B 2)"
Følgende led indsættes under punkt 5a:
"-
Rådets direktiv 2013/25/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver
vedrørende etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser på grund af
Republikken Kroatiens tiltrædelse (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 368), bilagets del C"
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
ERKLÆRING FRA SCHWEIZ OM AUTONOME FORANSTALTNINGER FRA
OG MED UNDERTEGNELSESDATOEN
Schweiz giver midlertidig adgang til sit arbejdsmarked for statsborgere i Republikken
Kroatien på basis af schweizisk lovgivning inden ikrafttrædelsen af den overgangsordning,
der er omhandlet i denne protokol. Med henblik herpå åbner Schweiz fra og med datoen for
denne protokols undertegnelse specifikke kvoter for korttids- såvel som
langtidsarbejdstilladelser som defineret i aftalens artikel 10, stk. 1, for statsborgere fra de nye
medlemsstater. Der bliver tale om 50 langtidstilladelser og 450 korttidstilladelser om året.
Desuden gives der adgang for 1000 arbejdstagere om året med en opholdstilladelse på mindre
end 4 måneder.
DA
16
DA